Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Platformy e-learningowe oraz ich znaczenie dla organizacji procesu nauczania – uczenia się Henryk Szaleniec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Platformy e-learningowe oraz ich znaczenie dla organizacji procesu nauczania – uczenia się Henryk Szaleniec."— Zapis prezentacji:

1 Platformy e-learningowe oraz ich znaczenie dla organizacji procesu nauczania – uczenia się Henryk Szaleniec

2 Główne wątki Co to jest e-learning? Co to jest blended learning? – Możliwości i zalety – Jednostka e-learningowa Platforma - funkcje, możliwości (uczeń, nauczyciel) Charakterystyka nauczania wzbogaconego o e-learning Nauczyciel i uczeń w e-learningowym środowisku edukacyjnym

3 e-nauczanie (e-learning) E-learning to nazwa określająca naukę wykorzystaniem nośników elektronicznych i Internetu. E-learning jest nową formą nauczania, umożliwiającą naukę w dowolnym miejscu, czasie i tempie. E-learning sięga do nowych i wydajnych technologii przekazu oraz pozwala na szeroką gamę interakcji uczącego się z materiałami dydaktycznymi.

4

5 e-nauczanie (e-learning) E-learning przyczynia się do sprawniejszego korzystania z zasobów i narzędzi komunikacyjnych Internetu. Uczestniczący w zajęciach e-learningowych uczą się efektywnego porozumiewania się w sieci oraz efektywnej pracy w wirtualnych zespołach zadaniowych.

6 e-nauczanie (e-learning) W odróżnieniu od obudowy multimedialnej podręcznika e-learning pozwala na stały kontakt z e-nauczycielem oraz z innymi uczniami tworzącymi wirtualna klasę. Nauka przed ekranem własnego komputera, bez bezpośredniego kontaktu z innymi uczącymi się, utrudnia, a czasami wręcz opóźnia wymianę spostrzeżeń i opinii, które sprzyjają dzieleniu się na bieżąco wiedzą i kształtowaniu umiejętności pracy zespołowej, tym samym zwiększają motywację.

7 e-nauczanie (e-learning) Uczenia się metodami e-learningowymi nie należy traktować jako alternatywnych form tradycyjnych zajęć szkolnych. Praktyka pokazuje, że doskonałe efekty uzyskujemy przez połączenie nowych (elektronicznych) oraz tradycyjnych metod nauczania – blended learning. Być może w przyszłości granica między tymi dwoma rodzajami uczenia się będzie coraz bardziej się zacierać.

8 Podział szkoleń e-learningowych ze względu na formę przekazu Forma podawcza interaktywna współpracy Interakcja użytkownika z treścią asynchroniczne synchroniczne mieszane Tryb uczestnictwa off-line on-line Tryb dostępu Przekaz informacji do systemu bez śledzenia ze śledzeniem

9 Podział szkoleń e-learningowych szkolenia gotowe personalizowane dedykowane Model opracowania kursów twarde miękkie Typ treści

10 Blended learning – nauczanie mieszane

11 Blended learning polega na wykorzystaniu kilku metod nauczania. Najczęstszym i najefektywniejszym połączeniem jest zestawienie e-learningu z tradycyjnym nauczaniem przyjmującym różnorodne formy - od najprostszych form podawczych do form warsztatowych, laboratoryjnych czy projektowych metod pracy z uczniem.

12 Blended learning – nauczanie mieszane e-learning nauczanie tradycyjne Proces uczenia się i ocenianie kształtujące - Indywidualizacja i kierowanie własnym uczeniem się, - Uczenie się w wirtualnym otwartym środowisku, - W komunikowaniu się przeważa czytanie i pisanie - W pracy grupowej uczestnicy wymieniają swoje poglądy za pomocą poczty elektronicznej, grup dyskusyjnych lub biorą udział w dyskusjach w Sieci - Wysoka rzetelność, szybka informacja zwrotna kierowana do każdego uczącego się, - Automatyzacja sprawdzania i oceniania, - Węższy wachlarz metod (zadań sprawdzających i metod) niż w tradycyjnym uczeniu się - Uczenie się pod kierunkiem nauczyciela, - Uczenie się w działaniu w realnym częściej zamkniętym środowisku, zajęcia praktyczne i laboratoryjne, - W komunikowaniu się przeważa słuchanie i mówienie - Socjalizacja, budowanie relacji, bezpośredni kontakt z nauczycielem i rówieśnikami, efekt synergii - Wysoka trafność, bardzo szeroka gama dostępnych metod sprawdzania, - Sprawdzanie dotyczy małej liczby osób w tym samym czasie, długi czas oczekiwania na informację zwrotną

13 Nauczanie tradycyjne oraz elektroniczne powinny stanowić spójną, a równocześnie łatwo modyfikowalną całość, tak aby można je było dostosowywać do zmieniających się potrzeb edukacyjnych – w naszym przypadku kształcenia kompetencji kluczowych. Nauczanie tradycyjne e-learning

14 Zalety łączenia dwóch form edukacji tradycyjne Nauczanie mieszane (bleanded learning) e -learning Łatwiejsza indywidualizacjaBezpośrednie relacje interpersonalne Można się uczyć w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu, gdzie jest dostęp do Internetu Zwykle w tym samym miejscu i czasie. Bezpośredni kontakt z nauczycielem i kolegami w klasie Multimedialna forma przekazu Tradycyjna forma przekazu Interakcja z treściami multimedialnymi, możliwość współpracy w środowisku wirtualnym Interakcja między uczniami -współpraca

15 Zalety łączenia dwóch form edukacji tradycyjne Nauczanie mieszane (bleanded learning) e -learning Obiektywna ocena przekazana natychmiast po zakończeniu ćwiczenia lub sprawdzianu Trafna ocena i informacja zwrotna rozciągnięta w czasie Możliwość korzystania z opracowanych przez ekspertów jednostek e-learningowych i kreatywne ich wykorzystanie Kreatywne korzystanie własnych materiałów dydaktycznych Środowisko edukacyjne rozszerza się na całą gminę, powiat, w której szkoła jest zlokalizowana, może też być wirtualne – on-line, oddalone o setki kilometrów od szkoły Środowiska uczenia się to głównie klasa i dom

16 Nauczanie mieszane (blended learning) nie powinno być jednorazowym działaniem, lecz zaplanowanym w czasie procesem. W Projekcie e-Akademia Przyszłości proponujemy nauczanie mieszane gdyż jesteśmy przekonani, że efektem będzie lepsze niż przy dominowaniu nauczania tradycyjnego opanowanie kompetencji kluczowych i zarazem spełnienie wymagań określonych w podstawie programowej. Nauczanie mieszane (blended learning) nie powinno być jednorazowym działaniem, lecz zaplanowanym w czasie procesem. W Projekcie e-Akademia Przyszłości proponujemy nauczanie mieszane gdyż jesteśmy przekonani, że efektem będzie lepsze niż przy dominowaniu nauczania tradycyjnego opanowanie kompetencji kluczowych i zarazem spełnienie wymagań określonych w podstawie programowej.

17 NAUCZYCIEL I UCZEŃ W E-LEARNINGOWYM ŚRODOWISKU EDUKACYJNYM

18 Czym dysponuje nauczyciel, wzbogacając proces dydaktyczny o e-learning w e-Akademii Przyszłości? Dostęp do platformy e-learningowej. Przygotowane przez ekspertów jednostki e-learningowe dedykowane do kształcenia kompetencji kluczowych. Instrukcje (poradniki metodyczne) do każdej jednostki e- learningowej. Możliwość modelowania procesu dydaktycznego przez wykorzystanie jednostek e-learningowych w różnych konfiguracjach z tradycyjnym nauczaniem. Możliwość łatwej i szybkiej modyfikacji, aktualizacji i rozbudowy szkolenia mieszanego (blended learning). Możliwość łatwiejszego administrowania elementami procesu kształcenia oraz monitorowania postępów uczniów przez implementację części procesu uczenia się uczniów na platformie e-learningowej.

19 Definicja jednostki e-learningowej Jednostka e-learningowa to podstawowa forma organizacji procesu uczenia się na platformie e-learningowej stanowiąca zamkniętą całość przeznaczoną do kształtowania wiedzy, umiejętności przynajmniej w zakresie jednej kompetencji. W ramach jednostki e-learningowej uczeń przez pracę z interaktywnym, multimedialnym materiałem dydaktycznym nabywa wiedzę i umiejętności oraz korzysta z możliwości uzyskania informacji zwrotnej, oceny lub samooceny poziomu ich opanowania.

20 Charakterystyka nauczania na odległość Strona tytułowa i wprowadzenie do treści jednostki. WPROWADZENIE Określenie oczekiwanych rezultatów, które mogą być osiągnięte w wyniku pracy z daną jednostką e- learningową CEL Powiązania merytoryczne danej jednostki z innymi jednostkami e-learningowymi. POWIĄZANIA Multimedialna części jednostki, która umożliwia nabycie wiedzy przedmiotowej potrzebnej do kształtowania przynajmniej jednej kompetencji MODUŁ NOWEJ WIEDZY Praktyczne interaktywne ćwiczenie umiejętności na bazie zdobytej wiedzy MODUŁ PRAKTYCZNY (ĆWICZENIOWY) Utrwalenie wiedzy i umiejętności: 1) automatyczne powtórzenie – podsumowanie najważniejszych treści jednostki, 2) interaktywne sprawdzenie wiedzy i umiejętności oraz automatyczny zapis wyników sprawdzianu UTRWALANIE Informacja zwrotna i ocena (samoocena) – w jakim stopniu został osiągnięty założony cel danej jednostki W przypadku nieosiągnięcia celu informacja, jakie dalsze działania są proponowane. INFORMACJA ZWROTNA

21 Jednostka e-learningowa w procesie kształtowania kompetencji kluczowej Jednostkę e-learningową możemy wykorzystać : w procesie lekcyjnym, w pozalekcyjnej aktywności uczniów, w pozaszkolnej działalności uczniów, jako pracę domową, jako integralną część aktywności w zajęciach realizowanych metodą projektu, w inny sposób.

22 Pięć obszarów aktywności nauczyciela w pracy z jednostką 1.Przestudiowanie i analiza materiałów metodycznych towarzyszących jednostce. 2.Samodzielne wykonanie czynności zaproponowanych w jednostce, wcielając się w rolę ucznia. 3.Przeanalizowanie, w jaki sposób proponowana jednostka e-learningowa może stanowić źródło wiedzy i motywacji rozwijania kompetencji kluczowych poszczególnych grup uczniów. 4.Przeanalizowanie i podjęcie decyzji, w jaki sposób i kiedy jednostka zostanie wykorzystana w procesie dydaktycznym. 5.Wbudowanie jednostki w proces kształcenia określonej kompetencji kluczowej.

23 Kompetencje nauczyciela W naszym Projekcie zakładamy, że nauczyciel uczący w danej klasie będzie jednocześnie e-nauczycielem. Będzie to możliwe dzięki przeszkoleniu w zakresie wykorzystania e-learningu w nauczaniu, nauczycieli, którzy przystąpią do Projektu e-Akademia Przyszłości.

24 Kompetencje nauczyciela Wykorzystanie w procesie uczenia i nauczania nowoczesnych technologii nie jest w stanie pomniejszyć znaczenia i roli nauczyciela i interakcji między nim a uczniem, nie jest też gwarancją jego pedagogicznych osiągnięć. Może pomóc dobremu nauczycielowi uatrakcyjnić działania dydaktyczne, zwiększyć efekty jego pracy, ale nie zastąpi braku kompetencji i pedagogicznego zaangażowania. ( B. Kędzierska: Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kraków 2002)

25 UMOŻLIWI NAUCZYCIELOM W PRACY NAD KSZTAŁTOWANIEM KOMPETRNCJI KLUCZOWYCH PONADSZKOLNĄ WSPÓŁPRACĘ I WYMIANĘ DOŚWIADCZAŃ ZA POMOCĄ PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

26 Na świecie jest zarejestrowanych obecnie (w 210 krajach) prawie 33 mln użytkowników bezpłatnej platformy e-learningowej MOODLE. Jeżeli weźmiemy pod uwagę 6 najczęściej wykorzystywanych komercyjnych platform, to liczba użytkowników (stron www, na których są implementowane) osiąga 93 mln. Platforma e-learningowa

27 Platforma e-learningowa (LMS – Learning Management System) w powszechnym rozumieniu to środowisko informatyczne, które pozwala zarządzać pełnym procesem kształcenia zarówno w zakresie edukacji stacjonarnej, jak i e-learningowej.

28 Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa (LMS) łączy zalety interaktywnych programów do nauki z możliwością wirtualnego kontaktu ucznia i nauczyciela. Została skonstruowana w taki sposób, by zapewnić uczniom możliwość nauki w sposób atrakcyjny, a nauczycielom – umożliwić kompleksowe zarządzanie zasobami i procesem uczenia.

29 Platforma e-learningowa

30 Narzędzia i zasoby Korzystając z e-learningu, uczeń ma do dyspozycji wiele narzędzi. Są to między innymi: specjalnie przygotowane programy komputerowe, strony internetowe, forum dyskusyjne, poczta elektroniczna, czat, testy i kwizy, rejestr postępów w uczeniu się wraz z informacją zwrotną. Przede wszystkim uczeń ma dostęp do dedykowanych jednostek e-learningowych organizujących proces uczenia się

31 Narzędzia i zasoby Ponadto nauczyciel korzystając z e-learningu, ma do dyspozycji między innymi: narzędzia do monitorowania aktywności uczniów na platformie, narzędzia do komunikowania wyników wraz ze zindywidualizowanym komentarzem, narzędzia do tworzenia raportów. W Projekcie e-Akademia Przyszłości nauczyciel ma dostęp do gotowych, przygotowanych przez ekspertów jednostek e-learningowych wraz z poradnikiem do każdej jednostki.

32 Podsumowanie Rozwój kształcenia na odległość w dobie Internetu niezwykle wzbogacił możliwości kształcenia. Ludzie mogą się uczyć równie dobrze przy zastosowaniu różnych metod nauczania – pierwszorzędną rolę odgrywa motywacja. Warto łączyć różne metody (formy) nauczania, wykorzystując mocne strony każdej z nich. Bardzo ważny – dla osiągnięcia dobrych efektów nauczania – jest wybór odpowiedniej metody. Przygotowując młodych ludzi do uczenia się przez całe życie, musimy ich już dziś wdrożyć do kierowania własnym uczeniem się – również z wykorzystaniem Internetu i e-learningu

33 Nauczanie tradycyjne Szkolne grupy wyrównawcze Lokalne zespoły projektowe e-learning Wirtualne koła naukowe Ponadszkolna współpraca nauczycieli na platformie e-learningowej

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Platformy e-learningowe oraz ich znaczenie dla organizacji procesu nauczania – uczenia się Henryk Szaleniec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google