Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych"— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych
Publiczne Gimnazjum w Miejscu Piastowym 2005

2 Podanie ucznia do gimnazjum
INFORMACJE O UCZNIU: OSIĄGNIĘCIA UCZNIA (konkursy, zawody itp.), ZAINTERESOWANIA SZKOLNE UCZNIA Lubi recytować, odgrywać role na scenie; Lubi malować, rysować; Chętnie śpiewa, gra na instrumentach, słucha muzyki; Lubi czytać książki i czasopisma, korzysta z biblioteki, pisze wiersze, opowiadania; Uczestniczy w konkursach z dziedzin artystycznych i humanistycznych itp.; Interesuje się nauką języków obcych. Lubi rozwiązywać zadania, łamigłówki, rebusy; Interesuje się techniką, nowoczesną elektroniką; Lubi majsterkować, naprawiać, ulepszać, własnoręcznie wykonuje różne przedmioty; Uczestniczy w konkursach matematycznych. Zajmuje go budowa i zasada działania różnych urządzeń i maszyn; Lubi zwierzęta, hoduje i opiekuje się nimi; Zajmuje go praca z komputerem, pisanie programów komputerowych; Uczestniczy w konkursach o tematyce przyrodniczej, ekologicznej itp.; Chętnie uczestniczy w wycieczkach krajoznawczych i przyrodniczych; Lubi gotować, zajmować się pracami domowymi itp.; Wykazuje chęć przewodzenia w grupie, organizuje szkolne imprezy (np. dyskoteki, itp); Opiekuje się młodszymi dziećmi, ludźmi starszymi; Sprzedaje w szkolnym sklepiku, dba o jego zaopatrzenie, lubi handlować; Uprawia czynnie sport, startuje w zawodach, chodzi na dodatkowe zajęcia sportowe. INNE ZAINTERESOWANIA; (nie wymienione powyżej) Informacje o szczególnych wymaganiach edukacyjnych ucznia (ich podanie nie jest obowiązkowe) np. niepełnosprawności, dyslekcja, dysortografia, itp.:

3 Diagnoza na wejściu

4 Diagnoza na wejściu

5 Konteksty kształcenia
Czynniki indywidualne (uczniowskie): dysfunkcje, poziom inteligencji, uzdolnienia, sprawność psychoruchowa, stan zdrowia, motywacje, zainteresowania, aspiracje, czas przeznaczony na pracę domową, nieobecność na zajęciach. Czynniki środowiskowe: wykształcenie rodziców, status społeczno-ekonomiczny rodziny, funkcjonowanie systemu rodzinnego („atmosfera domu”), warunki pracy domowej, stosunek rodziców do nauki, współdziałanie rodziców ze szkołą, książki i prasa w domu, środowisko rówieśnicze, tradycje społeczności lokalnej, aspiracje rodziców, dostęp do środków komunikacji oraz dóbr kulturalnych (tv, internet, prasa, muzeum, teatr, kino, biblioteka, ośrodki kultury). Czynniki pedagogiczne (szkolne): model i program szkoły, liczba uczniów w klasie, zasoby materialne szkoły, tygodniowy rozkład zajęć, organizacja lekcji i pracy domowej ucznia, wykształcenie i doświadczenie nauczycieli, przygotowanie się nauczycieli do zajęć, nieobecność nauczycieli – zastępstwa, współpraca między nauczycielami, metody nauczania i sprawdzania osiągnięć, doskonalenie zawodowe, stosunek nauczycieli do uczniów, podręczniki i programy nauczania, organizacja zajęć pozalekcyjnych.

6 Standardy egzaminacyjne
I. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu Uczeń: 1) stosuje terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze: a) czyta ze zrozumieniem teksty, w których występują terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze, np. w podręcznikach, w prasie, b) wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk, właściwości, zachowań, obiektów i organizmów, c) stosuje terminy dotyczące racjonalnego użytkowania środowiska, 2) wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych: a) stosuje w praktyce własności działań, b) operuje procentami, c) posługuje się przybliżeniami, d) posługuje się jednostkami miar, 3) posługuje się własnościami figur: a) dostrzega kształty figur geometrycznych w otaczającej rzeczywistości, b) oblicza miary figur płaskich i przestrzennych, c) wykorzystuje własności miar.

7 Standardy egzaminacyjne
II. Wyszukiwanie i stosowanie informacji Uczeń: 1) odczytuje informacje przedstawione w formie: a) tekstu, b) mapy, c) tabeli, d) wykresu, e) rysunku, f) schematu, g) fotografii, 2) operuje informacją: a) selekcjonuje informacje, b) porównuje informacje, c) analizuje informacje, d) przetwarza informacje, e) interpretuje informacje, f) czytelnie prezentuje informacje, g) wykorzystuje informacje w praktyce.

8 Standardy egzaminacyjne
III. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych Uczeń: 1) wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów: a) wyodrębnia z kontekstu dane zjawisko, b) określa warunki jego występowania, c) opisuje przebieg zjawiska w czasie i przestrzeni, d) wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk, 2) posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych: a) zapisuje wielkości za pomocą symboli, b) zapisuje wielkości za pomocą wyrażeń algebraicznych, c) przekształca wyrażenia algebraiczne, d) zapisuje związki i procesy w postaci równań i nierówności, 3) posługuje się funkcjami: a) wskazuje zależności funkcyjne, b) opisuje funkcje za pomocą wzorów, wykresów i tabel, c) analizuje funkcje przedstawione w różnej postaci i wyciąga wnioski, 4) stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych: a) łączy zdarzenia w ciągi przemian, b) wskazuje współczesne zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego, c) analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje sposoby przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym, d) potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym kontekście społecznym.

9 Standardy egzaminacyjne
IV. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów Uczeń: 1) stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów: a) formułuje i sprawdza hipotezy, b) kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski, 2) analizuje sytuację problemową: a) dostrzega i formułuje problem, b) określa wartości dane i szukane (określa cel), 3) tworzy modele sytuacji problemowej: a) wyróżnia istotne wielkości i cechy sytuacji problemowej, b) zapisuje je w terminach nauk matematyczno-przyrodniczych, c) potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym kontekście społecznym, 4) tworzy i realizuje plan rozwiązania: a) rozwiązuje równania i nierówności stanowiące model problemu, b) układa i wykonuje procedury osiągania celu, 5) opracowuje wyniki: a) ocenia wyniki, b) interpretuje wyniki, c) przedstawia wyniki.

10 Szkolne standardy edukacyjne (przykład z matematyki)
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Po ukończeniu klasy pierwszej uczeń powinien: dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby wymierne w pamięci, pisemnie oraz za pomocą kalkulatora z zachowaniem kolejności wykonywania tych działań; wykonywać obliczenia procentowe; dokonywać przybliżeń liczb z nadmiarem i niedomiarem oraz zaokrąglać liczby z zadaną dokładnością; obliczać potęgi liczb wymiernych o wykładniku naturalnym oraz pierwiastki drugiego i trzeciego stopnia z liczb nieujemnych posługując się również kalkulatorem lub tablicami; podawać przykłady liczb niewymiernych; budować i nazywać wyrażenia algebraiczne oraz obliczać wartości liczbowe tych wyrażeń; porządkować jednomiany, dodawać sumy algebraiczne, redukować wyrazy podobne, rozwiązywać proste równania i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą oraz równania w postaci proporcji; stosować równania do rozwiązywania zadań tekstowych o tematyce z różnych dziedzin wiedzy i życia codziennego; wyróżniać argument, dziedzinę, wartość i zbiór wartości funkcji; sporządzać wykresy funkcji liniowych postaci y = ax, x  R i na ich podstawie określać własności tych funkcji; odczytywać tabele, diagramy i niektóre wykresy statystyczne; konstruować symetralną odcinka i dwusieczną kąta; konstruować trójkąty ( czworokąty, wielokąty foremne ); rozpoznawać figury przystające, w szczególności trójkąty przystające; wyróżniać w twierdzeniu założenie i tezę; stosować twierdzenie Pitagorasa do obliczania długości boku trójkąta prostokątnego przy danych długościach dwóch pozostałych boków tego trójkąta; obliczać pola poznanych wielokątów, pole koła i długość okręgu w zakresie zdobytych umiejętności; rozpoznawać graniastosłupy i ostrosłupy prawidłowe; wykonywać rysunki graniastosłupów i ostrosłupów; projektować i sporządzać siatki graniastosłupów i ostrosłupów; obliczać pola powierzchni graniastosłupów i ostrosłupów; obliczać objętość graniastosłupów.

11 Karta obserwacji klasy (przykład z matematyki – fragment) S-super B-b
Karta obserwacji klasy (przykład z matematyki – fragment) S-super B-b.dobrze W- wystarczająco D-daje radę P-próbuje N-nie potrafi UCZEŃ POTRAFI Zamienić ułamek zwykły na dziesiętny Dodawać i odejmować ułamki zwykłe Mnożyć i dzielić ułamki zwykłe Dodawać i odejmować ułamki dziesiętne Mnożyć i dzielić ułamki dziesiętne Zna kolejność wykonywania działań Określać przybliżenia z nadmiarem i niedomiarem Zamieniać liczby na procenty i odwrotnie Stosować % w obliczeniach praktycznych (podatek VAT, oprocentowanie lokat i kredytów, obniżki i podwyżki) Obliczać liczbę, gdy dany jest jej procent Obliczać jakim procentem liczby jest druga liczba Obliczać oprocentowanie kapitału, wpłat, podwyżek Obliczać procent składany

12 Egzamin próbny część matematyczno - przyrodnicza
stanin opis dydaktyczny kl. III a kl. III b kl. III c kl. III d kl. III e kl. III f Razem % 1 najniższy 2 4 3,2 bardzo niski 11 8,8 3 niski 6 15 12 niżej średniego 22 17,6 5 średni 8 27 21,6 wyżej średniego 7 9 26 20,8 wysoki bardzo wysoki najwyższy 0,8 razem 23 21 24 17 18 125 100 Stanin* *- Stanin ustalony dla szkoły

13 Egzamin próbny

14 Egzamin próbny część humanistyczna
stanin opis dydaktyczny kl. III a kl. III b kl. III c kl. III d kl. III e kl. III f Razem % 1 najniższy 2 3 2,4 bardzo niski 4 5 niski 17 13,6 niżej średniego 6 8 31 24,8 średni 7 34 27,2 wyżej średniego 24 19,2 wysoki 4,8 bardzo wysoki 3,2 9 najwyższy 0,8 razem 23 21 22 18 125 100 Stanin* *- Stanin ustalony dla szkoły

15 Egzamin próbny

16 Egzamin próbny (część matematyczno - przyrodnicza)
ŚREDNIA ILOŚĆ PUNKTÓW W KLASIE średnia 3A 3B 3C 3D 3E 3F ilość uczniów 24 23 22 16 21 129 zad. 1 14 13 10 11 15 79 zad. 2 12 8 66 zad. 3 5 9 61 zad. 4 7 56 zad. 5 88 zad. 6 62 zad. 7 19 20 17 18 110 zad. 8 117 zad. 9 90 zad. 10 89 zad. 11 58 zad. 12 49 zad. 13 95 zad. 14 103 zad. 15 112 zad. 16 60 zad. 17 97 zad. 18 122 ŚREDNIA ILOŚĆ PUNKTÓW W KLASIE średnia 3A 3B 3C 3D 3E 3F ilość uczniów 24 23 22 16 21 129 zad. 19 13 10 9 6 11 15 64 zad. 20 12 67 zad. 21 4 2 3 26 zad. 22 5 1 19 zad. 23 62 zad. 24 20 18 113 zad. 25 7 zad. 26 8 27 zad. 27 17 31 zad. 28 zad. 29 56 zad. 30 41 zad. 31 zad. 32 34 35 33 29 66 zad. 33 14 44 zad. 34 28 zad. 35 ŚREDNIA OGÓŁEM 17,50 22,48 19,27 24,94 18,39 20,90 20,58

17 Egzamin próbny (część matematyczno - przyrodnicza)

18 Egzamin próbny (część humanistyczna)
ŚREDNIA ILOŚĆ PUNKTÓW W KLASIE średnia 3A 3B 3C 3D 3E 3F ilość uczniów 24 23 22 16 21 129 zad. 1 18 20 17 19 108 zad. 2 15 14 104 zad. 3 100 zad. 4 11 91 zad. 5 12 5 9 13 62 zad. 6 89 zad. 7 10 6 8 67 zad. 8 7 75 zad. 9 78 zad. 10 80 zad. 11 97 zad. 12 65 zad. 13 88 zad. 14 46 zad. 15 55 zad. 16 63 zad. 17 76 ŚREDNIA ILOŚĆ PUNKTÓW W KLASIE średnia 3A 3B 3C 3D 3E 3F ilość uczniów 24 23 22 16 21 129 zad. 18 13 14 11 8 12 69 zad. 19 7 63 zad. 20 9 5 6 45 zad. 21 15 10 76 zad. 22 88 zad. 23 18 17 84 zad. 24 20 26 25 29 71 zad. 25 3 4 40 zad. 26 42 zad. 27 30 27 32 33 89 zad. 28 64 93 67 56 58 92 86 zad. 29 181 240 175 195 214 74 ŚREDNIA OGÓŁEM 25,29 31,52 27,32 34,19 26,26 33,14 29,62

19 Egzamin próbny (część humanistyczna)

20 WARSZTATY RADY PEDAGOGICZNEJ ANALIZA I WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EGZAMINU
Cele 1. Doskonalenie nauczycieli w zakresie: prowadzenia analizy ilościowej wyników pomiaru, interpretacji wyników analizy ilościowej, wykorzystywania wniosków z analizy do rekonstrukcji planów dydaktycznych dla zespołów klasowych, dobierania form pracy indywidualnej z uczniami, którzy uzyskali niskie wyniki w zakresie określonych kategorii umiejętności. 2. Skuteczne przygotowanie uczniów do egzaminu. Materiały arkusze egzaminacyjne z obu części egzaminu, kartoteki arkuszy z przyporządkowanymi numerami standardów, kryteria oceniania i schematy punktowania zadań, wydruki wyników egzaminu próbnego GH i GMP dla każdego z oddziałów klasy III, rozkłady wyników dla obu części i poszczególnych kategorii umiejętności dla każdego z oddziałów klasy III., łatwości zadań i łatwości obszarów dla każdego z oddziałów, częstości wyboru odpowiedzi w zadaniach zamkniętych dla każdego z oddziałów, częstości uzyskiwania określonej liczby punktów oraz opuszczeń dla zadań otwartych dla każdego z oddziałów, wydruki zaplanowanych w skoroszytach wykresów, które umożliwią szybszą interpretację, dane dla próby wydrukowane ze stron internetowych OKE,

21 WARSZTATY RADY PEDAGOGICZNEJ ANALIZA I WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EGZAMINU
Analiza wyników zespołu klasowego dla egzaminu gimnazjalnego Opis statystyczny wyników uczniów danego zespołu klasowego. Łatwości zadań – zadania b. trudne, trudne, umiarkowanie trudne/łatwe , łatwe, b. łatwe. Analiza wyników zadań zamkniętych. Analiza częstości wyboru dystraktorów (odpowiedzi błędnych w zadaniach zamkniętych). Analiza zadań otwartych. Analiza łatwości w poszczególnych kryteriach. Charakterystyka umiejętności sprawdzanych zadaniami, które okazały się trudne. Łatwości obszarów. Forma zadań ZZ / ZO a poziom osiągnięć. Mocne i słabe strony osiągnięć zespołu klasowego. Propozycja programu naprawczego dla zespołu – zaplanowanie działań dla nauczycieli uczących w danym zespole klasowym. Wyłonienie uczniów, którzy spełnili (p>0,70) – nie spełnili (p<0,40) wymogów określonych standardami wymagań egzaminacyjnych. Opracowanie planów pracy indywidualnej dla uczniów, którzy nie spełnili wymogów w poszczególnych obszarach. Wskazanie osób odpowiedzialnych, terminów i sposobu egzekwowania ustaleń. Porównanie osiągnięć zespołu z osiągnięciami dla próbie okręgowej. Wyniki analizy jakościowej przedstawić w formie pisemnej. (Opracowanie to wraz z wydrukami tabel i wykresów z programu stanowić będą dokumentację szkoły)

22 Interpretacja wskaźnika mocy różnicującej oraz łatwości zadań egzamin próbny część matematyczno – przyrodnicza (Numery zadań, które wyróżniono szarym kolorem to zadania otwarte w tym arkuszu) kursywą zaznaczono zadania i umiejętności badanej populacji OKE

23 Łatwości zadań w klasach trzecich

24 Łatwości zadań z poszczególnych przedmiotów

25 L.p. Uczniowie, którzy spełnili wymogi określone standardami wymagań egzaminacyjnych Uczniowie, którzy nie spełnili wymogów określonych standardami wymagań egzaminacyjnych (p>0,70) III A (p<0,40) 1. L. Jakub ,80 R. Agnieszka ,38 2. M. Joanna ,72 - - - 3. P. Patrycja ,72 4. R. Michał ,90 5. S. Iwona ,86 6. S. Agnieszka ,74 7. U. Małgorzata ,78 8. W. Magdalena ,88 9. Z. Marcin ,74

26 L.p. Uczniowie, którzy spełnili wymogi określone standardami wymagań egzaminacyjnych Uczniowie, którzy nie spełnili wymogów określonych standardami wymagań egzaminacyjnych (p>0,70) III B (p<0,40) 1. C. Radosław ,70 G. Alicja ,32 2. F. Wojciech ,88 M. Ewelina ,18 3. G. Paulina ,70 P. Paulina ,28 4. N. Wojciech ,76 S. Karolina ,32 5. S. Kazimierz ,86 S. Joanna ,36 6. U. Natalia ,80 T. Mariusz ,38

27 Próbny egzamin gimnazjalny część matematyczno – przyrodnicza
Słabe strony: Uczniowie mają trudności z układaniem równań do treści zadań; Słabo rozróżniają sposoby oczyszczania ścieków; Nieliczna część słabo rozróżnia produkty całkowitego spalania metanu; Duża część uczniów ma trudności w obliczaniu pracy wykonanej podczas przesuwania przedmiotu; Niewłaściwie stosują wzory na obliczanie pola powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego; Niedokładnie stosują twierdzenie Pitagorasa; Część uczniów słabo oblicza długość przyprostokątnej w trójkącie o kątach 30st,60st,90st; Popełniają błędy rachunkowe obliczając opór zastępczy; Część uczniów nie radzi sobie z przetwarzaniem informacji przedstawionych na rysunkach, diagramach i schematach; Spora część uczniów ma trudności z przekształcaniem wzorów; Słabo obliczają różnicę czasu słonecznego na podstawie różnicy długości geograficznej; Mają trudności ze wskazywaniem przyczyn zakrztuszania się; Niewłaściwie wskazują substancję zobojętniającą jad mrówki; Mają trudności z wybieraniem właściwych terminów określających budowę kwiatów; Nie radzą sobie z zamianą temperatury podanej w skali Celsjusza na temperaturę w skali Kalwina.

28 Próbny egzamin gimnazjalny część matematyczno – przyrodnicza
Mocne strony: Duża część uczniów poprawnie wykonuje obliczenia procentowe; Dobrze stosują porównywanie ilorazowe dwóch wielkości; Poprawnie wskazują rasy, która są wynikiem mieszania się rasy białej i czarnej; Znaczna część uczniów potrafi wykorzystywać informacje przedstawione na diagramach punktowych; Poprawnie wskazują produkty o największej zawartości białka; Spora część uczniów poprawnie ustala wzór sumaryczny i oblicza masę cząstkową; Właściwie rozpoznają typy klimatów; Większość uczniów zna pierwiastek, którego zawartość procentowa w powietrzu jest najwyższa i  analizuje informacje z układu okresowego pierwiastków; Duża część uczniów poprawnie dokonuje obserwacji i formułuje wnioski.

29 Planowane działania nauczycieli uczących
Działania naprawcze i doskonalące dla nauczycieli uczących w danym zespole klasowym (egzamin próbny, część matematyczno – przyrodnicza) Lp. Nr zadania Przedmiot Standard Planowane działania nauczycieli uczących 1. Zadanie 4. Matematyka I/3 Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur … -posługuje się własnościami figur powtórzyć symetrię osiową i środkową 2. Zadanie 23. Fizyka III/4 Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności… -stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych rozwiązywać więcej zadań rachunkowych z naciskiem na przekształcanie wzorów i podstawianie odpowiednich wartości do obliczeń 3. Zadanie 26. zrobić więcej zadań związanych obliczaniem pól powierzchni graniastosłupów i ostrosłupów -zwiększyć ilość zadań na zastosowanie twierdzenia Pitagorasa 4. Zadanie 28. IV/4 Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów -tworzy i realizuje plan rozwiązania zwiększyć ilość zadań na zastosowanie związków miarowych w trójkącie prostokątnym o kątach ostrych równych 30st i 60st

30 Działania naprawcze i doskonalące dla nauczycieli uczących w danym zespole klasowym (egzamin próbny, część matematyczno – przyrodnicza) 5. Zadanie 29. Fizyka III/4 Wskazywani i opisywanie faktów, związków i zależności… -stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych przećwiczyć przekształcanie wzorów 6. Zadanie 30. Geografia IV/1 Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów -stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów przeanalizować więcej przykładów na rozpoznawanie zjawisk przyrodniczych na podstawie schematów 7. Zadanie 34. Matematyka IV/4 -tworzy i realizuje plan rozwiązania zwiększyć ilość zadań na układanie równań (również w postaci proporcji), z uwzględnieniem zapisów procentowych

31 Próbny egzamin gimnazjalny część matematyczno – przyrodnicza
Wnioski do pracy: 1. Zwiększyć ilość zadań tekstowych wymagających układania równań (także w postaci proporcji). 2. Zwrócić uwagę na sposoby utylizacji odpadów ( w tym oczyszczania ścieków) oraz skutki braku takich działań. 3. Zwiększyć ilość zadań związanych z pracą oraz ruchem jednostajnym. (zwrócić szczególną uwagę na przekształcanie wzorów). 4. Stosować w szerszym zakresie zadania związane z obliczaniem pola powierzchni graniastosłupów i ostrosłupów, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania poprawnego rysunku brył. 5. Zwiększyć wymagania w zakresie samodzielności w obliczeniach matematycznych (obliczenia pamięciowe, bez stosowania kalkulatorów). 6. Zwiększyć ilość zadań związanych ze stosowaniem związków miarowych w trójkącie prostokątnym oraz zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa. 7. W szerszym stopniu egzekwować na znajomość podstawowych zależności fizycznych, chemicznych, matematycznych.

32 Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych
Publiczne Gimnazjum w Miejscu Piastowym 2005


Pobierz ppt "Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google