Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy pomocowe Fundusze przedakcesyjne Fundusze strukturalne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy pomocowe Fundusze przedakcesyjne Fundusze strukturalne"— Zapis prezentacji:

1 Programy pomocowe Fundusze przedakcesyjne Fundusze strukturalne
Fundusz spójności Inicjatywy wspólnotowe Programy wspólnotowe Fundusze CPF Programy bilateralne

2 Fundusze przedakcesyjne
Fundusze Przedakcesyjne są to środki bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej Polsce przez Unię Europejską. Ich najważniejszym zadaniem jest przygotowanie Polski do członkostwa w UE oraz pomoc w wyrównaniu różnic gospodarczych.

3 Fundusze przedakcesyjne
W Polsce funkcjonują trzy Fundusze Przedakcesyjne: PHARE, ISPA, SAPARD

4 Fundusze przedakcesyjne-PHARE
PHARE (Polish Hungary Assistance for Restucturing their Economies) Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej z 1989r. Początkowo PHARE był programem pomocowym, a od 2000 roku stał się programem przedakcesyjnym. CEL: wspieranie przemian gospodarczych i społecznych w Polsce i na Węgrzech, rozwój sektora prywatnego

5 Fundusze przedakcesyjne- PHARE
10 państw kandydujących: Polska, Węgry, Republika Czeska, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Bułgaria, Słowenia 3 państwa nie kandydujące: Albania, Macedonia, Bośnia i Hercegowina

6 Fundusze przedakcesyjne- PHARE
Dokumenty Partnerstwo dla członkostwa – opracowanie Komisji Europejskiej, indywidualne dla każdego z kandydujących państw, w którym wyszczególnione zostały priorytety niezbędne do osiągnięcia, aby przygotować dane państwo do członkostwa.

7 Fundusze przedakcesyjne- PHARE
Dokumenty Narodowy program przygotowania do członkostwa - program przygotowywany przez każde z państw kandydujących, w którym szczegółowo określa się jak wdrażane będą wytyczne "Partnerstwa dla Członkostwa”.

8 Fundusze przedakcesyjne- PHARE
Polska jest największym beneficjentem programu - roczna alokacja 398 mln euro; PHARE pokrywa do 75% kwalifikowanych kosztów projektu; końcowa wysokość środków przypadających na nasz kraj jest corocznie ustalana w drodze uzgodnień z Komisją Europejską (Phare ponad 490 mln euro, Phare ponad 470 mln euro, na Phare 2003 przewiduje się 450 euro).

9 Fundusze przedakcesyjne PHARE - zakres wsparcia:
infrastruktura (budowa dróg, oczyszczalni ścieków itp.) rozwój sektora prytwatnego i wsparcie dla przedsiębiorostw ochrona środowiska reforma administracji publicznej i instytucji państwowych rozwój ochrony socjalnej i zatrudnienia opieka zdrowotna

10 Fundusze przedakcesyjne- SAPARD
SAPARD - PRZEDAKCESYJNY INSTRUMENT POLITYKI STRUKTURALNEJ (Special Accesion Program for Agriculture and Rural Development)

11 Fundusze przedakcesyjne- SAPARD
Za stronę merytoryczną programu SAPARD w Polsce odpowiada utworzony w 1999 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Departament Pomocy Przedakcesyjnej i Funduszy Strukturalnych. Funkcję agencji wdrażającej oraz agencji płatniczej programu SAPARD w Polsce pełni Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

12 Fundusze przedakcesyjne- SAPARD
Program SAPARD został uruchomiony ze względu na duże braki w rozwoju gospodarczym na obszarach wiejskich na terenie wszystkich państw kandydujących. Beneficjenci: gminy (drogi, oczyszczalnie ścieków), rolnicy (modernizacja gospodarstw rolnych), przedsiębiorstwa (dostosowanie produkcji żywności od norm UE, tworzenie nowych miejsc pracy).

13 Fundusze przedakcesyjne- SAPARD
Dokumenty Program Operacyjny SAPARD – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa sposób realizacji programu w Polsce wskazuje beneficjentów wydatki uprawnione marzec 2002 roku

14 Fundusze przedakcesyjne- SAPARD
Kierunki działania Polski na lata : Działanie 1 – poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych, w ramach którego planuje się wspieranie przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego oraz owoców i warzyw z uwzględnieniem wsparcia dla grup producenckich;

15 Fundusze przedakcesyjne- SAPARD
Działanie 2 - inwestycje w gospodarstwach rolnych, gdzie przewidziano wsparcie modernizacji gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka i zwierząt rzeźnych oraz inwestycji zapobiegających zanieczyszczaniu środowiska w wyniku prowadzenia działalności rolnej; Działanie 3 - rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich; wsparcie inwestycji z zakresu podstawowych elementów infrastruktury technicznej;

16 Fundusze przedakcesyjne- SAPARD
Działanie 4 – różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich gdzie przewidziano wsparcie dla inwestycji tworzących nowe źródła dochodu poza konwencjonalnym rolnictwem oraz inwestycji w zakresie promocji i marketingu;

17 Fundusze przedakcesyjne- SAPARD
Działanie 5 – dotyczące zagadnień rolno-środowiskowych i zalesiania nie będzie wdrażane zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego ds. Programu SAPARD; Działanie 6 - szkolenia zawodowe w zakresie poprawy jakości produkcji, wdrażania nowych technologii i metod produkcyjnych oraz z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;

18 Fundusze przedakcesyjne- SAPARD
Działanie 7 – pomoc techniczna, w ramach której prowadzone będą działania zmierzające do zwiększenia efektywności wdrażania, monitorowania i kontroli Programu SAPARD oraz dotarcia do potencjalnych beneficjentów programu.

19 Fundusze przedakcesyjne- SAPARD
Budżet SAPARD - około 170 mln euro rocznie W mln euro (środki przysługujące za 2000 i 2001) Wsparcie do 50% kwalifikowanych kosztów przedsięwzięcia

20 Fundusze przedakcesyjne- SAPARD
2 priorytety programu SAPARD w Polsce: poprawa efektywności sektora rolno-spożywczego; poprawa warunków działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy.

21 Fundusze przedakcesyjne- SAPARD
Zakres działań: inwestycje w rolnictwie i przemyśle spożywczym, stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez wspieranie infrastruktury technicznej i tworzenie warunków do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi, modernizacja rolnictwa.

22 Fundusze przedakcesyjne- ISPA
ISPA ( Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) wnioskodawcą może być wyłącznie podmiot publiczny – samorząd terytorialny duże projekty – ponad 5 mln euro

23 Fundusze przedakcesyjne- ISPA
CEL: wspieranie inwestycji w zakresie ochrony środowiska oraz transportu (oczyszczalnie ścieków, poprawa jakości powietrza w dużych aglomeracjach miejskich, systemy utylizacji i uzdatniania odpadów, budowa transeuropejskiej sieci transportowej, połączenie systemów komunikacyjnych z infrastrukturą krajów członkowskich UE) znaczący wpływ na rozwój gospodarczy (koszt jednego przedsięwzięcia nie może być niższy niż 5 mln euro)

24 Fundusze przedakcesyjne- ISPA
Dokumenty "Strategia wykorzystania funduszu ISPA jako uzupełniającego instrumentu realizacji polityki ekologicznej państwa" oraz "Narodowa Strategia Transportu"

25 Fundusze przedakcesyjne- ISPA
Budżet ISPA – w przedziale 312 – 384,8 mln euro w okresie od roku 2000 do 2006 Dofinansowanie z ISPA – do 75% planowanych kosztów projektu

26 Fundusze przedakcesyjne- ISPA
sektor drogowy – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, sektor kolejowy – PKP, ochrona środowiska – samorządy lub związki samorządowe.

27 Fundusze strukturalne
Fundusze Strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.

28 Fundusze strukturalne
Istnieją cztery Fundusze Strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF) Europejski Fundusz Socjalny(ESF) Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa (FIFG)

29 Fundusze strukturalne
Cele polityki strukturalnej UE: Promocja rozwoju i dostosowanie strukturalne regionów słabiej rozwiniętych. Wzmocnienie społeczne i gospodarcze transformacji rejonów przeżywających kryzys strukturalny. Pomoc w adaptacji i modernizacji polityki i systemu edukacji, szkoleń i zatrudnienia.

30 Fundusze strukturalne
Polityka strukturalna UE – 5 zasad funkcjonowania: Zasada pomocniczości (subsydiarności) - podstawowa zasada funkcjonowania UE: polityka strukturalna jest jedynie uzupełnieniem działań podejmowanych na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym (wspierane są te przedsięwzięcia na które brakuje środków). Zasada koncentracji - wynika z niej, że środki płynące z Unii Europejskiej są przeznaczone dla regionów, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej; do tej grupy kwalifikują się regiony objęte pomocą w ramach celów polityki strukturalnej.

31 Fundusze strukturalne
Polityka strukturalna UE – 4 zasady funkcjonowania: 3. Zasada partnerstwa - polega na współpracy Komisji Europejskiej z odpowiednimi władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi; dzięki temu środki pomocowe kierowane są do obszarów, które potrzebują największego wsparcia. 4. Zasada programowania - wynika z niej, że pomoc przeznaczona jest na program trwałego rozwiązywania problemów danej gałęzi gospodarki lub danego regionu. 5. Zasada współfinansowania - oznacza, że dofinansowanie z UE ma uzupełniać fundusze z budżetu krajowego; nie powinny ich więc zastępować.

32 Fundusze strukturalne
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF - European Regional Development Fund) powstał w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii). Jego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE.

33 Fundusze strukturalne
ERDF finansuje inicjatywy w następujących dziedzinach: inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymanie stałych miejsc pracy, inwestycje w infrastrukturę, z uwzględnieniem tworzenia sieci transeuropejskich dla regionów objętych celem nr 1, inwestycje w edukację i opiekę zdrowotną w regionach objętych celem nr 1, rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich przedsiębiorstw, działalność badawczo-rozwojowa, inwestycje związane z ochroną środowiska.

34 Fundusze strukturalne
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspierając wybrane regiony współfinansuje realizację celu 1 i 2 Polityki Strukturalnej UE: 1) rozwój i dostosowania strukturalne regionów opóźnionych w rozwoju, 2) przekształcenia strukturalne terenów silnie uzależnionych od upadających gałęzi przemysłu.

35 Fundusze strukturalne
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF - European Agriculture Guidance and Guarantee Funds) Powstał w 1964 roku na mocy Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1957). Zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich. Na EAGGF jest przeznaczana największa część budżetu Unii Europejskiej (w 1999 przeznaczono na ten cel 42,2 procenta budżetu). Ponadto środki Funduszu pochodzą z opłat nakładanych na importowane spoza Unii Europejskiej produkty rolne.

36 Składa się z dwóch sekcji:
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF - European Agriculture Guidance and Guarantee Funds) Składa się z dwóch sekcji: Sekcji Gwarancji, która finansuje wspólną politykę rolną (zakupy interwencyjne produktów rolnych, dotacje bezpośrednie dla rolników), Sekcji Orientacji, która wspiera przekształcenia w rolnictwie w poszczególnych państwach UE i jest instrumentem polityki strukturalnej.

37 Fundusze strukturalne
W ramach Sekcji Orientacji EAGGF realizuje się następujące zadania: rozwój i modernizacja terenów wiejskich, wspieranie inicjatyw służacych zmianom struktury zawodowej na wsi (w tym kształcenia zawodowego rolników i ich przekwalifikowania do innych zawodów), wspomaganie działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności produktów rolnych, restrukturyzacja oraz dostosowanie potencjału produkcyjnego gospodarstw do wymogów rynku, pomoc przy osiedlaniu się młodych rolników, wspieranie rozwoju ruchu turystycznego i rzemiosła, rozwój i eksploatacja terenów leśnych, inwestycje w ochronę środowiska, wyrównywanie szans gospodarstw położonych na terenach górzystych i terenach dotkniętych kataklizmami.

38 Fundusze strukturalne
Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa (FIFG – Financial Instrument for Fisheries Guidance) powstał w 1993 roku w ramach reformy funduszy strukturalnych. Główne działanie: wspieranie restrukturyzacji rybołówstwa państw członkowskich.

39 Fundusze strukturalne
Za pośrednictwem FIFG finansowane są inicjatywy w następujących dziedzinach: rozwój hodowli ryb, rozwój infrastruktury portów rybackich oraz ich wyposażenie w niezbędne zaplecze i urządzenia, restrukturyzacja i unowocześnienie floty rybackiej oraz metod połowu i przetwarzania ryb, podnoszenie konkurencyjności produktów rybnych i ich promowanie na rynku.

40 Fundusz Spójności Cel: osiąganie celów ustalonych w Traktacie o UE w zakresie ochrony środowiska i sieci infrastruktury transportu transeuropejskiego. Kwalifikacja: państwa członkowskie, w których PNB na głowę mieszkańca jest mniejszy niż 90% średniego poziomu PNB na głowę mieszkańca we Wspólnocie. Beneficjenci: Grecja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia.

41 Fundusz Spójności Obszary działania: ochrona środowiska
transport - projekty infrastrukturalne

42 Fundusz Spójności Minimalna wielkość projektów: 10 mln Euro
Współfinansowanie Funduszu Spójności: do % kwalifikowanych wydatków ze środków publicznych

43 Fundusz Spójności a Fundusze Strukturalne
Zakres działania: pomoc o zasięgu krajowym, a nie regionalnym; Określony czas, w którym działa. Ze względu na charakter i cel działania Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej UE.

44 Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności a fundusze przedakcesyjne
ERDF PHARE ESF EAGGF SAPARD FIFG Fundusz Spójności ISPA

45 Inicjatywy Wspólnotowe
Dla realizacji celu Wspólnoty - "wzmacniania spójności społecznej i ekonomicznej”, może ona inicjować programy niezależnie od wniosków państw członkowskich, o ile leży to w interesie ogólnowspólnotowym. Środki na realizację IW pochodzą z Funduszy Strukturalnych. W latach środki na IW wynoszą 5,35% środków Funduszy, tj. 10,44 mld euro.

46 Inicjatywy Wspólnotowe
INTERREG III (ERDF): działanie na rzecz współpracy ponadgranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej mającej na celu osiągnięcie zharmonizowanego, zrównoważonego rozwoju na całym obszarze Wspólnot. URBAN (ERDF): działanie na rzecz ekonomicznej i społecznej regeneracji przeżywających kryzys miast i terenów do nich przyległych, dla propagowania zrównoważonego rozwoju miast.

47 Inicjatywy Wspólnotowe
LEADER+ (EAGGF Sekcja Orientacji): działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. EQUAL (ESF): działanie na rzecz ponadnarodowej współpracy w zwalczaniu wszelkiej dyskryminacji i nierówności w dostępie do zatrudnienia. W ramach tego programu prowadzi się też projekty na rzecz społecznej integracji dla azylantów.

48 Inicjatywy Wspólnotowe – INTERREG III
pozwala na finansowanie: studiów związanych z planami rozwoju traktującymi obszary przygraniczne jako jedną jednostkę geograficzną, wsparcia dla transgranicznej współpracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju turystyki, w tym na terenach wiejskich, lokalnych zintegrowanych systemów infrastrukturalnych,

49 Inicjatywy Wspólnotowe – INTERREG III
pozwala na finansowanie: przedsięwzięć ochrony środowiska przyrodniczego, rozwoju społeczno-ekonomicznego terenów wiejskich, wzrostu produktywności rolnictwa i transgranicznego handlu produktami rolnymi, założenia i rozwoju organizacji handlowych, stowarzyszeń profesjonalnych oraz transgranicznych grup planistycznych, poprawy infrastruktury komunikacyjnej,

50 Inicjatywy Wspólnotowe – INTERREG III
pozwala na finansowanie: współpracy na polu edukacji i kultury, wsparcia dla szkoleń zawodowych, współpracy w zakresie ochrony zdrowia, przedsięwzięć w zakresie energetyki, telekomunikacji i transportu uzupełniających transeuropejskie sieci infrastrukturalne,

51 Inicjatywy Wspólnotowe – INTERREG III
pozwala na finansowanie: specjalnych przedsięwzięć osłabiających konsekwencje różnic językowych, w zakresie procedur administracyjnych oraz systemów prawnych, prac przygotowawczych dla uruchomienia transeuropejskich przedsięwzięć planistycznych

52 Programy wspólnotowe Socrates Leonardo Da Vinci Młodzież
VI Program Ramowy Save II Kultura 2000            

53 Programy wspólnotowe Programy Społeczne Public Health IDA Media Plus
E-Content

54 Programy wspólnotowe - Socrates
Zadania programu: wspomaganie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji, pomoc w podnoszeniu jakości kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych rozwijanie poczucia jedności z Europą oraz wspomaganie umiejętności przystosowywania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych.           

55 Programy wspólnotowe - Socrates
Komponenty programu Socrates: ERASMUS Adresowany do szkolnictwa wyższego. Cel: rozwój współpracy pomiędzy uczelniami oraz promowanie europejskiego wymiaru w szkolnictwie wyższym poprzez: wymianę nauczycieli akademickich, wymianę studentów, współpracę w zakresie programów nauczania, tworzenie europejskiej sieci współpracy międzyuczelnianej.

56 Programy wspólnotowe - Socrates
Komponenty programu Socrates: LINGUA GRUNTVIG COMENIUS MINERVA ARION NARIC EURYDICE

57 Programy wspólnotowe – Leonardo da Vinci
Jest to największy program wspólnotowy dotyczący doskonalenia procesu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również rozszerzenia współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i dokształcania zawodowego.           

58 Programy wspólnotowe – Młodzież
Promuje on mobilność, inicjatywy, naukę interkulturową oraz solidarność wśród młodzieży całej Europy i poza jej granicami.           

59 Programy wspólnotowe – Młodzież
Promuje on mobilność, inicjatywy, naukę interkulturową oraz solidarność wśród młodzieży całej Europy i poza jej granicami.           

60 Programy wspólnotowe – Młodzież
Umożliwia młodym ludziom: wyjazdy w ramach wymiany międzynarodowej, włączanie się w działalność społecznokulturalną, uruchamianie przedsięwzięć wewnątrz swojej społeczności lokalnej, pracę w charakterze wolontariuszy, udział w kursach językowych, pedagogicznych różnorodnych projektach międzynarodowych           

61 Programy wspólnotowe – 6 Program Ramowy
Celem programów ramowych, w tym także i 6.PR, jest współfinasowanie przez Komisję Europejską oraz grupę instytucji zwaną konsorcjum, prac badawczych, prezentacji osiągniętych rezultatów oraz działań im towarzyszących na poziomie europejskim.           

62 Programy wspólnotowe – Save II
Jest to program wspólnotowy mający na celu promowanie i rozwój racjonalnego wykorzystania energii. Poza tym ma na celu wykorzystanie technologii dotąd mało rozpowszechnionych oraz stworzenie takich warunków, w których inwestycje w efektywność energii byłyby ułatwione i uznane za atut na rynku.           

63 Programy wspólnotowe – Kultura
Podstawowym celem Programu jest wyodrębnienie wspólnej przestrzeni kulturowej dla Narodów Europy. Program wspiera projekty współpracy kulturalnej pomiędzy podmiotami kulturalnymi z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz innych krajów uczestniczących w Programie oraz wspólne projekty realizowane w ramach sieci współpracy kulturalnej.           

64 Programy wspólnotowe – Media Plus
Program ma rozwijać szeroko pojętą międzynarodową współpracę mediów oraz wspierać tworzenie sieci informacji. Środki będą przeznaczane też na wsparcie produkcji i dystrybycji np. prasy. W ramach dotacji można także organizować szkolenia.           

65 Programy wspólnotowe – PUBLIC HEALTH
Program PUBLIC HEALTH rozpoczyna swoją działalność od początku 2003 roku. Budżet, jaki przewidziano do końca trwania progamu (2008 roku) Program będzie wspierać działania na rzecz zdrowia publicznego, rozpowszechniać informacje na temat rozwoju nauki w dziedzinie zdrowia, oraz wiedzy o zdrowiu publicznym. W jego ramach będzie również można prowadzić badania oraz wdrażać nowe technologie.           

66 Programy wspólnotowe – IDA
IDA - Interchange of Data between Administrations poprawa teleinformatycznej wymiany danych; prowadzenie poczty elektronicznej; usprawnienie zarządzania i wymiany oficjalnych dokumentów, co ma doprowadzić do ułatwienia przeprowadzania procesów decyzyjnych UE; świadczenie usług podstawowych takich jak transfer danych, przekaz poleceń, dostęp do baz danych; ustalanie ram prawnych, wspomaganie kontraktowania projektów, kontroli jakości, działalności; standaryzacyjnej, wdrożenia narodowych projektów pilotażowych.           

67 Programy wspólnotowe – e-content
Podstawowe cele: · promocja dostępu do nowych technologii, w tym Internetu, · stymulowanie rozwoju treści publikowanych lub udostępnianych w sieci Internet, · propagowanie powszechności korzystania z informacji dostępnych poprzez globalne sieci teleinformatyczne, · wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze multimediów i teleinformatyki.           

68 Programy wspólnotowe – Programy społeczne
Zwalczanie wykluczenia społecznego Równouprawnienie kobiet i mężczyzn Zwalczanie dyskryminacji Działania wspierające zatrudnienie           

69 Fundusze CPF Zgodnie z Memorandum Porozumienia z dnia 21 sierpnia 1997 pomiędzy Rządem RP a Komisją Europejską w sprawie wykorzystania i zarządzania funduszami złotowymi Unii Europejskiej, fundusze te, zwane dalej Funduszami CPF ogólnymi, mogą być wydatkowane na działania odnoszące się do przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej, działania ułatwiających spełnienie przez Polskę kryteriów kopenhaskich oraz wsparcie celów:           

70 Fundusze CPF 1.Wsparcie polskich instytucji oraz harmonizacji polskiego prawa i przepisów do prawa Unii Europejskiej i tam gdzie jest to konieczne, do instytucji, prawa i przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej'; 2. Ułatwienie integracji Polski z Unią Europejską poprzez wyrównanie poziomu rozwoju regionów w Polsce oraz zmniejszenie różnic między regionami polskimi i regionami Unii Europejskiej, wsparcie polityki rozwoju regionalnego;    

71 Fundusze CPF 3. Wsparcie działań dotyczących celów "Trzeciego Filaru";
4. Wsparcie procesu odbudowy i usuwania zniszczeń wywołanych powodzią.    

72 Programy Bilateralne Programy Bilateralne - dwustronne umowy, które
podpisuje Polska z innymi państwami, dotyczące współpracy w ściśle określonych dziedzinach: ochrona środowiska, wspieranie przemian gospodarczych w Polsce, rozwijanie współpracy handlowej charakter czysto pomocowy, a pieniądze są przekazywane np. na usuwanie skutków powodzi, jak to miało miejsce w przypadku umowy ze Szwecją.

73 Programy Bilateralne 11 umów bilateralnych:
Dania Francja Holandia Japonia Niemcy Norwegia Stany Zjednoczone Szwecja UNDP Wielka Brytania Włochy

74 Serwis o programach pomocowych
Krajowy System Przygotowań do Funduszy Strukturalnych (KSP): Serwis Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej:

75 Serwis o programach pomocowych
Programy pomocowe Program SOCRATES Program LEONARDO Program MŁODZIEŻ Program KULTURA Program SAVE/ALTENER


Pobierz ppt "Programy pomocowe Fundusze przedakcesyjne Fundusze strukturalne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google