Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Windows Forms zestaw narzędzi wspomagający tworzenie aplikacji okienkowych typu formularz + elementy sterujące Project Windows Application using System;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Windows Forms zestaw narzędzi wspomagający tworzenie aplikacji okienkowych typu formularz + elementy sterujące Project Windows Application using System;"— Zapis prezentacji:

1 Windows Forms zestaw narzędzi wspomagający tworzenie aplikacji okienkowych typu formularz + elementy sterujące Project Windows Application using System; using System.Drawing; using System.Collections; using System.ComponentModel; using System.Windows.Forms; using System.Data;

2 Hierarchia klas Object MarshalByRefObject Component Control ScrollableControl ContainerControl Form

3 Object podstawowa klas bazowa MarshalByRefObject umożliwia przetwarzanie formularza utworzonego na odległym komputerze poprzez referencję Component tworzy komponent ( kontener) dla przechowywania obiektów Control definiuje podstawowe cechy formularza i podstawową obsługę zdarzeń ScrollableControl umożliwia dodawanie suwaków i przewijanie tekstu ContainerControl umożliwia dziedziczenie formularzy Form składowe opisujące formularz

4 namespace Empty { public class Form1 : System.Windows.Forms.Form // partial { private System.ComponentModel. Containercomponents = null; public Form1() { InitializeComponent(); } protected override void Dispose( bool disposing ) {... }

5 private void InitializeComponent() { this.components = new System.ComponentModel.Container(); this.Size = new System.Drawing.Size(300,300); this.Text = Form1; } static void Main() { Application.Run(new Form1()); }

6 Form Designer dodawanie elementów sterujących Properties ustalanie parametrów i obsługa zdarzeń // klasa Form1 private System.Windows.Forms.Button Guzik_1; // funkcja InitializeComponent this.Guzik_1 = new System.Windows.Forms.Button(); FirstForm

7 // Guzik_1 // dla zmienionych parametrów this.Guzik_1.Location = new System.Drawing.Point(128, 104); this.Guzik_1.Name = Guzik_1; this.Guzik_1.TabIndex = 0; this.Guzik_1.Text = Czekam...; this.Guzik_1.Click += new System.EventHandler(this.OnGuzik); this.Controls.AddRange( new System.Windows.Forms.Control[] {this.Guzik_1}); // funkcja obsługi private void OnGuzik(object sender, System.EventArgs e) {.... } Nowy Guzik

8 Obsługa myszy zdarzenia związane z myszką MouseClick MouseDoubleClick MouseDown MouseEnter MouseHover MouseMove MouseUp MouseLeave

9 private void Form1_MouseDown (object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e); {... } składowe klasy MouseEventArgs Button// left, middle, right Clicks// liczba naciśnięć Delta// liczba obrotów kółka X, Y// współrzędne w momencie // naciśnięcia

10 Obsługa klawiatury KeyDown KeyPress KyeUp private void OnKey (object sender, System.Windows.Forms.KeyEventArgs e); {... } składowe klasy KeyEventArgs Alt, Control, Shift, Modifiers KeyCode, KeyData, KeyValue Form1.KeyPreview = true;

11 Dodawanie menu Form Designer wpisać nazwy pozycji menu dla pozycji końcowych zdefiniować funkcje obsługi w oknie Properties ( Events / Click ) i ewentualnie inne parametry dekorowanie pozycji menu składowe klasy MenuItem Checked, Enabled, ShortCut, ShowShortCut, Text

12 Pasek stanu dołączany za pomocą Form Designer, może zawierać różne rodzaje informacji składowe klasy StatusStrip : StatusBar ToolStripStatusLabel// teksty ToolStripProgressBar// postęp ToolStripDropDownButton// lista wyboru ToolStripSplitButton // przycisk i lista wyboru

13 wyświetlanie podpowiedzi w panelu obsługa zdarzenia MouseEnter ( np. pozycji menu) private void OnMouseEnter (object sender, System.EventArgs e) { toolStripStatusLabel1.Text = "Kopiowanie."; }

14 wyłączanie podpowiedzi private void OnMouseLeave (object sender, System.EventArgs e) { statusBarPanel1.Text = "."; }

15 Pasek narzędzi za pomocą Form Designer dołączamy pasek obiekt ToolStrip można dołączać i edytować poszczególne przyciski narzędzi ToolStripButton dla przycisków można definiować opisy ( Text ) i dymki ( ToolTipText ) obsługa naciśnięcia przcisku w oknie właściwości ToolStripButton dodać funkcję obsługi zdarzenia Click

16 Elementy sterujące kolejność zdarzeń generowanych przy kontaktach z elementem sterującym: Enter Leave Validating Validated gdy CausesValidation == false to zdarzenia Validating i Validated nie są generowane

17 Button przeciągnąć z przybornika, ustalić właściwości i zdefiniować funkcje obsługi zdarzeń private void Common_Button_Click (object sender, EventArgs e) { Button bb = (Button)sender; textBox1.Text = (string) bb.Tag; }

18 TextBox przeciągnąć z panelu elementów, ustalić właściwości (np. tekst początkowy), dodać obsługę zdarzeń np. TextChanged lub Leave private void OnTextBox1Leave (object sender, System.EventArgs e) { string ss = textBox1.Text; MessageBox.Show(ss); } można utworzyć pole dla wprowadzania hasła można dodać suwaki przewijania maskowanie MaskedTextBox sprawdzanie poprawności

19 Przyciski radiowe aby uzyskać 1 z N należy najpierw umieścić GroupBox, a potem wewnątrz same przyciski odczytanie stanu przycisku if ( radioYellow.Checked ) {... }

20 Dymki z podpowiedzią przeciągnąć ToolTip z panelu (wyświetli się u dołu poza formularzem) w oknie właściwości danego elementu wstawić tekst dymka np. do pola ToolTip on toolTip1 realizacja (automatyczna) this.toolTip1.SetToolTip (this.radioButton1, "I am blue.");

21 Przeciągnij i Upuść Drag & Drop źródło obsługa MouseDown private void OnMouseDown(object sender, MouseEventArgs e) { TextBox tt = (TextBox)sender; tt.SelectAll(); tt.DoDragDrop(tt.Text, DragDropEffects.Copy); }

22 cel obsługa DragEnter private void OnDragEnter(object sender, DragEventArgs e) { if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.Text)) e.Effect = DragDropEffects.Copy; else e.Effect = DragDropEffects.None; }

23 cel obsługa DragDrop private void OnDragDrop(object sender, DragEventArgs e) { T2.Text += (string)e.Data.GetData(DataFormats.Text); } DraDro

24 Schowek (System.Clipboard – clipbrd.exe) Clipboard.SetText(textBox.Text); Clipboard.textBox.Copy(); // selected text Clipboard.SetText((string)listBox.SelectedItem); // if(Clipboard.ContainsText()) textBox2.Text = Clipboard.GetText();

25 //// obrazy.bmp Bitmap bm = new Bitmap("P2.bmp"); Clipboard.SetImage(bm); // if (Clipboard.ContainsImage()) pictureBox1.Image = Clipboard.GetImage();

26 ///// dźwięki.wav // FileStream fs = new FileStream("notify.wav"); Clipboard.SetAudio(fs); // System.Media.SoundPlayer sp = new SoundPlayer(); if (Clipboard.ContainsAudio()) { sp.Stream = Clipboard.GetAudioStream(); sp.Load(); sp.Play(); } Clipboard

27 Dalsze elementy sterujące NumericUpDown CheckBox // Checked DateTimePicker MonthCalendar ProgressBar ListBox ComboBox // DropDownList WebBrowser // Navigate

28 CheckedList TreeView ListView TabControl Chart TableLayoutPanel FlowLayoutPanel Timer BackGroundWorker Chart, Prąd3Fazowy

29 Powiązania ( bindings ) List ll = new List (); string[ ] ts = new string [ 5 ]; // bindingSource1.DataSource = (object)ts; bindingSource2.DataSource = (object)ll; comboBox1.DataSource = (object)bindingSource1; listBox1.DataSource = (object)bindingSource2; // bindingSource1.SuspendBinding(); bindingSource1.ResumeBinding(); bindingSource2.SuspendBinding(); bindingSource2.ResumeBinding(); DataBind

30 Formularze wielojęzykowe using System.Threading; using System.Globalization; using System.Resources; using System.Reflection; umieścić elementy na formie – teksty domyślne ustawić Localizable = true wybrać język ( Language ) wpisać opisy wszystkich elementów dodać funkcję zmiany opisów.....

31 private void NewLang(string cul) { ComponentResourceManager crm = new ComponentResourceManager(typeof(Form1)); CultureInfo ci = new CultureInfo(cul); foreach (Control cc in this.Controls) { crm.ApplyResources(cc, cc.Name, ci ); if(cc.Controls != null) for (int i = 0; i < cc.Controls.Count; ++i) crm.ApplyResources(cc.Controls[i], cc.Controls[i].Name, ci);}

32 private void NewLang(string cul) { CultureInfo ci = new CultureInfo(cul); Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = ci; rm = new ResourceManager("namespace.Form1", Assembly.GetExecutingAssembly()); button1.Text = rm.GetString("button1.Text"); label2.Text = rm.GetString("label2.Text");............. }

33 Teksty z zasobów pobrać : ResourceManager rm2 = MLangTest.Properties.Resources.ResourceManager; lub Add -> New item -> Recources file -> Resource1.resx dodać nazwy tekstów i teksty ResourceManager r1 = Resource1.ResourceManager; textBox1.Text = r1.GetString("J2");............ MuLan

34 Okna dialogowe dialogi standardowe osadzanie z panelu elementów poza formularzem wyświetlanie i odczytywanie wyniku string str ; if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) { str = colorDialog1.Color.ToString(); MessageBox.Show(str); } // Color [A=255,R=139,G=201,B=98] // // filtr dla openFileDialog openFileDialog1.Filter = "Program files|*.cs"; Dial

35 Dialogi niestandardowe utworzyć nowy formularz Dialog (Aplikacja/Add/Add Windows Form) usunąć elementy ControlBox, MaximizeBox, MinimizeBox (false) dodać przyciski OK i Cancel i ustalić DialogResult

36 w dowolnej funkcji (np. obsługa menu) dodać Dialog dia = new Dialog(); dia.ShowDialog();// modalny dia.Show();// nie modalny do dialogu dodać dowolne elementy sterujące wymiana danych poprzez obiekt dialogu np. dla ListBox CarMakes CarMakes.SelectedIndex = 5; // 0,1,... CarDialog.ShowDialog(); string str = CarMakes.Text; // modyfikator dziedziczenie form (elementy bierne) ( Build Add Inherited Form ) DzieForm

37 Środowisko graficzne GDI+ przestrzenie nazw System.Drawing System.Drawing.Drawing2D System.Drawing.Imaging System.Drawing.Printing System.Drawing.Text klasy pomocnicze Point PointF Rectangle RectangleF Size SizeF Region// rectangles + paths

38 uzyskiwanie obiektu Graphics - obsługa komunikatu Paint private void OnMyPaint ( object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e ) { Graphics g =e.Graphics;.... } - z obrazu Graphics g = Graphics.FromImage(pictureBox1.Image); - z uchwytu Graphics g = Graphics.FromHwnd(button1.Handle);

39 unieważnianie obszaru klienta Invalidate( ) Invalidate(Rect) określanie koloru tła Graphics g = e.Graphics; e.Clear(Color.Yellow); e.Clear(Color.FromArgb( 128, 255, 0, 0 )); // (10, 200,120) Paint1

40 narzędzia graficzne : czcionki pióra pędzle definiowanie czcionki Font f = new Font("Arial", 12, FontStyleBold | FontStyleUnderline);

41 definiowanie pióra Pens.Firebrick // i inne kolory Pen pen1 = new Pen(Color.Red, 5); // solid // styl linii pen1.DashStyle = DashStyle.Dash; //.DashDot,.DashDotDot,.Dot,.Solid // // zakończenia linii pen1.StartCap = LineCap.Flat; pen1.EndCap = LineCap.Square; //.Triangle,.ArrowAnchor,.RoundAnchor...

42 definiowanie pędzla Brushes.Blue // i inne kolory SolidBrush brush1 = new SolidBrush(Color.Red); HatchBrush brush2 = new HatchBrush( HatchStyle, linesColor, backColor); LinearGradientBrush brush3 = new LinearGradientBrush( Rectangle, StartColor, EndColor ); // Angle Paint2

43 wyprowadzanie tekstu g.DrawString( string, Font, Brush, RectangleF | PointF, StringFormat ); Font f = new Font( "Tahoma", 40 ); g.DrawString( "Napis", f, Brushes.Red, 50, 50 ); // StringFormat sf = new StringFormat(); sf.FormatFlags = StringFormatFlags.DirectionVertical; g.DrawString("ALFA", f, Brushes.Green, 50, 50, sf );

44 składowe klasy Graphics do rysowania (niektóre) DrawLine // Arc, Bezier, // Ellipse, Pie, Rectangle FillEllipse // Pie, Polygon, Rectangle

45 kolekcja figur GraphicsPath GraphicsPath gp = null; Point[ ] T1 = { point1, point2, point3 }; Point[ ] T2 = { point4, point5, point6 }; // gp = new GraphicsPath(); gp.AddPolygon(T1); gp.AddPolygon(T2); graphics.DrawPath(Pens.Red, gp); Paint3

46 przetwarzanie obrazów string file = @"d:\Ob1.bmp"; Bitmap b1 = new Bitmap(file); // odczytywanie pictureBox1.Image = b1; // wyświetlanie // b1.Save(@"d:\Ob2.jpg", // zapisywanie System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg); Picture1

47 przetwarzanie pikseli Color px; for (int x = 0; x < bitmap2.Width; ++x) for (int y = 0; y < bitmap2.Height; ++y) { px = bitmap2.GetPixel(x, y); if ( px... ) bitmap2.SetPixel(x, y, Color.Red); } Picture2

48 przetwarzanie obrazów GDI+ Bitmap bb = new Bitmap(350,200); pictureBox1.Image = bb; Graphics g = Graphics.FromImage(pictureBox1.Image); // draw, fill bb = (Bitmap)pictureBox1.Image; // process pictureBox1.Image = bb; Picture3


Pobierz ppt "Windows Forms zestaw narzędzi wspomagający tworzenie aplikacji okienkowych typu formularz + elementy sterujące Project Windows Application using System;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google