Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWÓJ MIASTA ELBLĄGA; DOŚWIADCZENIA W REALIZACJI INWESTYCJI WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Elbląg, 23.11.2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWÓJ MIASTA ELBLĄGA; DOŚWIADCZENIA W REALIZACJI INWESTYCJI WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Elbląg, 23.11.2006 r."— Zapis prezentacji:

1 ROZWÓJ MIASTA ELBLĄGA; DOŚWIADCZENIA W REALIZACJI INWESTYCJI WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Elbląg, r.

2 LOKALIZACJA Korzystne położenie w systemie komunikacyjnym
Przejścia graniczne z Federacją Rosyjską Położenie na styku dwóch województw

3 ELBLĄG DZIŚ Powierzchnia w km2 80 Ludność ogółem 127.275
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych Liczba bezrobotnych ogółem Stopa bezrobocia w Elblągu ,8 % Stopa bezrobocia w województwie 24,7 %

4 POLITYKA ROZWOJU MIASTA
Samorząd lokalny politykę rozwoju miasta kształtuje w oparciu o: Strategię Rozwoju Elbląga przyjętą Uchwałą Nr XXI/664/2001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia r.

5 CELE BEZPOŚREDNIE STRATEGII
Cel 1. Podniesienie konkurencyjności miasta Cel 2. Restrukturyzacja i rozwój obszarów miejskich Cel 3. Wysoko rozwinięta przedsiębiorczość Cel 4. Edukacja; rozwój zasobów ludzkich

6 CELE BEZPOŚREDNIE STRATEGII
Cel 5. Elbląg znanym ośrodkiem turystycznym Cel 6. Elbląg przyjazny środowisku naturalnemu Cel 7. Elbląg miastem atrakcyjnym do zamieszkania Cel 8. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego

7 POLITYKA ROZWOJU MIASTA
Pozostałe dokumenty: Program Rozwoju Elbląga; Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata dla Miasta Elbląga Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego w Elblągu na lata Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Elbląga do roku 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010 Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Elbląga do roku 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata

8 POLITYKA ROZWOJU MIASTA
Władze Miasta konsekwentnie wdrażają przyjętą politykę zrównoważonego rozwoju miasta, wykorzystując dostępne środki finansowe. Miasto stało się beneficjentem programów pomocowych i przedakcesyjnych, zaczynając od Programu STRUDER II, a następnie Phare ESC: 1999, 2000, 2001, 2002 oraz 2003. Korzysta również ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zewnętrznych.

9 Przyspieszenie procesów rozwoju miasta jest związane z:
generowaniem efektów synergii zmianami w strukturze wydatków inwestycyjnych budżetu miasta: rok 2003 – 14,7 % rok 2006 – 32,5 %

10 STARE MIASTO

11 Unikatowy obszar w skali europejskiej
STARE MIASTO W ELBLĄGU Unikatowy obszar w skali europejskiej Zespół staromiejski zniszczony w okresie działań II wojny światowej w ponad 90% Odbudowa i rekonstrukcja prowadzona jest od wielu lat przez władze miejskie z udziałem instytucji badawczo-naukowych

12 CENTRUM KULTURALNE NA STARYM MIEŚCIE W ELBLĄGU
Władze miasta realizują program kompleksowej odbudowy Starówki „Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta”, składający się z następujących projektów: Modernizacja i rozbudowa Biblioteki Elbląskiej Odbudowa Ratusza Staromiejskiego Odbudowa dwóch kamieniczek pod utworzenie Centrum Archeologii Bałtyckiej Rewitalizacja podominikańskiego zespołu klasztornego – Galeria EL

13 INWESTYCJE DROGOWE NA STARYM MIEŚCIE
Modernizacja infrastruktury transportowej miasta; budowa i modernizacja ciągu ulic Wodna – Św. Ducha na Starym Mieście w Elblągu

14 Budowa drogi lokalnej – ulicy Przymurze, łączącej układ komunikacyjny od ulicy Przy Bramie Targowej do ulicy Wigilijnej na Starym Mieście w Elblągu Ulica Przymurze stanowi zamykający odcinek ciągu komunikacyjnego, tzw. obwodnicy staromiejskiej Budowa parkingu przyległego do nowo budowanej ulicy Przymurze na Starym Mieście w Elblągu (inwestycja rozszerzająca)

15 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Elbląga i Regionu Morza Bałtyckiego poprzez utworzenie Centrum Turystyki w Bramie Targowej na Starym Mieście

16 Modernizacja ulicy Garbary na Starym Mieście w Elblągu – wymiana doświadczeń polsko-rosyjskich przy odbudowie obiektów historycznych na Starówkach Elbląga i Bałtijska

17 D U Ż E INWESTYCJE D R O G O W E

18 TRASA UNII EUROPEJSKIEJ PHARE 2000
Etap I: (lata ) miasto zrealizowało przeprawę mostową Wartość ogółem: 5,4 mln EUR Inwestycja finansowana ze środków własnych, przy wsparciu Ministerstwa Infrastruktury

19 TRASA UNII EUROPEJSKIEJ PHARE 2000
Etap II: „Droga dojazdowa do mostu nad rzeką Elbląg” Wartość ogółem: 6,3 mln EUR, w tym dotacja: 2,5 mln EUR. Jest to główna inwestycja porządkująca cały układ komunikacyjny w północno-zachodniej części miasta. Inwestycja oddana do użytku 5 czerwca 2003 r. w przeddzień referendum nt. przystąpienia do UE.

20 WĘZEŁ ELBLĄG – WSCHÓD PHARE 2001
Przedsięwzięcie związane z modernizowanym układem transportowym o znaczeniu krajowym i międzynarodowym do nowo budowanego przejścia granicznego z Federacją Rosyjską Grzechotki–Mamonowo II.

21 WĘZEŁ ELBLĄG – WSCHÓD PHARE 2001
Wartość ogólna: 6,5 mln EUR, w tym dotacja: 4,5 mln EUR Miasto było projektodawcą oraz wykupiło grunt i przygotowało podstawowe dokumenty na etapie wniosku. Inwestycja została oddana do użytku 31 sierpnia 2005 r.

22 Projekt realizowany w ramach ZPORR na lata 2004-2006.
ROZBUDOWA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO – TRAKCJA TRAMWAJOWA W ELBLĄGU Wartość ogólna: 56,5 mln PLN dotacja EFRR: 39,3 mln PLN Projekt na etapie robót budowlanych. Planowane zakończenie: IV kwartał 2006 r. Projekt realizowany w ramach ZPORR na lata

23 ROZBUDOWA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO – TRAKCJA TRAMWAJOWA W ELBLĄGU
Projekt obejmuje: przebudowę trakcji tramwajowej w pasie ul. Płk. Dąbka na odcinku do ul. Ogólnej, budowę trakcji tramwajowej w pasie ul. Ogólnej wraz z przebudową jezdni, budowę pętli tramwajowej w obrębie skrzyżowania ulic Ogólna i Fromborska, zakup taboru: 6 niskopodłogowych wagonów, budowę infrastruktury towarzyszącej.

24 Projekt realizowany w ramach ZPORR na lata 2004-2006.
MODRZEWINA: BUDOWA SYSTEMU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA NOWYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH Projekt jest pierwszym etapem realizacji szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego – budowy nowego układu drogowego wraz z przeprawą mostową, który pozwala na włączenie terenów rozwojowych miasta Elbląga – Modrzewiny w system komunikacyjny miasta oraz w układ dróg regionalnych i krajowych. Projekt realizowany w ramach ZPORR na lata

25 MODRZEWINA: BUDOWA SYSTEMU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA NOWYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH
Projekt obejmuje: budowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez obszar Modrzewiny Południe z odcinkiem do Modrzewiny Północ; przebudowę skrzyżowania ulic Płk. Dąbka, Ogólnej i Alei Odrodzenia z sygnalizacją, budowę mostu nad rzeką Babica. Wartość ogólna: 49,3 mln PLN, w tym dotacja EFRR: 16,7 mln PLN Projekt na etapie robót budowlanych. Planowane zakończenie realizacji: II kw r.

26 DUŻE INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE

27 ROZWÓJ PORTU MORSKIEGO PHARE 2002
Inwestycja polegała na budowie uniwersalnego terminalu portowego oraz modernizacji infrastruktury basenu jachtowego Wartość ogólna: 4,9 mln EUR, udział Phare: 3,2 mln EUR Inwestycja oddana do użytku r.

28 RÓWNOLEGLE: Budowa infrastruktury portu pasażerskiego –punktu odpraw granicznych, finansowana w całości ze środków Ministerstwa Infrastruktury w kwocie ok. 2,2 mln PLN. Budowa infrastruktury technicznej dostosowującej przejście graniczne do wymogów Układu z Schengen – budowa przyczółka promowego i stacji kontroli pojazdów. Wartość ogólna: ok. 2,1 mln PLN (100 % udziału Schengen).

29 ZAOPATRZENIE W WODĘ PITNĄ W ELBLĄGU ISPA
Projekt kompleksowo rozwiązuje problemy związane z jakością i ciągłością dostawy wody pitnej w Elblągu. Koszt ogółem: 68 mln PLN w tym dotacja ISPA: 38 mln PLN Planowany termin zakończenia: czerwiec 2008 r.

30 ZAOPATRZENIE W WODĘ PITNĄ W ELBLĄGU
Projekt obejmuje: modernizację i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody „Malborska” i „Królewiecka” rozbudowę zbiornika wody „Częstochowska” zabezpieczenie antykorozyjne wymianę, remonty i czyszczenie rurociągów na terenie Elbląga

31 RACJONALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I REKULTYWACJA WYSYPISK

32 RACJONALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I REKULTYWACJA WYSYPISK
Przedsięwzięcie składa się z 2 projektów: Projekt I ZUO: Zadanie 1: Rozbudowa i unowocześnienie Zakładu Utylizacji Odpadów Zadanie 2: Selektywna zbiórka odpadów Zadanie 3: Rekultywacja nieczynnego wysypiska dla miasta Elbląga w Gronowie Górnym Zadanie 4: Program edukacji ekologicznej

33 RACJONALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I REKULTYWACJA WYSYPISK
Projekt II Modrzewina: Zadanie 5: Likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk na terenie Modrzewiny Przedsięwzięcie w sposób spójny i kompleksowy unowocześnia i racjonalizuje system gospodarki odpadami na obszarze Elbląga oraz w pięciu gminach powiatu elbląskiego: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Tolkmicko. Wartość ogólna projektu przekracza 10 mln EUR.

34 D U Ż E I N W E S T Y C J E S P O Ł E C Z N E

35 MODERNIZACJA BAZY POD POTRZEBY AKTYWNYCH FORM WALKI Z BEZROBOCIEM
Koszt ogółem: 6,2 mln PLN, w tym Kontrakt Wojewódzki: ok. 3 mln PLN. Inwestycja oddana do użytku: październik 2003 r.

36 MODERNIZACJA BAZY POD POTRZEBY AKTYWNYCH FORM WALKI Z BEZROBOCIEM
Przedmiotem projektu była modernizacja, a także rozbudowa bazy materialnej – lokalowej oraz wyposażenie pracowni w materiały i urządzenia szkolno-dydaktyczne wspólnych pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Pracy i Pomocy oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu – jednostek budżetowych prowadzących komplementarne działania na rzecz osób bezrobotnych.

37 HALA SPORTOWA NAD PŁYTĄ SZTUCZNEGO LODOWISKA
Do czasu podjęcia decyzji o realizacji inwestycji istniejące lodowisko przy ul. Karowej funkcjonowało jako odkryta płyta lodowiska z wolnostojącymi agregatami chłodniczymi.

38 HALA SPORTOWA NAD PŁYTĄ SZTUCZNEGO LODOWISKA
I Etap ( r. – r.) powiększenie płyty lodowiska do wymiarów 30x60 m, modernizacja płyty lodowiska – wprowadzenie podpowierzchniowego zamrażania płyty. Ogółem wartość I etapu – 3,6 mln PLN

39 HALA SPORTOWA NAD PŁYTĄ SZTUCZNEGO LODOWISKA
II Etap ( r. – r.) wykonanie hali sportowej (poj. 600 widzów) o konstrukcji stalowej nad płytą sztucznego lodowiska, adaptacja budynku administracyjno-socjalnego klubu sportowego „Orzeł” wykonanie sieci i przyłączy wod-kan. oraz sieci energetycznej n.n. wykonanie parkingu naziemnego z chodnikami, dojściami i dojazdami wykonanie zieleni i małej architektury. Ogółem wartość II etapu – 17,8 mln PLN, w tym 4,5 mln PLN ze środków MENiS.

40 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BIBLIOTEKI ELBLĄSKIEJ
Projekt polegał na: remoncie i modernizacji Biblioteki Elbląskiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia adaptacji zabytkowego obiektu Polcotexu, przywracając mu funkcje użyteczności publicznej. Projekt zrealizowany w ramach ZPORR na lata

41 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BIBLIOTEKI ELBLĄSKIEJ
Całkowity koszt realizacji: ok. 9,1 mln PLN, w tym: dotacja EFRR: 6,6 mln PLN Promesa Ministra Kultury: 0,7 mln PLN budżet Gminy: 1,7 mln PLN Inwestycja oddana do użytku lipca 2006 r.

42 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY LOKALNEJ W ELBLĄGU PHARE 2003
Projekt jest elementem szerszego przedsięwzięcia; budowy wielofunkcyjnego obiektu hali sportowo-widowiskowej z Elbląskim Inkubatorem Nowoczesnych Technologii Informatycznych.

43 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY LOKALNEJ W ELBLĄGU PHARE 2003
Dofinansowanie Phare dotyczy Inkubatora. Wartość ogólna: 3 mln EUR; w tym dotacja: 2,2 mln EUR Gmina pozyskała również dofinansowanie na wyposażenie Inkubatora Przedsiębiorczości w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny na kwotę ok. 650 tys. EUR Realizacja projektu zakończona r. Trwają odbiory techniczne.

44 I N W E S T Y C J E PRZYGOTOWYWANE NA LATA 2007-2013

45 MODRZEWINA Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe
Elbląskie tereny inwestycyjne na Modrzewinie Północ w Elblągu – budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną

46 BUDOWA SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ
Całość przedsięwzięcia składa się z dwóch etapów budowy sieci teleinformatycznej, pozwalającej na korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu urzędom i innym jednostkom użyteczności publicznej, szkołom oraz firmom.

47 EUROPARK „EUROPARK” to koncepcja kompleksowego zagospodarowania atrakcyjnych przyrodniczo terenów pod rozwój usług sportowo-rekreacyjnych; aktywnej turystyki. Projekt jest częścią większego przedsięwzięcia polegającego na zbudowaniu największej na skalę krajową kompleksowej bazy rekreacyjno-sportowo-turystycznej o standardach olimpijskich, dla potrzeb sportów letnich i zimowych.

48 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ROZWÓJ MIASTA ELBLĄGA; DOŚWIADCZENIA W REALIZACJI INWESTYCJI WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Elbląg, 23.11.2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google