Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych Publiczne Gimnazjum w Miejscu Piastowym 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych Publiczne Gimnazjum w Miejscu Piastowym 2005."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych Publiczne Gimnazjum w Miejscu Piastowym 2005

2 Podanie ucznia do gimnazjum INFORMACJE O UCZNIU: OSIĄGNIĘCIA UCZNIA (konkursy, zawody itp.), ZAINTERESOWANIA SZKOLNE UCZNIA Lubi recytować, odgrywać role na scenie; Lubi recytować, odgrywać role na scenie; Lubi malować, rysować; Lubi malować, rysować; Chętnie śpiewa, gra na instrumentach, słucha muzyki; Chętnie śpiewa, gra na instrumentach, słucha muzyki; Lubi czytać książki i czasopisma, korzysta z biblioteki, pisze wiersze, opowiadania; Lubi czytać książki i czasopisma, korzysta z biblioteki, pisze wiersze, opowiadania; Uczestniczy w konkursach z dziedzin artystycznych i humanistycznych itp.; Uczestniczy w konkursach z dziedzin artystycznych i humanistycznych itp.; Interesuje się nauką języków obcych. Interesuje się nauką języków obcych. Lubi rozwiązywać zadania, łamigłówki, rebusy; Lubi rozwiązywać zadania, łamigłówki, rebusy; Interesuje się techniką, nowoczesną elektroniką; Interesuje się techniką, nowoczesną elektroniką; Lubi majsterkować, naprawiać, ulepszać, własnoręcznie wykonuje różne przedmioty; Lubi majsterkować, naprawiać, ulepszać, własnoręcznie wykonuje różne przedmioty; Uczestniczy w konkursach matematycznych. Uczestniczy w konkursach matematycznych. Zajmuje go budowa i zasada działania różnych urządzeń i maszyn; Zajmuje go budowa i zasada działania różnych urządzeń i maszyn; Lubi zwierzęta, hoduje i opiekuje się nimi; Lubi zwierzęta, hoduje i opiekuje się nimi; Zajmuje go praca z komputerem, pisanie programów komputerowych; Zajmuje go praca z komputerem, pisanie programów komputerowych; Uczestniczy w konkursach o tematyce przyrodniczej, ekologicznej itp.; Uczestniczy w konkursach o tematyce przyrodniczej, ekologicznej itp.; Chętnie uczestniczy w wycieczkach krajoznawczych i przyrodniczych; Chętnie uczestniczy w wycieczkach krajoznawczych i przyrodniczych; Lubi gotować, zajmować się pracami domowymi itp.; Lubi gotować, zajmować się pracami domowymi itp.; Wykazuje chęć przewodzenia w grupie, organizuje szkolne imprezy (np. dyskoteki, itp); Wykazuje chęć przewodzenia w grupie, organizuje szkolne imprezy (np. dyskoteki, itp); Opiekuje się młodszymi dziećmi, ludźmi starszymi; Opiekuje się młodszymi dziećmi, ludźmi starszymi; Sprzedaje w szkolnym sklepiku, dba o jego zaopatrzenie, lubi handlować; Sprzedaje w szkolnym sklepiku, dba o jego zaopatrzenie, lubi handlować; Uprawia czynnie sport, startuje w zawodach, chodzi na dodatkowe zajęcia sportowe. Uprawia czynnie sport, startuje w zawodach, chodzi na dodatkowe zajęcia sportowe. INNE ZAINTERESOWANIA; (nie wymienione powyżej) INNE ZAINTERESOWANIA; (nie wymienione powyżej) Informacje o szczególnych wymaganiach edukacyjnych ucznia (ich podanie nie jest obowiązkowe) np. niepełnosprawności, dyslekcja, dysortografia, itp.: Informacje o szczególnych wymaganiach edukacyjnych ucznia (ich podanie nie jest obowiązkowe) np. niepełnosprawności, dyslekcja, dysortografia, itp.:

3 Diagnoza na wejściu

4

5 Konteksty kształcenia Czynniki indywidualne (uczniowskie): Czynniki indywidualne (uczniowskie): dysfunkcje, poziom inteligencji, uzdolnienia, sprawność psychoruchowa, stan zdrowia, motywacje, zainteresowania, aspiracje, czas przeznaczony na pracę domową, nieobecność na zajęciach. dysfunkcje, poziom inteligencji, uzdolnienia, sprawność psychoruchowa, stan zdrowia, motywacje, zainteresowania, aspiracje, czas przeznaczony na pracę domową, nieobecność na zajęciach. Czynniki środowiskowe: Czynniki środowiskowe: wykształcenie rodziców, status społeczno-ekonomiczny rodziny, funkcjonowanie systemu rodzinnego (atmosfera domu), warunki pracy domowej, stosunek rodziców do nauki, współdziałanie rodziców ze szkołą, książki i prasa w domu, środowisko rówieśnicze, tradycje społeczności lokalnej, aspiracje rodziców, dostęp do środków komunikacji oraz dóbr kulturalnych (tv, internet, prasa, muzeum, teatr, kino, biblioteka, ośrodki kultury). wykształcenie rodziców, status społeczno-ekonomiczny rodziny, funkcjonowanie systemu rodzinnego (atmosfera domu), warunki pracy domowej, stosunek rodziców do nauki, współdziałanie rodziców ze szkołą, książki i prasa w domu, środowisko rówieśnicze, tradycje społeczności lokalnej, aspiracje rodziców, dostęp do środków komunikacji oraz dóbr kulturalnych (tv, internet, prasa, muzeum, teatr, kino, biblioteka, ośrodki kultury). Czynniki pedagogiczne (szkolne): Czynniki pedagogiczne (szkolne): model i program szkoły, liczba uczniów w klasie, zasoby materialne szkoły, tygodniowy rozkład zajęć, organizacja lekcji i pracy domowej ucznia, wykształcenie i doświadczenie nauczycieli, przygotowanie się nauczycieli do zajęć, nieobecność nauczycieli – zastępstwa, współpraca między nauczycielami, metody nauczania i sprawdzania osiągnięć, doskonalenie zawodowe, stosunek nauczycieli do uczniów, podręczniki i programy nauczania, organizacja zajęć pozalekcyjnych. model i program szkoły, liczba uczniów w klasie, zasoby materialne szkoły, tygodniowy rozkład zajęć, organizacja lekcji i pracy domowej ucznia, wykształcenie i doświadczenie nauczycieli, przygotowanie się nauczycieli do zajęć, nieobecność nauczycieli – zastępstwa, współpraca między nauczycielami, metody nauczania i sprawdzania osiągnięć, doskonalenie zawodowe, stosunek nauczycieli do uczniów, podręczniki i programy nauczania, organizacja zajęć pozalekcyjnych.

6 Standardy egzaminacyjne I. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu Uczeń: 1) stosuje terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze: 1) stosuje terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze: a) czyta ze zrozumieniem teksty, w których występują terminy i pojęcia matematyczno- przyrodnicze, np. w podręcznikach, w prasie, b) wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk, właściwości, zachowań, obiektów i organizmów, c) stosuje terminy dotyczące racjonalnego użytkowania środowiska, 2) wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych: 2) wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych: a) stosuje w praktyce własności działań, b) operuje procentami, c) posługuje się przybliżeniami, d) posługuje się jednostkami miar, 3) posługuje się własnościami figur: 3) posługuje się własnościami figur: a) dostrzega kształty figur geometrycznych w otaczającej rzeczywistości, b) oblicza miary figur płaskich i przestrzennych, c) wykorzystuje własności miar.

7 Standardy egzaminacyjne II. Wyszukiwanie i stosowanie informacji Uczeń: 1) odczytuje informacje przedstawione w formie: 1) odczytuje informacje przedstawione w formie: a) tekstu, b) mapy, c) tabeli, d) wykresu, e) rysunku, f) schematu, g) fotografii, 2) operuje informacją: 2) operuje informacją: a) selekcjonuje informacje, b) porównuje informacje, c) analizuje informacje, d) przetwarza informacje, e) interpretuje informacje, f) czytelnie prezentuje informacje, g) wykorzystuje informacje w praktyce.

8 Standardy egzaminacyjne III. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych Uczeń: 1) wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów: 1) wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów: a) wyodrębnia z kontekstu dane zjawisko, b) określa warunki jego występowania, c) opisuje przebieg zjawiska w czasie i przestrzeni, d) wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk, 2) posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych: 2) posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych: a) zapisuje wielkości za pomocą symboli, b) zapisuje wielkości za pomocą wyrażeń algebraicznych, c) przekształca wyrażenia algebraiczne, d) zapisuje związki i procesy w postaci równań i nierówności, 3) posługuje się funkcjami: 3) posługuje się funkcjami: a) wskazuje zależności funkcyjne, b) opisuje funkcje za pomocą wzorów, wykresów i tabel, c) analizuje funkcje przedstawione w różnej postaci i wyciąga wnioski, 4) stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych: 4) stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych: a) łączy zdarzenia w ciągi przemian, b) wskazuje współczesne zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego, c) analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje sposoby przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym, d) potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym kontekście społecznym.

9 Standardy egzaminacyjne IV. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów IV. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemówUczeń: 1) stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów: 1) stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów: a) formułuje i sprawdza hipotezy, b) kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski, 2) analizuje sytuację problemową: 2) analizuje sytuację problemową: a) dostrzega i formułuje problem, b) określa wartości dane i szukane (określa cel), 3) tworzy modele sytuacji problemowej: 3) tworzy modele sytuacji problemowej: a) wyróżnia istotne wielkości i cechy sytuacji problemowej, b) zapisuje je w terminach nauk matematyczno-przyrodniczych, c) potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym kontekście społecznym, 4) tworzy i realizuje plan rozwiązania: 4) tworzy i realizuje plan rozwiązania: a) rozwiązuje równania i nierówności stanowiące model problemu, b) układa i wykonuje procedury osiągania celu, 5) opracowuje wyniki: 5) opracowuje wyniki: a) ocenia wyniki, b) interpretuje wyniki, c) przedstawia wyniki.

10 Szkolne standardy edukacyjne (przykład z matematyki) PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Po ukończeniu klasy pierwszej uczeń powinien: dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby wymierne w pamięci, pisemnie oraz za pomocą kalkulatora z zachowaniem kolejności wykonywania tych działań; dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby wymierne w pamięci, pisemnie oraz za pomocą kalkulatora z zachowaniem kolejności wykonywania tych działań; wykonywać obliczenia procentowe; wykonywać obliczenia procentowe; dokonywać przybliżeń liczb z nadmiarem i niedomiarem oraz zaokrąglać liczby z zadaną dokładnością; dokonywać przybliżeń liczb z nadmiarem i niedomiarem oraz zaokrąglać liczby z zadaną dokładnością; obliczać potęgi liczb wymiernych o wykładniku naturalnym oraz pierwiastki drugiego i trzeciego stopnia z liczb nieujemnych posługując się również kalkulatorem lub tablicami; obliczać potęgi liczb wymiernych o wykładniku naturalnym oraz pierwiastki drugiego i trzeciego stopnia z liczb nieujemnych posługując się również kalkulatorem lub tablicami; podawać przykłady liczb niewymiernych; podawać przykłady liczb niewymiernych; budować i nazywać wyrażenia algebraiczne oraz obliczać wartości liczbowe tych wyrażeń; budować i nazywać wyrażenia algebraiczne oraz obliczać wartości liczbowe tych wyrażeń; porządkować jednomiany, dodawać sumy algebraiczne, redukować wyrazy podobne, porządkować jednomiany, dodawać sumy algebraiczne, redukować wyrazy podobne, rozwiązywać proste równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą oraz równania w postaci proporcji; rozwiązywać proste równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą oraz równania w postaci proporcji; stosować równania do rozwiązywania zadań tekstowych o tematyce z różnych dziedzin wiedzy i życia codziennego; stosować równania do rozwiązywania zadań tekstowych o tematyce z różnych dziedzin wiedzy i życia codziennego; wyróżniać argument, dziedzinę, wartość i zbiór wartości funkcji; wyróżniać argument, dziedzinę, wartość i zbiór wartości funkcji; sporządzać wykresy funkcji liniowych postaci y = ax, x R i na ich podstawie określać własności tych funkcji; sporządzać wykresy funkcji liniowych postaci y = ax, x R i na ich podstawie określać własności tych funkcji; odczytywać tabele, diagramy i niektóre wykresy statystyczne; odczytywać tabele, diagramy i niektóre wykresy statystyczne; konstruować symetralną odcinka i dwusieczną kąta; konstruować symetralną odcinka i dwusieczną kąta; konstruować trójkąty ( czworokąty, wielokąty foremne ); konstruować trójkąty ( czworokąty, wielokąty foremne ); rozpoznawać figury przystające, w szczególności trójkąty przystające; rozpoznawać figury przystające, w szczególności trójkąty przystające; wyróżniać w twierdzeniu założenie i tezę; wyróżniać w twierdzeniu założenie i tezę; stosować twierdzenie Pitagorasa do obliczania długości boku trójkąta prostokątnego przy danych długościach dwóch pozostałych boków tego trójkąta; stosować twierdzenie Pitagorasa do obliczania długości boku trójkąta prostokątnego przy danych długościach dwóch pozostałych boków tego trójkąta; obliczać pola poznanych wielokątów, pole koła i długość okręgu w zakresie zdobytych umiejętności; obliczać pola poznanych wielokątów, pole koła i długość okręgu w zakresie zdobytych umiejętności; rozpoznawać graniastosłupy i ostrosłupy prawidłowe; rozpoznawać graniastosłupy i ostrosłupy prawidłowe; wykonywać rysunki graniastosłupów i ostrosłupów; wykonywać rysunki graniastosłupów i ostrosłupów; projektować i sporządzać siatki graniastosłupów i ostrosłupów; projektować i sporządzać siatki graniastosłupów i ostrosłupów; obliczać pola powierzchni graniastosłupów i ostrosłupów; obliczać pola powierzchni graniastosłupów i ostrosłupów; obliczać objętość graniastosłupów. obliczać objętość graniastosłupów.

11 Karta obserwacji klasy (przykład z matematyki – fragment) Karta obserwacji klasy (przykład z matematyki – fragment) S-super B-b.dobrze W- wystarczająco D-daje radę P-próbuje N-nie potrafi UCZEŃ POTRAFI Zamienić ułamek zwykły na dziesiętny Dodawać i odejmować ułamki zwykłe Mnożyć i dzielić ułamki zwykłe Dodawać i odejmować ułamki dziesiętne Mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne Zna kolejność wykonywania działań Określać przybliżenia z nadmiarem i niedomiarem Zamieniać liczby na procenty i odwrotnie Stosować % w obliczeniach praktycznych (podatek VAT, oprocentowanie lokat i kredytów, obniżki i podwyżki) Obliczać liczbę, gdy dany jest jej procent Obliczać jakim procentem liczby jest druga liczba Obliczać oprocentowanie kapitału, wpłat, podwyżek Obliczać procent składany

12 Egzamin próbny część matematyczno - przyrodnicza stanin opis dydaktyczny kl. III akl. III bkl. III ckl. III dkl. III ekl. III fRazem% 1 najniższy 22 43,2 2 bardzo niski111224 118,8 3 niski613 32 1512 4 niżej średniego114 142 2217,6 5 średni368514 2721,6 6 wyżej średniego147932 2620,8 7 wysoki143421 1512 8 bardzo wysoki 121 43,2 9 najwyższy 1 10,8 razem 232124221718125100 Stanin * 2666335 *- Stanin ustalony dla szkoły

13 Egzamin próbny

14 Egzamin próbny część humanistyczna staninopis dydaktyczny kl. III akl. III bkl. III ckl. III dkl. III ekl. III fRazem% 1 najniższy2 1 32,4 2 bardzo niski4 1 54 3 niski522233 1713,6 4 niżej średniego658444 3124,8 5 średni456766 3427,2 6 wyżej średniego156723 2419,2 7 wysoki 212 1 64,8 8 bardzo wysoki12 1 43,2 9 najwyższy 1 10,8 razem 232124221718125100 Stanin * 1656444 *- Stanin ustalony dla szkoły

15 Egzamin próbny

16 Egzamin próbny (część matematyczno - przyrodnicza) ŚREDNIA ILOŚĆ PUNKTÓW W KLASIE średn ia 3A3B3C3D3E3F ilość uczniów 242322162321129 zad. 19131096111564 zad. 2012 99 1367 zad. 21423103426 zad. 2236051419 zad. 231210 129962 zad. 24192220151819113 zad. 25131112910762 zad. 268107118927 zad. 2782117 102031 zad. 285647769 zad. 296131089 56 zad. 304261116121341 zad. 314124104520 zad. 3234354133272966 zad. 3316131413171544 zad. 34264112328 zad. 3541212036 ŚREDNIA OGÓŁEM 17,5022,4819,2724,9418,3920,9020,58 ŚREDNIA ILOŚĆ PUNKTÓW W KLASIE średn ia 3A3B3C3D3E3F ilość uczniów 242322162321129 zad. 114161310111579 zad. 21112118101466 zad. 3111459101261 zad. 41410797956 zad. 515 13 16 88 zad. 6812811121162 zad. 7211920151718110 zad. 821 19162119117 zad. 92016 13111490 zad. 1010151711221489 zad. 11814108 858 zad. 1271012551049 zad. 1311191514191795 zad. 141618 152115103 zad. 152023201318 112 zad. 168149910 60 zad. 1716211410211597 zad. 182221 162220122

17 Egzamin próbny (część matematyczno - przyrodnicza)

18 Egzamin próbny (część humanistyczna) ŚREDNIA ILOŚĆ PUNKTÓW W KLASIE średnia 3A3B3C3D3E3F ilość ucznió w 242322162321129 zad. 118 20161719108 zad. 219 15142017104 zad. 32016 141915100 zad. 417151611151791 zad. 5125 9111362 zad. 616 151215 89 zad. 7161011616867 zad. 8131712713 75 zad. 9151899111678 zad. 10131516814 80 zad. 1119181713121897 zad. 12813121013965 zad. 1313141715121788 zad. 1478887846 zad. 155117991455 zad. 16111271391163 zad. 1713 149131476 ŚREDNIA ILOŚĆ PUNKTÓW W KLASIE średnia 3A3B3C3D3E3F ilość ucznió w 242322162321129 zad. 18131411 81269 zad. 19111412871163 zad. 2099858645 zad. 211215 12 1076 zad. 22121516 141588 zad. 23161812 91784 zad. 2420262025222971 zad. 25384851240 zad. 2656798742 zad. 2726293027323389 zad. 2864936756589286 zad. 29181240175 19521474 ŚREDNIA OGÓŁEM 25,2931,5227,3234,1926,2633,1429,62

19 Egzamin próbny (część humanistyczna)

20 WARSZTATY RADY PEDAGOGICZNEJ ANALIZA I WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EGZAMINU Cele 1. Doskonalenie nauczycieli w zakresie: 1. Doskonalenie nauczycieli w zakresie: prowadzenia analizy ilościowej wyników pomiaru, interpretacji wyników analizy ilościowej, wykorzystywania wniosków z analizy do rekonstrukcji planów dydaktycznych dla zespołów klasowych, dobierania form pracy indywidualnej z uczniami, którzy uzyskali niskie wyniki w zakresie określonych kategorii umiejętności. 2. Skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu. 2. Skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu.Materiały arkusze egzaminacyjne z obu części egzaminu, arkusze egzaminacyjne z obu części egzaminu, kartoteki arkuszy z przyporządkowanymi numerami standardów, kartoteki arkuszy z przyporządkowanymi numerami standardów, kryteria oceniania i schematy punktowania zadań, kryteria oceniania i schematy punktowania zadań, wydruki wyników egzaminu próbnego GH i GMP dla każdego z oddziałów klasy III, wydruki wyników egzaminu próbnego GH i GMP dla każdego z oddziałów klasy III, rozkłady wyników dla obu części i poszczególnych kategorii umiejętności dla każdego z oddziałów klasy III., rozkłady wyników dla obu części i poszczególnych kategorii umiejętności dla każdego z oddziałów klasy III., łatwości zadań i łatwości obszarów dla każdego z oddziałów, łatwości zadań i łatwości obszarów dla każdego z oddziałów, częstości wyboru odpowiedzi w zadaniach zamkniętych dla każdego z oddziałów, częstości wyboru odpowiedzi w zadaniach zamkniętych dla każdego z oddziałów, częstości uzyskiwania określonej liczby punktów oraz opuszczeń dla zadań otwartych dla każdego z oddziałów, częstości uzyskiwania określonej liczby punktów oraz opuszczeń dla zadań otwartych dla każdego z oddziałów, wydruki zaplanowanych w skoroszytach wykresów, które umożliwią szybszą interpretację, wydruki zaplanowanych w skoroszytach wykresów, które umożliwią szybszą interpretację, dane dla próby wydrukowane ze stron internetowych OKE, dane dla próby wydrukowane ze stron internetowych OKE,

21 WARSZTATY RADY PEDAGOGICZNEJ ANALIZA I WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EGZAMINU Analiza wyników zespołu klasowego dla egzaminu gimnazjalnego Opis statystyczny wyników uczniów danego zespołu klasowego. Opis statystyczny wyników uczniów danego zespołu klasowego. Łatwości zadań – zadania b. trudne, trudne, umiarkowanie trudne/łatwe, łatwe, Łatwości zadań – zadania b. trudne, trudne, umiarkowanie trudne/łatwe, łatwe, b. łatwe. Analiza wyników zadań zamkniętych. Analiza wyników zadań zamkniętych. Analiza częstości wyboru dystraktorów (odpowiedzi błędnych w zadaniach zamkniętych). Analiza częstości wyboru dystraktorów (odpowiedzi błędnych w zadaniach zamkniętych). Analiza zadań otwartych. Analiza zadań otwartych. Analiza łatwości w poszczególnych kryteriach. Analiza łatwości w poszczególnych kryteriach. Charakterystyka umiejętności sprawdzanych zadaniami, które okazały się trudne. Charakterystyka umiejętności sprawdzanych zadaniami, które okazały się trudne. Łatwości obszarów. Łatwości obszarów. Forma zadań ZZ / ZO a poziom osiągnięć. Forma zadań ZZ / ZO a poziom osiągnięć. Mocne i słabe strony osiągnięć zespołu klasowego. Mocne i słabe strony osiągnięć zespołu klasowego. Propozycja programu naprawczego dla zespołu – zaplanowanie działań dla nauczycieli uczących w danym zespole klasowym. Propozycja programu naprawczego dla zespołu – zaplanowanie działań dla nauczycieli uczących w danym zespole klasowym. Wyłonienie uczniów, którzy spełnili (p>0,70) – nie spełnili (p 0,70) – nie spełnili (p<0,40) wymogów określonych standardami wymagań egzaminacyjnych. Opracowanie planów pracy indywidualnej dla uczniów, którzy nie spełnili wymogów w poszczególnych obszarach. Opracowanie planów pracy indywidualnej dla uczniów, którzy nie spełnili wymogów w poszczególnych obszarach. Wskazanie osób odpowiedzialnych, terminów i sposobu egzekwowania ustaleń. Wskazanie osób odpowiedzialnych, terminów i sposobu egzekwowania ustaleń. Porównanie osiągnięć zespołu z osiągnięciami dla próbie okręgowej. Porównanie osiągnięć zespołu z osiągnięciami dla próbie okręgowej. Wyniki analizy jakościowej przedstawić w formie pisemnej. Wyniki analizy jakościowej przedstawić w formie pisemnej. (Opracowanie to wraz z wydrukami tabel i wykresów z programu stanowić będą dokumentację szkoły)

22 Interpretacja wskaźnika mocy różnicującej oraz łatwości zadań egzamin próbny część matematyczno – przyrodnicza (Numery zadań, które wyróżniono szarym kolorem to zadania otwarte w tym arkuszu) kursywą zaznaczono zadania i umiejętności badanej populacji OKE

23 Łatwości zadań w klasach trzecich

24 Łatwości zadań z poszczególnych przedmiotów

25 L.p.Uczniowie, którzy spełnili wymogi określone standardami wymagań egzaminacyjnych Uczniowie, którzy nie spełnili wymogów określonych standardami wymagań egzaminacyjnych (p>0,70) III A (p<0,40) 1.L. Jakub 0,80R. Agnieszka 0,38 2.M. Joanna 0,72- - - 3.P. Patrycja 0,72- - - 4.R. Michał 0,90- - - 5.S. Iwona 0,86- - - 6.S. Agnieszka 0,74- - - 7.U. Małgorzata 0,78- - - 8.W. Magdalena 0,88- - - 9.Z. Marcin 0,74- - -

26 L.p.Uczniowie, którzy spełnili wymogi określone standardami wymagań egzaminacyjnych Uczniowie, którzy nie spełnili wymogów określonych standardami wymagań egzaminacyjnych (p>0,70) III B (p<0,40) 1.C. Radosław 0,70G. Alicja 0,32 2.F. Wojciech 0,88M. Ewelina 0,18 3.G. Paulina 0,70P. Paulina 0,28 4.N. Wojciech 0,76S. Karolina 0,32 5.S. Kazimierz 0,86S. Joanna 0,36 6.U. Natalia 0,80T. Mariusz 0,38

27 Próbny egzamin gimnazjalny część matematyczno – przyrodnicza Słabe strony: Uczniowie mają trudności z układaniem równań do treści zadań; Uczniowie mają trudności z układaniem równań do treści zadań; Słabo rozróżniają sposoby oczyszczania ścieków; Słabo rozróżniają sposoby oczyszczania ścieków; Nieliczna część słabo rozróżnia produkty całkowitego spalania metanu; Nieliczna część słabo rozróżnia produkty całkowitego spalania metanu; Duża część uczniów ma trudności w obliczaniu pracy wykonanej podczas przesuwania przedmiotu; Duża część uczniów ma trudności w obliczaniu pracy wykonanej podczas przesuwania przedmiotu; Niewłaściwie stosują wzory na obliczanie pola powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego; Niewłaściwie stosują wzory na obliczanie pola powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego; Niedokładnie stosują twierdzenie Pitagorasa; Niedokładnie stosują twierdzenie Pitagorasa; Część uczniów słabo oblicza długość przyprostokątnej w trójkącie o kątach 30st,60st,90st; Część uczniów słabo oblicza długość przyprostokątnej w trójkącie o kątach 30st,60st,90st; Popełniają błędy rachunkowe obliczając opór zastępczy; Popełniają błędy rachunkowe obliczając opór zastępczy; Część uczniów nie radzi sobie z przetwarzaniem informacji przedstawionych na rysunkach, diagramach i schematach; Część uczniów nie radzi sobie z przetwarzaniem informacji przedstawionych na rysunkach, diagramach i schematach; Spora część uczniów ma trudności z przekształcaniem wzorów; Spora część uczniów ma trudności z przekształcaniem wzorów; Słabo obliczają różnicę czasu słonecznego na podstawie różnicy długości geograficznej; Słabo obliczają różnicę czasu słonecznego na podstawie różnicy długości geograficznej; Mają trudności ze wskazywaniem przyczyn zakrztuszania się; Mają trudności ze wskazywaniem przyczyn zakrztuszania się; Niewłaściwie wskazują substancję zobojętniającą jad mrówki; Niewłaściwie wskazują substancję zobojętniającą jad mrówki; Mają trudności z wybieraniem właściwych terminów określających budowę kwiatów; Mają trudności z wybieraniem właściwych terminów określających budowę kwiatów; Nie radzą sobie z zamianą temperatury podanej w skali Celsjusza na temperaturę w skali Kalwina. Nie radzą sobie z zamianą temperatury podanej w skali Celsjusza na temperaturę w skali Kalwina.

28 Mocne strony: Duża część uczniów poprawnie wykonuje obliczenia procentowe; Duża część uczniów poprawnie wykonuje obliczenia procentowe; Dobrze stosują porównywanie ilorazowe dwóch wielkości; Dobrze stosują porównywanie ilorazowe dwóch wielkości; Poprawnie wskazują rasy, która są wynikiem mieszania się rasy białej i czarnej; Poprawnie wskazują rasy, która są wynikiem mieszania się rasy białej i czarnej; Znaczna część uczniów potrafi wykorzystywać informacje przedstawione na diagramach punktowych; Znaczna część uczniów potrafi wykorzystywać informacje przedstawione na diagramach punktowych; Poprawnie wskazują produkty o największej zawartości białka; Poprawnie wskazują produkty o największej zawartości białka; Spora część uczniów poprawnie ustala wzór sumaryczny i oblicza masę cząstkową; Spora część uczniów poprawnie ustala wzór sumaryczny i oblicza masę cząstkową; Właściwie rozpoznają typy klimatów; Właściwie rozpoznają typy klimatów; Większość uczniów zna pierwiastek, którego zawartość procentowa w powietrzu jest najwyższa i analizuje informacje z układu okresowego pierwiastków; Większość uczniów zna pierwiastek, którego zawartość procentowa w powietrzu jest najwyższa i analizuje informacje z układu okresowego pierwiastków; Duża część uczniów poprawnie dokonuje obserwacji i formułuje wnioski. Duża część uczniów poprawnie dokonuje obserwacji i formułuje wnioski. Próbny egzamin gimnazjalny część matematyczno – przyrodnicza

29 Działania naprawcze i doskonalące dla nauczycieli uczących w danym zespole klasowym (egzamin próbny, część matematyczno – przyrodnicza) Lp. Nr zadania PrzedmiotStandard Planowane działania nauczycieli uczących 1. Zadanie 4. MatematykaI/3 Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur … -posługuje się własnościami figur powtórzyć symetrię osiową i środkową 2. Zadanie 23. FizykaIII/4 Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności… -stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych rozwiązywać więcej zadań rachunkowych z naciskiem na przekształcanie wzorów i podstawianie odpowiednich wartości do obliczeń 3. Zadanie 26. MatematykaI/3 Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur … -posługuje się własnościami figur zrobić więcej zadań związanych obliczaniem pól powierzchni graniastosłupów i ostrosłupów -zwiększyć ilość zadań na zastosowanie twierdzenia Pitagorasa 4. Zadanie 28. MatematykaIV/4 Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów -tworzy i realizuje plan rozwiązania zwiększyć ilość zadań na zastosowanie związków miarowych w trójkącie prostokątnym o kątach ostrych równych 30st i 60st

30 5. Zadanie 29. FizykaIII/4 Wskazywani i opisywanie faktów, związków i zależności… -stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych przećwiczyć przekształcanie wzorów 6. Zadanie 30. GeografiaIV/1 Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów -stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów przeanalizować więcej przykładów na rozpoznawanie zjawisk przyrodniczych na podstawie schematów 7. Zadanie 34. MatematykaIV/4 Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów -tworzy i realizuje plan rozwiązania zwiększyć ilość zadań na układanie równań (również w postaci proporcji), z uwzględnieniem zapisów procentowych Działania naprawcze i doskonalące dla nauczycieli uczących w danym zespole klasowym (egzamin próbny, część matematyczno – przyrodnicza)

31 Próbny egzamin gimnazjalny część matematyczno – przyrodnicza Wnioski do pracy: 1. Zwiększyć ilość zadań tekstowych wymagających układania równań (także w postaci proporcji). 2. Zwrócić uwagę na sposoby utylizacji odpadów ( w tym oczyszczania ścieków) oraz skutki braku takich działań. 3. Zwiększyć ilość zadań związanych z pracą oraz ruchem jednostajnym. (zwrócić szczególną uwagę na przekształcanie wzorów). 4. Stosować w szerszym zakresie zadania związane z obliczaniem pola powierzchni graniastosłupów i ostrosłupów, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania poprawnego rysunku brył. 5. Zwiększyć wymagania w zakresie samodzielności w obliczeniach matematycznych (obliczenia pamięciowe, bez stosowania kalkulatorów). 6. Zwiększyć ilość zadań związanych ze stosowaniem związków miarowych w trójkącie prostokątnym oraz zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa. 7. W szerszym stopniu egzekwować na znajomość podstawowych zależności fizycznych, chemicznych, matematycznych.

32 Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych Publiczne Gimnazjum w Miejscu Piastowym 2005


Pobierz ppt "Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych Publiczne Gimnazjum w Miejscu Piastowym 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google