Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cykl koniunkturalny – zjawisko występowania w gospodarce wahań różnych mierników ekonomicznych charakteryzujących poziom koniunktury, wokół rosnącego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cykl koniunkturalny – zjawisko występowania w gospodarce wahań różnych mierników ekonomicznych charakteryzujących poziom koniunktury, wokół rosnącego."— Zapis prezentacji:

1

2 Cykl koniunkturalny – zjawisko występowania w gospodarce wahań różnych mierników ekonomicznych charakteryzujących poziom koniunktury, wokół rosnącego trendu wzrostu gospodarczego, analizowanego w długim okresie. Najczęściej tymi zmiennymi są: PKB, zatrudnienie, ceny, wielkość eksportu i importu, wskaźniki rynku kapitałowego, nakłady inwestycyjne i zapasy przedsiębiorstw, dochody i wydatki ludności, obroty i zyski przedsiębiorstw. 1

3 2

4 Faza ożywienia rosną: produkcja, zatrudnienie, inwestycje, popyt, ceny maleje: bezrobocie Faza szczytu (peak) koniec wzrostu, ww. wielkości utrzymują się na wysokim poziomie Faza kryzysu rośnie: bezrobocie maleją: produkcja, zatrudnienie, inwestycje, popyt, ceny Dno (trough) koniec spadku, ww. wielkości pozostają na niskim poziomie 3

5 Krótkie, (cykle Kitchina), trwające 2-4 lata, związane ze zmianami zapasów, cen hurtowych, jak również z rozliczaniem operacji bankowych Średnie, Cykle Juglara, trwające 8-10 lat, związane ze zmianami wydatków inwestycyjnych, Produktu Narodowego Brutto, inflacją i bezrobociem Cykle Kuznetsa, trwające od 15-23 lat, związane z akumulacją czynników wytwórczych w długim okresie (inwestycje, budownictwo, migracje) Długie, (Cykle Kondratiewa), trwające 40-60 lat, związane z odkryciami lub ważnymi innowacjami technicznymi oraz procesem ich rozprzestrzeniania się (elektryczność, silnik parowy, koleje, komputery, internet) 4

6 Cech charakterystyczne obecnych cykli koniunkturalnych Skrócenie ich długość zawiera się w przedziale 5,5 – 9,0 lat Nastąpiło zróżnicowanie występuje faza dużej dynamiki wzrostu 3 - 5 lat, a następnie faza małej dynamiki wzrostu 2,5 - 4 lat Intensywność cykli była stosunkowo mała 5

7 6 Globalizacja W ekonomii termin ten oznacza głównie zjawiska związane z liberalizacją wymiany handlowej lub wolnym handlem. W szerszym znaczeniu odnosi się do rosnącej integracji i współzależności między jednostkami działającymi globalnie na platformie społecznej, politycznej czy ekonomicznej. Źrodło: wikipedia.pl

8 7 Globalny rynek walutowy $4 biliony obrotu dziennie (kwiecień 2007) Rynek obligacji rządowych USA – 300 mld USD Obroty NYSE < 10 mld USD Rynek walutowy: Spot – 1000 mld USD Pochodne (OTC) 2076 mld USD Wysoka koncentracja: Kilka głównych walut ($ - 86%, - 37%, ¥ - 16,5%, £ - 15%, PLN – 0,2%, RBL – 1,3%) Kilka głównych miejsc obrotu (mimo iż rynek działa OTC 24h) wysoka koncentracja graczy

9 8 Koncentracja obrotu instrumentami finansowymi Zródło: BIS, 2007, Triennial Central Bank Survey, December 2007

10 9 Rozwój rynków finansowych (w bln $) w bilionach USD1980199320002005 PKB globalne (nominalne)10.124.431.744.5 Globalna kapitalizacja rynku obligacji4.022.336.058.0 - rządowe papiery dłużne2.010.614.023.0 - prywatne papiery dłużne2.011.722.035.0 Globalna kapitalizacja rynku akcji3.014.332.044.0 Globalne depozyty bankowe5.016.425.038.0 Aktywa funduszy hedgingowychn.a.0.10.51.5 Aktywa funduszy emerytalnychn.a.5.310.317.9 Globalny rynek instrument ó w pochodnych n.a.94.2109.5355.5 Rezerwy walutowe Bank ó w Centralnych 0.40.91.94.2 Aktywa SWF (sovereign wealth funds)N/A 2.1-2.5 Zrodło: K.Rybinski. Międzynarodowy system finansowy i globalizacja. www.rybinski.eu

11 10 Powiązania finansowe w ciągu 10 lat banki zagraniczne pożyczyły: 10 BLN USD z rynku USA 5 BLN euro z rynku euro

12 11 Subprime i CDO Kredyty subprime - udzielane kredytobiorcom o podwyższonym ryzyku kredytowym (NINJA) - 2006 r 20% kredytów to subprime Od lat 90 dzięki kredytom subprime ponad 11 mln amerykanów (mniej zamożnych) kupiło dom Banki i niebankowe instytucje finansowe liczą na wzrost wartości nieruchomości (zabezpieczenia kredytu) – ceny nieruchomości stale rosną Banki przesuwają dźwignie poza bilans – SPV, fundusze sekurytyzacyjne – tzw outsourcing dźwigni = ryzyko przesunięte poza bilans banku (fundusz, SPV), dochody z marż – sprzedaż usług finansowych do parabanków brak pokrycia kapitału pozbycie się ryzyka kredytowego Sekurytyzacja zwiększa akcję kredytową … ponad możliwości wynikające z wielkości posiadanego kapitału

13 12 CDO emitują SPV w efekcie sekurytyzacji wierzytelności z kredytów hipotecznych, które SPV kupują na r. wtórnym Finansowanie skupu wierzytelności poprzez emisje przez SPV bonów komercyjnych ABCP (asset backet commercial paper) Fundusz SPV zamienia się w bank - finansuje się na r. depozytowym !!! SPV nie podlega nadzorowi bankowemu (kapitał SPV 2% wartości aktywów !!!) Emisja 2,7 BLN USD CDO (2000-2007) = Dochód narodowy Włoch = 40% podaży obligacji skarbowych USA Ryzyko kredytowe przechodzi na nabywców CDO Bank Ryzyko kredytowe Nowe kredyty Kapitał Spólka celowa – SPV Ryzyko kredytowe Kapitał Inwestorzy instytucjonalni – fundusz emerytalny w Norwegii Ryzyko kredytowe sekurytyzacja

14 13 Instrumenty niewystandaryzowane = niepłynne Bardziej płynne były pochodne na CDO, które umożliwiały częściową wycenę Brak sprawozdawczości na rynku OTC instrumentów pochodnych 80% wzrostu przychodów agencji ratingowej Moody`s 2005-2006 pochodziła z ratingu produktów strukturyzowanych (m.in. CDO) przy wycenie zmienność szacowano dla okresów gdy ceny rosły Subprime i CDO

15 14 Perfect storm Banki centralne interweniują na rynku pieniężnym Załamanie CDO – spadek cen na giełdach – inwestorzy ograniczają straty sprzedając akcje Wzrost ryzyka w banku - banki zaostrzają politykę kredytową Spadek cen nieruchomości w USA – spadek popytu w gospodarce – recesja

16 15

17 16 Ofiary Fannie i Freddie - 7.09 Lehman Brothers - 14.09 (za duży by upaść ?) Efekt domina AIG – 16.09 Islandia - 8.10

18 17 W tym czasie w Polsce… Okres VIII 2007- IX 2008 Napływ kapitału na rynki wschodzące Umocnienie się PLN wzg. USD i euro

19 18 Banki ściągają kapitał na rynki macierzyste … 10 BLN USD i 5 BLN euro IX 2008

20 19 Główni winowajcy ? Angelo Mozilo, CEO Countrywide Financial Corporation - nr 1 subprime. Całkowite wynagrodzenie 2001–06 ok. $470 milionów

21 20 Pomoc rządu USA Chcąc ochronić niewinnych można być zmuszonym do ratowania winnych. Źródło: Stephen King, Independent, September 13, 2007

22 21 Ekspansja kryzysu Recesja w strefie euro: w 2009 r zakładany największy spadek PKB Niemiec od chwili powstania Pogłębienie deficytu budżetowego Obniżenie ratingu Hiszpanii, Grecji i Portugalii Poza strefą euro spadek kursu walutowego (Polska, Szwecja), podwyżki stóp procentowych (Dania) kombinacja powyższych (Węgry) Kto jeszcze ma toksyczne aktywa ? Kiedy ustabilizują się najważniejsze rynki finansowe … Jaki skutek odniosą programy pomocowe…

23 22 Ekspansja kryzysu Kryzys finansowy a Polska Spowolnienie gospodarcze Możliwe problemy z równowagą płatniczą i budżetową Problemy matek instytucji finansowych działających w Polsce (AIG, AIB, Citi, RBS) Osłabienie złotego – problem opcji walutowych Wyższe bieżące ryzyko związane z wejściem do strefy euro - problemy z utrzymaniem warunków eurokonwergencji Wzrost bezrobocia, złe nastoje konsumenckie

24 23 Ekspansja kryzysu Z badań TNS OBOP Doświadczenie i przewidywanie kryzysu wynika: 6 proc. gospodarstw domowych w Polsce straciło na spadku wartości akcji na giełdzie 16 proc. dotknęły spadki wartości środków gromadzonych w funduszach emerytalnych 11 proc. musiało zapłacić wyższe raty kredytów 4 proc. miało trudności z uzyskaniem kredytu w banku ALE: aż 80% Polaków obawia się pogorszenia sytuacji finansowej 47 % Polaków boi się kryzysu gospodarczego co trzeci Polak boi się utraty pracy

25 24 Nikt tego nie przewidział ? Hyman Minski (1919-1996) Establishing as Unstable economy, New haven & London; Yale University Press 1986 Hedge financing- bank wymaga aby aktualna wielkość dochodów pożyczkobiorcy była wystarczającym źródłem spłaty odsetek i rat kapitałowych Speculative loans – bank wymaga, by aktualna wielkość dochodów pożyczkobiorcy była wystarczająca do spłaty odsetek. Zakłada, że dochody klientów będą rosnąć dzięki czemu spłacą także raty kapitałowe Ponzi loans – pożyczki udzielane pożyczkobiorcom, którzy nie są w stanie spłacić odsetek. Udzielane gdy wzrost wartości aktywów umożliwia refinansowanie pożyczki pod zastaw rosnących cen nieruchomości (NINJA) Charles Ponzi = człowiek który wymyślił piramidę finansową w USA (postal reply coupons 1920 r)

26 25 Efekty kryzysu Systematyczny (długotrwały) proces zmniejszania dźwigni Wzrost deficytów budżetowych a w przyszłości wzrost podatków Niższe stopy zwrotu z inwestycji – bezpieczniejsze inwestycje Mniejsza liczba innowacji finansowych Przyszłość jest mniej przewidywalna niż się wszystkim wydaje Rynek ryzyka – nie ma zdolności do samoregulacji Nie wyciągnięto wniosków z poprzednich kryzysów

27 26 Efekty kryzysu Zmiany legislacyjne: stworzenie scentralizowanego nadzoru w UE nad rynkami finansowymi zwiększenie nadzoru nad rynkiem hipotecznym, instytucjami parabankowymi, agencjami ratingowymi, Zwiększenie przejrzystości operacji pozabilansowych banków Zwiększenie nadzoru nad rynkiem produktów strukturyzowanych i rynkiem pochodnych OTC Powstanie izb rozliczeniowych dla CDS Pozytywy Globalizacja pomogła przetrwać kryzys – straty rozłożyły się na wiele instytucji – rozproszenie ryzyka Banki w większości miały kapitał na pokrycie strat

28 Warto pamiętać (Cykl) Źródło:http://www.stockcharts.com/

29 Warto pamiętać (Cykl) Szczyt RecesjiEkspansjaStabilizacjaSpowolnienie Oczekiwania konsumenckie: OżywająRosnąSpadekOstry spadek Produkcja przemysłowa: Bliska minimumRośnieStabilnaSpada Stopy procentowe: SpadająBliskie minimumRosną gwałtownie (Rząd)"Szczytują" Stopy zwrotu: Poniżej przeciętnychNormalne/RosnąceStabilneStabilne/spadkowe

30 Warto pamiętać (analiza Cash Flow)

31 Warto wiedzieć: Płynna granica Księgowość kreatywna – manipulacja przedstawienie danych tak, żeby tworzyły jak najkorzystniejszy wizerunek Księgowość agresywna – oszustwo rozmyślny zamiar defraudacji, sztuczne zawyżanie zysków Źródło: Artur Sierant, Notoria

32 Warto wiedzieć: co jest w modzie? Zmiana zasad księgowania Transakcje z podmiotami powiązanymi Polityka tworzenia rezerw Uznanie przychodów Żonglerka kapitałami Źródło: Artur Sierant, Notoria

33 Warto wiedzieć: Zmiana zasad księgowania Spółki dokonują korekty wstecz kosztów wytworzenia produkcji sprzedanej, aby poprawić wynik za poprzednie okresy. Na przykład część wydatków związanych z produkcją jest księgowana jako koszt rozwoju produktu (element wartości niematerialnych i prawnych) i amortyzowana liniowo przez 5 lat lub rozliczane proporcjonalnie do sprzedawanego nakładu Źródło: Artur Sierant, Notoria

34 Warto wiedzieć: Transakcje z podmiotami powiązanymi Sprzedaż na magazyn do spółek córek Ukrywanie kosztów w spółkach córkach Transakcje matka – córka, które są potem odwracane

35 Warto wiedzieć: Transakcje z podmiotami powiązanymi

36 Warto wiedzieć: Polityka tworzenia rezerw A właściwie polityka nie tworzenia rezerw. Duże odpisy w jednym okresie a następnie sukcesywne rozwiazywanie rezerw dla poprawienia wyniku Po zmianie Zarządu tworzenie rezerw jest obowiazkowe Elbudowa Prospekt (2004), strona 133 - 139

37 Warto wiedzieć: Żonglerka kapitałami Tworzenie i likwidowanie pozycji kapitałowych. Pozytywne skutki: przepuszczane przez RZiS. Negatywne skutki: odnoszone bezposrednio na kapitał własny bez przepuszczania przez RZiS. Banki są mistrzami świata w tej dziedzinie.

38 Źródła informacji Źródło: R. W. Mills, Dynamika Wartości Przedsiębiorstwa dla Udziałowców, ODDK 2005

39 Koszt kredytu Do wyznaczenia kosztu kredytu brutto wykorzystujemy wewnętrzną stopę zwrotu IRR, uwzględniając wszystkie koszty związane z pozyskaniem kredytu W celu uwzględnienia w koszcie kredytu, kosztów utraconych możliwości wyznaczamy zmodyfikowaną wewnętrzną stopę zwrotu MIRR, zakładając przy tym stopę reinwestycji np. na poziomie ROA 38


Pobierz ppt "Cykl koniunkturalny – zjawisko występowania w gospodarce wahań różnych mierników ekonomicznych charakteryzujących poziom koniunktury, wokół rosnącego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google