Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Warszawa, 15 stycznia 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Warszawa, 15 stycznia 2007."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Warszawa, 15 stycznia 2007

2 2 Małopolska Szkoła Administracji Publicznej (MSAP) Akademii Ekonomicznej w Krakowie Obecnie jest to jednostka prowadząca działalność edukacyjną, badawczą, doradczą oraz wydawniczą. W oparciu o zasoby macierzystej Uczelni oraz we współpracy z kadrą innych ośrodków akademickich i instytucji eksperckich MSAP realizuje projekty dotyczące m.in. doskonalenia zarządzania w administracji publicznej, rozwoju lokalnego i regionalnego, zarządzanie kadrami, współpracy międzynarodowej władz samorządowych oraz komunikowania i partycypacji społecznej.

3 3 MSAP – projekty bieżące Transregional Toolkit for Micro Enterprises Sieć transferu innowacji poprzez system zamawianych prac magisterskich i doktorskich Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL: Inicjatywa na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów - "KXETANES - RAZEM Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL: "Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej - COGITO Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Institutional Capacity for Assessing the Impact of Structural Funds – INCASIS W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Nowa Huta - Nowa Szansa System obsługi podmiotów gospodarczych i inwestorów w Urzędzie Miasta Krakowa Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski Małopolski system analiz i programowania polityk rynku pracy

4 4 MSAP – studia podyplomowe MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION - MPA we współpracy z Grand Valley State University. ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZARZĄDZANIE ROZWOJEM SPOŁECZNO- GOSPODARCZYM W REGIONIE STUDIA PODYPLOMOWE Z EKONOMII SPOŁECZNEJ

5 5 Program Rozwoju Instytucjonalnego Jeden z programów realizowanych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) Jednym z kluczowych czynników służących rozwojowi obszarów wiejskich jest sprawna i efektywna administracja samorządowa. Celem programu było przygotowanie metody doskonalenia zarządzania w administracji publicznej oraz wdrożenie zmian instytucjonalnych w 33 jednostkach pilotażowych

6 6 Obszary i kryteria zarządzania (1) ObszarKryterium I. Zarządzanie strategiczne i finansowe 1. Planowanie strategiczne 2. Perspektywiczna ocena sytuacji finansowej 3. Wieloletnie planowanie inwestycyjne 4. Roczne planowanie finansowe, monitorowanie i ocena wykonania planów II. Organizacja i funkcjonowanie urzędu 5. Podział uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności 6. Zarządzanie procesami 7. Efektywność komunikacji wewnętrznej III. Zarządzanie kadrami 8. System rekrutacji personelu 9. System oceny i awansowania pracowników 10. System szkoleń i doskonalenia zawodowego IV. Usługi publiczne, w tym komunalne 11. Standardy świadczenia usług publicznych 12. Planowanie świadczenia usług publicznych 13. Doskonalenie świadczenia usług publicznych

7 7 ObszarKryterium V. Partycypacja społeczna i stymulowanie rozwoju społecznego 14. Komunikacja i partycypacja społeczna 15. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 16. Wspieranie inicjatyw społecznych (tylko dla urzędu gminy) VI. Stymulowanie rozwoju gospodarczego 17. (16) Program rozwoju gospodarczego VII. Zarządzanie projektami 18. (17) System zarządzania projektami VIII. Współpraca między jednostkami samorządu 19. (18) Realizowanie przedsięwzięć we współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego IX. Etyka i zapobieganie zjawiskom korupcji 20. (19) Kształtowanie postaw etycznych Obszary i kryteria zarządzania (2)

8 8 Raport ogólny z wynikami analizy – fragment Obszar zarządzania Kryterium zarządzania Stadium rozwoju 12345 I. Zarządzanie strategiczne i finansowe 1. Planowanie strategiczne 2. Perspektywiczna ocena sytuacji finansowej 3. Wieloletnie planowanie inwestycyjne 4. Roczne planowanie finansowe, monitorowanie i ocena wykonania planów II. Organizacja i funkcjonowanie urzędu 5. Podział uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności 6. Zarządzanie procesami 7. Efektywność komunikacji wewnętrznej

9 9 Ogólny schemat Metody RI

10 10

11 11 Rynek innowacji w Małopolsce Projekt realizowany był w latach 2005/2006 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.6.: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

12 12 Rynek innowacji w Małopolsce Celem projektu było określenie popytu i podaży innowacji w Małopolsce oraz ugruntowanie metodologii ich badania na potrzeby rozwoju Regionalnej Strategii Innowacji. Pozwoliło to na weryfikację stanu innowacyjności w porównaniu z pierwszymi badaniami przeprowadzonymi w ramach RSI na przełomie 2003 i 2004 r.

13 13 Rynek innowacji w Małopolsce Pierwsze badania popytu na innowacje na potrzeby Małopolskiej RSI zostały przeprowadzone w roku 2004. Badania zrealizowane w 2006 r. objęły szersze spektrum zagadnień związanych z innowacyjnością przedsiębiorstw. Ankieta łączy pytania zawarte w poprzedniej edycji badań z nowymi, szerzej wykorzystującymi międzynarodową metodologię Oslo (Oslo Manual). Obok pytań wzorowanych na Community Innovation Survey wykorzystano także pytania przeprowadzone w ramach badań Innobarometer i GUS.

14 14 Rynek innowacji w Małopolsce Obszary innowacyjności przedsiębiorstw, które badano i w których możliwe stało się porównanie wskaźników z tego zakresu dla Małopolski z danymi dla Polski i innych państw UE to: Rodzaj prowadzonej działalności innowacyjnej Stopień innowacyjności firm Źródła informacji dla innowacji i przeszkody utrudniające innowacje efekty procesu innowacyjnego Badawczo-rozwojowe podstawy działalności innowacyjnej Rola polityki publicznej

15 15 Innowacje w szerokim znaczeniu w rozumieniu - nie tylko technologiczne w zakresie produktów i procesów

16 16 Rynek innowacji w Małopolsce Równocześnie przeprowadzono badanie podaży innowacji w Małopolsce. Badania objęły 15 jednostek badawczych z województwa małopolskiego W efekcie uzyskano charakterystykę działalności i oferty tych podmiotów z zakresu innowacji a więc podaży innowacji technologicznych w regionie.

17 17 www.innowacje.msap.pl

18 18 Małopolski system analiz i programowania polityk rynku pracy Partnerzy: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (lider projektu), Uniwersytet Jagielloński, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Urząd Statystyczny w Krakowie Celem projektu jest stworzenie koncepcji regionalnego systemu analizy rynku pracy i wykluczenia społecznego oraz opracowanie na jego potrzeby portfela wskaźników umożliwiających wielowymiarową analizę i ewaluację tego kluczowego obszaru polityki regionalnej.

19 19 Małopolski system analiz i programowania polityk rynku pracy Dzięki realizacji projektu będzie możliwe stworzenie wskaźników związanych z celami strategii województwa zorientowanymi na rozwój rynku pracy i ograniczanie wykluczenia społecznego, które będą wykorzystywane do diagnozy sytuacji w województwie, operacyjnego określania mierzalnych celów programów publicznych w przedmiotowym zakresie oraz będą służyły jako mierniki efektów – wskaźniki wpływu – w projektach interwencji na rynku pracy i w obszarze polityki socjalnej.

20 20 Etapy projektu Konceptualizacja i analiza danych zastanych Przygotowanie narzędzi badawczych Badania sondażowe gospodarstw domowych Badania jakościowe w celu określenia społecznej interpretacji wskaźników Walidacja portfela wskaźników i opracowanie koncepcji jego stosowania w analizie regionalnych polityk publicznych

21 21 http://www.rynekpracy.msap.pl/

22 22 Inne projekty W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Transregional Toolkit for Micro Enterprises Institutional Capacity for Assessing the Impact of Structural Funds – INCASIS


Pobierz ppt "Doświadczenia Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Warszawa, 15 stycznia 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google