Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO Wydział Prawa i Administracji, UW, 13 maja 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO Wydział Prawa i Administracji, UW, 13 maja 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO Wydział Prawa i Administracji, UW, 13 maja 2009 r.

2 SOLVIT powstał w lipcu 2002 roku Obecnie działa w 30 państwach EOG (UE 27 + Norwegia, Islandia, Lichtenstein) Podstawy działania: Plan Działania na rzecz Jednolitego Rynku 1997r. Komunikat Komisji Europejskiej z 27 listopada 2001r. o skutecznym rozwiązywaniu problemów Rynku Wewnętrznego (SOLVIT) Zalecenie Komisji Europejskiej z 27 listopada 2001r. w sprawie zasad korzystania z SOLVIT- systemu rozwiązywania problemów Rynku Wewnętrznego

3 nieformalnego rozwiązywania problemów transgranicznych wynikających z niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego z zakresu Rynku Wewnętrznego przez organy administracji publicznej to system:

4 nie wstrzymuje biegu terminów, których zachowanie warunkuje skorzystanie z formalnych procedur (np. odwołanie od decyzji administracyjnej) zaproponowane rozwiązanie nie jest wiążące dla wnioskującego wnioskujący nie ma możliwości formalnego zakwestionowania zaproponowanego rozwiązania lub sposobu prowadzenia sprawy przez Centrum SOLVIT zadaniem SOLVIT jest rozwiązywane konkretnych problemów, a nie udzielanie informacji

5 …wynikających z niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego… SOLVIT zajmuje się głównie sprawami, gdzie prawo wspólnotowe jest właściwie transponowane, ale niewłaściwie stosowane przez jednostki administracji Sprawy SOLVIT +

6 ……z zakresu Rynku Wewnętrznego… 1. swobodny przepływ towarów 2. swobodny przepływ osób i swoboda przedsiębiorczości 3. swobodny przepływ usług 4. swobodny przepływ kapitału

7 …przez organy administracji publicznej. Obywatel/przedsiębiorca organ administracji SOLVIT nie może więc interweniować m.in. w przypadku, gdy problem powstał między: –przedsiębiorcami –konsumentem i przedsiębiorcą –pracodawcą i pracownikiem –dotyczy instytucji wspólnotowych

8 SOLVIT nie zajmuje się sprawami, w których zostało już wszczęte postępowanie sądowe. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego w sprawie rozpatrywanej przez SOLVIT, zostaje ona zamknięta w ramach systemu.

9 System działa: w oparciu o sieć Centrów SOLVIT utworzonych przez Państwa Członkowskie EOG w strukturach administracji krajowej w oparciu o Bazę Danych SOLVIT przy aktywnej współpracy Koordynatorów SOLVIT w resortach bezpłatnie

10 Podwójna rola Centrum SOLVIT Centrum Prowadzące Centrum Zgłaszające

11

12 Terminy w jak najkrótszym terminie – analiza wniosku przez Centrum SOLVIT i ekspertów krajowych 1 tydzień – dla Prowadzącego Centrum SOLVIT na przyjęcie lub odrzucenie sprawy 10 tygodni – dla Prowadzącego Centrum SOLVIT i ekspertów krajowych na rozwiązanie sprawy + 4 tygodnie - w wyjątkowych przypadkach

13 Rola Komisji Europejskiej koordynuje działanie krajowych Centrów SOLVIT weryfikuje, czy zaproponowane rozwiązania są zgodne z prawem wspólnotowym w następstwie sprawy przedstawionej do SOLVIT, której rozwiązanie nie jest zgodne z prawem wspólnotowym lub brak jest jej rozwiązania, może wszcząć procedurę o naruszenie prawa wspólnotowego z art. 226 TWE

14 Przykładowe obszary interwencji Dostęp do rynku usług Podejmowanie działalności gospodarczej Uznawanie kwalifikacji zawodowych Zabezpieczenia społeczne Zamówienia publiczne Podatki Swobodny przepływ kapitału i płatności

15 Raport KE z działalności SOLVIT za 2008r.

16 Raport KE z działalności SOLVIT za 2008r. http://ec.europa.eu/solvit/site/docs/solvit2008_report_en.pdf Cel: przedstawienie wyników z działalności SOLVIT za 2008 r. ocena działalności sieci SOLVIT jako całości ocena Centrów SOLVIT w poszczególnych państwach wskazanie problemów, które utrudniają rozwój sieci SOLVIT zdefiniowanie działań po stronie Państw Członkowskich oraz KE koniecznych do dalszego skutecznego funkcjonowania SOLVIT

17 Postępowania formalne przed KE (art. 226 TWE) a SOLVIT

18 Raport KE za 2008 r. 22% więcej spraw w porównaniu z rokiem ubiegłym 83% spraw zostało rozwiązanych średni czas rozwiązywania spraw- 69 dni w 2008 r coraz więcej państw zaangażowanych w rozwiązywanie spraw SOLVIT+

19 Liczba spraw wprowadzonych do systemu od 2002-2008

20 Liczba spraw wprowadzonych do systemu przez poszczególne państwa od 2006-2008

21 Źródła pierwszego kontaktu z SOLVIT

22 Obszary interwencji SOLVIT w roku 2008

23 Sprawy skierowane przez OBYWATELI w stosunku do spraw skierowanych przez PRZEDSIĘBIORCÓW

24 Główne problemy dotyczące funkcjonowania systemu zgłoszone przez Centra SOLVIT duża ilość tzw. spraw niesolvitowych niechęć do współpracy instytucji, na które składana jest skarga słabnące zainteresowanie systemem SOLVIT przez przedsiębiorców zwiększający się poziom trudności rozpatrywanych spraw

25 Raport KE za rok 2008 Wnioski: intensyfikacja działań promocyjnych skierowanych do przedsiębiorców usprawnienie przekazywania spraw, które są poza kompetencjami SOLVIT do odpowiednich instytucji nawiązanie ściślejszej współpracy SOLVIT z CSS (Biuro Porad dla Obywatela) przed planowanym połączeniem

26 SOLVIT Polska w liczbach

27 w 2004 r. - 78 wniosków w 2005 r. - 99 wniosków w 2006 r. - 213 wniosków w 2007 r. - 398 wniosków w 2008 r. - 319 wniosków 11.05.2009 r. – 210 wniosków

28 Sprawy prowadzone przez Centrum SOLVIT PL w 2008 r. 319 wniosków ogółem 141 spraw to skargi z zakresu kompetencji MPiPS 48 spraw to skargi z zakresu kompetencji MSWiA 28 spraw to skargi z zakresu kompetencji MI 28 spraw to skargi w zakresie kompetencji MF 27 spraw to skargi z zakresu kompetencji MZ 20 spraw to skargi z zakresu kompetencji MG oraz MŚ (4), MS (3), MEN (5), UKIE (3), RPO(2), MRiRW (2) inne: 6 skarg

29 Przykładowe problemy rozwiązane w ramach SOLVIT

30 Przewlekła procedura w urzędzie brytyjskim dyrektywa 2004/38/WE : Prawo pobytu dla członków rodziny obywatela Unii, którzy nie są obywatelami jednego z Państw Członkowskich, zostaje stwierdzone poprzez wydanie dokumentu zwanego Karta pobytowa członka rodziny obywatela Unii nie później niż sześć miesięcy od dnia, w którym złożyli wniosek.(art.10 ust.1). Wydawanie kart pobytu w Wielkiej Brytanii

31 Kontrole drogowe Sprawa estońskiego przedsiębiorcy, któremu niesłusznie wymierzono karę pieniężną za wykonywanie transportu drogowego z rzekomym naruszeniem obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty. Dzięki interwencji SOLVIT przedsiębiorca z Estonii otrzymał zwrot mandatu w ciągu zaledwie 6 dni.

32 Opóźnienia w zwrocie podatku VAT Polski przedsiębiorca złożył we właściwej instytucji hiszpańskiej wniosek o zwrot podatku VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy 79/1072/EWG, decyzje dotyczące wniosków o zwrot są podejmowane w ciągu 6 miesięcy od dnia przedłożenia właściwemu organowi wniosków wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Mimo upływu ponad 12 miesięcy od złożenia wniosku, właściwa instytucja hiszpańska nie wydała decyzji w sprawie. Po interwencji SOLVIT Hiszpania instytucja właściwa podjęła decyzję a wnioskodawca otrzymał zwrot podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

33

34 Problem z uznawaniem kwalifikacji zawodowych Polska terapeutka zajęciowa chciała podjąć pracę w Irlandii i złożyła podanie o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych. Irlandzkie władze odmówiły jednak uznania polskiego dyplomu, podając w uzasadnieniu, że nie został on uznany przez światową federację terapeutów zajęciowych (World Federation of Occupational Therapist - WFOT). Wymóg ten jest niezgodny z prawem UE. Dzięki irlandzkiemu centrum SOLVIT odpowiednia instytucja Irlandii przyjęła podanie i zapowiedziała, że od tej pory wszystkie podania, łącznie z tymi, których nie zatwierdziła WFOT, będą przyjmowane do rozpatrzenia.

35

36 Komisja Europejska Dyrekcja Generalna Rynek Wewnętrzny i Usługi www.ec.europa.eu/solvit

37 Polskie Centrum Ministerstwo Gospodarki Departament Spraw Europejskich Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Tel. 022 693 53 60 Fax. 022 693 40 80 Email: solvit@mg.gov.pl www.solvit.gov.pl

38 Dziękujemy za uwagę Anna Kot Aleksandra Kozłowska Katarzyna Zajkowska


Pobierz ppt "SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO Wydział Prawa i Administracji, UW, 13 maja 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google