Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia MPO w gospodarowaniu odpadami komunalnymi Krakowa i 50 gmin aglomeracji krakowskiej MPO Kraków, 2 kwietnia 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia MPO w gospodarowaniu odpadami komunalnymi Krakowa i 50 gmin aglomeracji krakowskiej MPO Kraków, 2 kwietnia 2012."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia MPO w gospodarowaniu odpadami komunalnymi Krakowa i 50 gmin aglomeracji krakowskiej
MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

2 Kilka słów o MPO Kraków Kilka słów o MPO Kraków
Rok 1866 – Powołanie w strukturze magistratu jednostki odpowiedzialnej za utrzymanie czystości Rok 1906 – Wydzielenie ze struktury magistratu działalności w zakresie utrzymania czystości i gospodarki odpadami - rozpoczęcie działalności w zakresie utrzymania czystości – powstaje Zakład Oczyszczania Miasta Rok 1951 – zmienia nazwę na Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Rok 1993 – firma przekształca się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów ma Miasto Kraków. Jest głównym elementem miejskiego systemu gospodarki odpadami. Dzięki stałemu, systematycznemu rozwojowi jest największą i najbardziej nowocześnie zarządzaną firmą w regionie. Ma ponad 35% udziałów w rynku województwa małopolskiego. MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

3 Kilka słów o MPO Kraków Kilka słów o MPO Kraków
Firma zatrudnia ponad 650 pracowników Ilość jednostek transportowo – sprzętowych wynosi 300 sztuk Działalność podstawowa Wywóz odpadów stałych Wywóz nieczystości ciekłych Zimowe oraz letnie oczyszczanie dróg, placów i chodników Odbiór odpadów selektywnie zbieranych (surowce wtórne, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych) Zarządzanie kompleksem obiektów ekologicznych Barycz Działalność pomocnicza Sprzedaż pojemników oraz worków na odpady Naprawa i regeneracja pojemników i kontenerów Naprawa samochodów Sprzedaż paliw, olejów i akcesoriów samochodowych we własnej stacji paliw MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

4 Kilka słów o MPO Kraków MPO Kraków działa w Krakowie i w wielu gminach podkrakowskich świadcząc najwyższej jakości usługi. Obsługuje 65% rynku w Krakowie i około 35% rynku województwa małopolskiego, co w sumie daje ponad milion klientów. Obszar woj. Małopolskiego – 55 gmin Obszar woj. Świętokrzyskiego – 14 gmin MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

5 Gospodarka odpadami komunalnymi realizowana przez MPO Spółka z o.o.
w Krakowie Kilka słów o MPO Kraków Polska Kraków Potencjalna ilość wytworzonych odpadów komunalnych – ogółem (Mg/rok) Ilość zebranych i przetworzonych odpadów komunalnych – ogółem [Mg/rok] Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w zabudowie mieszkalnej i niemieszkalnej w przeliczeniu na mieszkańca [kg/M/rok] Ilość odpadów zdeponowanych na składowiskach w 2004 [%] 94,0 w 2010 [%] 73,4 64,0 Ilość odpadów skierowanych bezpośrednio do instalacji w 2010 [%] 26,6 36,0 MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

6 Kilka słów o MPO Kraków Odpady komunalne zebrane przez MPO
w Krakowie w roku 2011 Kilka słów o MPO Kraków MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

7 Kilka słów o MPO Kraków Odpady komunalne zebrane przez MPO
w Krakowie i obszarze metropolitalnym w roku 2011 Kilka słów o MPO Kraków MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

8 Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dla Krakowa przekazywanych do składowania w roku 2011 Kilka słów o MPO Kraków MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

9 Kilka słów o MPO Kraków Schemat postępowania z odpadami
składowanie odpadów biogaz komunalne Rodzaje odpadów: Składowisko segregowane segregacja na rodzaje recyklerzy sprzedaż surowców wtórnych magazyn Sortownia frakcji suchej recyklerzy: produkcja paliwa alternatywnego (cementownia); odzysk sprzętu elektrycznego i elektronicznego; opony (do produkcji tzw. cichego asfaltu demontaż wielkogabarytowe Zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych, odpadów elektrycznych i elektronicznych zielone kompostowanie sprzedaż kompostu Kompostownia odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie) MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

10 Kilka słów o MPO Kraków Selektywna zbiórka odpadów realizowana przez MPO Spółka z o.o. w Krakowie Rok 1994 – rusza selektywna zbiórka odpadów w dzwonach (W mieście zostaje rozstawionych kilkadziesiąt kompletów pojemników.) Zbiórka zostaje zaakceptowana społecznie i coraz chętniej mieszkańcy korzystają z dzwonów. Rok 2004 – odpady wielkogabarytowe; zostaje przeprowadzona pierwsza Akcja „Wystawka Chodnikowa” w Dzielnicy I Rok – objęcie Akcją „Wystawka Chodnikowa” innych dzielnic Krakowa. Podział Akcji na „Wystawkę Chodnikową „ dla zabudowy jednorodzinnej i kamienic, „Wystawkę Kontenerową” (realizowaną na zlecenie Miasta) oraz Wystawkę w Spółdzielniach Mieszkaniowych. Rok – wprowadzenie pilotażowego programu selektywnej zbiórki surowców wtórnych u źródła na kilku krakowskich osiedlach domów jednorodzinnych w podstawianych do domów żółtych pojemnikach. Akcja spotyka się z aprobatą, a doświadczenia posłużą do kolejnych istotnych kroków i ulepszeń. Rok – po podsumowaniu akcji pilotażowej i przyjęciu przez Radę Miasta Krakowa nowej uchwały dotyczącej utrzymania czystości w mieście, dopuszcza się używanie worków do selektywnej zbiórki u źródła. Rok 2009 – oficjalna kampania informacyjno – edukacyjna i dalsze doskonalenie programu selektywnej zbiórki surowców wtórnych u źródła; ŻÓŁTY WOREK NA CZYSTE ŚMIECI – dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, a dla mieszkańców bloków – ŻÓŁTY POJEMNIK NA CZYSTE ŚMIECI Rok – udoskonalenie akcji „Wystawka Chodnikowa” poprzez wprowadzenie akcji p.n. „Wystawka Przydomowa”, gdzie odpady wielkogabarytowe są zbierane z posesji, a nie jak dotychczas z ulicy. Udoskonalenie Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów Wielkogabarytowych przy Sortowni Barycz (tzw. Lamusownie). Rok 2011 – Otwarcie Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów obok Zakładu Demontażu (finansowanie - mechanizm norweski). Beneficjent: Miasto Kraków, inwestor: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, operator: MPO Kraków MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

11 Kilka słów o MPO Kraków SYSTEM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW REALIZOWANY PRZEZ MPO KRAKÓW Podsystemy Selektywna zbiórka surowców wtórnych Selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz opon i odpadów niebezpiecznych Selektywna zbiórka innych frakcji odpadów Programy Pojemniki typu iglo Żółty worek na czyste śmieci Żółty pojemnik na czyste śmieci Segregacja w gminach Wystawka przydomowa Wystawka u dużych zarządców nieruchomości Wystawka kontenerowa Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów Zbiórka odpadów zielonych Zbiórka przeterminowanych lekarstw i baterii Zbiórka odpadów budowlanych MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

12 Kilka słów o MPO Kraków SELEKTYWNA ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH
POJEMNIKI TYPU IGLO ŻÓŁTY WOREK NA CZYSTE ODPADY ŻÓŁTY POJEMNIK NA CZYSTE ODPADY SEGREGACJA W GMINACH obsługa ponad 600 ogólnodostępnych gniazd segregacji na terenie całego miasta pojemniki ustawiane na terenie firm, instytucji, sklepów itd. dla zabudowy wielorodzinnej realizowany w ramach umów ze spółdzielniami i wspólnotami na wywóz odpadów komunalnych. mieszkańcy mają do dyspozycji w altanach śmietnikowych, prócz niebieskich, żółte pojemniki na wszystkie wyrzucane surowce wtórne. dla zabudowy jednorodzinnej w ramach umowy na wywóz odpadów komunalnych klient otrzymuje worki, do których zbiera wszystkie surowce wtórne. Worki odbierane są jeden raz w miesiącu sprzed posesji. dla mieszkańców okolic Krakowa w ramach umów na wywóz odpadów komunalnych klienci dostają kolorowe worki na surowce wtórne (od 2 do 4 w zależności od gminy i systemu zbiórki) worki odbierane są wedle ustalonego harmonogramu MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

13 Kilka słów o MPO Kraków SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ODPADÓW URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH ORAZ OPON WYSTAWKA PRZYDOMOWA WYSTAWKA U DUŻYCH ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI WYSTAWKA KONTENEROWA ZBIÓRKA W ZBIORCZYCH PUNKTACH GROMADZENIA ODPADÓW dla mieszkańców domów jednorodzinnych i kamienic w ramach umowy na wywóz odpadów komunalnych klient ma zapewniony 2 razy w roku odbiór wielkich gabarytów klient zgłasza potrzebę wywozu, ustalany jest na bieżąco termin i godzina wywozu odpady nietypowe zbierane są bezpośrednio z posesji klienta program ogólno –dostępny na zlecenie ZIKiT we wskazanych miejscach i terminie podstawiane są kontenery na wielkie gabaryty po zakończeniu akcji kontenery są wywożone przez nasze brygady celem programu jest zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk dla mieszkańców osiedli w ramach umów na wywóz odpadów komunalnych z administratorami osiedli klienci mają zapewniony wywóz wielkich gabarytów administrator ustala z MPO termin i podaje mieszkańcom miejsce gromadzenia dla mieszkańców Krakowa do punktów można przywieźć odpady wielkogabarytowe, sprzęty AGD i RTV, odpady niebezpieczne, surowce wtórne niemieszczące się w dzwonach MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

14 Kilka słów o MPO Kraków Selektywna zbiórka odpadów zielonych
skierowana do firm ogrodniczych, dużych administratorów nieruchomości itp. odpady gromadzone są w workach lub kontenerach i odbierane przez MPO specjalistycznymi samochodami. trafiają do kompostowni i są przetwarzane na wysokiej jakości kompost. MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

15 Kilka słów o MPO Kraków Obiekty gospodarki odpadami zrealizowane i zarządzane przez MPO Spółka z o.o. w Krakowie OBIEKTY ZREALIZOWANE: rozbudowa i unowocześnienie Składowiska Odpadów Komunalnych Barycz (rekultywacja starego i budowa nowego składowiska) wraz z inwestycjami towarzyszącymi (kolektor Malinówka, modernizacja ulicy Kuryłowicza) kompostownia kontenerowa odpadów Barycz, sortownia odpadów komunalnych Barycz wraz z halą magazynową i zbiorczym punktem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, zespół agregatów prądotwórczych wytwarzających energię z biogazu do produkcji energii odnawialnej zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych, odpadów elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia i modułem do przetwarzania opon, zbiorcze punkty gromadzenia odpadów (przy ul. Krzemienieckiej 40 i Nowohuckiej 1) OBIEKTY W TRAKCIE REALIZACJI I PRZYGOTOWYWANE DO REALIZACJI kompostownia o możliwości biostabilizacji Mg/rok odpadów biodegradowalnych (termin ukończenia – czerwiec 2012) sortownia odpadów zmieszanych przepustowości Mg/rok wraz z modułem do biostabilizacji (termin ukończenia – grudzień 2013) MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

16 Kilka słów o MPO Kraków CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI BARYCZ
nowa kompostownia Sortownia wraz z punktem gromadzenia odpadów Barycz nowa sortownia I etap składowiska kompostownia II etap składowiska III etap składowiska Obiekty Centrum Gospodarki Barycz Obiekty w fazie budowy i przygotowania MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

17 Kilka słów o MPO Kraków Zdjęcia z budowy nowej kompostowni
MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

18 Kilka słów o MPO Kraków Inwestycje zrealizowane przez MPO Spółka z o.o. : SKŁADOWISKO lokalizacja na terenach pokopalnianych, powierzchnia 36 ha, podzielona na III etapy, z czego III ostatni jest obecnie eksploatowany, przewidywany czas wypełnienia do 2016 roku. MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

19 Kilka słów o MPO Kraków Inwestycje zrealizowane przez MPO Spółka z o.o. : BLOKI ENERGETYCZNE pierwszy zespół prądotwórczy powstał w 1998 roku przetwarza składowiskowy biogaz w energię elektryczną i cieplną ostatni czwarty oddany w 2009 roku ma największą moc 469 kWh (łączna moc 4 agregatów wynosi 1341 kW energii elektrycznej i ok kW energii cieplnej) MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

20 Kilka słów o MPO Kraków Inwestycje zrealizowane przez MPO Spółka z o.o. : KOMPOSTOWNIA oddana do użytku w 2005 roku składa się z 16 kontenerów, 2 kontenerów z biofiltrem oraz urządzenia ładującego i sterującego odpady rozdrobnione poddawane są naturalnym procesom rozkładu w wysokiej temperaturze i odpowiedniej wilgotności otrzymywany kompost ma wszelkie certyfikaty i zezwolenia. Stanowi doskonały nawóz użyźniający glebę MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

21 Kilka słów o MPO Kraków Inwestycje zrealizowane przez MPO Spółka z o.o. : SORTOWNIA funkcjonuje od 2006 roku sortowanie odbywa się mechanicznie i ręcznie trafiają tu wszystkie surowce wtórne (tzw. frakcja sucha) sortowanie na frakcje, prasowanie w bele i magazynowanie w wyniku procesów sortowania otrzymuje się: makulaturę, szkło białe i kolorowe, metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne białe i kolorowe oraz opakowania PEHD i folie MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

22 Kilka słów o MPO Kraków Inwestycje zrealizowane przez MPO Spółka z o.o. : ZAKŁAD DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON działa od 2010 roku trafiają tu wszelkie odpady nietypowe są demontowane na 3 liniach produkcyjnych: linii ręcznego demontażu (sprzęt AGD i RTV itp.), linii do rozdrabniania opon, linii mechanicznego rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych (meble itp.) MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

23 ZBIORCZE PUNKTY GROMADZENIA ODPADÓW
Zbiorczy punkt gromadzenia odpadów wielkogabarytowych przy sortowni Barycz Zbiorczy punkt gromadzenia odpadów - Lamusownia Obiekt zrealizowany przy wykorzystaniu mechanizmu norweskiego – beneficjent: Miasto Kraków, inwestor: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, operator: MPO Kraków MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

24 Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2001
MPO KRAKÓW jest laureatem licznych nagród oraz wyróżnień. Do najważniejszych zaliczyć można: Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2001 Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania – Jakość i Środowisko Statuetkę EKOLAUR w kategorii „Gospodarka odpadami, rekultywacja terenów zdegradowanych” Wyróżnienie „KLON 2001” za wybitne osiągnięcia ekologiczne i gospodarcze Przynależność do elitarnego Klubu Gazel Biznesu – grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii przyznany w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ MPO Kraków, 2 kwietnia 2012


Pobierz ppt "Doświadczenia MPO w gospodarowaniu odpadami komunalnymi Krakowa i 50 gmin aglomeracji krakowskiej MPO Kraków, 2 kwietnia 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google