Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Rzeszowie"— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego nad szkołami oraz placówkami zajmującymi się kształceniem zawodowym i ustawicznym w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2007/2008

2 Nadzorowi podlegały - publiczne zespoły szkół i placówki oświatowe kształcące zawodowo dla młodzieży i dorosłych - szkoły niepubliczne z uprawnieniami i bez uprawnień szkół publicznych placówki oświaty pozaszkolnej

3 Nadzorowi podlegały województwo województwo szkoły młodzieżowe
szkoły dla dorosłych ośrodki dokszt. młodoc. publiczne niepubl. samodzielne publiczne 201 9 185 10 16 423 województwo szkoły młodzieżowe szkoły dla dorosłych ośrodki dokszt. młodoc. publiczne niepubl. samodzielne publiczne 201 9 185 10 16 423

4 Nadzór prowadzili wizytatorzy WNP/z
Nadzór nad ww. szkołami i placówkami pełniło 13 st. wizytatorów. Panie Janina Czerepiuk i Elżbieta Golemo – st. wizytatorzy, poszły na zasłużoną emeryturę.

5 Nadzór na szkołami zawodowymi w roku szkolnym 2007/2008 - główne działania
Wrzesień – sierpień Opiniowanie arkuszy organizacji pracy szkół. Opiniowanie aneksów do arkuszy organizacji pracy szkół. Zaopiniowano 150 arkuszy i 464 aneksów do arkuszy - 23 arkusze zostały zaopiniowane negatywnie. Wrzesień – luty Przeprowadzono kontrolę realizacji zaleceń w szkołach niepublicznych oraz kontrolę zgodności działania szkół niepubl. z Art. 7 UoSO.

6 Nadzór na szkołami zawodowymi w roku szkolnym 2006/2007 - główne działania
Wrzesień – czerwiec Wdrażanie programu rozwoju kształcenia zawodowego w województwie podkarpackim. Program został przyjęty przez Konwent Powiatów woj. podkarpackiego i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, któremu przewodniczy marszałek województwa. Prace są kontynuowane.

7 Nadzór na szkołami zawodowymi w roku szkolnym 2006/2007 - główne działania
Wrzesień - czerwiec Kuratorium Oświaty zakończyło nadzór nad egzaminami eksternistycznymi. W grudniu zakończyły pracę PKE dla szkół ponadpodstawowych a w czerwcu dla szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie egzaminy eksternistyczne prowadzą OKE. Wrzesień – sierpień Zorganizowaliśmy egzamin dojrzałości w sesji zimowej i sesji wiosennej dla uprawnionych absolwentów szkół dla dorosłych. Prowadziliśmy nadzór nad przebiegiem egzaminu dojrzałości i egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2007/2008. Przygotowano opracowanie – wnioski + podsumowano osiągnięcia na egzaminach.

8 Nadzór na szkołami zawodowymi w roku szkolnym 2006/2007 - główne działania
Czerwiec – sierpień W 13 powiatach prowadziliśmy obserwację zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Obserwację egzaminów pisemnych prowadzono w 11 szkołach a w 20 placówkach obserwację egzaminów praktycznych. Opracowano sprawozdanie i wnioski. Egzaminy przebiegały prawidłowo zgodnie z procedurą. Styczeń – czerwiec Wykorzystanie środków unijnych – Leonardo da Vinci, Sokrates. Posumowanie działalności szkół - przygotowano opracowanie i zorganizowano konferencję dla szkół zawodowych z udziałem dyrekcji programu z Warszawy. Przygotowywano szkoły do wykorzystania środków unijnych zarezerwowanych dla oświaty w programach: Kapitał Ludzki i RPO. Awans zawodowy nauczycieli. Prowadzenie komisji KO i udział w pracach komisji samorządowych.

9 Nadzór na szkołami zawodowymi w roku szkolnym 2006/2007 - główne działania
Wrzesień – sierpień Analiza dokumentów i przygotowanie opinii w sprawie nadania szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych. Wydano 140 opinii. Styczeń – sierpień Przygotowanie opinii dotyczących zakładania i likwidowania szkół oraz uruchamiania kształcenia w nowych zawodach. Wydano 80 opinii.

10 Liczba stypendiów: 264 Premiera i 13 Ministra Edukacji.
Nadzór na szkołami zawodowymi w roku szkolnym 2006/ główne działania Wrzesień – sierpień Prowadzenie postępowań akredytacyjnych postępowania i 1 kontrola przestrzegania ustalonych warunków działania. Czerwiec – październik Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej wypłacane w mijającym roku szkolnym. Liczba stypendiów: 264 Premiera i 13 Ministra Edukacji.

11 Koordynowanie pracy wydziału
Wizytatorzy – eksperci koordynowali zadania wiodące wydziału (ok. 50 zadań). Oprócz doradztwa prowadzą analizy danych, przygotowują wnioski oraz propozycje zmian. Organizują wspomaganie, w tym konferencje.

12 Wnioski wynikające z nadzoru
Kurator Oświaty jest odpowiedzialny za organizację i przebieg egzaminu dojrzałości, który będzie przeprowadzany do sesji zimowej w roku szkolnym 2008/2009 włącznie dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych na warunkach i w sposób określony w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) W związku z zapisem §153 ust. 2 cytowanego rozporządzenia absolwenci mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, w ciągu 2 lat od odpowiednio sesji zimowej lub wiosennej w roku szkolnym, w którym przystąpili lub mogli przystąpić po raz ostatni do egzaminu dojrzałości chyba, że zgłoszą chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego („nowa matura”). Oznacza to, że po raz ostatni do egzaminu dojrzałości („stara matura”) mogą przystąpić absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych w styczniu 2011 r. Utracili już prawo przystępowania do egzaminu dojrzałości absolwenci wszystkich typów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Chcąc uzyskać świadectwo dojrzałości będą musieli przystępować do egzaminu maturalnego („nowa matura”). Wnioski wynikające z nadzoru Poziom osiągnięć edukacyjnych i wyników egzaminów zewnętrznych uczniów szkół publicznych jest dobry w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i bardzo zróżnicowany – w zależności od zawodu – w przypadku kształcenia zawodowego.

13 Wnioski wynikające z nadzoru
Kurator Oświaty jest odpowiedzialny za organizację i przebieg egzaminu dojrzałości, który będzie przeprowadzany do sesji zimowej w roku szkolnym 2008/2009 włącznie dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych na warunkach i w sposób określony w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) W związku z zapisem §153 ust. 2 cytowanego rozporządzenia absolwenci mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, w ciągu 2 lat od odpowiednio sesji zimowej lub wiosennej w roku szkolnym, w którym przystąpili lub mogli przystąpić po raz ostatni do egzaminu dojrzałości chyba, że zgłoszą chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego („nowa matura”). Oznacza to, że po raz ostatni do egzaminu dojrzałości („stara matura”) mogą przystąpić absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych w styczniu 2011 r. Utracili już prawo przystępowania do egzaminu dojrzałości absolwenci wszystkich typów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Chcąc uzyskać świadectwo dojrzałości będą musieli przystępować do egzaminu maturalnego („nowa matura”). Wnioski wynikające z nadzoru Poziom osiągnięć edukacyjnych i wyników egzaminów zewnętrznych słuchaczy szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych jest niższy niż w szkołach publicznych – niepokoi mała liczba absolwentów przystępujących do egzaminów zewnętrznych. (Występuje niska skuteczność kształcenia w tych szkołach – mała liczba absolwentów w stosunku do liczby słuchaczy rozpoczynających naukę w szkole.)

14 Kurator Oświaty jest odpowiedzialny za organizację i przebieg egzaminu dojrzałości, który będzie przeprowadzany do sesji zimowej w roku szkolnym 2008/2009 włącznie dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych na warunkach i w sposób określony w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) W związku z zapisem §153 ust. 2 cytowanego rozporządzenia absolwenci mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, w ciągu 2 lat od odpowiednio sesji zimowej lub wiosennej w roku szkolnym, w którym przystąpili lub mogli przystąpić po raz ostatni do egzaminu dojrzałości chyba, że zgłoszą chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego („nowa matura”). Oznacza to, że po raz ostatni do egzaminu dojrzałości („stara matura”) mogą przystąpić absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych w styczniu 2011 r. Utracili już prawo przystępowania do egzaminu dojrzałości absolwenci wszystkich typów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Chcąc uzyskać świadectwo dojrzałości będą musieli przystępować do egzaminu maturalnego („nowa matura”). Egzamin dojrzałości Po raz ostatni do egzaminu dojrzałości („stara matura”) mogą przystąpić absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych w styczniu 2011 r. Utracili już prawo przystępowania do egzaminu dojrzałości absolwenci wszystkich typów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Chcąc uzyskać świadectwo dojrzałości będą musieli przystępować do egzaminu maturalnego („nowa matura”).

15 Kurator Oświaty jest odpowiedzialny za organizację i przebieg egzaminu dojrzałości, który będzie przeprowadzany do sesji zimowej w roku szkolnym 2008/2009 włącznie dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych na warunkach i w sposób określony w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) W związku z zapisem §153 ust. 2 cytowanego rozporządzenia absolwenci mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, w ciągu 2 lat od odpowiednio sesji zimowej lub wiosennej w roku szkolnym, w którym przystąpili lub mogli przystąpić po raz ostatni do egzaminu dojrzałości chyba, że zgłoszą chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego („nowa matura”). Oznacza to, że po raz ostatni do egzaminu dojrzałości („stara matura”) mogą przystąpić absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych w styczniu 2011 r. Utracili już prawo przystępowania do egzaminu dojrzałości absolwenci wszystkich typów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Chcąc uzyskać świadectwo dojrzałości będą musieli przystępować do egzaminu maturalnego („nowa matura”). Egzamin maturalny Wynik egzaminu maturalnego - zdali w % Liczba szkół, w których przeprowadzono egzamin maturalny oraz liczba zdających egzamin po raz pierwszy

16 Kurator Oświaty jest odpowiedzialny za organizację i przebieg egzaminu dojrzałości, który będzie przeprowadzany do sesji zimowej w roku szkolnym 2008/2009 włącznie dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych na warunkach i w sposób określony w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) W związku z zapisem §153 ust. 2 cytowanego rozporządzenia absolwenci mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, w ciągu 2 lat od odpowiednio sesji zimowej lub wiosennej w roku szkolnym, w którym przystąpili lub mogli przystąpić po raz ostatni do egzaminu dojrzałości chyba, że zgłoszą chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego („nowa matura”). Oznacza to, że po raz ostatni do egzaminu dojrzałości („stara matura”) mogą przystąpić absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych w styczniu 2011 r. Utracili już prawo przystępowania do egzaminu dojrzałości absolwenci wszystkich typów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Chcąc uzyskać świadectwo dojrzałości będą musieli przystępować do egzaminu maturalnego („nowa matura”). Egzamin maturalny Średnie wyniki egzaminów w % uzyskanych punktów dla zdających po raz pierwszy (obowiązkowe egzaminy pisemne)

17 Egzaminy z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2007/2008
Egzaminy z przygotowania zawodowego i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Egzaminy z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2007/2008 Egzaminy z przygotowania zawodowego zostały przeprowadzone dla absolwentów z lat ubiegłych dotychczasowych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży i dorosłych: SZ, T-5l, T-3l po SZ, SPL, którzy nie przystąpili  lub nie zdali egzaminów z przygotowania lub nauki zawodu. Egzamin z przygotowania zawodowego odbył się w 8 szkołach dla dorosłych, w tym: w 3 szkołach publicznych: w 1 technikum i w 2 technikach uzupełniających dla dorosłych w 5 szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych (technikach uzupełniających dla dorosłych).

18 Egzamin odbył się w następujących zawodach:
Egzaminy z przygotowania zawodowego i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Łącznie do egzaminu z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2007/2008 przystąpiło 104 absolwentów. Egzamin odbył się w następujących zawodach: technik ochrony środowiska -1 osoba technik rolnik – 33 osoby technik handlowiec – 10 osób technik mechanik – 22 osoby technik odlewnik – 26 osób technik budownictwa – 9 osób technik usług fryzjerskich – 3 osoby.

19 Zewnętrzne egzaminy potwierdząjące kwalifikacje zawodowe –
zestawienie liczby uczniów zgłoszonych do etapu pisemnego- lato 2008

20

21 Poziom osiągnięć edukacyjnych
Uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, także w zakresie kształcenia zawodowego. Nie wszystkie szkoły mogą się poszczycić udziałem i osiągnięciami w olimpiadach, konkursach, turniejach.

22 Poziom osiągnięć edukacyjnych
Laureatami olimpiad zostały 64 osoby z 24 szkół. Laureatami turniejów zostały 33 osoby z 15 szkół. Laureatami konkursów zostało 88 osób z 34 szkół.

23 Poziom osiągnięć edukacyjnych
Szkoły zawodowe organizują kursy specjalistyczne umożliwiające uczniom zdobycie dodatkowych umiejętności i uprawnień związanych z zawodem, w którym się kształcą – potwierdzając je certyfikatami.

24 Poziom osiągnięć edukacyjnych
Aktywne szkoły zapewniają swoim uczniom udział w projektach i programach edukacyjnych oraz wychowawczych .

25 Organizacja i warunki pracy szkół i placówek
Zmiany pozytywne Nastąpiła poprawa w zakresie opracowania szkolnych planów nauczania i zatrudniania nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami. Szkoły i placówki publiczne pracują w oparciu o zatwierdzony arkusz organizacji pracy.

26 Organizacja i warunki pracy szkół i placówek
Zmiany pozytywne Szkoły wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, wprowadzają do kształcenia nowe zawody.

27 Organizacja i warunki pracy szkół i placówek
Zmiany pozytywne Kadra pedagogiczna stale doskonali swoje umiejętności zawodowe; wielu nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów (szczególnie zawodowych), uprawnienia egzaminatora egzaminu maturalnego lub zawodowego.

28 Organizacja i warunki pracy szkół i placówek
Zmiany pozytywne Większość publicznych szkół i placówek posiada dobrze zorganizowane i wyposażone sale lekcyjne, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy. Poprawiło się wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy i multimedialny oraz baza do kształcenia zawodowego (zwłaszcza w CKP).

29 Organizacja i warunki pracy szkół i placówek
Zmiany pozytywne Szkoły posiadają coraz lepsze strony internetowe szkół, a część z nich wprowadza elementy nauczania e-lerningowego. Część szkół i placówek z powodzeniem ubiega się o środki unijne.

30 Organizacja i warunki pracy szkół i placówek
Obszary wymagające poprawy Brak systemowych rozwiązań w dziedzinie współpracy szkół zawodowych z zakładami pracy – brak zmiany oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy i modernizowania treści kształcenia uwzględniających zmiany technologiczne oraz logistyczne w nowoczesnych zakładach pracy.

31 Inne wnioski wynikające z nadzoru
Głównym problemem wielu szkół ponadgimnazjalnych jest wysoka absencja uczniów. W celu ograniczenia nadmiernej liczby nieobecności uczniów na zajęciach, szkoły określają zasady usprawiedliwiania nieobecności i konsekwentnie ich przestrzegają, dokonują szczegółowej analizy poziomu absencji i jej przyczyn.

32 Inne wnioski wynikające z nadzoru
Dostosowanie prawa szkolnego do obowiązujących przepisów prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem statutów szkół. Realizacja podstaw programowych w zawodzie, współpraca szkół zawodowych z zakładami pracy w zakresie realizacji praktyk zawodowych. Przygotowanie uczniów do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki – program działania szkoły.

33 Wspomaganie szkół zawodowych
Obszary wspomagania Kształcenie modułowe w województwie podkarpackim Standardy kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej i w Kraju Konferencje branżowe dla grup nauczycieli: - branża budowlano - drogowa - branża elektroniczna branża informatyczna

34 Wspomaganie szkół zawodowych
Obszary wspomagania Jak napisać program EFS ? Praktyki zawodowe krajowe i zagraniczne. Szkolenie dla dyrektorów szkół niepublicznych w zakresie realizacji Art. 7 ust.3 ustawy – odpowiedzialność za jakość kształcenia.

35 Dziękuję za uwagę abajorski@ko.rzeszow.pl
Andrzej Bajorski - z-ca dyr. WNP/z


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Rzeszowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google