Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego nad szkołami oraz placówkami zajmującymi się kształceniem zawodowym i ustawicznym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego nad szkołami oraz placówkami zajmującymi się kształceniem zawodowym i ustawicznym."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego nad szkołami oraz placówkami zajmującymi się kształceniem zawodowym i ustawicznym w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2007/2008

2 Nadzorowi podlegały - publiczne zespoły szkół i placówki oświatowe kształcące zawodowo dla młodzieży i dorosłych - szkoły niepubliczne z uprawnieniami i bez uprawnień szkół publicznych - placówki oświaty pozaszkolnej

3 Nadzorowi podlegały województwowojewództwo szkoły młodzieżowe szkoły dla dorosłych ośrodki dokszt. młodoc. publi czneniepubl. samo dziel ne publi czne nie pu bl. 20190 18 51016423 województwowojewództwo szkoły młodzieżowe szkoły dla dorosłych ośrodki dokszt. młodoc. publi czneniepubl. samo dziel ne publi czne nie pu bl. 20190 18 51016423

4 Nadzór prowadzili wizytatorzy WNP/z Nadzór nad ww. szkołami i placówkami pełniło 13 st. wizytatorów. Panie Janina Czerepiuk i Elżbieta Golemo – st. wizytatorzy, poszły na zasłużoną emeryturę.

5 Nadzór na szkołami zawodowymi w roku szkolnym 2007/2008 - główne działania Wrzesień – sierpień Opiniowanie arkuszy organizacji pracy szkół. Opiniowanie aneksów do arkuszy organizacji pracy szkół. Zaopiniowano 150 arkuszy i 464 aneksów do arkuszy - 23 arkusze zostały zaopiniowane negatywnie. Wrzesień – luty Przeprowadzono kontrolę realizacji zaleceń w szkołach niepublicznych oraz kontrolę zgodności działania szkół niepubl. z Art. 7 UoSO.

6 Nadzór na szkołami zawodowymi w roku szkolnym 2006/2007 - główne działania Wrzesień – czerwiec Wdrażanie programu rozwoju kształcenia zawodowego w województwie podkarpackim. Program został przyjęty przez Konwent Powiatów woj. podkarpackiego i Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, któremu przewodniczy marszałek województwa. Prace są kontynuowane.

7 Nadzór na szkołami zawodowymi w roku szkolnym 2006/2007 - główne działania Wrzesień - czerwiec Kuratorium Oświaty zakończyło nadzór nad egzaminami eksternistycznymi. W grudniu zakończyły pracę PKE dla szkół ponadpodstawowych a w czerwcu dla szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie egzaminy eksternistyczne prowadzą OKE. Wrzesień – sierpień Zorganizowaliśmy egzamin dojrzałości w sesji zimowej i sesji wiosennej dla uprawnionych absolwentów szkół dla dorosłych. Prowadziliśmy nadzór nad przebiegiem egzaminu dojrzałości i egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2007/2008. Przygotowano opracowanie – wnioski + podsumowano osiągnięcia na egzaminach.

8 Nadzór na szkołami zawodowymi w roku szkolnym 2006/2007 - główne działania Czerwiec – sierpień W 13 powiatach prowadziliśmy obserwację zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Obserwację egzaminów pisemnych prowadzono w 11 szkołach a w 20 placówkach obserwację egzaminów praktycznych. Opracowano sprawozdanie i wnioski. Egzaminy przebiegały prawidłowo zgodnie z procedurą. Styczeń – czerwiec Wykorzystanie środków unijnych – Leonardo da Vinci, Sokrates. Posumowanie działalności szkół - przygotowano opracowanie i zorganizowano konferencję dla szkół zawodowych z udziałem dyrekcji programu z Warszawy. Przygotowywano szkoły do wykorzystania środków unijnych zarezerwowanych dla oświaty w programach: Kapitał Ludzki i RPO. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Awans zawodowy nauczycieli. Prowadzenie komisji KO i udział w pracach komisji samorządowych.

9 Nadzór na szkołami zawodowymi w roku szkolnym 2006/2007 - główne działania Wrzesień – sierpień Analiza dokumentów i przygotowanie opinii w sprawie nadania szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych. Wydano 140 opinii. Styczeń – sierpień Przygotowanie opinii dotyczących zakładania i likwidowania szkół oraz uruchamiania kształcenia w nowych zawodach. Wydano 80 opinii.

10 Nadzór na szkołami zawodowymi w roku szkolnym 2006/2007 - główne działania Wrzesień – sierpień Prowadzenie postępowań akredytacyjnych - 4 postępowania i 1 kontrola przestrzegania ustalonych warunków działania. Czerwiec – październik Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej wypłacane w mijającym roku szkolnym. Liczba stypendiów: 264 Premiera i 13 Ministra Edukacji.

11 Koordynowanie pracy wydziału Wizytatorzy – eksperci koordynowali zadania wiodące wydziału (ok. 50 zadań). Oprócz doradztwa prowadzą analizy danych, przygotowują wnioski oraz propozycje zmian. Organizują wspomaganie, w tym konferencje.

12 Wnioski wynikające z nadzoru Kurator Oświaty jest odpowiedzialny za organizację i przebieg egzaminu dojrzałości, który będzie przeprowadzany do sesji zimowej w roku szkolnym 2008/2009 włącznie dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych na warunkach i w sposób określony w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) W związku z zapisem §153 ust. 2 cytowanego rozporządzenia absolwenci mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, w ciągu 2 lat od odpowiednio sesji zimowej lub wiosennej w roku szkolnym, w którym przystąpili lub mogli przystąpić po raz ostatni do egzaminu dojrzałości chyba, że zgłoszą chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego (nowa matura). Oznacza to, że po raz ostatni do egzaminu dojrzałości (stara matura) mogą przystąpić absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych w styczniu 2011 r. Utracili już prawo przystępowania do egzaminu dojrzałości absolwenci wszystkich typów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Chcąc uzyskać świadectwo dojrzałości będą musieli przystępować do egzaminu maturalnego (nowa matura). Poziom osiągnięć edukacyjnych i wyników egzaminów zewnętrznych uczniów szkół publicznych jest dobry w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i bardzo zróżnicowany – w zależności od zawodu – w przypadku kształcenia zawodowego.

13 Wnioski wynikające z nadzoru Kurator Oświaty jest odpowiedzialny za organizację i przebieg egzaminu dojrzałości, który będzie przeprowadzany do sesji zimowej w roku szkolnym 2008/2009 włącznie dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych na warunkach i w sposób określony w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) W związku z zapisem §153 ust. 2 cytowanego rozporządzenia absolwenci mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, w ciągu 2 lat od odpowiednio sesji zimowej lub wiosennej w roku szkolnym, w którym przystąpili lub mogli przystąpić po raz ostatni do egzaminu dojrzałości chyba, że zgłoszą chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego (nowa matura). Oznacza to, że po raz ostatni do egzaminu dojrzałości (stara matura) mogą przystąpić absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych w styczniu 2011 r. Utracili już prawo przystępowania do egzaminu dojrzałości absolwenci wszystkich typów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Chcąc uzyskać świadectwo dojrzałości będą musieli przystępować do egzaminu maturalnego (nowa matura). Poziom osiągnięć edukacyjnych i wyników egzaminów zewnętrznych słuchaczy szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych jest niższy niż w szkołach publicznych – niepokoi mała liczba absolwentów przystępujących do egzaminów zewnętrznych. (Występuje niska skuteczność kształcenia w tych szkołach – mała liczba absolwentów w stosunku do liczby słuchaczy rozpoczynających naukę w szkole.)

14 Egzamin dojrzałości Kurator Oświaty jest odpowiedzialny za organizację i przebieg egzaminu dojrzałości, który będzie przeprowadzany do sesji zimowej w roku szkolnym 2008/2009 włącznie dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych na warunkach i w sposób określony w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) W związku z zapisem §153 ust. 2 cytowanego rozporządzenia absolwenci mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, w ciągu 2 lat od odpowiednio sesji zimowej lub wiosennej w roku szkolnym, w którym przystąpili lub mogli przystąpić po raz ostatni do egzaminu dojrzałości chyba, że zgłoszą chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego (nowa matura). Oznacza to, że po raz ostatni do egzaminu dojrzałości (stara matura) mogą przystąpić absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych w styczniu 2011 r. Utracili już prawo przystępowania do egzaminu dojrzałości absolwenci wszystkich typów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Chcąc uzyskać świadectwo dojrzałości będą musieli przystępować do egzaminu maturalnego (nowa matura). Po raz ostatni do egzaminu dojrzałości (stara matura) mogą przystąpić absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych w styczniu 2011 r. Utracili już prawo przystępowania do egzaminu dojrzałości absolwenci wszystkich typów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Chcąc uzyskać świadectwo dojrzałości będą musieli przystępować do egzaminu maturalnego (nowa matura).

15 Egzamin maturalny Kurator Oświaty jest odpowiedzialny za organizację i przebieg egzaminu dojrzałości, który będzie przeprowadzany do sesji zimowej w roku szkolnym 2008/2009 włącznie dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych na warunkach i w sposób określony w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) W związku z zapisem §153 ust. 2 cytowanego rozporządzenia absolwenci mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, w ciągu 2 lat od odpowiednio sesji zimowej lub wiosennej w roku szkolnym, w którym przystąpili lub mogli przystąpić po raz ostatni do egzaminu dojrzałości chyba, że zgłoszą chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego (nowa matura). Oznacza to, że po raz ostatni do egzaminu dojrzałości (stara matura) mogą przystąpić absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych w styczniu 2011 r. Utracili już prawo przystępowania do egzaminu dojrzałości absolwenci wszystkich typów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Chcąc uzyskać świadectwo dojrzałości będą musieli przystępować do egzaminu maturalnego (nowa matura). Wynik egzaminu maturalnego - zdali w % Liczba szkół, w których przeprowadzono egzamin maturalny oraz liczba zdających egzamin po raz pierwszy

16 Egzamin maturalny Kurator Oświaty jest odpowiedzialny za organizację i przebieg egzaminu dojrzałości, który będzie przeprowadzany do sesji zimowej w roku szkolnym 2008/2009 włącznie dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych na warunkach i w sposób określony w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) W związku z zapisem §153 ust. 2 cytowanego rozporządzenia absolwenci mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, w ciągu 2 lat od odpowiednio sesji zimowej lub wiosennej w roku szkolnym, w którym przystąpili lub mogli przystąpić po raz ostatni do egzaminu dojrzałości chyba, że zgłoszą chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego (nowa matura). Oznacza to, że po raz ostatni do egzaminu dojrzałości (stara matura) mogą przystąpić absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich dla dorosłych w styczniu 2011 r. Utracili już prawo przystępowania do egzaminu dojrzałości absolwenci wszystkich typów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Chcąc uzyskać świadectwo dojrzałości będą musieli przystępować do egzaminu maturalnego (nowa matura). Średnie wyniki egzaminów w % uzyskanych punktów dla zdających po raz pierwszy (obowiązkowe egzaminy pisemne)

17 Egzaminy z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2007/2008 Egzaminy z przygotowania zawodowego zostały przeprowadzone dla absolwentów z lat ubiegłych dotychczasowych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży i dorosłych: SZ, T-5l, T-3l po SZ, SPL, którzy nie przystąpili lub nie zdali egzaminów z przygotowania lub nauki zawodu. Egzamin z przygotowania zawodowego odbył się w 8 szkołach dla dorosłych, w tym: w 3 szkołach publicznych: w 1 technikum i w 2 technikach uzupełniających dla dorosłych w 5 szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych (technikach uzupełniających dla dorosłych). Egzaminy z przygotowania zawodowego i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

18 Łącznie do egzaminu z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2007/2008 przystąpiło 104 absolwentów. Egzamin odbył się w następujących zawodach: technik ochrony środowiska -1 osoba technik rolnik – 33 osoby technik handlowiec – 10 osób technik mechanik – 22 osoby technik odlewnik – 26 osób technik budownictwa – 9 osób technik usług fryzjerskich – 3 osoby. Egzaminy z przygotowania zawodowego i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

19 Zewnętrzne egzaminy potwierdząjące kwalifikacje zawodowe – zestawienie liczby uczniów zgłoszonych do etapu pisemnego- lato 2008

20

21 Poziom osiągnięć edukacyjnych Uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, także w zakresie kształcenia zawodowego. Nie wszystkie szkoły mogą się poszczycić udziałem i osiągnięciami w olimpiadach, konkursach, turniejach.

22 Poziom osiągnięć edukacyjnych Laureatami olimpiad zostały 64 osoby z 24 szkół. Laureatami turniejów zostały 33 osoby z 15 szkół. Laureatami konkursów zostało 88 osób z 34 szkół.

23 Poziom osiągnięć edukacyjnych Szkoły zawodowe organizują kursy specjalistyczne umożliwiające uczniom zdobycie dodatkowych umiejętności i uprawnień związanych z zawodem, w którym się kształcą – potwierdzając je certyfikatami.

24 Poziom osiągnięć edukacyjnych Aktywne szkoły zapewniają swoim uczniom udział w projektach i programach edukacyjnych oraz wychowawczych.

25 Organizacja i warunki pracy szkół i placówek Nastąpiła poprawa w zakresie opracowania szkolnych planów nauczania i zatrudniania nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami. Szkoły i placówki publiczne pracują w oparciu o zatwierdzony arkusz organizacji pracy. Zmiany pozytywne

26 Organizacja i warunki pracy szkół i placówek Szkoły wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, wprowadzają do kształcenia nowe zawody. Zmiany pozytywne

27 Organizacja i warunki pracy szkół i placówek Kadra pedagogiczna stale doskonali swoje umiejętności zawodowe; wielu nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów (szczególnie zawodowych), uprawnienia egzaminatora egzaminu maturalnego lub zawodowego. Zmiany pozytywne

28 Organizacja i warunki pracy szkół i placówek Większość publicznych szkół i placówek posiada dobrze zorganizowane i wyposażone sale lekcyjne, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy. Poprawiło się wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy i multimedialny oraz baza do kształcenia zawodowego (zwłaszcza w CKP). Zmiany pozytywne

29 Organizacja i warunki pracy szkół i placówek Szkoły posiadają coraz lepsze strony internetowe szkół, a część z nich wprowadza elementy nauczania e-lerningowego. Część szkół i placówek z powodzeniem ubiega się o środki unijne. Zmiany pozytywne

30 Organizacja i warunki pracy szkół i placówek Brak systemowych rozwiązań w dziedzinie współpracy szkół zawodowych z zakładami pracy – brak zmiany oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy i modernizowania treści kształcenia uwzględniających zmiany technologiczne oraz logistyczne w nowoczesnych zakładach pracy. Obszary wymagające poprawy

31 Inne wnioski wynikające z nadzoru Głównym problemem wielu szkół ponadgimnazjalnych jest wysoka absencja uczniów. W celu ograniczenia nadmiernej liczby nieobecności uczniów na zajęciach, szkoły określają zasady usprawiedliwiania nieobecności i konsekwentnie ich przestrzegają, dokonują szczegółowej analizy poziomu absencji i jej przyczyn.

32 Inne wnioski wynikające z nadzoru Dostosowanie prawa szkolnego do obowiązujących przepisów prawa oświatowego ze szczególnym uwzględnieniem statutów szkół. Realizacja podstaw programowych w zawodzie, współpraca szkół zawodowych z zakładami pracy w zakresie realizacji praktyk zawodowych. Przygotowanie uczniów do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki – program działania szkoły.

33 Wspomaganie szkół zawodowych Kształcenie modułowe w województwie podkarpackim Standardy kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej i w Kraju Konferencje branżowe dla grup nauczycieli: - branża budowlano - drogowa - branża elektroniczna -branża informatyczna Obszary wspomagania

34 Wspomaganie szkół zawodowych Jak napisać program EFS ? Praktyki zawodowe krajowe i zagraniczne. Szkolenie dla dyrektorów szkół niepublicznych w zakresie realizacji Art. 7 ust.3 ustawy – odpowiedzialność za jakość kształcenia. Obszary wspomagania

35 Dziękuję za uwagę Andrzej Bajorski - z-ca dyr. WNP/z abajorski@ko.rzeszow.pl


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego nad szkołami oraz placówkami zajmującymi się kształceniem zawodowym i ustawicznym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google