Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja Informatyka Angelika Kutek 16 kwietnia 2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja Informatyka Angelika Kutek 16 kwietnia 2013r."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja Informatyka Angelika Kutek 16 kwietnia 2013r.

2 Ć wiczenie 1 Ż yciorys Ż YCIORYS Nazywam si ę Angelika Sara Kutek, urodzona 5 lipca 1993 r. w Tarnowie. Zamieszka ł a w Rzuchowej razem z rodzicami i rodze ń stwem. W wieku czterech lat zosta ł am przyj ę ta do przedszkola. juz jako pi ę ciolatek ucz ę szcza ł am do szko ł y podstawowej w swojej rodzinnej miejscowo ś ci. PYK Mia ł am swojego ukochanego psa ale niestety roztrzaska ł o go auto. Wiem, ze p ł aka ł am bardzo d ł ugo. Ze wzgl ę du na swa rozpacz, rodzice postanowili kupi ć mi kota, który jest ze mn ą do dzisiaj. Sko ń czy ł am szkole podstawowa z wyró ż nieniem, nast ę pnie przysz ł a pora na gimnazjum. Pami ę tam ze bardzo si ę stresowa ł am nowymi kolegami. Jednak po up ł ywie zaledwie miesi ą ca byli ś my niesamowicie zgrana klasa. Szybko jednak pi ę kny okres min ął i zacz ęł y si ę wojny jakich ma ł o. Pierwsze wrogie kole ż anki, przystojni koledzy i wredni nauczyciele. Cale szcz ęś cie ze ten trzyletni pobyt w gimnazjum zlecia ł jak z bata strzeli ł. Liceum, to najpi ę kniejszy okres w ż yciu nastolatka w ca ł ym jego okresie edukacji. zosta ł am przyj ę ta do V Liceum Ogólnokszta ł c ą cego w Tarnowie. Jestem niesamowicie zadowolona ze swojego wyboru. Sko ń czy ł am szkole, napisa ł am ca ł kiem nie ź le matur ę i by ł am zmuszona opu ś ci ć szkole mury. Wielkie przyjazne jakie rozkwit ł y przez ten trzyletni pobyt w ogólniaku przetrwa ł y do dzisiaj. Ci ą gle jeste ś my ze sob ą w wspania ł ym kontakcie. Profesorów, którzy mieli zaszczyt uczy ć mnie w liceum ci ą gle milo wspominam. Jeszcze niedawno otrzyma ł am pozdrowienia od jednej z najmniej lubianych przeze mnie nauczycieli. Nadszed ł przepi ę kny okres zwany wakacjami, oczywi ś cie pragn ę zauwa ż y ć ze by ł y to najd ł u ż sze wakacje w ca ł ym moim ż yciu i prawdopodobnie ostatnie, o ile nie zostanie bezrobotna. Spotka ł am ch ł opaka z którym za okres studiów by ł o mi niestety zamieszka ć co mo ż e si ę sko ń czy ć roz łą ka w najbli ż szym czasie. Dosz ł am do wniosku ze pomys ł wspólnego mieszkania nie nale ż a ł do najlepszych. Studia, wydawa ł o si ę, ze to b ę dzie cos tak wspania ł ego, ze ci ęż ko b ę dzie mi wraca ć na weekend do rodzinnego domu. Niestety, kierunek studiów, ca ł y ten Kraków i ludzie powoduj ą ze nie chce tu zostawa ć. I kiedy nadchodzi pi ą tek weekendu pocz ą tek, pakuje manatki, wsiadam poci ą g, dwie godzinki i jestem w domu. Tam jest co robi ć i si ę nie nudz ę. W przysz ł ym roku my ś la ł am aby przenie ść si ę na studia zaoczne i wi ę cej czasu sp ę dza ć w Tanowie. Je ś li chodzi o osi ą gni ę cia sportowe to w podstawówce i gimnazjum mia ł am okazje grac w dru ż ynie szkolnej i reprezentowa ć szkole w dyscyplinie sportu zwanej pi ł k ą r ę czn ą. Je ź dzi ł am bardzo d ł ugo konno, jednak problemy zdrowotne wyeliminowa ł y mnie z je ź dziectwa. Od dziecka intensywnie je ż d żę na nartach w okresie zimowym. Jest to jeden z najlepszych sportów i metod na sp ę dzenie wolnego czasu. Szkoda ze nie nale ż y do najta ń szych... Co jeszcze? Je ś li chodzi o hobby, to nie mam ich za du ż o. Mo ż e troch ę motoryzacja, fotografia i jej obróbka w programach. Nic wi ę cej. O, jeszcze bardzo lubi ę gotowa ć i uczy ć si ę nowych i nowych potraw. Co bardzo ceni moja rodzina i przyjaciele

3 Ć wiczenie 2 Reakcje

4 Ć wiczenie 3 Rysunek

5 Ćwiczenie 4 Arkusz kalkulacyjny


Pobierz ppt "Prezentacja Informatyka Angelika Kutek 16 kwietnia 2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google