Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPŁYW SAMORZĄDU GMINNEGO NA LIKWIDACJĘ NISKIEJ EMISJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPŁYW SAMORZĄDU GMINNEGO NA LIKWIDACJĘ NISKIEJ EMISJI"— Zapis prezentacji:

1 WPŁYW SAMORZĄDU GMINNEGO NA LIKWIDACJĘ NISKIEJ EMISJI
Waldemar Szulc PEC sp. z o.o. Bełchatów

2 wykorzystanie przepisów prawa
EMISJA… źródła oddziaływanie DZIAŁANIA SAMORZĄDU wykorzystanie przepisów prawa działania rzeczowe Warszawa

3 „LIKWIDACJA” NISKIEJ EMISJI
likwidacja lokalnych i indywidualnych kotłowni węglowych przyłączanie istniejących obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej zaopatrywanie w ciepło nowych obiektów z sieci miejskiej Warszawa

4 PRZEPISY PRAWA POWSZECHNEGO
ustawy o samorządzie terytorialnym ustawy o gospodarce komunalnej ustawy o gospodarce nieruchomościami prawa energetycznego Warszawa

5 DZIAŁANIA ADMINISTRACYJNE SAMORZĄDU
wydawane decyzje administracyjne uchwalanie prawa miejscowego przygotowanie planu zaopatrzenie w energię Warszawa

6 DECYZJE ADMINISTRACYJNE SKUTECZNYM NARZĘDZIEM?
gdy jest aktualny miejscowy szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego nie ma aktualnego planu miejscowego szanse skuteczności decyzji zakazu powstawania lokalnych źródeł emisji, a przyłączania się do sieci cieplnej szanse likwidacji istniejących źródeł decyzjami administracyjnymi i skutki finansowe dla gminy Warszawa

7 DZIAŁANIA RZECZOWE SAMORZĄDU
inwestycje realizowane przez samorząd (budżet!!!) inwestycje realizowane przez jednostki budżetowe samorządu (budżet!!!) wpływ na działania rzeczowe zależnych spółek oddziaływanie na efektywność spółek wykorzystywanie wypracowanych zysków Warszawa

8 LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI NA KONKURENCYJNYM RYNKU CIEPŁA
faktycznie istniejący rynek konkurencyjny zapewnienie dostępności dostaw ciepła z sieci miejskiej konkurencyjność ceny i jakości oferowanego ciepła sieciowego Warszawa

9 SKUTECZNE NARZĘDZIE SAMORZĄDU
rentowna komunalna spółka ciepłownicza sprawnie zarządzana posiadająca odpowiedni majątek trwały zrestrukturyzowana Warszawa

10 KONIECZNE DO SPEŁNIENIA WARUNKI
trwała, wysoka rentowność zrestrukturyzowanego przedsiębiorstwa ciepłowniczego rezygnacja z zasilania budżetu gminy dywidendą zgoda właścicieli na zaangażowanie kapitałów w inwestycje o długim czasie zwrotu (sieci cieplne) zdolność do pozyskiwania pożyczek ekologicznych Warszawa

11 RESTRUKTURYZACJA PEC-U
dyscyplina z obniżaniu kosztów pozbycie się zbędnego majątku i zapasów poprawa cyklu inkasa należności dopasowanie stanu zatrudnienia (redukcja) unowocześnianie systemu ciepłowniczego outsorcing usług dokapitalizowanie majątkiem trwałym przez samorząd Warszawa

12 ŹRÓDŁA KAPITAŁU NA ROZBUDOWĘ SIECI CIEPLNYCH
rezygnacja z pobierania dywidendy zysk przedsiębiorstwa przeznaczany na inwestycje sieciowe pożyczki z funduszy NFOŚ i WFOŚ Warszawa

13 ROZBUDOWA MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
przygotowanie planu rozbudowy m.s.c. zgodnego z planem zaopatrzenia w energię budowa sieci rozdzielczych na osiedlach z zabudową jednorodzinną zrealizowane przyłączenie ponad 400 budynków (kolejne ok. 150 w bieżącym roku) przyłączanie nowych i starych obiektów Warszawa

14 EFEKTY ROZBUDOWY SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
brak niskiej emisji z ponad 500 indywidualnych kotłowni na paliwo ... ??? przyłączenie kilku dużych obiektów (supermarkety) poprawa efektywności wykorzystywania majątku sieciowego i pracowników obsługi Warszawa

15 KORZYŚCI Z ROZBUDOWY SIECI DLA DOSTAWCY CIEPŁA
ok.60% przychodów z dodatkowej sprzedaży ciepła jest dla dostawcy, tj. Elektrowni Bełchatów brak zaangażowania kapitałowego Elektrowni w realizowane inwestycje korzyść Elektrowni jako współwłaściciela ze wzrostu wartości spółki PEC Warszawa

16 PODSUMOWANIE nieskuteczna likwidacja niskiej emisji za pomocą decyzji administracyjnych samorządu brak środków w budżetach gminnych na działania rzeczowe w budowę sieci cieplnych likwidacja emisji poprzez skuteczne działania PEC-ów w warunkach konkurencyjnego rynku ciepła szansę maja tylko efektywne, zrestrukturyzowane PEC-e wspomaganie samorządu (podatki, poręczenia) korzyści samorządu: ochrona środowiska naturalnego, wzrost wartości spółki Warszawa

17 GRUNTOWNA RESTRUKTURYZACJA KOMUNALNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA CIEPŁOWNICZEGO
przykładowy proces restrukturyzacji w PEC Bełchatów Warszawa

18 KIEDY POTRZEBNA RESTRUKTURYZACJA?
REC 2003 KIEDY POTRZEBNA RESTRUKTURYZACJA? W warunkach działania rynku dla dalszego kontynuowania działalności przedsiębiorstwa – utrzymanie klientów Jeżeli dotychczas działalność była prowadzona przy wykorzystaniu naturalnego monopolu (posiadania infrastruktury) Działalność podlega regulacji Bierna postawa właściciela nie oczekującego zwrotu z własnego zaangażowanego kapitału Warszawa

19 CELE RESTRUKTURYZACJI
Obniżanie kosztów działalności Spełnianie oczekiwań klientów (nowe wyższe wymagania) Podwyższenie wartości przedsiębiorstwa (lepsza cena przy prywatyzacji) Wpływy z dywidendy dla właściciela Zachowanie dotychczasowej pozycji przedsiębiorstwa na rynku Warszawa

20 PRZYGOTOWANIE PROCESU RESTRUKTURYZACJI
Opracowanie harmonogramu działań Przekonanie właścicieli (np. samorządu) do realizacji programu restrukturyzacji Akceptacja kierownictwa i przyzwolenie załogi Zapewnienie kontroli i nadzoru nad kompletnością i terminowością realizowanych zadań Warszawa

21 STANDARDOWE ELEMENTY RESTRUKTURYZACJI
Pozbycie się zbędnego majątku trwałego (negatywny wpływ na wynik finansowy ale brak wydatków) Zmiany organizacyjne dostosowujące przedsiębiorstwo do aktualnego zakresu działalności Redukcja zatrudnienia (outsorcing niektórych funkcji w przedsiębiorstwie) Likwidacja zadłużenia (umorzenie, zamiana na udziały / akcje) Warszawa

22 RESTRUKTURYZACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE CIEPŁOWNICZYM
Co nie zachęca do prowadzenia procesu: - postawa właścicieli (zazwyczaj samorządu) - dotychczasowe przepisy prawa energetycznego i działalność regulacyjna URE Co motywuje do prowadzenia procesu: - wymagania klientów poprawy jakości ciepła - potrzeba rozszerzania usług - obniżanie kosztów przyłączenia nowych klientów - działania konkurentów na rynku ciepła - oczekiwania właścicieli do korzystania z zysku (dywidenda, inwestycje kapitałowe) Warszawa

23 Przykładowy proces restrukturyzacji PEC STAN POCZĄTKOWY 2000 r.
W 2000 roku realne zagrożenie utraty zdolności do kontynuowania działalności Wysoka ujemna rentowność sprzedaży Zmniejszająca się płynność finansowa Zaległości w zapłacie dla wytwórcy za dostarczone ciepło za blisko półroczny okres Wprowadzenie nowych zasad przy I taryfie na ciepło zaskutkowało: negacją wzorów umów, kwestionowaniem cen i stawek, utratą zaufania u odbiorców Warszawa

24 Spółka korzystała z bieżącego kredytu bankowego
REC 2003 Przykładowy proces restrukturyzacji PEC PIERWSZY ROK PROGRAMU 2000/2001 Ograniczenie straty finansowej do poziomu kosztów amortyzacji( tys. zł przy amortyzacji tys. zł) Zachowanie płynności finansowej (wskaźnik bieżącej płynności 1,36, a podwyższonej 1,10) Spółka korzystała z bieżącego kredytu bankowego Zmniejszenie zatrudnienia z 182 do 149 etatów Zamiana zobowiązania za dostarczone ciepło na zobowiązanie długoterminowe spłacane w ratach Warszawa

25 Przykładowy proces restrukturyzacji PEC DRUGI ROK PROGRAMU 2000/2001
Rezygnacja z wytwarzania w ciepłowni miejskiej (kotły WR 25 na węgiel kamienny) Zwrot dzierżawionego zbędnego majątku trwałego właścicielowi – gminie Zawieszenie opłaty czynszu dzierżawnego za pozostały majątek trwały Upłynnienie zbędnych i nadmiernych zapasów Zmniejszenie zatrudnienia do 119 etatów Rozpoczęcie ratalnej spłaty zobowiązań długoterminowych dla dostawcy ciepła Wynik finansowy netto 231 tys. zł (plan 178 tys. zł) Warszawa

26 Przykładowy proces restrukturyzacji PEC TRZECI ROK PROGRAMU 2000/2001
Opłata dla gminy czynszu dzierżawnego za majątek trwały Dodatni wynik na działalności podstawowej Rentowność sprzedaży 2,42% Dostosowanie planu kont do wdrożenia budżetowania kosztów Utrzymanie poziomu zatrudnienia 119 etatów Skuteczna polityka windykacji należności Wynik finansowy 738 tys. zł ( plan 521 tys. zł ) Wypłata dywidendy właścicielom Warszawa

27 WYBRANE POZYCJE AKTYWÓW OBROTOWYCH W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU
Warszawa

28 ZMIANY W STRUKTURZE ZOBOWIĄZAŃ W OKRESIE REALIZACJI PROGRAMU
Warszawa

29 ZESTAWIENIE KOSZTÓW W PEC I KOSZTÓW ZAKUPU CIEPŁA
Warszawa

30 ZESTAWIENIE WYBRANYCH KOSZTÓW RODZAJOWYCH I KOSZTÓW FINANSOWYCH
Warszawa

31 ZESTAWIENIE WYNIKÓW Z DZIAŁALNOŚCI
Warszawa

32 PORÓWNANIE ŚREDNICH CEN SPRZEDAŻY CIEPŁA, ZAKUPU CIEPŁA I USŁUGI PEC
Warszawa

33 PORÓWNANIE WIELKOŚCI NAKŁADÓW NA INWESTYCJE I AMORTYZACJI
Warszawa

34 Przykładowy proces restrukturyzacji PEC ZAKOŃCZENIE PROGRAMU
Osiągnięcie przez przedsiębiorstwo stabilnej sytuacji finansowej – trwałej rentowności Urealnienie kosztów funkcjonowania i dopasowania do tych kosztów taryfy dla ciepła Możliwość podjęcia się ambitnych zamierzeń w zakresie rozbudowy miejskiej sieci cieplnej Możliwość podjęcia się komercyjnej inwestycji infrastrukturalnej Warszawa

35 PODSUMOWANIE I Możliwe jest przeprowadzenie dokuczliwego dla pracowników procesu redukcji zatrudnienia Konieczna rezygnacja ze zbędnych kosztów przenoszonych na odbiorców ciepła Uzyskanie stabilnej sytuacji finansowej Zdobycie pozycji umożliwiającej samodzielny rozwój przedsiębiorstwa Dla właścicieli zwrot z zaangażowanego kapitału własnego Warszawa

36 PODSUMOWANIE II Możliwe jest przeprowadzenie procesu restrukturyzacji gruntownej bez prywatyzacji Odkładanie czy zaniechanie podjęcia procesu może powodować stan upadłości lub ogromne koszty dopłat dla właścicieli Alternatywą może być wtedy jedynie prywatyzacja przedsiębiorstwa bez uzyskania dochodu przez właścicieli (ostatnie złe przykłady to Chrzanów i Częstochowa) Warszawa

37 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Waldemar Szulc


Pobierz ppt "WPŁYW SAMORZĄDU GMINNEGO NA LIKWIDACJĘ NISKIEJ EMISJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google