Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół ewaluacyjny: Elżbieta Kręc Jadwiga Semczuk Małgorzata Meusz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół ewaluacyjny: Elżbieta Kręc Jadwiga Semczuk Małgorzata Meusz"— Zapis prezentacji:

1 Zespół ewaluacyjny: Elżbieta Kręc Jadwiga Semczuk Małgorzata Meusz Krzysztof Fica Zespół ewaluacyjny: Elżbieta Kręc Jadwiga Semczuk Małgorzata Meusz Krzysztof Fica   Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkolno –Przedszkolny im. Adama Mickiewicza w Udaninie I semestr roku szkolnego 2014/2015 . Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.  Zespół ewaluacyjny: Elżbieta Kręc Jadwiga Semczuk Małgorzata Meusz Krzysztof Fica Udanin , marzec 2015r

2 Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Cele ewaluacji: Pozyskanie informacji na temat poziomu nabywania wiadomości i umiejętności przez uczniów. Dostarczenie informacji w jakim stopniu oferta edukacyjna szkoły umożliwia realizację podstawy programowej. Formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy problemu, które posłużą poprawie jakości pracy szkoły. Odbiorcy ewaluacji: Dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie Przedmiot ewaluacji: Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji.

3 Pytania kluczowe: W jaki sposób odbywa się diagnozowanie osiągnięć uczniów? W jaki sposób analizuje się osiągnięcia uczniów. Czy ta analiza uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów? Czy uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej? W jaki sposób są formułowane i wdrażane wnioski z analizy osiągnięć? Czy wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce? W jaki sposób uczniowie i ich rodzice informowani są o wnioskach z analizy osiągnięć?

4 Kryteria ewaluacji: Nauczyciele odnoszą się w codziennej pracy z uczniami do elementów podstawy programowej. Monitorowanie realizacji podstawy przeprowadza się w perspektywie każdego ucznia. Nauczyciele i uczniowie współpracują w procesie uczenia się. Nauczyciele znają podstawę programową poprzednich i następnych etapów kształcenia. Zespół nauczycieli uczących w szkole jest odpowiedzialny za realizację całości podstawy programowej.

5 Źródła danych. Protokoły posiedzeń Rad Pedagogicznych Dokumentacja zespołów przedmiotowych Szkolny zestaw programów nauczania Dzienniki lekcyjne Oferta edukacyjna szkoły Informacje o osiągnięciach uczniów w konkursach Ankiety przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli Wywiad z nauczycielami i dyrektorem szkoły, Harmonogram działań. Lp. Działanie Termin 1. Opracowanie koncepcji ewaluacji, analiza dokumentów Styczeń 2015 2. Zebranie informacji od uczniów, rodziców, nauczycieli, Dyrektora Szkoły Luty 2015 3. Raport ewaluacyjny Marzec 2015

6 Wyniki ewaluacji

7 1.W jaki sposób odbywa się diagnozowanie osiągnięć uczniów?

8 W szkole prowadzone są badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w formie próbnych sprawdzianów oraz okresowych diagnoz. Badania te ujęte są w rocznym planie i obejmują wybrane oddziały. Cyklicznym planowym badaniem osiągnięć objęci są wszyscy uczniowie od klasy 0 do klasy VI. W I semestrze przeprowadzono następujące badania poziomu wiedzy i umiejętności: Diagnoza jesienna klas 0d,0c Diagnoza gotowości szkolnej uczniów klas I Diagnoza na wejściu z języka polskiego w klasie IV Diagnoza matematyczna na wstępie- „Lepsza szkoła”- w klasie IV, V, VI Comiesięczna diagnoza z języka polskiego, niemieckiego i matematyki w klasie VI Testy sprawności fizycznej w klasach IV-VI Sprawdzian próbny w VI klasie Z ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli wynika, że wszyscy nauczyciele przeprowadzają szereg badań z poszczególnych przedmiotów. Najczęściej stosowane to: sprawdziany pisemne, kartkówki , ustne odpowiedzi na lekcji ,prace domowe, oraz projekty.

9 Tabela nr 1 oraz wykres nr 1 prezentują wyniki ankiety.
Aby zweryfikować informacje dotyczące sposobów diagnozowania uczniów przeprowadzono ankietę wśród nauczycieli , uczniów i rodziców zadając im pytanie „ W jaki sposób odbywa się diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów w szkole?”. Tabela nr 1 oraz wykres nr 1 prezentują wyniki ankiety. Czy i w jaki sposób oraz jak często diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów? Prace domowe Prace pisemne Kartków ki Odpowied zi ustne Aktywno ść na lekcji Inne ( projekty, konkursy ) Nauczycie le 82% 95% 90% 92% 64% Uczniowie 66% 88% 50% 45% 60% Rodzice 73% 75% 77% 57% 46%

10 Wykres nr.1 Czy i w jaki sposób oraz jak często diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów?

11 Uzyskane wyniki wskazują zbliżoną zgodność jeżeli chodzi o diagnozowanie w formie prac domowych, kartkówek, prac pisemnych oraz projektów i konkursów Największą rozbieżność obserwujemy w odpowiedziach ustnych i aktywności na lekcji. Mimo. że nauczyciele deklarują częste stosowanie tych form sprawdzania wiedzy, rodzice , a zwłaszcza uczniowie nie postrzegają tej formy diagnozowania jako często stosowanej na zajęciach. Ma to pewno swoje uzasadnienie w tym, że pozostałe ( kartkówki, prace domowe itp.) stosowane są w takiej samej, bądź podobnej formie wobec wszystkich uczniów jednocześnie. Natomiast odpowiedzi ustne, aktywność ucznia na lekcji weryfikowana jest działaniami podczas zajęć. Tym niemniej należy wysnuć wniosek , by częściej stwarzać uczniom możliwość prezentowania swojej wiedzy w formie werbalnej i skłaniać do różnego typu aktywności, działań na zajęciach.

12 2. W jaki sposób analizuje się osiągnięcia uczniów
2. W jaki sposób analizuje się osiągnięcia uczniów. Czy ta analiza uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów?

13 W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów
W szkole analizuje się osiągnięcia uczniów. Wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów dokonują szczegółowej analizy zespołu klasowego pod względem efektów kształcenia i zachowania. Analizie podlegają także działania uczniów na forum klasy, szkoły i środowiska. Wykorzystując różne formy diagnozowania osiągnięć uczniów ( o których mowa w punkcie 1) nauczyciele: Dokonują analizy ilościowej i jakościowej osiągnięć uczniów rejestrowanej poprzez: zestawienia, tabele, raporty, teczki prac uczniów, oceny w dziennikach, prowadzenie dokumentacji w formie papierowej i komputerowej W wyniku analiz określane są mocne i słabe strony zespołu i poszczególnych uczniów w odniesieniu do podstawy programowej i konkretnych umiejętności. Formułowane są wnioski do dalszej pracy, planowane działania naprawcze Wyniki prezentowane są uczniom oraz rodzicom ze wskazówkami do dalszej pracy. Większość nauczycieli (82%) prezentuje swoje analizy i wnioski innym nauczycielom uczącym tego samego przedmiotu oraz na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Taka wymiana informacji pozwala na weryfikowanie podejmowanych działań i ułatwia planowanie dalszych.

14 Wynikiem analiz osiągnięć szkolnych uczniów jest dostosowanie oferty edukacyjnej do możliwości rozwojowych uczniów, dostosowanie przez nauczycieli metod i form pracy, poszukiwanie ciekawych rozwiązań. Dla uczniów zdolnych organizuje się zajęcia rozszerzające treści kształcenia w postaci kół zainteresowań, przygotowanie do konkursów i projektów. Dla uczniów ze zdiagnozowanymi trudnościami w nauce organizuje się zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, zadaje się zadania o mniejszym stopniu trudności, udziela dodatkowej pomocy w czasie lekcji, stosuje się takie kryteria oceny, które pozwalają im na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego na miarę ich możliwości, obejmuje się indywidualną pomocą w nauce oraz udziela wsparcia przez wychowawcę oraz nauczyciela przedmiotu . Uczniowie o specjalnych predyspozycjach i zdolnościach zachęcani są do udziału w konkursach, zawodach sportowych. Prowadzone są terapie: logopedyczna, pedagogiczna oraz psychologiczna we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Nauczyciele realizują również indywidualne programy opracowane dla uczniów posiadających orzeczenia o upośledzeniu w stopniu lekkim.

15 Osiągnięcia uczniów analizowane są również przez Radę Pedagogiczną w czasie klasyfikacyjnego zebrania nauczycieli, ( I semestr roku szkolnego 2014/15) z uwzględnieniem średnich ocen uczniów i klas, wyników badań wewnętrznych i zewnętrznych( test próbny klas VI) , a także zachowania, frekwencji, czytelnictwa, sukcesów w konkursach. Uczniowie z najwyższą średnią ocen są wyróżnieni pochwałą w czasie zebrań z rodzicami, informacją na stronie internetowej szkoły oraz wyeksponowaniem nazwisk na tablicy informacyjnej w holu szkoły. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdza się, że nauczyciele szczegółowo analizują osiągnięcia uczniów określając ich mocne i słabe strony, udzielają uczniom informacji zwrotnej oraz wskazówki do dalszej pracy. Planują działania naprawcze oraz pracę indywidualną z uczniami mającymi trudności lub chcącymi rozwijać swoje uzdolnienia Informacje uzyskane od nauczycieli w 91% potwierdzają rodzice i 89% uczniowie Na pytanie skierowane uczniów i rodziców:„ Czy nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia uczniów, stosują zasadę indywidualizacji pracy i wymagań? 89% rodziców odpowiedziało twierdząco, 11% nie dostrzega takich działań. Wśród uczniów: 91 % uważa , że nauczyciele stosują zasadę indywidualizacji, a 9% nie.

16 Wykres nr 2. Czy nauczyciele monitorują i analizują osiągnięcia uczniów, stosują zasadę indywidualizacji pracy i wymagań? Około 10% uczniów i rodziców oczekuje dodatkowych działań w podejściu indywidualnym do uczniów.

17 3.Czy uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej?

18 Analiza dokumentacji szkolnej oraz wywiad z nauczycielami wykazały, że wszyscy nauczyciele w swojej pracy uwzględniają realizację podstawy programowej, a uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Nauczyciele znają również podstawę programową wcześniejszych i późniejszych etapów kształcenia. To pozwoliło im wybrać program gwarantujący realizację treści podstawy, dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów oraz do warunków, w jakich program jest realizowany, dobór podręcznika oraz metod sprawdzania i oceniania wiadomości i umiejętności uczniów. Na podstawie analizy dzienników lekcyjnych oraz informacji uzyskanych od nauczycieli można stwierdzić, że uczniowie uzyskują w dużej większości oceny pozytywne, co świadczy o opanowaniu wiadomości i umiejętności nakreślonych w podstawie programowej. Uczniowie mają możliwość poprawy ocen, co sprzyja podejmowania przez nich dodatkowych działań a co za tym idzie nabywaniu wiadomości i umiejętności. W czasie pracy z uczniem uwzględniane są również zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej z dostosowaniem metod i form pracy do możliwości indywidualnych uczniów , tj. zarówno zdolnych jak i tych potrzebujących pomocy

19 Wszyscy nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia, a nabyte w ten sposób umiejętności wykorzystują potem w pracy z dziećmi. Nabywanie wiedzy i umiejętności zgodnych z podstawą programową przez uczniów wspierane jest także realizacją autorskich programów powstałych w odpowiedzi na potrzeby uczniów wynikające z wcześniejszych analiz i wniosków. Jednym z nich jest program „ Nie taki egzamin straszny, jak go malują” realizowany w klasach VI- tych. Realizacja programu pozwala na przygotowanie uczniów do egzaminu kompetencji uwzględniając jego nową formułę. Z rozmów przeprowadzonych z nauczycielami wynika, że na większości zajęć stwarzają uczniom możliwość kształtowania takich umiejętności jak czytanie, pisanie, myślenie naukowe, współpraca w zespole, odkrywanie własnych zainteresowań i posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Rozwijana jest umiejętność pracy grupowej w zakresie organizacji pracy i współpracy w grupie. Uczniowie są kreatywni, przygotowują imprezy oraz uroczystości i uczestniczą w nich na terenie szkoły i gminy, uczą się otwartości, demokracji, odpowiedzialności za swoje zachowanie, systematyczności w działaniu oraz współzawodnictwa. Na pytanie skierowane do rodziców i uczniów: „Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej ?” i Czy wiadomości przekazywane na lekcji są dla ciebie zrozumiałe?” uzyskano następujące wyniki:

20 Wykres nr 3. Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej ?

21 4. W jaki sposób są formułowane i wdrażane wnioski z analizy osiągnięć?

22 Analiza osiągnięć uczniów stanowi podstawę do formułowania wniosków służących doskonaleniu pracy. Wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów nauczyciele wykorzystują w doskonaleniu swojej pracy. Potwierdza to 100% nauczycieli w badaniu ankietowym. Najczęściej podejmowanymi przez nauczycieli działaniami są: modyfikowanie testów i sprawdzianów, wykorzystywanie metod aktywnych i stosowanie indywidualizacji nauczania. Wykres nr 4.

23 Celem badania umiejętności jest systematyczne określanie stopnia opanowania przez uczniów umiejętności i wiadomości przewidzianych dla danego etapu kształcenia. Przedmiotem monitorowania są przede wszystkim umiejętności zgodne z programem nauczania. Wnioski z analiz osiągnięć uczniów przedstawiane są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Są to głównie wnioski z przeprowadzonych badań wyników w klasach I, IV , V i testów próbnych w klasie VI. Biorąc pod uwagę analizę osiągnięć uczniów nauczyciele podejmują konkretne czynności: zwracają uwagę na zagadnienia, które sprawiają uczniom trudność, ćwiczą strategie rozwiązywania testów, modyfikują pracę na lekcji w zakresie form i metod pracy, dostosowują metody i formy pracy na zajęciach do możliwości uczniów wykorzystują pomoce dydaktyczne i metody aktywizujące, co pozwala na szybsze i trwalsze przyswajanie treści przez uczniów wykorzystują nowoczesne środki przekazu, w tym tablicę interaktywną, komputer rzutnik multimedialny, Internet.

24 przygotowują dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów przy ścisłej współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, planują prace z uczniem słabym proponując mu udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, proponują uczniom zdolnym zajęcia w kołach zainteresowań, zachęcają uczniów do udziału w konkursach, zawodach sportowych, organizują szkolne konkursy, celem uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego organizują wyjazdy i wycieczki dydaktyczne, nawiązują współpracę z rodzicami i instytucjami, doskonalą się zawodowo, uczestnicząc w konferencjach, warsztatach, szkoleniach.

25 W trosce o jakość kształcenia, szkoła zapewnia uczniom, stale uzupełniane i modernizowane pracownie: multimedialna biblioteka, gabinet terapeutyczny, gabinet logopedyczny świetlica szkolna. Uczniom stwarzane są warunki do poprawy i podwyższenia ocen. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady pedagogicznej uczniowie i ich rodzice informowani są o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi. Odpowiednio wcześnie przekazana informacja o proponowanej ocenie zachęca uczniów do podjęcia wysiłku w celu jej poprawy. W ankiecie skierowanej do uczniów i rodziców zapytano: Czy znasz wnioski wynikające z analizy osiągnięć dydaktycznych twoich i twojej klasy/ swojego dziecka i jego klasy?. Uzyskano następujące informacje:

26 Wykres nr 5. Czy znasz wnioski wynikające z analizy osiągnięć dydaktycznych twoich i twojej klasy/ swojego dziecka i jego klasy?. 89% rodziców twierdzi, że zna wnioski z analizy osiągnięć swojego dziecka , zna również jego pozycję w klasie. Uczniowie znają je w 100%.

27 Kolejne pytanie miało na celu pozyskanie informacji: Czy w opinii rodziców wybrane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów? 95% rodziców uważa ,że wybrane przez nauczycieli programy oraz sposób ich realizacji uwzględnia możliwości dzieci, 5% nie zgadza się z tym. Wykres nr 6. Czy wybrane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów, a sposób przekazywania wiadomości na lekcji jest dla ucznia zrozumiały? Analiza osiągnięć uczniów i formułowane na jej podstawie wnioski prowadzą do różnorodnych działań służących rozwojowi dziecka. Działania te w sposób szczególny motywują uczniów do nauki i wzmacniają ich odpowiedzialność. W opinii większości rodziców i uczniów podejmowane przez nauczycieli działania sprzyjają rozwojowi uczniów.

28 5. Czy wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce?

29 Wnioski z diagnozy sformułowane na podstawie analizy osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia, dają możliwość uzyskania przez uczniów lepszych wyników w nauce. Większość wniosków z analizy zarówno wewnętrznego badania wyników nauczania, jak i sprawdzianów zewnętrznych jest wdrażana na bieżąco w pracy dydaktycznej. Są to wnioski dotyczące konkretnych umiejętności, które zostały najsłabiej opanowane przez uczniów danego zespołu. Wnioski z analizy wyników klasyfikacji, wewnętrznego badania wyników nauczania, egzaminów zewnętrznych, osiągnięć w konkursach, zawodach sportowych stanowią podstawę do planowania pracy szkoły Należy podkreślić, że potwierdzenie powyższych działań znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji szkolnej. Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskania lepszych wyników przez uczniów, wspierają swoich uczniów: zaznajamiają z zasadami oceniania, stwarzają możliwość poprawy oceny, motywują poprzez różnego rodzaju nagrody-nie tylko stopniem szkolnym, angażują uczniów do różnych działań, realizacji projektów, tworzą programy, których realizacja sprzyja osiąganiu lepszych wyników w nauce. Uczniowie zachęcani są do brania udziału w konkursach klasowych, szkolnych, międzyszkolnych oraz o zasięgu ogólno polskim.

30 Deklarowane przez nauczycieli formy wspomagania uczniów w celu poprawy wyników w nauce mają swoje potwierdzenie w informacji uzyskanej od uczniów i rodziców w wyniku ankiety. Wykres nr 7. Czy wdrażane wnioski z analizy osiągnięć edukacyjnych przyczyniają się do poprawy wyników w nauce ?

31 6. W jaki sposób uczniowie i ich rodzice informowani są o wnioskach z analizy osiągnięć?

32 Wszyscy ankietowani nauczyciele zapoznają uczniów i ich rodziców z analizami osiągnięć edukacyjnych.
O wynikach i wnioskach informowani są uczniowie bezpośrednio po ich opracowaniu oraz rodzice – na najbliższym spotkaniu z wychowawcą, podczas konsultacji oraz indywidualnych rozmów osobistych i telefonicznych. Uczniowie najczęściej są zapoznawani z analizą swoich osiągnięć przez nauczycieli: Ustnie na forum klasy lub poprzez pisemne podsumowanie (komentarze) sprawdzianów. Analizę prac pisemnych sprawdzianów, prac samodzielnych, kartkówek i kart pracy wspólnie z uczniami. Dokonywanie poprawy pracy klasowej. W czasie analizy ocen cząstkowych przed zakończeniem semestru. Po omówieniu sprawdzianu- wskazówki do dalszej pracy

33 Rodzice są informowani o ocenach dzieci, ich zachowaniu, trudnościach oraz możliwościach poprawy i rozwoju. Nauczyciele dostarczają rodzicom informacji o osiągnięciach ich dzieci, proponują dodatkową pracę, która sprzyja osiąganiu sukcesów. Nauczyciele prowadzą rozmowy z rodzicami, porównują wyniki obserwacji własnych z opiniami rodziców na temat uczniów i ich zachowań. W wyjątkowych, niepokojących sytuacjach rodzice wzywani są do szkoły indywidualnie. W przypadku uczniów kl. VI – wyniki i wnioski sprawdzianów wewnętrznych (sprawdzian próbny klas VI-tych) są przedmiotem wspólnego zebrania rodziców, wychowawcy, nauczycieli przedmiotów i dyrektora szkoły. W klasach I-III rodzice otrzymują informacje na piśmie- dotyczy to comiesięcznych sprawdzianów i śródrocznej oceny opisowej. Osiągnięcia i efekty pracy uczniów są prezentowane m. in. w postaci dyplomów, prac plastycznych na korytarzach szkolnych, na stronie internetowej szkoły, w prasie lokalnej oraz w czasie uroczystości szkolnych i środowiskowych.

34 Wnioski i rekomendacje

35 I.Mocne strony szkoły: Wszyscy nauczyciele planują swoją pracę w oparciu o przyjęte do realizacji programy nauczania z uwzględnieniem treści podstawy programowej. 2. W szkole na bieżąco diagnozuje się osiągnięcia uczniów. Do badania przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów stosuje się różne formy pomiaru dydaktycznego. 3. Analiza osiągnięć uczniów i formułowane na jej podstawie wnioski prowadzą do różnorodnych działań służących rozwojowi dziecka. Działania te w sposób szczególny motywują uczniów do nauki i wzmacniają ich odpowiedzialność. 4. Nauczyciele planują działania naprawcze oraz pracę indywidualną z uczniami mającymi trudności lub chcącymi rozwijać swoje uzdolnienia.

36 5. Wdrożone wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia i poprawy wyników w nauce większości uczniów. 6. Uczniowie są na bieżąco informowani o wynikach nauczania. 7. Rodzice uczniów z wynikami nauczania swoich dzieci są zapoznawani podczas zebrań ogólnoszkolnych i klasowych, konsultacji, rozmów indywidualnych. 8. W trosce o jakość kształcenia, szkoła zapewnia uczniom, stale uzupełniane i modernizowane pracownie: multimedialna biblioteka, gabinet terapeutyczny, gabinet logopedyczny świetlica szkolna. 9. Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce.

37 IISłabe strony szkoły:
1.Pomimo wdrażania wniosków z analizy osiągnięć uczniów nie zauważa się u niektórych uczniów większej poprawy wyników nauczania. 2.Uczniowie nisko oceniają możliwość prezentowania swojej wiedzy w formie wypowiedzi ustnych i prac pisemnych. 3.Zauważa się, że nie wszyscy rodzice są w wystarczający sposób zainteresowani wynikami w nauce swoich dzieci. 4.W opinii uczniów klas młodszych(Kl.I- III) brak zajęć dodatkowych o charakterze sportowym.

38 Rekomendacje: Należy kontynuować dotychczas podejmowane działania w zakresie prowadzonej w szkole diagnozy osiągnięć uczniów. W dalszym ciągu analizować osiągnięcia uczniów oraz formułować i wdrażać wnioski służące doskonaleniu pracy i dające możliwość uzyskania przez uczniów lepszych wyników w nauce. Szukać innych sposobów motywowania uczniów do nauki- częściej stwarzać uczniom możliwość prezentowania swojej wiedzy w formie wypowiedzi ustnych i pisemnej oraz skłaniać do różnego typu aktywności, działań na zajęciach. Motywować rodziców do większego zainteresowania i zaangażowania się w sprawy szkolne. W dalszym ciągu należy systematycznie rozpoznawać potrzeby, zainteresowania i oczekiwania uczniów, uwzględniać je w ofercie szkoły, a także dostrzegać mocne strony uczniów, stosować pochwały, utwierdzać w nich wiarę w możliwość osiągania sukcesów.

39


Pobierz ppt "Zespół ewaluacyjny: Elżbieta Kręc Jadwiga Semczuk Małgorzata Meusz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google