Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 R."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 R.
W JORDANOWIE 6-LATEK W SZKOLE - LEPSZY START

2 Przygotowanie do kształcenia 6-latków
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i dążąc do zapewnienia warunków koniecznych do prawidłowego rozwoju dziecka, szkoła podjęła wiele działań, dzięki którym stworzono sześciolatkom dogodne warunki nauki, zabawy i opieki.      

3 Przygotowanie do kształcenia 6-latków
Baza Łazienki – odnowione, dostosowane do wzrostu dzieci Sale dydaktyczne - wyposażone w nowe meble, stoliki, krzesła odpowiednio dobrane do wieku i wzrostu dzieci, szafki na podręczniki i przybory dla każdego ucznia, dywan - wydzielone miejsce do zabawy Pomoce dydaktyczne – zabawki, gry i inne pomoce pozwalające połączyć dzieciom naukę z zabawą Zapewnienie bezpieczeństwa: sale lekcyjne klas I i toalety w oddzielnym skrzydle szkoły Nowoczesne nauczanie - multimedialna sala do nauki języków obcych, sala komputerowa Opieka pozalekcyjna: świetlica czynna od 7.30 do 15.30, nowoczesna biblioteka z czytelnią i stanowiskami komputerowymi, Ponadto do dyspozycji dzieci – stołówka, sala gimnastyczna, sala do gimnastyki korekcyjnej

4 Przygotowanie do kształcenia 6-latków
Kadra Pełne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, aktywne dokształcanie, przygotowanie do pracy z sześciolatkami Doskonalenie w zakresie zmian programowych, pracy z dzieckiem 6-letnim, diagnozy dojrzałości szkolnej Spotkania z nauczycielami przedszkola – wymiana doświadczeń, informacji o dzieciach Wnikliwa analiza podstaw programowych dla przedszkola i szkoły podstawowej Wybór odpowiedniego programu nauczania Zatrudniony pedagog, higienistka szkolna

5 Przygotowanie do kształcenia 6-latków
Działania promocyjne Zorganizowanie przez dyrektora szkoły spotkania z rodzicami dzieci 6-letnich w przedszkolu (przy obecności dyrektora przedszkola, psychologa, pedagoga szkolnego, nauczycieli klas I - III) mającego na celu przedstawienie informacji o rozwoju dziecka 6-letniego, gotowości szkolnej, przepisach prawa, zmianach programowych, warunkach, jakie zapewnia szkoła Zapraszanie rodziców wraz z dziećmi do szkoły: zajęcia otwarte, możliwość obejrzenia sal lekcyjnych, pomieszczeń szkolnych, informacja o zajęciach pozalekcyjnych Indywidualne spotkania i rozmowy z rodzicami, konsultacje Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie oceny dojrzałości szkolnej dzieci oraz pod kątem pomocy specjalistycznej

6 SZKOŁA OTWARTA DLA SZEŚCIOLATKÓW
Zapraszanie najstarszych przedszkolaków i ich rodziców do odwiedzania szkoły: udział dzieci z przedszkola w ślubowaniu klas I, przedstawienia dla przedszkolaków przygotowywane przez uczniów klas I – III (np. „Calineczka”), dni otwarte – prezentacja sal szkolnych, wspólna nauka, zabawa, lekcje otwarte dla rodziców dzieci sześcioletnich.

7 Sześciolatki w Szkole Podstawowej w Jordanowie
   zajęcia edukacyjne zgodnie z programem w godzinach 8.00  ;        po zajęciach edukacyjnych możliwość przebywania w grupie rówieśników pod opieką wykwalifikowanych wychowawców świetlicy; bezpłatne zajęcia dodatkowe np. gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne, zajęcia w drużynie zuchowej lub inne zajęcia rozwijające zainteresowania; zajęcia logopedyczne i reedukacyjne; uczestniczenie w imprezach i uroczystościach szkolnych; pomoc i opieka zatrudnionych w szkole specjalistów, min. pedagoga przy rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, adaptacyjnych i emocjonalnych; stołówka i sklepik uczniowski.

8 Diagnoza gotowości szkolnej
Diagnoza gotowości szkolnej pierwszoklasisty - podstawa doboru najlepszych metod pracy dla całej klasy i każdego ucznia. Obszary podlegające diagnozowaniu i kryteria obserwacji OBSZAR I – umiejętności społeczne i odporność emocjonalna OBSZAR II – umiejętności matematyczne i gotowość do nauki czytania i pisania OBSZAR III – sprawność motoryczna i koordynacja wzrokowo – ruchowa OBSZAR IV – samodzielność, w tym umiejętność wykonywania czynności samoobsługowych OBSZAR V – potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania

9 Dojrzałość szkolna Dzieci sześcioletnie, które rozpoczęły naukę w szkole: Uzyskały pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Podstawa programowa uwzględnia ich możliwości i potrzeby ze względu na wiek. Mają zapewniony czas na naukę, zabawę oraz ćwiczenia ruchowe. Radzą sobie bardzo dobrze i nie odbiegają od siedmioletnich dzieci: są wystarczająco na swój wiek rozwinięte fizycznie i ruchowo (szybko biegają, umieją stać i skakać na jednej nodze, przeskakiwać przez przeszkody), przy czym opanowały już w pewnej mierze precyzyjne ruchy rąk i palców niezbędne przy pisaniu, rysowaniu, wydzieraniu itp. posiadają pewien zasób wiedzy o świecie i orientację w bliskim otoczeniu, potrafią porozumieć się z dorosłymi i rówieśnikami, są zdolne do działania intencjonalnego tj. podejmują czynności zmierzające do określonego celu i wykonują je do końca, przejawiają w swym zachowaniu pewien stopień uspołecznienia, tj. liczą się nie tylko z własnymi chęciami i życzeniami, lecz także uwzględniają życzenia rówieśników, potrafią zgodnie współdziałać z kolegami, podtrzymywać z nimi przyjazne kontakty, jak również wykonują polecenia dorosłych skierowane do całej grupy dzieci, są zdolne opanować emocje, a więc gniew, złość, lęk i obawę, nie uzewnętrzniają gwałtownie i w niepohamowany sposób swych stanów uczuciowych.

10 DYDAKTYKA Nauka odbywa się według wymagań, określonych w nowej podstawie programowej, dostosowanej do możliwości dzieci 6-letnich. Wybrany został pakiet podręczników wydawnictwa Nowa Era „Raz dwa trzy, teraz my!” umożliwiający indywidualne podejście do dzieci wymagających dłuższego okresu wprowadzania liter i cyfr. Wydłużony okres przygotowawczy pozwala na skuteczne doskonalenie wymaganych umiejętności, a zróżnicowany stopień trudności zadań umożliwia efektywną pracę z każdym uczniem.  W roku szkolnym 2011/2012 sześciolatki mają zagwarantowany komfort pracy w mało licznej klasie (18 uczniów). Wszechstronnemu rozwojowi dzieci służy realizacja projektu DIAMENT, który wspiera rozwój uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach twórczego myślenia.

11 Próg między przedszkolem a szkołą
„Sprawą istotną jest dokonanie stopniowego przejścia od działań charakterystycznych dla przedszkola do działań znamiennych dla szkoły. Jeśli to przejście zostanie złagodzone, obniżony będzie próg trudny do przekroczenia dla niektórych dzieci w chwili rozpoczęcia nauki w szkole.” Idąc za postulatem złagodzenia różnic, podjęte zostały działania zmierzające do zapewnienia dzieciom możliwości zdobycia doświadczeń sprzyjających ich wszechstronnemu rozwojowi, z uwzględnieniem potencjalnych szans każdej jednostki. Złagodzeniu przejścia dzieci sześcioletnich do szkoły służy stosowanie zajęć zabawowych w klasie pierwszej.

12 Zabawy stosowane w pracy z sześciolatkami
Zabawy poznawczo – badawcze: zabawy rozwijające aktywność badawczą, zabawy rozwijające umiejętność rozwiązywania problemów przez czynne eksperymentowanie zabawy rozwijające umiejętność aktualizowania wyobrażeń zabawy rozwijające zdolność rozumienia i stosowania symboli i znaków zabawy rozwijające umiejętność szeregowania i klasyfikowania

13 Zabawy stosowane w pracy z sześciolatkami Zabawy ruchowe ze śpiewem i muzyką:
zabawy orientacyjno - naśladowcze zabawy inscenizowane zabawy rzutne i skoczne zabawy taneczne

14 Zabawy stosowane w pracy z sześciolatkami
Zabawy i ćwiczenia z zakresu wychowania fizycznego: zabawy ruchowe ćwiczenia gimnastyczne zabawy i ćwiczenia kształtujące postawę Zabawy oddechowo-rekreacyjne: ćwiczenia oddechowe zajęcia relaksacyjne

15 Zabawa a zamierzone uczenie się
Przede wszystkim należy czuwać nad tym, by właściwa czynność uczenia się była bezwzględnie poprzedzona odpowiednim zainteresowaniem dziecka. Po drugie stopień trudności zadań powinien być bardzo starannie dostosowany do rzeczywistych możliwości dziecka. Czynność uczenia się powinna być odpowiednio dozowana ze względu na czas trwania. Staram się by czynności związane z uczeniem się nie były za trudne, tak by mogły kończyć się powodzeniem, które daje satysfakcję i zadowolenie. Zabawa W zabawie dzieci rozwijają niezbędną sprawność fizyczną, doskonalą ruchy rąk, ćwiczą się w odwzorowywaniu, nabywają wprawy w obserwowaniu. Podwyższeniu ulega poziom analizy i syntezy. Zabawa stwarza okazję do przyswajania nowych słów i określeń, zmusza bowiem dzieci do porozumień werbalnych i rozwiniętego relacjonowania różnorodnych zdarzeń.

16 METODY stosowane w wychowaniu i nauczaniu naszych sześciolatków
W codziennej pracy wykorzystywane są metody i formy aktywizujące w nauczaniu dzieci. Zajęcia są organizowane w taki sposób, aby prowadziły do zwiększenia efektywności toku nauczania. Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. Dzieci muszą myśleć podczas wykonywania podjętych działań, angażują się emocjonalnie, są aktywne w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno-motywacyjnej. Metoda Ireny Majchrzak - ułatwia wprowadzenie przedszkolaka w świat pisma dzięki ćwiczeniom mającym charakter zabawy. Metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz – z powodzeniem stosowana w pracy z sześciolatkami. Metoda Weroniki Sherborne zw. Ruch Rozwijający stwarza dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia siły i sprawności. Metoda Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej ułatwia rozwój możliwości umysłowych i uzdolnień do uczenia się matematyki.

17 Inne metody pracy z sześciolatkami
Wśród metod stosowanych w pracy z sześciolatkami przeważają metody czynne, oparte na działalności dziecka, którym towarzyszą metody percepcyjne i słowne.  Do głównych metod czynnych w pracy z  dziećmi sześcioletnimi zalicza się:  metodę samodzielnych doświadczeń dziecka, metodę kierowania własną aktywnością dziecka metodę zadań stawianych do wykonania, metodę ćwiczeń utrwalających wcześniej nabyte umiejętności.  Metodę samodzielnych doświadczeń polega na stwarzaniu dzieciom optymalnych warunków do samorzutnej zabawy i innych działań, swobodnego wypowiadania się, podejmowania prób, poszukiwania i bezpośredniego przeżywania poprzez zapewnienie dzieciom bezpośredniego kontaktu z przyrodą, sztuką, otoczeniem społecznym i technicznym. Gromadzenie samodzielnych doświadczeń przejawia się u dzieci 6– letnich w zabawach tematycznych, ruchowych, konstrukcyjnych, dydaktycznych i badawczych. Mają one często charakter eksperymentowania wynikający z przypadkowego spostrzeżenia lub doznania. Samodzielna działalność dziecka jest bardzo ważna i nieodzowna w rozwoju osobowości.                

18 Metody słowne Metody słowne rozwijają procesy poznawcze i poszerzają zasób wiadomości dziecka. Objaśnienie i instrukcje towarzyszą nabywaniu przez dzieci różnych umiejętności i sprawności ruchowej, stosowane są przy stawianiu im różnych zadań, wpływają na postępowanie dzieci, przekazują ustalone zasady współżycia w grupie, pobudzają uczucia i procesy poznawcze, działają na wyobraźnię i motywację dziecka, służą przekazywaniu wartości literatury pięknej.      

19 Metody percepcyjne  Metody percepcyjne obejmują obserwację i pokaz przedmiotów, zjawisk i czynności, na których należy skupić uwagę dzieci. Wzór dostarczają widowiska teatralne, ilustrowane utwory literackie, postępowanie dorosłych. Metody te dotyczą również percepcji dzieł sztuki plastycznej, teatralnej i muzycznej. 

20 Metoda ćwiczeń   Metoda ćwiczeń utrwalających to metoda stanowiąca niejako uzupełnienie samodzielnych doświadczeń dzieci i zadań przez nie wykonywanych. Jej podstawową rolą jest usprawnianie i utrwalanie zdobytych wcześniej doświadczeń czy sprawności. Najwartościowsze są te ćwiczenia, które dzieci podejmują spontanicznie i z własnej woli. Należy, więc utrwalać pozytywną motywację dzieci do samorzutnego utrwalania wcześniej poznanych czynności.

21 Metoda zadań Metoda zadań stawianych do wykonania ma na celu pobudzanie aktywności dzieci w kierunku z góry przewidzianym przez nauczyciela. Zadanie mobilizuje dzieci do skupienia uwagi i wysiłku na wyraźnie sprecyzowanym temacie i skłania do podejmowania określonych działań. Metoda ta ma zastosowanie wtedy, gdy celem jest przyswajanie przez dzieci umiejętności, wiadomości, wdrażanie do koncentrowania uwagi na wybranych spostrzeżeniach, skierowanie myślenia i działanie na określone treści w toku działaniach. Również wtedy, gdy jest sformułowany cel, jasno określony sposób wykonania kolejnych czynności, wykorzystanie narzędzi i materiału, gdy trzeba dzieci wdrożyć do prawidłowego, zgodnego z ustalonymi normami zadania. Szczególnym rodzajem tej metody jest odtwarzanie wzoru podanego przez nauczyciela.        Metoda zadań stawianych do wykonania stwarza każdemu 6–latkowi możliwość działania. 

22 PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELA DO LEKCJI
Składa się z 3 zakresów: 1) przygotowanie merytoryczne – zwane przedmiotowym, związane z treściami – znajomość treści, wybór konkretnych zagadnień, które będą omawiane, wybór treści, które wg nauczyciela są niezbędne. W trakcie tego przygotowania nauczyciel określa, jakie treści, w jakim celu i w jakim porządku będzie realizował; 2) przygotowanie metodyczne – jest odpowiedzią na pytanie „jak poprowadzić przygotowaną lekcję?”. Podstawowe zadania to: a) określić rodzaj lekcji; b) określić typ lekcji; c) określić metody nauczania; d) przegląd środków dydaktycznych; e) ustalić czynności nauczyciela i ucznia; f) ustalić formy i metody kontroli; g) ustalić zakres pracy domowej; 3) przygotowanie organizacyjne, – czyli sprawy, które należy przewidzieć poza treścią przedmiotową i rozwiązaniami metodycznymi. Stosowane w pracy z dzieckiem sześcioletnim rozwiązania metodyczne i merytoryczne ciekawe i bliskie dziecku oparte zostały na współczesnych osiągnięciach pedagogiki przedszkolnej.

23 Współczesna pedagogika przedszkolna uznaje stymulowanie spontanicznej aktywności własnej dziecka, rozumianej jako warunek jego rozwoju. Podkreśla przy tym konieczność przestrzegania zasady indywidualizacji, opierającej się na szacunku wobec nieszablonowości i różnorodności jednostek. Nowa, rozszerzona koncepcja edukacji powinna umożliwić odkrywanie, pobudzanie i wzmocnienie potencjału twórczego, który drzemie w każdym człowieku. 

24 ŚLUBOWANIE KLAS I JESTEŚMY UCZNIAMI !

25 W PRACOWNI JĘZYKOWEJ nauka przez zabawę nowoczesne metody nauczania
wykorzystanie zdobyczy techniki

26 ZABAWY W ŚWIETLICY

27 ZABAWA KLAS I - III

28 Dobry start jest niezwykle ważny
Dobry start jest niezwykle ważny. Ma znaczący wpływ na stosunek dziecka do nauki, na motywację uczenia się. Nauczyciele nieustannie poszukują optymalnych rozwiązań, aby uzyskać w pracy z dziećmi najlepsze wyniki.

29 Opracowały: Iwona Bilska Danuta Figura


Pobierz ppt "SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google