Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników"— Zapis prezentacji:

1 Rola Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników
i Sympatyków Środowiskowych Domów Samopomocy w wypracowywaniu standardów działania ŚDS w Polsce

2 Data powstania Stowarzyszenia – 13 listopad 2000 r.
Siedziba – Oświęcim, ul. Słowackiego 1 a Liczba członków – 76 osób Status organizacji pożytku publicznego od 2007 r.

3 Wizja OSPiS ŚDS pragnie takiego poziomu funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób z problemami zdrowia psychicznego, który zapewni im rozwój osobisty i godne życie. Misja Inicjujemy działania celem tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sieci oparcia społecznego dla osób z problemami zdrowia psychicznego. Podejmujemy działania umożliwiające uczestnikom śds osiągniecie statusu pełnoprawnych członków społeczności. - Organizujemy przedsięwzięcia celem zwiększenia kompetencji zawodowych pracowników ośrodków wsparcia.

4 OSPiS ŚDS zrzesza osoby pracujące w środowiskowych domach samopomocy i sympatyków działalności tych placówek a swoją działalność opiera na społecznej pracy członków. Członkowie organizacji dążą do wzmocnienia pozycji środowiskowych domów, pragną rozwijać system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w aspekcie psychiatrii środowiskowej. Ważnym zadaniem jest rozwijanie współpracy pomiędzy środowiskowymi domami samopomocy, ośrodkami pomocy społecznej i służbą zdrowia w celu jak najlepszej koordynacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych z tytułu zdrowia psychicznego. Stowarzyszenie wspiera inicjatywy związane ze zmianą stereotypu osób chorych, celem umożliwienia pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym, w tym zawodowym.

5 Geneza Inicjatywa utworzenia OSPiS ŚDS zrodziła się na gruncie oczekiwań kierownictwa ŚDS w sytuacji braku uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania i form działalności tych placówek. Na początku działalności OSPiS ŚDS dążono do zapewnienia bezpieczeństwa finansowego dla śds. Sprawą najważniejszą było pozostawienie Domów, jako ,,zadań zleconych samorządom” i ich finansowanie w formie dotacji, co zostało osiągnięte. Zabiegano również o wydzielenie śds ze struktur MOPS, w związku z czym aktualnie wiele ośrodków funkcjonuje jako samodzielne jednostki organizacyjne gmin.

6 Podejmowane działania
Zainicjowano współpracę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej, Instytutem Neurologii i Psychiatrii, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelarią Prezydenta RP, Parlamentarzystami w zakresie opracowania standardów funkcjonowania śds. Zgłoszono sugestie dotyczące: - projektów aktów normatywnych w ustawie kompetencyjnej, o pomocy społecznej szczególnie w zakresie zapisów dotyczących odpłatności za usługi świadczone przez śds i projektu rozporządzenia w sprawie śds. - problemów w śds – rosnące koszty utrzymania przy niewspółmiernych dotacjach, duże rozpiętości w wysokości dotacji na jedno miejsce w śds w różnych częściach kraju, utrzymywanie budynków, doposażenie, niskie płace pracowników, fluktuacja kadr, dodatek specjalny dla pracowników merytorycznych Domów. Na bieżąco śledzimy projekty aktów prawnych, których zapisy decydują o sposobie funkcjonowania śds, głównie ustawy o pomocy społecznej. O wszelkich zmianach w aktach prawnych dyskutujemy podczas zebrań i konferencji, na które zapraszamy przedstawicieli MPiPS i Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich.

7 Współpraca z Posłem Markiem Plurą (Członek Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Przewodniczący Podkomisji Nadzwyczajnej ds. zmian w ustawie o pomocy społecznej) zaowocowała: osobistym spotkaniem z przedstawicielami śds, zwiększeniem kryterium dochodowego ze 100% na 250%, od którego naliczana będzie odpłatność za pobyt uczestników śds, - wykreśleniem zapisu o możliwości zmniejszenia kwoty dotacji na prowadzenie ośrodka w ciągu roku budżetowego o 20%.

8 Współpraca OSPiS ŚDS współpracuje z ośrodkami wsparcia, innymi jednostkami pomocy społecznej, służby zdrowia, instytucjami i organizacjami pozarządowymi celem wymiany doświadczeń oraz wypracowania optymalnych warunków i ciągłości pomocy osobom, które z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym mają trudności w życiu codziennym.

9 Konferencje i szkolenia
warsztaty z zakresu z arteterapii – cyklicznie od 2004 r. we współpracy z ŚDS w Piotrkowie Trybunalskim. Ogólnopolska Konferencja pt.: „Blaski i cienie funkcjonowania Srodowiskowych Domów Samopomocy w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej” – 2004 r., Zielonki k/Krakowa. warsztaty szkoleniowe pt.: ,,Realizacja projektów i pozyskiwanie środków w ramach funduszy strukturalnych” r. we współpracy z Fundacją ,,Edukacja dla Demokracji’ i ŚDS w Chrzanowie. konferencja szkoleniowa pt.: „Standaryzacja Środowiskowych Domów Samopomocy” r., Zawoja. Ogólnopolska Konferencja szkoleniowa pt.: „Osoby z problemami psychicznymi w środowisku” – 2009 r., Węgierska Górka,

10 Realizowane projekty W 2009 r. OSPiS ŚDS realizowało dwa projekty przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego: „Uczę się i wiem”, który dotyczył zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia kadry (kierowników i personelu terapeutycznego) ośrodków wsparcia – środowiskowych domów samopomocy z terenu Województwa Małopolskiego, pracujących na co dzień z osobami przewlekle psychicznie chorymi oraz niepełnosprawnymi intelektualnie, celem podniesienia kwalifikacji zawodowych i przekazania dobrych praktyk.

11 Realizowane projekty c.d.
„Zobacz jak tańczę” – Małopolski Turniej Tańca Towarzyskiego dla osób niepełnosprawnych w zakresie zdrowia psychicznego. Celem projektu było: - zorganizowanie regionalnej imprezy sportowej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych w zakresie zdrowia psychicznego - promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w zakresie zdrowia psychicznego - wykorzystanie imprezy do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w zakresie zdrowia psychicznego i przeciwdziałania ich dyskryminacji

12

13 Wspierane inicjatywy od 2003 r. corocznie obejmuje patronatem Małopolski Konkurs Recytatorski dla uczestników śds, którego organizatorem jest ŚDS w Chrzanowie od 2002 r. jest partnerem w organizowaniu Festynu Integracyjnego „Sobótka’ w Oświęcimiu. od 2002 r. współorganizuje Małopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Osób Niepełnosprawnych w zakresie zdrowia psychicznego. od 2002 r. wspiera imprezy sportowe tj. Zachariaszadę, zainicjowane przez Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Wiejskiej w Woli Zachariszowskiej, których celem jest motywowanie osób niepełnosprawnych do aktywnego spędzania wolnego czasu.

14 Osiągnięcia Stowarzyszenia
- współpraca z wieloma ośrodkami wsparcia z terenu Polski w zakresie standardów funkcjonowania śds, - dzielenie się własnymi doświadczeniami i dobrymi praktykami, - wypracowanie stanowisk dotyczących śds, - udział w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach integracyjnych, - rozwijanie idei empowermentu – uwzględnianie inicjatyw podejmowanych przez osoby z zaburzeniami psychicznymi, wpływ na ciągły rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i partnerstwo w rozwiązaniach legislacyjnych.

15 Dziękujemy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników i Sympatyków Środowiskowych Domów Samopomocy 32 – 600 Oświęcim, ul. Słowackiego 1 a, Tel.: Prezesa Nr konta: PKO BP SA –


Pobierz ppt "Rola Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników"

Podobne prezentacje


Reklamy Google