Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalne Zespoły Projektowe – koncepcja działania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalne Zespoły Projektowe – koncepcja działania"— Zapis prezentacji:

1 Lokalne Zespoły Projektowe – koncepcja działania
dr Anna Okońska-Walkowicz Warszawa, r.

2 Plan wystąpienia Lokalne Grupy Projektowe miejscem zaspokajania potrzeb psychicznych i rozwojowych uczniów w okresie adolescencji. Lokalne Grupy Projektowe jako sposób upowszechniania metody projektów, metody, która jak żadna inna pozwala wyposażyć uczniów w kompetencje kluczowe. Lokalne Grupy Projektowe jako pomysł zapewnienia uczniom – uczestnikom programu kompetencji ponadprzedmiotowych tj. jak społeczno-obywatelskie, przedsiębiorczości, czy uczenia się. Lokalne Grupy Projektowe jako okazja do otwarcia się szkoły na zewnątrz. Lokalne Grupy Projektowe w e-Akademi Przyszłości.

3 Zaspokajanie psychicznych i rozwojowych potrzeb gimnazjalistów
Irena Obuchowska, Charakterystyka okresów życia człowieka w: Psychologia Rozwoju Człowieka red. B. Harwas Napierała, Janusz Tempka Okres Adolescencji /łac.adolescence-wzrastanie ku dojrzałości/ lat. Wczesna adolescencja – wiek dorastania 10-15 Późna adolescencja – wczesna dorosłość 15-20

4 Zaspokajanie psychicznych i rozwojowych potrzeb gimnazjalistów
Wczesna adolescencja – wiek dorastania 10-15 Czas intensywnego kształtowania się tożsamości – szczególna rola przypada grupie rówieśniczej: zastępowania rodziny, stabilizacji osobowości, wzbudzania poczucia własnej wartości, określanie standardów zachowania, rozwijanie społecznych kompetencji, przyjęcia wzorów i ich naśladowania.

5 Zaspokajanie psychicznych i rozwojowych potrzeb gimnazjalistów
Charakterystyczne cechy działalności w okresie dorastania: zdolność do wyznaczania odległych celów, zorganizowana i planowa aktywność – potrzeba sprawstwa, tworzenie związków rówieśniczych – aktywność zespołowa, zmiana kierunku aktywności w stronę świata wewnętrznego i zagadnieniom społecznym, idealizm młodzieńczy jako potrzeba robienia dobra /Obuchowski 2000/.

6 Zaspokajanie potrzeb psychicznych i rozwojowych
Nabywanie w wyniku skutecznego działania kompetencji społecznych i obywatelskich w okresie dorastania, skutecznie chroni przed trudnościami okresu adolescencji: rozpaczliwym szukaniem tożsamości, postrzeganiem bezsensu wszelkiej egzystencji, ksobnością i agresją.

7 Kilka słów o metodzie projektów
Metoda projektów wiąże się z samodzielną indywidualną lub grupową pracą uczniów wokół wybranych przez nauczyciela problemów. Mając na uwadze cele kształcenia zapisane w podstawie programowej, program wychowawczy szkoły i klasy oraz wizerunek absolwenta, nauczyciel formułuje tematy uczniowskich badań, lub problemy badawcze.

8 Kilka słów o metodzie projektów
Nauczyciel w pracy z uczniami: podejmuje działania w wyniku których uczniowie zaczynają podzielać cele, dla których projekt jest podejmowany, podaje uczniom harmonogram działań i sposoby monitorowania przebiegu ich prac, kryteria oceny i sposoby prezentowania efektów, wyposaża uczniów w „instrukcję”, wspólnie opracowują system kontroli /monitoring/.

9 Nabywanie kompetencji kluczowych
W procesie nauczania-uczniowie są zachęcani do aktywnego interpretowania otaczającego ich świata i konstruowania osobistej wiedzy i przekonań poprzez promocję umiejętności krytycznego myślenia i niezależności wnioskowania. Jedną ze szkół teorii konstruktywistycznej jest konstruktywizm społeczny, który kładzie nacisk na społeczny i kulturowy kontekst uczenia się. Uczniowie odkrywają i interpretują otaczający ich świat poprzez aktywne uczestnictwo i interakcję z nim. Nauczyciele już nie kontrolują procesów uczenia się, lecz jedynie je ułatwiają.

10 Nabywanie kompetencji kluczowych
Zatem wyzwaniem staje się zorganizowanie programów nauczania w taki sposób, by odzwierciedlały wzajemne powiązania występujące pomiędzy treściami poszczególnych przedmiotów. Jednocześnie programy nauczania powinny ukazywać uczniom relacje występujące pomiędzy treściami nauczania a rzeczywistością, utwierdzając ich w przekonaniu, że nauka jest działaniem wartościowym i pożytecznym.

11 Nabywanie kompetencji kluczowych
Zachodzi duże prawdopodobieństwo, że poczucie dumy z prac wykonanych pro publico bono korzystnie wpłynie na ich wizerunek własny, utrwali przekonanie o sobie jako o osobach, które potrafią skuteczne działać, które potrafią zaplanować i przeprowadzić poważne przedsięwzięcia, a przede wszystkim, które potrafią wziąć swoje sprawy i sprawy innych w swoje ręce.

12 Nabywanie kompetencji kluczowych
Nadrzędnym celem edukacji szkolnej jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w rzeczywistości pozaszkolnej. Zakłada to przekazanie im takiej wiedzy, umiejętności i kompetencji, które można będzie zastosować w życiu codziennym.

13 Nabywanie kompetencji kluczowych
Badania wykazują, że wiele osób nie potrafi zastosować nabytej w szkole wiedzy i umiejętności w nowych okolicznościach. Brak tej umiejętności nie pozwala nawet najlepszym uczniom stać się kompetentnymi osobami dorosłymi.

14 Nabywanie kompetencji kluczowych
Wiedza i umiejętności zdobyte w procesie formalnej edukacji mogą przekształcić się w kompetencje tylko wtedy, kiedy zostaną przeniesione na grunt nieformalny. To samo wydaje się prawdziwe w odniesieniu do wiedzy i umiejętności nabytych poza szkołą, które – po wykorzystaniu w szkole – mogą przerodzić się w kompetencje. Współpraca szkoły i jej otoczenia wydaje się zatem warunkiem niezbędnym z punktu widzenia właściwego przygotowania młodych ludzi do życia dorosłego.

15 Metoda projektów w e-Akademi Przyszłości
W latach 2010/2011 i 2011/2012 w każdej szkole zostaną zrealizowane 4 szkolne projekty realizowane wspólnie ze społecznością lokalną, to oznacza uczniowskie działania na rzecz dobra wspólnego. Po każdym roku konkurs na 10 najlepszych projektów i ogólnopolski ich przegląd. Kryteria oceny projektów zostaną podane na szkoleniach nauczycieli.

16 Metoda projektów w e-Akademi Przyszłości
Zainspirowani przez nauczyciela uczniowie indywidualnie diagnozują potrzeby lokalnej społeczności, problemy lokalne. Uczniowie w obecności nauczyciela wybierają problem, który swoim projektem będą rozwiązywać. Uczniowie opracowują harmonogram, ustalają odpowiedzialnych za poszczególne etapy projektu i odpowiedzialnych za poszczególne działania. Uczniowie zgłaszają projekt i zamieszczają jego konspekt na platformie projektu e-Akademia Przyszłości.

17 Metoda projektów w e-Akdemi Przyszłości
Realizacja projektu – monitoring, doniesienia z działań na platformie. Ewaluacja projektu w szkołach. Prezentacje lokalne projektów. Konkurs na najlepsze projekty w Lidze Projektów Szkolnych.

18 Metoda projektów w e-Akdemi Przyszłości
Opiekunami projektów powinny być osoby uczestniczące w wakacyjnych szkoleniach. Za projekt nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie – 1500 złotych. Projekt powinien trwać minimum 8 m-cy. Minimalna grupa – 15 osób.

19 Metoda projektów w e-Akdemi Przyszłości
Udział w naszym Projekcie przyczyni się do: realizowania podstawy programowej, urzeczywistniania integracji międzyprzedmiotowej, umożliwi uczniom nabywanie kompetencji społecznych, kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i uczenia się. Zainteresowanie uczniów problemami lokalnymi, nabycie przez nich umiejętności ich diagnozowania i rozwiązywania uczyni z nich bardziej odpowiedzialnych obywateli. Współpraca z lokalnymi partnerami w realizacji szkolnych projektów szkolnych zacieśni współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym oraz podniesie prestiż szkoły jako miejsca przygotowywania aktywnych obywateli regionu.

20 Podsumowanie Szkoła i jej nauczyciele powinni być:
otwarci na kontakty zewnętrzne, bowiem do tego świata trafią ich wychowankowie.

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Lokalne Zespoły Projektowe – koncepcja działania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google