Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Certyfikacja oprogramowania systemów przemysłowych Andrzej KWIECIEŃ

Коpie: 1
Certyfikacja oprogramowania systemów przemysłowych Andrzej KWIECIEŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Certyfikacja oprogramowania systemów przemysłowych Andrzej KWIECIEŃ"— Zapis prezentacji:

1 Certyfikacja oprogramowania systemów przemysłowych Andrzej KWIECIEŃ

2 Certyfikacja Badanie zgodności z podanym wzorcem Uzgodnienia normatywne prowadzą do wzorca jakim jest norma Po co w ogóle normalizować? Kto jest odpowiedzialny za powstawanie norm?

3 Normalizować? Po co w ogóle normalizować oprogramowanie? Normalizować sposoby tworzenia algorytmów? Normalizować stosowalność narzędzi? Stosować znormalizowane narzędzia? Czy na fakt normalizacji ma wpłynąć rodzaj i przeznaczenie oprogramowania?

4 Czy testowanie nie wystarczy? Czy sposoby testowania też powinny być znormalizowane? Istnieją instrukcje testowania oprogramowania? Są to najczęściej zalecenia i opracowania konkretnych producentów oprogramowania! Ale są też dokumenty normatywne testowania oprogramowania! To oznacza, że są dokumenty zwane normami!

5 Daj przykład Urządzenie pomiarowe-walka o dokładność Identyczny algorytm, dwa kompilatory, dwa różne wyniki- czy programiście potrzebny jest kalkulator?

6 Wniosek Musimy coraz szybciej produkować oprogramowanie-musimy korzystać z coraz to wydajniejszych narzędzi-ale jaką mamy gwarancję, że są to dobre narzędzia? To może jednak korzystać z narzędzi znormalizowanych? –Co to znaczy?

7 Inny przykład Oprogramowanie analizatora gazów toksycznych i wybuchowych do celów badawczych w laboratorium studenckim Oprogramowanie analizatora gazów toksycznych i wybuchowych do celów ostrzegania i sterowania systemami zasilania energetycznego

8 Jeszcze jeden przykład System intensywnego nadzoru medycznego –Analiza gazowa chorego, –Gwarantowany czas powiadamiania i alarmowania Czy Tobie chodzi o bezpieczeństwo? TAK!

9 Chyba jednak należy software normalizować? Czy tak? A precyzyjniej? SPRAWSDZIĆ CZY OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZGODNIE Z ZALECENIAMI (Normą). Innymi słowy należy porównać etapy jego tworzenia z zalecanym wzorcem tworzenia.

10 Co to jest CENELEC Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki Bruksela European Committee for Electrotechnical Standarization Brussels C omite E uropeen de N ormalisation ELEC trotechnique Brussels

11 TEMAT:Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów E/E/PE -nas interesuje tak naprawdę tylko PE Opisuje wszystkie fazy cykli życia bezpieczeństwa Umożliwia innym sektorom (np.pneumatyka) tworzenie podobnych norm Udostępnia metodę opracowania specyfikacji wymagań bezpieczeństwa Stosuje i wyznacza poziomy nienaruszalności bezpieczeństwa Wprowadza podejście opierające się na analizie ryzyka Ustala docelowe miary liczbowe uszkodzeń systemów związanych z bezpieczeństwem Ustala dolną granicę docelowej miary uszkodzeń w przypadku uszkodzeń niebezpiecznych np. średnie prawdopodobieństwo niewykonania zaprojektowanej funkcji systemu równe /h,

12 Cykl życia bezpieczeństwa oprogramowania Specyfikacja wymagań bezpieczeństwa oprogr Specyfikacja wymagań funkcji bezpieczeństwa Specyfikacja wymagań nienaruszalności bezp. Planowanie walidacji bezpieczeństwa oprogramowania Projekt i opracowanie oprogramowania Integracja PE Procedury pracy i modyfikacji oprogramowania Walidacja bezpieczeństwa oprogramowania Do normy IEC

13 Nienaruszalność bezpieczeństwa oprogramowania i cykl życia wytwarzania Specyfikacja wymagań bezp. E/E/PES Specyfikacja wymagań bezp. oprogramowania Testowanie walidacyjne Oprogramowanie po walidacji Walidacja Testowanie integracyjne E/P Architektura E/E/EPS Architektura oprogramowania Projekt systemu oprogramowania Testowanie integracyjne Projekt modułu Testowanie modułu Kodowanie Wyjście Walidacja

14 Przykład normy Urządzenia elektryczne do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych oraz tlenu- Wymagania i badania dotyczące urządzeń wykorzystujących oprogramowanie i/lub techniki cyfrowe. PN-EN Treść normy opracowano przez zespół normalizacyjny S.C Komitetu Technicznego CENELEC TC 31 i została zatwierdzona przez CENELEC jako EN w dniu r ostateczny termin wycofania sprzecznych norm krajowych

15 Zakres normy Prezentacja wymagań i zakresu badań dotyczących urządzeń do wykrywania i pomiarów gazów palnych, toksycznych i tlenu W zastosowaniach przemysłowych zakres dotyczy również urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Stanowi uzupełnienie szeregu innych norm dotyczacych wykrywania i pomiarów gazów palnych i par, gazów toksycznych lub tlenu.

16 Definicje Jednostka cyfrowa-część urządzenia do cyfrowego przetwarzania danych- moduły A/D i D/A są elementami JC Stan specjalny- inne stany urządzenia niż kontrola koncentracji gazu, tryb kalibracji lub stan awaryjny Oprogramowanie- twór umysłowy obejmujący programy, procedury, reguły i dokumentację towarzyszącą odnoszącą się do pracy jednostki cyfrowej Oprogramowanie związane z bezpieczeństwem-oprogramowanie używane do wprowadzania funkcji bezpieczeństwa Parametry-ustawienia producenta lub użytkownika, które mają wpływ na działanie oprogramowania

17 Zasady projektowania Interfejs analogowo-cyfrowy –Pełne pokrycie zakresu wejść –Przekroczenie zakresu przetwarzania jednoznacznie sygnalizowane –Próbkowanie A/D i D/A odpowiadające żądanej dokładności odwzorowania danych Błędy numeryczne –Błędy cyfrowego przetwarzania mniejsze niż najmniejsza odchyłka wskazania wymagana przez właściwą normę europejską –JC musi automatycznie kontrolować dozwolony zakres we., wy., i wewnętrzny danych oraz obsługiwać przekroczenia zakresu –Obowiazuje zasada najgorszego przypadku

18 Zasady projektowania Proces pomiarowy – Podczas procesu pomiarowego maksymalny, całkowity czas 4 następujących po sobie aktualizacji wartości wyjściowej nie powinien przekroczyć czasu odpowiedzi lub czasu do alarmu (urządzenia tylko alarmujące) Sygnalizacja stanu specjalnego –Konieczność sygnalizacji lokalnej jak i na wyjściach przeznaczonych do zdalnej transmisji Sygnalizacja cyfrowa –Identyfikacja sygnałów –Priorytety sygnalizacji-wyświetlany stan o najw. priorytecie –Przegląd sygnałów, które aktualnie nie są pokazane lub aktywowane

19 Zasady projektowania Odczyt cyfrowy –Jednoznaczność wyświetlanych jednostek miary wskazanych wartości zmierzonych –Wyraźna sygnalizacja wszystkich pomiarów powyżej i poniżej zakresu pomiarowego

20 Zasady projektowania Oprogramowanie –Możliwe rozpoznanie wersji oprogramowania (wyświetlacz)podczas załączania urządzenia lub po jego restarcie lub na życzenie użytkownika –Brak możliwości zmiany zaprojektowanych funkcji oprogramowania –Kontrola prawidłowości ustawień parametrów –Bariera dostępu do zmian parametrów przez osoby niepowołane (blokada mechaniczna lub programowe kody dostępu) –Ustawienia powinny być zabezpieczone nawet w przypadku wyłączenia urządzenia i podczas trwania stanu specjalnego –Lista parametrów podlegających zmianom przez użytkownika oraz ich zakresy muszą być wymienione w instrukcji obsługi –Strukturalna i modułowa konstrukcja-łatwiejsze jego sprawdzenie i konserwację –Jasno zdefiniowany interfejs we wszystkich modułach do innych modułów

21 Zasady projektowania Oprogramowanie –Dokumentacja (w pliku technicznym) winna zawierać: Nazwę urządzenia, do którego należy oprogramowanie Jednoznaczna identyfikację wersji programu Typ i wersję oprogramowania użytych narzędzi Kod źródłowy modułów zabezpieczających oprogramowania Opis funkcji Strukturę oprogramowania (schemat działania programu, wykres Nassi- Schneidermana) Protokoły atestacyjne oprogramowania Każdą zmianę oprogramowania wraz z datą zmiany i nowymi danymi identyfikacyjnymi. Uwaga! Dokumentacja jest przeznaczona jedynie do użytku laboratorium badawczego. Wszystkie informacje są poufne i należą do producenta.

22 Zasady projektowania Sprzęt –Podzespoły powinny być sprawdzane przez oddzielne badania –Uniemożliwienie wprowadzania zmian do kodu oprogramowania w każdych warunkach pracy. Modernizacje kodu powinny odbywać się pod kontrolą wytwórcy –Konieczność stosowania jednostek pamięci, w których zawartość danych pozostaje stała kiedy zaniknie zasilanie. Jeżeli użyto baterii należy w instrukcji podać czas jej życia. Transmisja danych –Niezawodność –Opóźnienia (wynik błędów transmisji) muszą być mniejsze od czasu odpowiedzi lub1/3 czasu włączenia alarmu. Jeżeli nie, to urządzenie powinno przejść w określony stan specjalny (udokumentowany w instrukcji obsługi)

23 Zasady projektowania Badania wyrobu –Zasilanie JC co okres równy 10xczas odpowiedzi –Automatyczne (po załączeniu lub na życzenie użytkownika) testowanie wszystkich dostępnych widocznych i słyszalnych funkcji wyjściowych –Sprzęt kontrolujący wraz z jego bazą czasową (np. programem alarmowym) powinien pracować niezależnie i odrębnie od jednostki cyfrowej –Program i pamięć parametryczna powinny być kontrolowane przez producentów, którzy dopuszczają wykrywanie pojedynczych bitów błędów –Pamięć nietrwała powinna być kontrolowana przez producentów poprzez badanie zdolności odczytywania i zapisywania komórek pamięci Po wykryciu awarii urządzenie powinno przejść w określony stan specjalny

24 Dziękuję


Pobierz ppt "Certyfikacja oprogramowania systemów przemysłowych Andrzej KWIECIEŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google