Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWÓJ MIASTA ELBLĄGA; DOŚWIADCZENIA W REALIZACJI INWESTYCJI WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Elbląg, 23.11.2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWÓJ MIASTA ELBLĄGA; DOŚWIADCZENIA W REALIZACJI INWESTYCJI WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Elbląg, 23.11.2006 r."— Zapis prezentacji:

1 ROZWÓJ MIASTA ELBLĄGA; DOŚWIADCZENIA W REALIZACJI INWESTYCJI WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Elbląg, 23.11.2006 r.

2 LOKALIZACJA Korzystne położenie w systemie komunikacyjnym Przejścia graniczne z Federacją Rosyjską Położenie na styku dwóch województw

3 ELBLĄG DZIŚ Powierzchnia w km 2 80 Ludność ogółem127.275 Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 12.097 Liczba bezrobotnych ogółem 9.280 Stopa bezrobocia w Elblągu 19,8 % Stopa bezrobocia w województwie 24,7 %

4 POLITYKA ROZWOJU MIASTA Samorząd lokalny politykę rozwoju miasta kształtuje w oparciu o: Strategię Rozwoju Elbląga 2001-2015 przyjętą Uchwałą Nr XXI/664/2001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15.03.2001 r.

5 CELE BEZPOŚREDNIE STRATEGII Cel 1. Podniesienie konkurencyjności miasta Cel 2. Restrukturyzacja i rozwój obszarów miejskich Cel 3. Wysoko rozwinięta przedsiębiorczość Cel 4. Edukacja; rozwój zasobów ludzkich

6 CELE BEZPOŚREDNIE STRATEGII Cel 5. Elbląg znanym ośrodkiem turystycznym Cel 6. Elbląg przyjazny środowisku naturalnemu Cel 7. Elbląg miastem atrakcyjnym do zamieszkania Cel 8. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego

7 POLITYKA ROZWOJU MIASTA Pozostałe dokumenty: Program Rozwoju Elbląga; Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004-2008 Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 dla Miasta Elbląga Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego w Elblągu na lata 2004-2013 Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Elbląga do roku 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010 Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Elbląga do roku 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010

8 POLITYKA ROZWOJU MIASTA Władze Miasta konsekwentnie wdrażają przyjętą politykę zrównoważonego rozwoju miasta, wykorzystując dostępne środki finansowe. Miasto stało się beneficjentem programów pomocowych i przedakcesyjnych, zaczynając od Programu STRUDER II, a następnie Phare ESC: 1999, 2000, 2001, 2002 oraz 2003. Korzysta również ze środków Funduszy Strukturalnych i innych źródeł zewnętrznych.

9 Przyspieszenie procesów rozwoju miasta jest związane z: generowaniem efektów synergii zmianami w strukturze wydatków inwestycyjnych budżetu miasta: rok 2003 – 14,7 % rok 2006 – 32,5 %

10 STARE MIASTO

11 STARE MIASTO W ELBLĄGU Unikatowy obszar w skali europejskiej Zespół staromiejski zniszczony w okresie działań II wojny światowej w ponad 90% Odbudowa i rekonstrukcja prowadzona jest od wielu lat przez władze miejskie z udziałem instytucji badawczo- naukowych

12 CENTRUM KULTURALNE NA STARYM MIEŚCIE W ELBLĄGU Władze miasta realizują program kompleksowej odbudowy StarówkiRewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta, składający się z następujących projektów: Modernizacja i rozbudowa Biblioteki Elbląskiej Odbudowa Ratusza Staromiejskiego Odbudowa dwóch kamieniczek pod utworzenie Centrum Archeologii Bałtyckiej Rewitalizacja podominikańskiego zespołu klasztornego – Galeria EL

13 INWESTYCJE DROGOWE NA STARYM MIEŚCIE Modernizacja infrastruktury transportowej miasta; budowa i modernizacja ciągu ulic Wodna – Św. Ducha na Starym Mieście w Elblągu

14 Budowa drogi lokalnej – ulicy Przymurze, łączącej układ komunikacyjny od ulicy Przy Bramie Targowej do ulicy Wigilijnej na Starym Mieście w Elblągu Ulica Przymurze stanowi zamykający odcinek ciągu komunikacyjnego, tzw. obwodnicy staromiejskiej Budowa parkingu przyległego do nowo budowanej ulicy Przymurze na Starym Mieście w Elblągu (inwestycja rozszerzająca)

15 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Elbląga i Regionu Morza Bałtyckiego poprzez utworzenie Centrum Turystyki w Bramie Targowej na Starym Mieście

16 Modernizacja ulicy Garbary na Starym Mieście w Elblągu – wymiana doświadczeń polsko-rosyjskich przy odbudowie obiektów historycznych na Starówkach Elbląga i Bałtijska

17 D U Ż E INWESTYCJE D R O G O W E

18 TRASA UNII EUROPEJSKIEJ PHARE 2000 Etap I: (lata 1998-2003) miasto zrealizowało przeprawę mostową Wartość ogółem: 5,4 mln EUR Inwestycja finansowana ze środków własnych, przy wsparciu Ministerstwa Infrastruktury

19 TRASA UNII EUROPEJSKIEJ PHARE 2000 Etap II: Droga dojazdowa do mostu nad rzeką Elbląg Wartość ogółem: 6,3 mln EUR, w tym dotacja: 2,5 mln EUR. Jest to główna inwestycja porządkująca cały układ komunikacyjny w północno- zachodniej części miasta. Inwestycja oddana do użytku 5 czerwca 2003 r. w przeddzień referendum nt. przystąpienia do UE.

20 WĘZEŁ ELBLĄG – WSCHÓD PHARE 2001 Przedsięwzięcie związane z modernizowanym układem transportowym o znaczeniu krajowym i międzynarodowym do nowo budowanego przejścia granicznego z Federacją Rosyjską Grzechotki–Mamonowo II.

21 Wartość ogólna: 6,5 mln EUR, w tym dotacja: 4,5 mln EUR Miasto było projektodawcą oraz wykupiło grunt i przygotowało podstawowe dokumenty na etapie wniosku. Inwestycja została oddana do użytku 31 sierpnia 2005 r. WĘZEŁ ELBLĄG – WSCHÓD PHARE 2001

22 ROZBUDOWA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO – TRAKCJA TRAMWAJOWA W ELBLĄGU Wartość ogólna: 56,5 mln PLN dotacja EFRR: 39,3 mln PLN Projekt na etapie robót budowlanych. Planowane zakończenie: IV kwartał 2006 r. Projekt realizowany w ramach ZPORR na lata 2004-2006.

23 Projekt obejmuje: przebudowę trakcji tramwajowej w pasie ul. Płk. Dąbka na odcinku do ul. Ogólnej, budowę trakcji tramwajowej w pasie ul. Ogólnej wraz z przebudową jezdni, budowę pętli tramwajowej w obrębie skrzyżowania ulic Ogólna i Fromborska, zakup taboru: 6 niskopodłogowych wagonów, budowę infrastruktury towarzyszącej. ROZBUDOWA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO – TRAKCJA TRAMWAJOWA W ELBLĄGU

24 MODRZEWINA: BUDOWA SYSTEMU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA NOWYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH Projekt jest pierwszym etapem realizacji szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego – budowy nowego układu drogowego wraz z przeprawą mostową, który pozwala na włączenie terenów rozwojowych miasta Elbląga – Modrzewiny w system komunikacyjny miasta oraz w układ dróg regionalnych i krajowych. Projekt realizowany w ramach ZPORR na lata 2004-2006.

25 Projekt obejmuje: budowę drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez obszar Modrzewiny Południe z odcinkiem do Modrzewiny Północ; przebudowę skrzyżowania ulic Płk. Dąbka, Ogólnej i Alei Odrodzenia z sygnalizacją, budowę mostu nad rzeką Babica. Wartość ogólna: 49,3 mln PLN, w tym dotacja EFRR: 16,7 mln PLN Projekt na etapie robót budowlanych. Planowane zakończenie realizacji: II kw. 2008 r. MODRZEWINA: BUDOWA SYSTEMU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA NOWYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH

26 DUŻE INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE

27 ROZWÓJ PORTU MORSKIEGO PHARE 2002 Inwestycja polegała na budowie uniwersalnego terminalu portowego oraz modernizacji infrastruktury basenu jachtowego Wartość ogólna: 4,9 mln EUR, udział Phare: 3,2 mln EUR Inwestycja oddana do użytku 14.02.2006 r.

28 RÓWNOLEGLE: Budowa infrastruktury portu pasażerskiego – punktu odpraw granicznych, finansowana w całości ze środków Ministerstwa Infrastruktury w kwocie ok. 2,2 mln PLN. Budowa infrastruktury technicznej dostosowującej przejście graniczne do wymogów Układu z Schengen – budowa przyczółka promowego i stacji kontroli pojazdów. Wartość ogólna: ok. 2,1 mln PLN (100 % udziału Schengen).

29 ZAOPATRZENIE W WODĘ PITNĄ W ELBLĄGU ISPA Projekt kompleksowo rozwiązuje problemy związane z jakością i ciągłością dostawy wody pitnej w Elblągu. Koszt ogółem: 68 mln PLN w tym dotacja ISPA: 38 mln PLN Planowany termin zakończenia: czerwiec 2008 r.

30 ZAOPATRZENIE W WODĘ PITNĄ W ELBLĄGU Projekt obejmuje: modernizację i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody Malborska i Królewiecka rozbudowę zbiornika wody Częstochowska zabezpieczenie antykorozyjne wymianę, remonty i czyszczenie rurociągów na terenie Elbląga

31 RACJONALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I REKULTYWACJA WYSYPISK

32 Przedsięwzięcie składa się z 2 projektów: Projekt I ZUO: Zadanie 1: Rozbudowa i unowocześnienie Zakładu Utylizacji Odpadów Zadanie 2: Selektywna zbiórka odpadów Zadanie 3: Rekultywacja nieczynnego wysypiska dla miasta Elbląga w Gronowie Górnym Zadanie 4: Program edukacji ekologicznej RACJONALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I REKULTYWACJA WYSYPISK

33 Projekt II Modrzewina: Zadanie 5: Likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk na terenie Modrzewiny Przedsięwzięcie w sposób spójny i kompleksowy unowocześnia i racjonalizuje system gospodarki odpadami na obszarze Elbląga oraz w pięciu gminach powiatu elbląskiego: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Tolkmicko. Wartość ogólna projektu przekracza 10 mln EUR.

34 D U Ż E I N W E S T Y C J E S P O Ł E C Z N E

35 MODERNIZACJA BAZY POD POTRZEBY AKTYWNYCH FORM WALKI Z BEZROBOCIEM Koszt ogółem: 6,2 mln PLN, w tym Kontrakt Wojewódzki: ok. 3 mln PLN. Inwestycja oddana do użytku: październik 2003 r.

36 MODERNIZACJA BAZY POD POTRZEBY AKTYWNYCH FORM WALKI Z BEZROBOCIEM Przedmiotem projektu była modernizacja, a także rozbudowa bazy materialnej – lokalowej oraz wyposażenie pracowni w materiały i urządzenia szkolno-dydaktyczne wspólnych pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Pracy i Pomocy oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu – jednostek budżetowych prowadzących komplementarne działania na rzecz osób bezrobotnych.

37 HALA SPORTOWA NAD PŁYTĄ SZTUCZNEGO LODOWISKA Do czasu podjęcia decyzji o realizacji inwestycji istniejące lodowisko przy ul. Karowej funkcjonowało jako odkryta płyta lodowiska z wolnostojącymi agregatami chłodniczymi.

38 HALA SPORTOWA NAD PŁYTĄ SZTUCZNEGO LODOWISKA I Etap (06.10.1998 r. – 25.10.2001 r.) powiększenie płyty lodowiska do wymiarów 30x60 m, modernizacja płyty lodowiska – wprowadzenie podpowierzchniowego zamrażania płyty. Ogółem wartość I etapu – 3,6 mln PLN

39 II Etap (18.11.2002 r. – 28.10.2005 r.) wykonanie hali sportowej (poj. 600 widzów) o konstrukcji stalowej nad płytą sztucznego lodowiska, adaptacja budynku administracyjno- socjalnego klubu sportowego Orzeł wykonanie sieci i przyłączy wod-kan. oraz sieci energetycznej n.n. wykonanie parkingu naziemnego z chodnikami, dojściami i dojazdami wykonanie zieleni i małej architektury. Ogółem wartość II etapu – 17,8 mln PLN, w tym 4,5 mln PLN ze środków MENiS. HALA SPORTOWA NAD PŁYTĄ SZTUCZNEGO LODOWISKA

40 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BIBLIOTEKI ELBLĄSKIEJ Projekt polegał na: remoncie i modernizacji Biblioteki Elbląskiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia adaptacji zabytkowego obiektu Polcotexu, przywracając mu funkcje użyteczności publicznej. Projekt zrealizowany w ramach ZPORR na lata 2004-2006

41 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BIBLIOTEKI ELBLĄSKIEJ Całkowity koszt realizacji: ok. 9,1 mln PLN, w tym: dotacja EFRR: 6,6 mln PLN Promesa Ministra Kultury: 0,7 mln PLN budżet Gminy: 1,7 mln PLN Inwestycja oddana do użytku 26-27 lipca 2006 r.

42 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY LOKALNEJ W ELBLĄGU PHARE 2003 Projekt jest elementem szerszego przedsięwzięcia; budowy wielofunkcyjnego obiektu hali sportowo-widowiskowej z Elbląskim Inkubatorem Nowoczesnych Technologii Informatycznych.

43 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY LOKALNEJ W ELBLĄGU PHARE 2003 Dofinansowanie Phare dotyczy Inkubatora. Wartość ogólna: 3 mln EUR; w tym dotacja: 2,2 mln EUR Gmina pozyskała również dofinansowanie na wyposażenie Inkubatora Przedsiębiorczości w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny na kwotę ok. 650 tys. EUR Realizacja projektu zakończona 31.10.2006 r. Trwają odbiory techniczne.

44 I N W E S T Y C J E PRZYGOTOWYWANE NA LATA 2007-2013

45 MODRZEWINA Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe Elbląskie tereny inwestycyjne na Modrzewinie Północ w Elblągu – budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną

46 BUDOWA SZEROKOPASMOWEJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ Całość przedsięwzięcia składa się z dwóch etapów budowy sieci teleinformatycznej, pozwalającej na korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu urzędom i innym jednostkom użyteczności publicznej, szkołom oraz firmom.

47 EUROPARK EUROPARK to koncepcja kompleksowego zagospodarowania atrakcyjnych przyrodniczo terenów pod rozwój usług sportowo- rekreacyjnych; aktywnej turystyki. Projekt jest częścią większego przedsięwzięcia polegającego na zbudowaniu największej na skalę krajową kompleksowej bazy rekreacyjno-sportowo- turystycznej o standardach olimpijskich, dla potrzeb sportów letnich i zimowych.

48 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ROZWÓJ MIASTA ELBLĄGA; DOŚWIADCZENIA W REALIZACJI INWESTYCJI WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Elbląg, 23.11.2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google