Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II http://www.podk.rodzina.szkol.webpark.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II http://www.podk.rodzina.szkol.webpark.pl."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

2 „Wyraz ojczyzna łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca
„Wyraz ojczyzna łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca Ojczyzna to jest poniekąd to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach.” „Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu.” „Należy też stwierdzić, że rozwój kultury duchowej w XIX wieku przygotował Polaków do tego wielkiego wysiłku, który przyniósł narodowi odzyskanie niepodległości. Polska skreślona z map Europy i świata, w roku 1918 zaistniała na nich z powrotem i od tego czasu istnieje na nich ciągle.” Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”

3 Zjazd założycielski stowarzyszenia odbył się 2 czerwca 2001 r. w 10
Zjazd założycielski stowarzyszenia odbył się 2 czerwca 2001 r w 10. rocznicę pobytu Jana Pawła II w Rzeszowie. Wzięło w nim udział 58 osób z 20 szkół Podkarpacia. Uczestnicy spotkania podjęli uchwały o założeniu stowarzyszenia i przyjęciu statutu oraz wybrali komitet założycielski W dniu 11 stycznia 2006 r. stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku publicznego. Najważniejsze uprawnienia, jakie przysługują stowarzyszeniu z mocy prawa: możliwość wypowiadania się w sprawach publicznych prawo pozyskiwania środków pieniężnych w postaci darowizn, zapisów oraz z prowadzenia działalności gospodarczej włącznie możliwość współpracy z innymi stowarzyszeniami oraz organami władzy państwowej i samorządowej

4 „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste:
umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu (...) Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem.” Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”

5 Stowarzyszenie realizuje wartości patriotyczne poprzez:
Rozwijanie więzi narodowych i wychowanie w duchu miłości do ojczyzny poprzez propagowanie postaci Jana Pawła II Kształtowanie postawy szacunku wobec symboli narodowych, religijnych i państwowych Tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym przez uczestnictwo w spotkaniach, uroczystościach i konkursach Rozbudzanie szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, uświadomienie jego roli w nawiązaniu do słów Ojca Świętego: „Naród jest tą wielką wspólnotą ludzi, których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Naród istnieje „z kultury” i „dla kultury” Organizację spotkań i przedsięwzięć sprzyjających kształtowaniu tożsamości narodowej w powiązaniu z tożsamością regionalną Uczestnictwo w uroczystościach, nabożeństwach, świętach kościelnych i patriotycznych

6 W chwili obecnej imię Jana Pawła II nosi ponad 70 szkół
W chwili obecnej imię Jana Pawła II nosi ponad 70 szkół województwa podkarpackiego. W ramach działań stowarzyszenia zorganizowano blisko 80 imprez, spotkań, pielgrzymek, akcji charytatywnych i przedsięwzięć, m.in. konkursy recytatorskie, poetyckie, literackie, informatyczne, matematyczne, plastyczne - SP nr 23 Rzeszów, SP Gorzyce, SP Oleszyce, SP Piwoda, SP nr 12 Stalowa Wola, Gimnazjum Tyczyn turnieje sportowe, biegi przełajowe - SP nr 23 Rzeszów, SP nr 12 Stalowa Wola, SP Zarzecze, SP Gorzyce rajdy piesze - SP Świebodna, SP Jawornik Polski festiwale piosenki - SP Oleszyce przeglądy twórczości - ZS Pysznica spotkania członków stowarzyszenia: dyrektorów, nauczycieli, katechetów -SP nr 23 Rzeszów innowacje pedagogiczne i programy edukacyjne – SP nr 23 Rzeszów, SP nr 12 Stalowa Wola, SP Zarzecze, SP Gorzyce ogólnopolskie zjazdy przedstawicieli szkół im. Jana Pawła II SP Klimkówka, SP Oleszyce, SP i Gimnazjum Zarzecze

7 Realizacja treści patriotycznych
PODKARPACKI KONKURS RECYTATORSKI „POLSKA LIRYKA RELIGIJNA” organizator: Szkoła Podstawowa nr 23 w Rzeszowie Organizatorom konkursu przyświecają następujące cele: przybliżenie uczniom twórczości literackiej Jana Pawła II oraz innych twórców, rozwijanie uzdolnień recytatorskich uczniów, odkrywanie dzieci utalentowanych i wrażliwych na piękno polskiej poezji, tworzenie więzi przynależności do wspólnoty państwowej, społecznej i regionalnej, kształtowanie postaw patriotycznych poprzez recytację utworów polskich poetów. Karol Wojtyła, Jan Twardowski, Cyprian Kamil Norwid, Juliusz Słowacki, nie szczędzili sił i talentu, wypowiadając się na temat miłości ojczyzny i drugiego człowieka, oraz zachęcali do postępowania zgodnie z kodeksem moralnym prawdziwego Polaka.

8 Realizacja treści patriotycznych
PODKARPACKI RAJD PIESZY organizator: Szkoła Podstawowa w Świebodnej Jan Paweł II kochał młodzież i z troską o jej wychowanie starał się zachęcać do miłego i pożytecznego spędzania czasu. Taką „małą ojczyzną”, jaką dla Jana Pawła II były Beskidy, dla organizatorów Podkarpackiego Rajdu Pieszego są również strony im najbliższe, a więc piękny pagórkowaty teren Ziemi Podkarpackiej. Przygotowując trasy rajdu, starali się podkreślić walory swojej „małej ojczyzny”, i również za przykładem Patrona, mając na uwadze wychowanie młodzieży, pragnęli uczyć ją patriotyzmu, pokazując jej rodzimą przyrodę, tradycje, historię, która zapisana jest w zabytkach i różnych miejscach, mijanych przez uczestników rajdu.

9 Realizacja treści patriotycznych
LITERACKIE DUMANIA organizator: Szkoła Podstawowa nr 12 w Stalowej Woli „Literackie dumania…” to tysiące chwil zamkniętych w słowach prostych i szczerych, barwne opowieści o dniu dzisiejszym, o marzeniach, radościach, rozczarowaniach i lęku. Udział uczniów w konkursie sprzyja: Wyrabianiu poczucia dumy narodowej poprzez przybliżenie sylwetki wielkiego Polaka – Jana Pawła II Kształtowaniu postaw patriotycznych poprzez rozwijanie i pielęgnowanie polszczyzny oraz dbałość o kulturę języka ojczystego. Poezja otwiera bramy duszy, staje się źródłem nowych przestrzeni myślowych. Młodzi poeci piszą o pięknie otaczającego świata, o niepokojach dnia codziennego, o świecie pełnym bólu, nienawiści, ale też o ogromnej miłości Papieża do dzieci całego świata.

10 Realizacja treści patriotycznych
DIECEZJALNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY organizator: Zespół Szkół w Pysznicy „...Miłość, wolność, godność to skała Na której człowiek swój Dom buduje...” Anna Moliszewska SP nr 9 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu (II nagroda 2005) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pysznicy podjął się zadania integracji szkół noszących imię Jana Pawła II w Diecezji Sandomierskiej, w ramach Diecezjalnego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży, który odbywa się od 2001 roku. Przegląd twórczości poetyckiej i plastycznej uczniów stwarza szerokie możliwości w zakresie: promowania talentów dzieci i młodzieży, realizacji zadań wychowawczych w oparciu o wartości płynące z nauczania Patrona. „..aby rodzina nie przestawała być Bogiem silna...” Te słowa Jana Pawła II stały się inspiracją do przemyśleń i twórczej pracy w ramach V Diecezjalnego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży.

11 Wybrane wydawnictwa pokonkursowe
W maju 2003 r. stowarzyszenie wydało książkę z wyróżnionymi pracami oraz listami uczestników konkursu „Bóg bogaty w miłosierdzie” - książka została wręczona Ojcu Św. Janowi Pawłowi II W październiku 2003 r. w Radiu Via zostały nagrane utwory uczniów wyróżnionych w III Konkursie Poetyckim „Literackie dumania”. Z tej okazji została nagrana płyta CD. W październiku 2004 r. w Radiu Via miała miejsce sesja nagraniowa uczniów wyróżnionych w IV Konkursie Recytatorskim "Polska liryka religijna". Z tej okazji została również nagrana płyta CD. Dorobkiem każdego Diecezjalnego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży są antologie prac plastycznych i literackich, wydane w formie albumu oraz prezentowane na stronie internetowej:

12 Realizacja treści patriotycznych
„Nasza mała Ojczyzna” – Małgorzata Bębenek i Małgorzata Merklinger , „Nad tę ziemię świętszej nie ma” – Małgorzata Fleszar – Burman, SP 23 Rzeszów Ponieważ patriotyzm jest postawą społecznie pożądaną, powinien być w odpowiedni sposób kształtowany. Dlatego staje się dziś ważnym problemem moralnym, a jednocześnie pilnym zadaniem pedagogicznym. Patriotyzmu nie można uchwalić, ani narzucić siłą, można jedynie do niego wychowywać, szanując wolną decyzję jednostki. Wychowanie patriotyczne jest dzisiaj historyczną koniecznością chwili. Niżej zaprezentowane innowacje realizowano na lekcjach historii, plastyki, godzinach wychowawczych i zajęciach pozalekcyjnych przez trzy lata w kl. IV – VI.

13 Realizacja treści patriotycznych
Innowacja „NASZA MAŁA OJCZYZNA” – autorzy: Małgorzata Bębenek i Małgorzata Merklinger SP 23 Rzeszów Człowiek dla swych duchowych i życiowych potrzeb winien identyfikować się ze swoim siedliskiem, miejscowością i regionem, ze swoją „Małą Ojczyzną”. Na to wszystko składa się architektura, kultura, tradycje i obyczaje. W związku z tym narodził się pomysł integracji międzyprzedmiotowej historii i plastyki, która jest rozszerzeniem ścieżki edukacyjnej, regionalnej – dziedzictwo kulturowe w regionie. W tym przedsięwzięciu chodzi przede wszystkim o to, aby za pomocą szkolnej edukacji zachęcić młodzież z jednej strony do lepszej ochrony i pielęgnacji rodzimego dziedzictwa, a z drugiej, aby wychować ją do życia z nim w pełnej symbiozie.

14 Realizacja treści patriotycznych
Innowacja „NASZA MAŁA OJCZYZNA” Małgorzata Bębenek i Małgorzata Merklinger SP 23 Rzeszów Cele - kształtowanie postaw patriotycznych poprzez: rozwijanie zainteresowania kulturą, tradycjami rodziny, miasta, własnego regionu, rozwijanie szacunku do tradycji regionu i rozumienie ich związku z kulturą rodziny, miasta, uczestnictwo w życiu kulturalnym najbliższego środowiska i regionu, umacnianie więzi uczuciowej ze swoją miejscowością, regionem, poznanie tradycji swojej rodziny jako podstawowej jednostki społecznej, udział w uroczystościach patriotycznych w swoim mieście i regionie, poszerzenie wiedzy o swoim mieście, jego dziedzictwie, zaznajomienie uczniów z wybranymi ważniejszymi zagadnieniami historii

15 Realizacja treści patriotycznych
Innowacja „Nasza mała Ojczyzna” Małgorzata Bębenek i Małgorzata Merklinger - SP 23 Rzeszów Gromadzenie przez uczniów i nauczycieli pamiątek po przodkach, dawnych narzędzi pracy, eksponatów regionalnych. Organizowanie uroczystych wieczorów z okazji Dnia Niepodległości dla społeczności szkolnej i rodziców, efektem czego jest nagrana płyta z programem patriotycznym „Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże zapomnij o mnie”. Prowadzenie lekcji w Okręgowym i Etnograficznym Muzeum w Rzeszowie. Uczestnictwo w wycieczkach po swoim mieście oraz regionie. Poznawanie przez uczniów dawnej i współczesnej architektury Rzeszowa i okolic, a także ciekawych zabytków, pomników, miejsc pamięci narodowej. Wykonanie folderów, albumów z zabytkami, pomnikami Rzeszowa i regionu. Organizowanie szkolnych konkursów, wystaw związanych z historią, tradycją miasta i regionu.

16 Realizacja treści patriotycznych
Innowacja „NAD TĘ ZIEMIĘ ŚWIĘTSZEJ NIE MA” –autor Małgorzata Fleszar – Burman SP 23 Rzeszów Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej i uczestnictwo w konferencjach, wykładach sesjach naukowych, wystawach. Przygotowanie wieczorów patriotycznych z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, czego efektem była nagrana płyta „Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże zapomnij o mnie”. Przeprowadzenie konferencji „Zbrodnie UB i NKWD na Rzeszowszczyźnie” dla nauczycieli rzeszowskich szkół”. Organizowanie lekcji muzealnych w Okręgowym Muzeum w Rzeszowie. Udział uczniów w wycieczkach regionalnych oraz ulicami Rzeszowa, na których poznają miejsca pamięci. Organizowanie konkursów historycznych.

17 „Oczywiście trzeba bezwzględnie unikać pewnego ryzyka: tego ażeby ta niezbywalna funkcja narodu nie wyrodziła się w nacjonalizm (....) W jaki sposób można wyzwolić się od tego zagrożenia? Myślę, że sposobem właściwym jest patriotyzm (...). Patriotyzm, jako miłość ojczyzny, przyznaje wszystkim innym narodom takie samo prawo jak własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowanej miłości społecznej” Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II http://www.podk.rodzina.szkol.webpark.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google