Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu Klasa Terapeutyczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu Klasa Terapeutyczna."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu Klasa Terapeutyczna

2 W roku szkolnym 2015/2016 oferujemy absolwentom szkół podstawowych kontynuację nauki w gimnazjum w klasie terapeutycznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się takimi jak:  dysleksja,  dysgrafia,  dysortografia

3 Dysleksja, dysgrafia, dysortografia – to specyficzne trudności w uczeniu się, które występują u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym, nierzadko wręcz bardzo zdolnych. Na opanowanie pewnych umiejętności dyslektycy potrzebują więcej czasu i szczególnego wsparcia ze strony rodzica i nauczyciela. Naprzeciw ich potrzebom wychodzą klasy terapeutyczne, które wyrównują szanse uczniów w zdobywaniu wiedzy i umożliwiają aktywny rozwój wszystkich sfer osobowości

4 wsparcie uczniów wykazujących jednorodne trudności edukacyjne, wymagających dostosowania organizacji procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej. Klasy terapeutycznej nie organizuje się w szkołach specjalnych Profil klasy:

5  mniejsza liczba uczniów w oddziale (do 15 osób), która sprzyja indywidualizacji;  nauczanie jest prowadzone według realizowanych w szkole programów, co oznacza: ten sam plan nauczania, program i podręczniki, jak w klasie ogólnej,  dostosowanie tempa pracy, metod i form nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej na wszystkich zajęciach edukacyjnych, Założenia programowo- organizacyjne klasy terapeutycznej:

6  korygowanie zaburzonych funkcji i nieprawidłowości,  dostosowanie narzędzi i sposobów oceniania do potencjału uczniów (m.in. elementy oceniania kształtującego),  prowadzenie zajęć przez wyspecjalizowanych w zakresie pracy z młodzieżą według wskazań poradni, nauczycieli właściwych przedmiotów

7  dodatkowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna – wzmożenie oddziaływań specjalistycznych w formie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, koła zainteresowań, koła zainteresowań, zajęcia sportowe zajęcia sportowe  uczniowie klasy terapeutycznej są oceniani, klasyfikowani i promowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami i Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. W ocenianiu uczniów szczególne znaczne odgrywa analiza wpływu oddziaływań terapeutycznych na postępy w pracy dzieci

8  realna indywidualizacja procesu nauczania-uczenia się,  wyeliminowanie trudności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,  wyrównywanie zaległości programowych i pokonywanie trudności, które ujawniają się mimo wysiłku wkładanego w codzienną naukę szkolną, Przewidywane efekty:

9  przyswojenie wiadomości i umiejętności badanych na egzaminie gimnazjalnym, potrzebnych do kontynuowania edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych,  wdrożenie do efektywnego wykorzystania dodatkowego czasu na egzaminie gimnazjalnym

10  pomoc, stymulacja wszechstronnego rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  pomoc wychowawcza, stymulowanie sfery emocjonalno- motywacyjnej, wspieranie w nabywaniu odporności psychicznej na sytuacje trudne,  przygotowanie do funkcjonowania na wyższym etapie kształcenia oraz w dorosłym życiu.

11 Uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy terapeutycznej obowiązują terminy rekrutacji ogólnej. O przyjęcie do klasy terapeutycznej ubiegać się mogą uczniowie klas szóstych szkół podstawowych, którzy złożą: Zasady rekrutacji do klasy terapeutycznej:

12  opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającą dysleksję, dysortografię, dysgrafię ze wskazaniem kontynuowania nauki w klasie terapeutycznej,  oświadczenie rodzica o zgodzie na uczęszczanie dziecka do klasy terapeutycznej,

13  kartę zgłoszenia ucznia do gimnazjum (klasa terapeutyczna),  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

14 Od 2013 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II funkcjonuje klasa terapeutyczna. Po dwóch latach pracy z tą grupą dzieci możemy z całą pewnością stwierdzić, iż pomoc psychologiczno- pedagogiczna w formie nauki w klasie terapeutycznej jest najskuteczniejszą formą wsparcia. Uczniowie z tej klasy wykazują 100% zdawalność, dzięki indywidualizacji pracy, dostosowaniu metod i form pracy oraz prowadzeniu zajęć metodami aktywnymi, a także wykorzystaniu różnorodnych pomocy naukowych. Z doświadczenia...

15 Podczas pracy z klasą terapeutyczną następowała zauważalna poprawa w czytaniu i pisaniu. Wyrównane zostały braki szkolne. Zaobserwowano zmiany w zachowaniu: zmniejszenie stanów lękowych przed odpowiedzią, ograniczenie nadruchliwości, poprawę koncentracji uwagi, pozytywne nastawienie do nauki i wzrost motywacji. Nauka w klasie terapeutycznej to przywilej i przyjemność i przyjemność


Pobierz ppt "Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu Klasa Terapeutyczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google