Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Początki globalizacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Początki globalizacji"— Zapis prezentacji:

1 Początki globalizacji
Przemiany w XIX w sprzyjały tworzeniu państw narodowych; szkoła stała się instytucją kształtującą poczucie przynależności narodowej; wyrugowanie lokalnych gwar i zastąpienie ich standardowym językiem literackim sprzyjało tworzeniu się ujednoliconych państw narodowych; nacjonalizmy doprowadziły w XX w. do globalnych konfliktów - dwóch wojen światowych;

2 Początki globalizacji
nowoczesność przyczyniła się do włączenia do ogólnoświatowego porządku znaczących grup społecznych; prawa wyborcze, w XIX w. przysługiwały wyłącznie najbogatszym, i wyłącznie mężczyznom; powszechne prawo wyborcze: upowszechnienie praw wyborczych dla kobiet po I wojnie światowej; nadal kobiety nie były dopuszczane do ważnych stanowisk; w ciągu dwudziestego stulecia kobiety, stanowiące połowę ludności przestały być wykluczane z uczestnictwa w polityce i gospodarce;

3 Przejawy globalizacji
globalizacja wyraża się w uczestnictwie w międzynarodowych organizacjach koordynacji i standaryzacji; we wdrażaniu standardów przodują Stany Zjednoczone - tygiel, w którym mieszały się kultury; wielokulturowość jest atutem USA; USA mają coraz więcej rywali; przykłady wzrostu i ekspansji globalnych firm są przejawem unifikacji rynków; termin Mcdonaldyzacja - McDonald’s jest przykładem globalnego standardu i ujednolicenia;

4 Przejawy globalizacji
unifikacja i ekspansja globalnych firm pociąga za sprzeciw grup fundamentalistycznych; Globalizacja wyraża się we współzależności krajów; wzrost tempa przemian społecznych w XIX w.; dwudzieste stulecie - powstanie bloku państw komunistycznych i jego rozpad oraz upadek imperiów kolonialnych; udoskonalenie środków transportu; wzrost globalnych powiązań handlowych;

5 Przejawy globalizacji
międzynarodowy handel i likwidacja barier celnych; wzrost swobody podróżowania; migracje; obieg kapitału i inwestycje zagraniczne; tworzenie się globalnej sieci powiązań; rozwój ponadnarodowych korporacji; brak kontroli nad przepływami kapitału spekulacyjnego; niekontrolowane nielegalne migracje; odpływ miejsc pracy z krajów uprzemysłowionych; wyzysk;

6 Przejawy globalizacji
globalizacja dotyka Polski: przemysł nie wytrzymuje konkurencji z Dalekiego Wschodu; inwestycje wynikające z likwidacji zakładów w Europie Zachodniej; inwestycje producentów z Dalekiego Wschodu;

7 Pytania kontrolne Do społecznych konsekwencji przemian o globalnym charakterze należą: likwidacja barier celnych; globalne ocieplenie; wzrost swobody podróżowania; migracje; prawidłowa odpowiedź a, c, d

8 Przejawy globalizacji
menedżerowie i akcjonariusze będą opowiadać się za wolnością prowadzenia działalności gospodarczej; ci, których interesy są zagrożone będą sprzeciwiać się zjawiskom podcinającym korzenie ich egzystencji; alterglobaliści - zwolennicy alternatywnej globalizacji; ich krytyka uderza w koncepcje neoliberalne;

9 Przejawy globalizacji
Konsensus Waszyngtoński: Utrzymanie dyscypliny finansowej; Ukierunkowanie wydatków publicznych na dziedziny, które gwarantują wysoką efektywność poniesionych nakładów; Reformy podatkowe ukierunkowane na obniżanie krańcowych stóp podatkowych i poszerzanie bazy podatkowej; Liberalizacja rynków finansowych; Utrzymywanie jednolitego kursu walutowego; Liberalizacja handlu; Likwidacja barier dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich; Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych; Deregulacja rynków; Gwarancja własności;

10 Przejawy globalizacji
Krytycy globalizacji: niszczy lokalne kultury tradycje i zwyczaje; szkodzi środowisku naturalnemu; przyczynia się do ruiny lokalnych producentów; wrogi globalizacji alterglobalizm stał się znaczącym ruchem społecznym;

11 Przejawy globalizacji
zmiana która wynika z globalizacji, dotyczy każdego; towary i usługi często produktem globalnych korporacji; zwiększa się odsetek ludzi zatrudnionych w ponadnarodowych firmach; rozrywka jest produktem globalnych korporacji; ze zmian nie zdajemy sobie sprawy: wiele ponadnarodowych firm wykupuje lokalne marki;

12 Przejawy globalizacji
przemijają standardowe wzorce biografii; odchodzi w przeszłość rytm dziennych i nocnych zmian przy taśmie produkcyjnej; rozwinięte kraje odchodzą od masowości w stronę indywidualizmu; częste zmiany pracy zawodowej; praca przeplatana okresami kształcenia; krytyka globalizacji: dysproporcje w poziomie życia między krajami najbogatszymi i najuboższymi; mimo deklaracji rządów i międzynarodowych instytucji finansowych wysiłki na rzecz poprawy sytuacji w najuboższych krajach nie przynoszą efektu;

13 Pytania kontrolne Do elementów Konsensusu Waszyngtońskiego zaliczają się: Liberalizacja handlu; Zniesienie kary śmierci Likwidacja barier dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich; Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych; prawidłowa odpowiedź a, c, d

14 Przejawy globalizacji
w Polsce tendencja do postrzegania kraju jako biednego skłonni jesteśmy porównywać się z najbogatszymi krajami porównanie z krajami rozwijającymi się: Polska oferuje bezpieczne miejsce do życia; bezpiecznym miejscem stają się kraje najwyżej rozwinięte - pierwszoplanowy cel globalnych migracji kraje Europy Zachodniej i USA - docelowym miejscem migracji;

15 Przejawy globalizacji
powojenna migracja: gospodarki Zachodniej Europy potrzebowały imigrantów do pracy upadek imperiów kolonialnych pojawiły się społeczeństwa wielokulturowe; obywatele przywykli do masowej imigracji; rozmiar procesów migracyjnych budzi zaniepokojenie niechęć do cudzoziemców którzy nie integrują się i nie asymilują, zwłaszcza muzułmanów i Romów; obawy wykorzystywane przez radykalne ugrupowania manifestujące niechęć wobec cudzoziemców;

16 Przejawy globalizacji
Zagłada Żydów powojenne zmiany granic i przesiedlenia Polska stała się krajem o najwyższym stopniu etnicznej jednolitości w Europie; izolacja bloku wschodniego; Polska nie doświadczyła powojennych ruchów migracyjnych z krajów pozaeuropejskich; gospodarka nie ściągała imigrantów; wejście Polski do Unii Europejskiej - masowa falę migracji Polaków, zwłaszcza do Wielkiej Brytanii i Irlandii; największa fala migracji w powojennej Europie; najbardziej skrajne szacunki 2 miliony emigrantów - najbardziej dynamicznych, przedsiębiorczych młodych ludzi ; wpływa na rodziny i znajomych pozostałych w kraju;

17 Przejawy globalizacji
wejście Polski do strefy Schengen; zjawisko zacierania się wewnętrznych granic w Unii Europejskiej; integracja obszarów przygranicznych; pogłębiają się podziały na zewnętrznej granicy Unii; upadek handlu przygranicznego Białorusią i Ukrainą; uszczelnienie granicy Unii graniczyły skalę tego zjawiska; napływ cudzoziemców; poziom zamożności Polski nie sprzyja wybieraniu przez imigrantów jako miejsca pobytu; wzrasta liczba cudzoziemców przybywających do Polski w celach turystycznych, biznesowych czy w celu podjęcia nauki co sprzyja przenikaniu się kultur i otwartości na wpływy zewnętrzne;

18 Przejawy globalizacji
bariery, utrudniające udział Polski w wymianie międzynarodowej: słabo rozwinięta infrastruktura drogowa; słaba znajomość języków obcych; niższa wynalazczość, kultura techniczna, organizacyjna i wydajność pracy; postawy nieufności wobec cudzoziemców;

19 Przejawy globalizacji
media jako czynnik ujednolicający globalną kulturę; globalne sieci informacyjne problemy międzynarodowe dotykające całej globalnej społeczności: zmiany klimatyczne terroryzm, przestępczośc; choroby zakaźne rozwój ponadnarodowych struktur

20 Pytania kontrolne Do przyczyn migracji po II wojnie światowej należą:
zapotrzebowanie na imigrantów do pracy; upadek imperiów kolonialnych; terroryzm; przestępczość; prawidłowa odpowiedź a, b


Pobierz ppt "Początki globalizacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google