Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Windows Forms · Project  Windows Application using System.Drawing;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Windows Forms · Project  Windows Application using System.Drawing;"— Zapis prezentacji:

1 Windows Forms · Project  Windows Application using System.Drawing;
·       zestaw narzędzi wspomagający tworzenie aplikacji okienkowych typu formularz + elementy sterujące ·       Project  Windows Application using System; using System.Drawing; using System.Collections; using System.ComponentModel; using System.Windows.Forms; using System.Data;

2 Hierarchia klas Object MarshalByRefObject Component Control
ScrollableControl ContainerControl Form

3 ·     Object  podstawowa klas bazowa ·     MarshalByRefObject  umożliwia przetwarzanie formularza utworzonego na odległym komputerze poprzez referencję ·    Component  tworzy komponent ( kontener) dla przechowywania obiektów ·    Control  definiuje podstawowe cechy formularza i podstawową obsługę zdarzeń ·    ScrollableControl  umożliwia dodawanie suwaków i przewijanie tekstu ·    ContainerControl  umożliwia dziedziczenie formularzy · Form  składowe opisujące formularz

4 namespace Empty { public class Form1 : System.Windows.Forms.Form // partial private System.ComponentModel Containercomponents = null; public Form1() InitializeComponent(); } protected override void Dispose( bool disposing ) { }

5 private void InitializeComponent()
{ this.components = new System.ComponentModel.Container(); this.Size = new System.Drawing.Size(300,300); this.Text = ”Form1”; } static void Main() Application.Run(new Form1());

6 ·   Form Designer  dodawanie elementów sterujących ·   Properties  ustalanie parametrów i obsługa zdarzeń // klasa Form1 private System.Windows.Forms.Button Guzik_1; // funkcja InitializeComponent this.Guzik_1 = new System.Windows.Forms.Button(); FirstForm

7 // Guzik_1 // dla zmienionych parametrów
this.Guzik_1.Location = new System.Drawing.Point(128, 104); this.Guzik_1.Name = „Guzik_1”; this.Guzik_1.TabIndex = 0; this.Guzik_1.Text = „Czekam...”; this.Guzik_1.Click += new System.EventHandler(this.OnGuzik); this.Controls.AddRange( new System.Windows.Forms.Control[] {this.Guzik_1}); // funkcja obsługi private void OnGuzik(object sender, System.EventArgs e) { .... } Nowy Guzik

8 Obsługa myszy · zdarzenia związane z myszką
MouseClick MouseDoubleClick MouseDown MouseEnter MouseHover MouseMove MouseUp MouseLeave

9 private void Form1_MouseDown
(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e); { } ·       składowe klasy MouseEventArgs Button // left, middle, right Clicks // liczba naciśnięć Delta // liczba obrotów kółka X , Y // współrzędne w momencie // naciśnięcia

10 Obsługa klawiatury KeyDown KeyPress KyeUp
private void OnKey (object sender, System.Windows.Forms.KeyEventArgs e); { } ·       składowe klasy KeyEventArgs Alt, Control, Shift, Modifiers KeyCode, KeyData, KeyValue ·   Form1.KeyPreview = true;    

11 · dla pozycji końcowych zdefiniować funkcje obsługi w oknie
Dodawanie menu · Form Designer  wpisać nazwy pozycji menu ·       dla pozycji końcowych zdefiniować funkcje obsługi w oknie Properties ( Events / Click ) i ewentualnie inne parametry ·       dekorowanie pozycji menu  składowe klasy MenuItem Checked, Enabled, ShortCut, ShowShortCut, Text

12 Pasek stanu ·       dołączany za pomocą Form Designer, może zawierać różne rodzaje informacji ·       składowe klasy StatusStrip : StatusBar ToolStripStatusLabel // teksty ToolStripProgressBar // postęp ToolStripDropDownButton // lista wyboru ToolStripSplitButton // przycisk i lista wyboru

13 ·       wyświetlanie podpowiedzi w panelu  obsługa zdarzenia MouseEnter ( np. pozycji menu) private void OnMouseEnter (object sender, System.EventArgs e) { toolStripStatusLabel1.Text = "Kopiowanie."; }

14 ·       wyłączanie podpowiedzi
private void OnMouseLeave (object sender, System.EventArgs e) { statusBarPanel1.Text = "."; }

15 Pasek narzędzi ·       za pomocą Form Designer dołączamy pasek  obiekt ToolStrip ·      można dołączać i edytować poszczególne przyciski narzędzi  ToolStripButton ·       dla przycisków można definiować opisy (Text) i dymki (ToolTipText) ·      obsługa naciśnięcia przcisku  w oknie właściwości ToolStripButton dodać funkcję obsługi zdarzenia Click

16 Elementy sterujące · kolejność zdarzeń generowanych przy
kontaktach z elementem sterującym: Enter  Leave  Validating  Validated ·    gdy CausesValidation == false to zdarzenia Validating i Validated nie są generowane

17 · Button  przeciągnąć z przybornika, ustalić właściwości i
·       Button  przeciągnąć z przybornika, ustalić właściwości i zdefiniować funkcje obsługi zdarzeń private void Common_Button_Click (object sender, EventArgs e) { Button bb = (Button)sender; textBox1.Text = (string) bb.Tag; }

18 · TextBox  przeciągnąć z panelu elementów, ustalić właściwości (np
·       TextBox  przeciągnąć z panelu elementów, ustalić właściwości (np. tekst początkowy), dodać obsługę zdarzeń np. TextChanged lub Leave private void OnTextBox1Leave (object sender, System.EventArgs e) { string ss = textBox1.Text; MessageBox.Show(ss); } ·       można utworzyć pole dla wprowadzania hasła ·       można dodać suwaki przewijania ·       maskowanie MaskedTextBox ·      sprawdzanie poprawności 

19 Przyciski radiowe ·       aby uzyskać 1 z N należy najpierw umieścić GroupBox, a potem wewnątrz same przyciski ·       odczytanie stanu przycisku if ( radioYellow.Checked ) { ... }

20 Dymki z podpowiedzią ·       przeciągnąć ToolTip z panelu (wyświetli się u dołu poza formularzem) ·       w oknie właściwości danego elementu wstawić tekst dymka np. do pola ToolTip on toolTip1 ·       realizacja (automatyczna) this.toolTip1.SetToolTip (this.radioButton1, "I am blue.");

21 Przeciągnij i Upuść Drag & Drop · źródło  obsługa MouseDown
private void OnMouseDown(object sender, MouseEventArgs e) { TextBox tt = (TextBox)sender; tt.SelectAll(); tt.DoDragDrop(tt.Text, DragDropEffects.Copy); }

22 · cel  obsługa DragEnter
private void OnDragEnter(object sender, DragEventArgs e) { if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.Text)) e.Effect = DragDropEffects.Copy; else e.Effect = DragDropEffects.None; }

23 · cel  obsługa DragDrop
private void OnDragDrop(object sender, DragEventArgs e) { T2.Text += (string)e.Data.GetData(DataFormats.Text); } DraDro

24 (System.Clipboard – clipbrd.exe)
Schowek (System.Clipboard – clipbrd.exe) Clipboard.SetText(textBox.Text); Clipboard.textBox.Copy(); // selected text Clipboard.SetText((string)listBox.SelectedItem); // if(Clipboard.ContainsText()) textBox2.Text = Clipboard.GetText();

25 //// obrazy .bmp Bitmap bm = new Bitmap("P2.bmp"); Clipboard.SetImage(bm); // if (Clipboard.ContainsImage()) pictureBox1.Image = Clipboard.GetImage();

26 ///// dźwięki .wav // FileStream fs = new FileStream("notify.wav"); Clipboard.SetAudio(fs); System.Media.SoundPlayer sp = new SoundPlayer(); if (Clipboard.ContainsAudio()) { sp.Stream = Clipboard.GetAudioStream(); sp.Load(); sp.Play(); } Clipboard

27 Dalsze elementy sterujące
NumericUpDown CheckBox // Checked DateTimePicker MonthCalendar ProgressBar ListBox ComboBox // DropDownList WebBrowser // Navigate

28 CheckedList  TreeView  ListView  TabControl  Chart  TableLayoutPanel FlowLayoutPanel Timer BackGroundWorker  Chart, Prąd3Fazowy

29 Powiązania ( bindings )
List<string> ll = new List<string>(); string[ ] ts = new string [ 5 ]; // bindingSource1.DataSource = (object)ts; bindingSource2.DataSource = (object)ll; comboBox1.DataSource = (object)bindingSource1; listBox1.DataSource = (object)bindingSource2; bindingSource1.SuspendBinding(); bindingSource1.ResumeBinding(); bindingSource2.SuspendBinding(); bindingSource2.ResumeBinding(); DataBind

30 Formularze wielojęzykowe
using System.Threading; using System.Globalization; using System.Resources; using System.Reflection; ·       umieścić elementy na formie – teksty domyślne ·       ustawić Localizable = true ·       wybrać język ( Language ) ·       wpisać opisy wszystkich elementów ·       dodać funkcję zmiany opisów .....

31 private void NewLang(string cul)
{ ComponentResourceManager crm = new ComponentResourceManager(typeof(Form1)); CultureInfo ci = new CultureInfo(cul); foreach (Control cc in this.Controls) { crm.ApplyResources(cc, cc.Name, ci ); if(cc.Controls != null) for (int i = 0; i < cc.Controls.Count; ++i) crm.ApplyResources(cc.Controls[i], cc.Controls[i].Name, ci); }}

32 private void NewLang(string cul)
{ CultureInfo ci = new CultureInfo(cul); Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = ci; rm = new ResourceManager("namespace.Form1", Assembly.GetExecutingAssembly()); button1.Text = rm.GetString("button1.Text"); label2.Text = rm.GetString("label2.Text"); }

33 Teksty z zasobów · pobrać:
ResourceManager rm2 = MLangTest.Properties.Resources.ResourceManager; lub ·   Add -> New item -> Recources file -> Resource1.resx ·       dodać nazwy tekstów i teksty ResourceManager r1 = Resource1.ResourceManager; textBox1.Text = r1.GetString("J2"); MuLan

34 Okna dialogowe ·       dialogi standardowe  osadzanie z panelu elementów poza formularzem ·       wyświetlanie i odczytywanie wyniku string str ; if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) { str = colorDialog1.Color.ToString(); MessageBox.Show(str); } // Color [A=255,R=139,G=201,B=98] // // filtr dla openFileDialog openFileDialog1.Filter = "Program files|*.cs"; Dial

35 Dialogi niestandardowe
·       utworzyć nowy formularz Dialog (Aplikacja/Add/Add Windows Form) ·       usunąć elementy ControlBox, MaximizeBox, MinimizeBox (false) ·       dodać przyciski OK i Cancel i ustalić DialogResult

36 ·       w dowolnej funkcji (np. obsługa menu) dodać
Dialog dia = new Dialog(); dia.ShowDialog(); // modalny dia.Show(); // nie modalny ·       do dialogu dodać dowolne elementy sterujące ·       wymiana danych poprzez obiekt dialogu np. dla ListBox CarMakes CarMakes.SelectedIndex = 5; // 0,1,... CarDialog.ShowDialog(); string str = CarMakes.Text; // modyfikator ·       dziedziczenie form (elementy bierne) ( Build  Add Inherited Form ) DzieForm

37 Środowisko graficzne GDI+
·       przestrzenie nazw System.Drawing System.Drawing.Drawing2D System.Drawing.Imaging System.Drawing.Printing System.Drawing.Text ·       klasy pomocnicze Point PointF Rectangle RectangleF Size SizeF Region // rectangles + paths

38    uzyskiwanie obiektu Graphics
- obsługa komunikatu Paint private void OnMyPaint ( object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e )‏ { Graphics g = e.Graphics; } - z obrazu Graphics g = Graphics.FromImage(pictureBox1.Image); - z uchwytu Graphics g = Graphics.FromHwnd(button1.Handle);

39    unieważnianie obszaru klienta
Invalidate( ) Invalidate(Rect)‏        określanie koloru tła Graphics g = e.Graphics; e.Clear(Color.Yellow); e.Clear(Color.FromArgb( 128, 255, 0, 0 )); // (10, 200,120) Paint1

40  narzędzia graficzne :
czcionki pióra pędzle      definiowanie czcionki Font f = new Font("Arial", 12, FontStyleBold | FontStyleUnderline);

41   definiowanie pióra Pens.Firebrick // i inne kolory Pen pen1 = new Pen(Color.Red, 5); // solid // styl linii pen1.DashStyle = DashStyle.Dash; // .DashDot, .DashDotDot, .Dot, .Solid // // zakończenia linii pen1.StartCap = LineCap.Flat; pen1.EndCap = LineCap.Square; // .Triangle, .ArrowAnchor, .RoundAnchor ...

42        definiowanie pędzla Brushes.Blue // i inne kolory SolidBrush brush1 = new SolidBrush(Color.Red); HatchBrush brush2 = new HatchBrush( HatchStyle, linesColor, backColor); LinearGradientBrush brush3 = new LinearGradientBrush( Rectangle, StartColor, EndColor ); // Angle Paint2

43        wyprowadzanie tekstu
g.DrawString( string, Font, Brush, RectangleF | PointF, StringFormat ); Font f = new Font( "Tahoma", 40 ); g.DrawString( "Napis", f, Brushes.Red, 50, 50 ); // StringFormat sf = new StringFormat(); sf.FormatFlags = StringFormatFlags.DirectionVertical; g.DrawString("ALFA", f, Brushes.Green, 50, 50, sf );

44        składowe klasy Graphics do rysowania (niektóre)‏
DrawLine // Arc, Bezier, // Ellipse, Pie, Rectangle‏ FillEllipse // Pie, Polygon, Rectangle‏

45        kolekcja figur GraphicsPath
GraphicsPath gp = null; Point[ ] T1 = { point1, point2, point3 }; Point[ ] T2 = { point4, point5, point6 };  // gp = new GraphicsPath(); gp.AddPolygon(T1); gp.AddPolygon(T2); graphics.DrawPath(Pens.Red, gp); Paint3

46        przetwarzanie obrazów
string file Bitmap b1 = new Bitmap(file); // odczytywanie pictureBox1.Image = b1; // wyświetlanie // // zapisywanie System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg); Picture1

47        przetwarzanie pikseli
Color px; for (int x = 0; x < bitmap2.Width; ++x) for (int y = 0; y < bitmap2.Height; ++y) { px = bitmap2.GetPixel(x, y);   if ( px ... ) bitmap2.SetPixel(x, y, Color.Red); } Picture2

48        przetwarzanie obrazów GDI+
Bitmap bb = new Bitmap(350,200); pictureBox1.Image = bb; Graphics g = Graphics.FromImage(pictureBox1.Image); // draw, fill bb = (Bitmap)pictureBox1.Image; // process Picture3


Pobierz ppt "Windows Forms · Project  Windows Application using System.Drawing;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google