Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia MPO w gospodarowaniu odpadami komunalnymi Krakowa i 50 gmin aglomeracji krakowskiej 1MPO Kraków, 2 kwietnia 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia MPO w gospodarowaniu odpadami komunalnymi Krakowa i 50 gmin aglomeracji krakowskiej 1MPO Kraków, 2 kwietnia 2012."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia MPO w gospodarowaniu odpadami komunalnymi Krakowa i 50 gmin aglomeracji krakowskiej 1MPO Kraków, 2 kwietnia 2012

2 2 Kilka słów o MPO Kraków Rok 1866 – Powołanie w strukturze magistratu jednostki odpowiedzialnej za utrzymanie czystości Rok 1906 – Wydzielenie ze struktury magistratu działalności w zakresie utrzymania czystości i gospodarki odpadami - rozpoczęcie działalności w zakresie utrzymania czystości – powstaje Zakład Oczyszczania Miasta Rok 1951 – zmienia nazwę na Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Rok 1993 – firma przekształca się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów ma Miasto Kraków. Jest głównym elementem miejskiego systemu gospodarki odpadami. Dzięki stałemu, systematycznemu rozwojowi jest największą i najbardziej nowocześnie zarządzaną firmą w regionie. Ma ponad 35% udziałów w rynku województwa małopolskiego. Kilka słów o MPO Kraków

3 MPO Kraków, 2 kwietnia 20123 Kilka słów o MPO Kraków Firma zatrudnia ponad 650 pracowników Ilość jednostek transportowo – sprzętowych wynosi 300 sztuk Kilka słów o MPO Kraków Działalność podstawowa Wywóz odpadów stałych Wywóz nieczystości ciekłych Zimowe oraz letnie oczyszczanie dróg, placów i chodników Odbiór odpadów selektywnie zbieranych (surowce wtórne, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych) Zarządzanie kompleksem obiektów ekologicznych Barycz Działalność pomocnicza Sprzedaż pojemników oraz worków na odpady Naprawa i regeneracja pojemników i kontenerów Naprawa samochodów Sprzedaż paliw, olejów i akcesoriów samochodowych we własnej stacji paliw

4 MPO Kraków, 2 kwietnia 20124 Kilka słów o MPO Kraków MPO Kraków działa w Krakowie i w wielu gminach podkrakowskich świadcząc najwyższej jakości usługi. Obsługuje 65% rynku w Krakowie i około 35% rynku województwa małopolskiego, co w sumie daje ponad milion klientów. Obszar woj. Małopolskiego – 55 gminObszar woj. Świętokrzyskiego – 14 gmin

5 MPO Kraków, 2 kwietnia 20125 Kilka słów o MPO Kraków Gospodarka odpadami komunalnymi realizowana przez MPO Spółka z o.o. w Krakowie PolskaKraków Potencjalna ilość wytworzonych odpadów komunalnych – ogółem (Mg/rok) 12.500.000351.000 Ilość zebranych i przetworzonych odpadów komunalnych – ogółem [Mg/rok] 10.000.000327.000 Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w zabudowie mieszkalnej i niemieszkalnej w przeliczeniu na mieszkańca [kg/M/rok] 270 - 360400-460 Ilość odpadów zdeponowanych na składowiskach w 2004 [%] 94,0 Ilość odpadów zdeponowanych na składowiskach w 2010 [%] 73,464,0 Ilość odpadów skierowanych bezpośrednio do instalacji w 2010 [%] 26,636,0

6 MPO Kraków, 2 kwietnia 20126 Kilka słów o MPO Kraków Odpady komunalne zebrane przez MPO w Krakowie w roku 2011

7 MPO Kraków, 2 kwietnia 20127 Kilka słów o MPO Kraków Odpady komunalne zebrane przez MPO w Krakowie i obszarze metropolitalnym w roku 2011

8 MPO Kraków, 2 kwietnia 20128 Kilka słów o MPO Kraków Poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dla Krakowa przekazywanych do składowania w roku 2011

9 MPO Kraków, 2 kwietnia 20129 Kilka słów o MPO Kraków Schemat postępowania z odpadami komunalne segregowane wielkogabarytowe zielone Składowisko Sortownia frakcji suchej Zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych, odpadów elektrycznych i elektronicznych składowanie odpadów segregacja na rodzaje demontaż kompostowanie biogaz magazyn recyklerzy sprzedaż surowców wtórnych Rodzaje odpadów: Kompostownia odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie) recyklerzy: produkcja paliwa alternatywnego (cementownia); odzysk sprzętu elektrycznego i elektronicznego; opony (do produkcji tzw. cichego asfaltu sprzedaż kompostu

10 MPO Kraków, 2 kwietnia 201210 Kilka słów o MPO Kraków Selektywna zbiórka odpadów realizowana przez MPO Spółka z o.o. w Krakowie Rok 1994 – rusza selektywna zbiórka odpadów w dzwonach (W mieście zostaje rozstawionych kilkadziesiąt kompletów pojemników.) Zbiórka zostaje zaakceptowana społecznie i coraz chętniej mieszkańcy korzystają z dzwonów. Rok 2004 – odpady wielkogabarytowe; zostaje przeprowadzona pierwsza Akcja Wystawka Chodnikowa w Dzielnicy I Rok 2006 – objęcie Akcją Wystawka Chodnikowa innych dzielnic Krakowa. Podział Akcji na Wystawkę Chodnikową dla zabudowy jednorodzinnej i kamienic, Wystawkę Kontenerową (realizowaną na zlecenie Miasta) oraz Wystawkę w Spółdzielniach Mieszkaniowych. Rok 2008 – wprowadzenie pilotażowego programu selektywnej zbiórki surowców wtórnych u źródła na kilku krakowskich osiedlach domów jednorodzinnych w podstawianych do domów żółtych pojemnikach. Akcja spotyka się z aprobatą, a doświadczenia posłużą do kolejnych istotnych kroków i ulepszeń. Rok 2008 – po podsumowaniu akcji pilotażowej i przyjęciu przez Radę Miasta Krakowa nowej uchwały dotyczącej utrzymania czystości w mieście, dopuszcza się używanie worków do selektywnej zbiórki u źródła. Rok 2009 – oficjalna kampania informacyjno – edukacyjna i dalsze doskonalenie programu selektywnej zbiórki surowców wtórnych u źródła; ŻÓŁTY WOREK NA CZYSTE ŚMIECI – dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, a dla mieszkańców bloków – ŻÓŁTY POJEMNIK NA CZYSTE ŚMIECI Rok 2010 – udoskonalenie akcji Wystawka Chodnikowa poprzez wprowadzenie akcji p.n. Wystawka Przydomowa, gdzie odpady wielkogabarytowe są zbierane z posesji, a nie jak dotychczas z ulicy. Udoskonalenie Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów Wielkogabarytowych przy Sortowni Barycz (tzw. Lamusownie). Rok 2011 – Otwarcie Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów obok Zakładu Demontażu (finansowanie - mechanizm norweski). Beneficjent: Miasto Kraków, inwestor: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, operator: MPO Kraków

11 MPO Kraków, 2 kwietnia 201211 Kilka słów o MPO Kraków SYSTEM SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW REALIZOWANY PRZEZ MPO KRAKÓW Podsystemy Selektywna zbiórka surowców wtórnych Selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz opon i odpadów niebezpiecznych Selektywna zbiórka innych frakcji odpadów Programy Pojemniki typu iglo Żółty worek na czyste śmieci Żółty pojemnik na czyste śmieci Segregacja w gminach Wystawka przydomowa Wystawka u dużych zarządców nieruchomości Wystawka kontenerowa Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów Zbiórka odpadów zielonych Zbiórka przeterminowanych lekarstw i baterii Zbiórka odpadów budowlanych

12 MPO Kraków, 2 kwietnia 201212 Kilka słów o MPO Kraków SELEKTYWNA ZBIÓRKA SUROWCÓW WTÓRNYCH POJEMNIKI TYPU IGLO obsługa ponad 600 ogólnodostępnych gniazd segregacji na terenie całego miasta pojemniki ustawiane na terenie firm, instytucji, sklepów itd. ŻÓŁTY WOREK NA CZYSTE ODPADY dla zabudowy jednorodzinnej w ramach umowy na wywóz odpadów komunalnych klient otrzymuje worki, do których zbiera wszystkie surowce wtórne. Worki odbierane są jeden raz w miesiącu sprzed posesji. ŻÓŁTY POJEMNIK NA CZYSTE ODPADY dla zabudowy wielorodzinnej realizowany w ramach umów ze spółdzielniami i wspólnotami na wywóz odpadów komunalnych. mieszkańcy mają do dyspozycji w altanach śmietnikowych, prócz niebieskich, żółte pojemniki na wszystkie wyrzucane surowce wtórne. SEGREGACJA W GMINACH dla mieszkańców okolic Krakowa w ramach umów na wywóz odpadów komunalnych klienci dostają kolorowe worki na surowce wtórne (od 2 do 4 w zależności od gminy i systemu zbiórki) worki odbierane są wedle ustalonego harmonogramu

13 MPO Kraków, 2 kwietnia 201213 Kilka słów o MPO Kraków WYSTAWKA PRZYDOMOWA dla mieszkańców domów jednorodzinnych i kamienic w ramach umowy na wywóz odpadów komunalnych klient ma zapewniony 2 razy w roku odbiór wielkich gabarytów klient zgłasza potrzebę wywozu, ustalany jest na bieżąco termin i godzina wywozu odpady nietypowe zbierane są bezpośrednio z posesji klienta WYSTAWKA U DUŻYCH ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI WYSTAWKA KONTENEROWA ZBIÓRKA W ZBIORCZYCH PUNKTACH GROMADZENIA ODPADÓW dla mieszkańców Krakowa do punktów można przywieźć odpady wielkogabarytowe, sprzęty AGD i RTV, odpady niebezpieczne, surowce wtórne niemieszczące się w dzwonach dla mieszkańców osiedli w ramach umów na wywóz odpadów komunalnych z administratorami osiedli klienci mają zapewniony wywóz wielkich gabarytów administrator ustala z MPO termin i podaje mieszkańcom miejsce gromadzenia program ogólno –dostępny na zlecenie ZIKiT we wskazanych miejscach i terminie podstawiane są kontenery na wielkie gabaryty po zakończeniu akcji kontenery są wywożone przez nasze brygady celem programu jest zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ODPADÓW URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH ORAZ OPON

14 MPO Kraków, 2 kwietnia 201214 Kilka słów o MPO Kraków Selektywna zbiórka odpadów zielonych skierowana do firm ogrodniczych, dużych administratorów nieruchomości itp. odpady gromadzone są w workach lub kontenerach i odbierane przez MPO specjalistycznymi samochodami. trafiają do kompostowni i są przetwarzane na wysokiej jakości kompost.

15 MPO Kraków, 2 kwietnia 201215 Kilka słów o MPO Kraków Obiekty gospodarki odpadami zrealizowane i zarządzane przez MPO Spółka z o.o. w Krakowie OBIEKTY ZREALIZOWANE: rozbudowa i unowocześnienie Składowiska Odpadów Komunalnych Barycz (rekultywacja starego i budowa nowego składowiska) wraz z inwestycjami towarzyszącymi (kolektor Malinówka, modernizacja ulicy Kuryłowicza) kompostownia kontenerowa odpadów Barycz, sortownia odpadów komunalnych Barycz wraz z halą magazynową i zbiorczym punktem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, zespół agregatów prądotwórczych wytwarzających energię z biogazu do produkcji energii odnawialnej zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych, odpadów elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia i modułem do przetwarzania opon, zbiorcze punkty gromadzenia odpadów (przy ul. Krzemienieckiej 40 i Nowohuckiej 1) OBIEKTY W TRAKCIE REALIZACJI I PRZYGOTOWYWANE DO REALIZACJI kompostownia o możliwości biostabilizacji 50 000 Mg/rok odpadów biodegradowalnych (termin ukończenia – czerwiec 2012) sortownia odpadów zmieszanych przepustowości 100 000 Mg/rok wraz z modułem do biostabilizacji (termin ukończenia – grudzień 2013)

16 MPO Kraków, 2 kwietnia 201216 Kilka słów o MPO Kraków CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI BARYCZ nowa sortownia nowa kompostownia Sortownia wraz z punktem gromadzenia odpadów Barycz kompostownia Obiekty Centrum Gospodarki BaryczObiekty w fazie budowy i przygotowania I etap składowiska II etap składowiska III etap składowiska

17 MPO Kraków, 2 kwietnia 201217 Kilka słów o MPO Kraków Zdjęcia z budowy nowej kompostowni

18 MPO Kraków, 2 kwietnia 201218 Kilka słów o MPO Kraków Inwestycje zrealizowane przez MPO Spółka z o.o. : SKŁADOWISKO lokalizacja na terenach pokopalnianych, powierzchnia 36 ha, podzielona na III etapy, z czego III ostatni jest obecnie eksploatowany, przewidywany czas wypełnienia do 2016 roku.

19 MPO Kraków, 2 kwietnia 201219 Kilka słów o MPO Kraków Inwestycje zrealizowane przez MPO Spółka z o.o. : BLOKI ENERGETYCZNE pierwszy zespół prądotwórczy powstał w 1998 roku przetwarza składowiskowy biogaz w energię elektryczną i cieplną ostatni czwarty oddany w 2009 roku ma największą moc 469 kWh (łączna moc 4 agregatów wynosi 1341 kW energii elektrycznej i ok. 1900 kW energii cieplnej)

20 MPO Kraków, 2 kwietnia 201220 Kilka słów o MPO Kraków Inwestycje zrealizowane przez MPO Spółka z o.o. : KOMPOSTOWNIA oddana do użytku w 2005 roku składa się z 16 kontenerów, 2 kontenerów z biofiltrem oraz urządzenia ładującego i sterującego odpady rozdrobnione poddawane są naturalnym procesom rozkładu w wysokiej temperaturze i odpowiedniej wilgotności otrzymywany kompost ma wszelkie certyfikaty i zezwolenia. Stanowi doskonały nawóz użyźniający glebę

21 MPO Kraków, 2 kwietnia 201221 Kilka słów o MPO Kraków Inwestycje zrealizowane przez MPO Spółka z o.o. : SORTOWNIA funkcjonuje od 2006 roku sortowanie odbywa się mechanicznie i ręcznie trafiają tu wszystkie surowce wtórne (tzw. frakcja sucha) sortowanie na frakcje, prasowanie w bele i magazynowanie w wyniku procesów sortowania otrzymuje się: makulaturę, szkło białe i kolorowe, metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne białe i kolorowe oraz opakowania PEHD i folie

22 MPO Kraków, 2 kwietnia 201222 Kilka słów o MPO Kraków Inwestycje zrealizowane przez MPO Spółka z o.o. : ZAKŁAD DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ OPON działa od 2010 roku trafiają tu wszelkie odpady nietypowe są demontowane na 3 liniach produkcyjnych: linii ręcznego demontażu (sprzęt AGD i RTV itp.), linii do rozdrabniania opon, linii mechanicznego rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych (meble itp.)

23 MPO Kraków, 2 kwietnia 201223 ZBIORCZE PUNKTY GROMADZENIA ODPADÓW Zbiorczy punkt gromadzenia odpadów wielkogabarytowych przy sortowni Barycz Zbiorczy punkt gromadzenia odpadów - Lamusownia Obiekt zrealizowany przy wykorzystaniu mechanizmu norweskiego – beneficjent: Miasto Kraków, inwestor: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, operator: MPO Kraków

24 MPO Kraków, 2 kwietnia 201224 MPO KRAKÓW jest laureatem licznych nagród oraz wyróżnień. Do najważniejszych zaliczyć można: Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2001 Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania – Jakość i Środowisko Statuetkę EKOLAUR w kategorii Gospodarka odpadami, rekultywacja terenów zdegradowanych Wyróżnienie KLON 2001 za wybitne osiągnięcia ekologiczne i gospodarcze Przynależność do elitarnego Klubu Gazel Biznesu – grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii przyznany w Narodowym Konkursie Ekologicznym Przyjaźni Środowisku

25 MPO Kraków, 2 kwietnia 201225 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Doświadczenia MPO w gospodarowaniu odpadami komunalnymi Krakowa i 50 gmin aglomeracji krakowskiej 1MPO Kraków, 2 kwietnia 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google