Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki"— Zapis prezentacji:

1 © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
Mody w zarządzaniu Prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki Katedra Zarządzania w Gospodarce Szkoła Główna Handlowa © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

2 © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
„Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the street. Fashion has to do with ideas, the way we live, what is happening” - Coco Chanel © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

3 Mody w zarządzaniu – pytania i tezy
Czym jest moda? Dlaczego powstaje moda? Jak powstaje moda? Kto ją kreuje i rozpowszechnia? Dlaczego pewne rzeczy stają się modne a inne nie? W jaki sposób moda się zmienia? Dlaczego mody wracają? Co się dzisiaj „nosi” w zarządzaniu? Tezy: Mody są nieodłącznym elementem środowiska zarządzania Cykl życia mody ulega skróceniu pod wpływem zmieniającego się otoczenia, narastającej niepewności i walki konkurencyjnej Głównymi kreatorami mód stały się firmy doradcze o zasięgu międzynarodowym, globalnym. © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

4 © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
Czym jest moda? „zwyczaj, obyczaj przejściowy, zmienny, przeciwstawiający się dotychczasowej tradycji w danej dziedzinie”  „charakterystyczny dla danej epoki i środowiska zespół cech, obejmujący strój, zachowanie, zainteresowania, światopogląd, zwyczaj, pęd”, (Słownik współczesnego języka polskiego, 1999) Pojęcie mody © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

5 © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
Czym jest moda? Zjawisko mody Moda: jest rodzajem przejściowego obyczaju. Przejawia się w szerokim zakresie rzeczy i zachowań należących do kultury, do sposobu życia danej grupy ludzi jest zjawiskiem historycznym, społecznym, zbiorowym, powiązanym z grupą społeczną, w jej funkcjonowaniu istnieje podział ról oznacza zmianę nie tylko zewnętrznych artefaktów, ale także norm i wartości polega na powszechnym stosowaniu wzoru. Wszyscy zaczynamy dążyć do tego samego lub podobnego unifikuje. Zbyt powszechna moda, wychodzi z mody. jest ciągłym procesem zmian, w którym pewne formy społeczne cieszą się akceptacją i poważaniem, a następnie zostają zastąpione przez inne idące z duchem czasu Szersze spojrzenie na zjawisko mody, akcentujące jej związki z psychologią, socjologią, antropologią kulturową, jest niezbędne gdy chcemy analizować „mody w zarządzaniu”. © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

6 Mody a fanaberie Fanaberie ( ang. Fads ).
są to „chwilowe mody”, mają efemeryczny charakter. Nie mają ciągłości historycznej, powstają niezależnie od poprzedniczek, nie mają sukcesorów. są modami, które ze względu na ich słabe oddziaływanie, zakorzenienie się i upowszechnienie nie zyskały dostatecznej akceptacji społecznej  rozumiane jako fantazje, pociąg do czegoś, pasje mogą wpływać na kształtowanie się mód Granice między pojęciami są płynne i subtelne © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

7 © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
Cechy mody zmienność, krótkotrwałość, plastyczność, oddziaływanie społeczne o różnym zasięgu i sile, wyróżnianie się, nadawanie prestiżu, budowanie/potwierdzanie pozycji społecznej, elitarność, rygorystyczność nacisków, jaki wywiera na swoich zwolenników, akceptacja społeczna, rzadko tworzy się spontanicznie, oddolnie, duża doza ryzyka, struktura, z której wynikają pozycje i role (centrum i peryferia, kreatorzy i wcześni oraz późni naśladowcy), dynamika, (cykl życia), zdobywanie akceptacji i jej utrata. © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

8 Przyczyny powstawania mody
potrzeba wyróżnienia, (przyciąganie uwagi innych, akceptacja, atrakcyjność prestiż, rozgłos, sława, rywalizacja, przewaga nad rywalami, wyrażanie swojego „ja”, wzmacnianie „ego”, ukazywanie wewnętrznych, własnych zainteresowań, narcyzm), potrzeba bycia oryginalnym, potrzeba poszukiwania, (ciekawość, zainteresowanie nowością, ucieczka od znużenia, rutyny, potrzeba bezpieczeństwa, wzmocnienie poczucia własnej wartości, dorównanie innym, demonstrowanie przynależności do określonej elitarnej grupy społecznej, obawa o pozostawanie w tyle, przejaw zacofania, strach przed izolacją, ostracyzmem, zdobycie atrakcyjnej pozycji rynkowej i konkurencyjnej, zysk © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

9 Moda jako zjawisko historyczne
XVII w. francuski dwór królewski (prekursorem ośrodków promocji mody) Dwór królewski Elitarne szkoły biznesu, firmy doradcze Stroje, język Symbole, gadżety identyfikujące i wyróżniające Normy, reguły Koncepcje, techniki zarządzania Pierwsze czasopisma Czasopisma biznesowe Ważne miejsce w literaturze Coraz więcej miejsca w mediach Zaangażowanie autorytetów kultury Zaangażowanie autorytetów świata biznesu Opis ubiorów, zachowań Opis i kreowanie sposobów działania © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

10 Moda jako zjawisko historyczne
Zaczął się okres komercjalizacji mody. Zauważono, ze na modzie można dobrze zarobić. Spowodowało to rozwój całego przemysłu związanego z jej promocją Środkami promocji stała się nie tylko prasa, malarstwo, ale także pokazy, a wraz z rozwojem mediów film, radio, telewizja,. internet Rozwój mediów przyczynił się do rozwoju mód.  Także przemieszczanie się ludzi, komunikacja przyczyniły się do upowszechnienia mód, zwiększenia zasięgu ich oddziaływania. Następowały procesy dominacji określonych mód, wzajemnej koegzystencji różnych mód, czy stopniowego przenikania się i wzajemnych inspiracji W XX w. nastąpiło szybsze rozpowszechnianie się mód z centrów na peryferia, co wynika z rozwoju nowoczesnych środków przekazu © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

11 © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
Cykl życia mody Cykl życia mody można przyrównać do cyklu życia produktu. W fazie komercjalizacji mody możemy wyróżnić etapy: wprowadzania na rynek wzrostu, dojrzałości starzenia się i w konsekwencji wycofania z rynku. Cykl życia mody można opisać także w kategorii migracji wartości. Składa się z trzech faz: napływu stabilizacji odpływu: Cykl życia mód ulega stałemu skracaniu. © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

12 Jak to się dzieje, że pojawiają się i zanikają mody?
Kluczowe znaczenie dla analizowania mody ma tzw. punkt zwrotny, tj. czas gdy zainteresowanie daną modą osiąga punkt kulminacyjny, po czym następuje proces zanikania mody, a sam przedmiot dotychczasowej mody staje się niemodny.. Moda wyłania się spośród innowacji, a rozprzestrzenia się poprzez imitacje Moda musi uzyskać akceptację społeczną, co dokonuje się etapowo, by stopniowo ją utracić. Jest wówczas zastępowana nową modą © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

13 Cykl życia mody – kreatorzy mody
Osoby, instytucje odpowiedzialne za tworzenie i rozpowszechnianie danej mody. Ich celem jest dążenie, by moda stała się popularna, była obowiązującym kanonem, wzorcem. Kim są kreatorzy mody? Wybitnymi jednostkami, twórcami, artystami, projektantami, krawcami Instytucjami, takimi jak domy mody, zwłaszcza światowe ( ważne są relacje między projektantami a domami mody) Producentami odzieży Popularnymi „twarzami” z elit (ważne są relacje między projektantami, domami mody a „twarzami”) W jaki sposób kreują modę? Eksperymentują, Opierają ją na kontraście, „idą pod prąd”, Wyróżniają się i szokują Wybiegają w przyszłość, starając się być awangardą © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

14 Cykl życia mody – kreatorzy mody
Czym się kierują? Własnymi marzeniami i aspiracjami, potrzebami samorealizacji Chęcią zaistnienia w szerszej skali, potrzebą akceptacji Zdobyciem popularności, uznania, prestiżu i sławy Zyskiem W jaki sposób upowszechniają modę? Uzyskując dostęp do mediów Współpracując z mediami Wywierając wpływ na media (interes jest tu obopólny) Pozyskując do współpracy osoby „twarze” © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

15 Cykl życia mody – wnioski
Kreowanie i rozpowszechnianie mody to skomplikowany proces. Wymaga zaangażowania wielu podmiotów o zbieżnych celach i interesach. Moda rzadko tworzy się spontanicznie, oddolnie. Jest raczej celową, narzuconą kreacją centrów mody. Jest lansowana i upowszechniana dzięki ich możliwościom marketingowym. Rozpowszechnianie się mody następuje z centrum na peryferia, zaś zanikanie następuje zazwyczaj, gdy zostanie ona przyjęta na peryferiach, lub przez warstwy niższe. Korzyści z kreowania i rozpowszechniania mody odnoszą wszyscy partnerzy, lecz w różnym stopniu. © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

16 Tendencje w modach – co dziś jest modne?
„Jeśli nie wiesz, jak się zachować, na wszelki wypadek zachowaj się przyzwoicie” – Antoni Słonimski Jeśli nie wiesz, jak się ubrać – ubierz się klasycznie (standard od kilkudziesięciu lat). Klasyczny strój daje największe poczucie bezpieczeństwa Dla wielu firm skoncentrowanie się na klasyce szansą na przetrwanie na rynku. Jak zauważa Francois Boucher w „Historii Mody” prawdziwe imperia zbudowali tylko ci projektanci mody, którzy pozostali wierni klasycznemu krawiectwu, jak Giorgio Armani, Valentino, Ralph Lauren © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

17 Tendencje w modach – co dziś jest modne?
Rozkwit klasyki wynika w dużej mierze z wymagań rynku. „Duże sektory rynku nie tolerują źle ubranych mężczyzn, a oni sami źle się czują, gdy po ich stroju nie można odczytać ich społecznego statusu”. Trudno jednoznacznie i obiektywnie to stwierdzić Brak jednego centrum kreacji mody. Żadne z centrów nie posiada pozycji dominującej Między podmiotami i centrami nasila się walka konkurencyjna, by wypromować własna modę Podmioty i centra współpracują ze sobą, tworzą grupy strategiczne, alianse, grona i sieci Coraz wyraźniejsze jest dążenie do kooperencji (coopetition) Zmienia się relacja między centrami a peryferiami Jakkolwiek nadal moda promieniuje od centrów do peryferii, to pojawiają się modele horyzontalne, a niekiedy modele oddolne typu „bottom –up”, jako wyraz antymody © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

18 © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
Mody w zarządzaniu Mody były i są istotnym elementem zarządzania. Z biegiem lat wzrasta na nie popyt. „Managers must appear to be acting in a rational and progressive manner. Fashionable techniques ... offer a tool for managers to achieve this apparent rationality, since they provide a recognized technique which managers can employ as a justification for their actions” (Thomas, 1999) Mody są kreowane przez kręgi liderów opinii, którzy z kolei są ukierunkowani przez istniejące ramy społeczne. Teoretycy (środowisko akademickie), doradcy (firmy konsultingowe i audytorskie), menedżerowie, dydaktycy (trenerzy), media, którzy uzyskali pozycję dominującą , zdobyli wpływ na praktyków, menedżerów. Popyt i podaż mód można określić jako proces mody. Rozwija się on pod wpływem cyklu życia mody Obszary, w których wpływ mody jest silny, charakteryzują się brakiem rygoryzmu i tendencją do ahistorycznych analiz. © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

19 © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
Mody w zarządzaniu Brak rygoryzmu w literaturze menedżerskiej i w praktyce może przybrać postać uproszczonych rozwiązań skomplikowanych problemów organizacji. Ilustracja tego zjawiska są: dychotomiczne modele zarządzania, kierowania ludźmi metody portfelowe ( BCG, Mc Kinsey) model 5. sił Portera (tzw. diament Portera) model 7 czynników sukcesu Petera/Watermana 12 zasad wydajności Emersona 14 zasad zarządzania – tzw droga Toyoty Uproszczone rozwiązania są często powodem porażek i zaczynem popytu na dodatkowe proste rozwiązania. Często pojawiają się one po pewnym czasie pod nowymi nazwami i z odświeżoną, wzbogacona treścią © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

20 © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
Mody w zarządzaniu - Modne angielskie słowa klucze w dziedzinie zarządzania (w nawiasie wyniki wyszukiwania w Google Scholar wraz z hasłem management) Process ( ) Teams ( ) Best Practice ( ) Excellence ( ) Total Quality ( ) Restructuring ( ) Knowledge ( ) Learning Organizations ( ) Change ( ) Empowerment ( ) Strategic Advantage ( ) Benchmarking ( ) Systems Thinking ( ) Outsourcing/Offshoring (99 600) Customer Focus ( ) © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

21 Mody w zarządzaniu – słowa kluczowe
Słowa klucze w listach prezesów spółek giełdowych Orientacja strategiczna i cele biznesu: strategia, strategiczny - 57%, wartość firmy - 40%, ład korporacyjny - 5%, etyka -3%, społeczna odpowiedzialność - 2%. orientacja marketingowa przedsiębiorstwa: marka -30%, satysfakcja klienta - 13%, relacje z klientami -7%. © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

22 Mody w zarządzaniu – słowa kluczowe c.d.
3. znaczenie zasobów niematerialnych partnerzy, alianse - 28% kompetencje pracowników -26% wiedza - 8% badania i rozwój- 6% innowacje, innowacyjność - 5% kultura organizacji-5%   4. „Twarde" techniki zarządzania doskonalenie operacji -68% restrukturyzacja - 40% akwizycje, fuzje - 39% ISO % Outsourcing - 7% Spóźniona polska adopcja pojęć opisujących praktyki zarządzania w porównaniu z firmami zachodnimi. Koncentracja polskich firm na "twardych", strukturalno-finansowych aspektach zarządzania "Miękkie" elementy systemu zarządzania, w tym zasoby niematerialne(wiedza, kompetencje, kultura, innowacje)odgrywają zdecydowanie mniejszą rolę. © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

23 Mody w zarządzaniu – modne koncepcje, metody i narzędzia zarządzania
W 2001 r. firma Bain&Company przeprowadziła sondaż w 461 firmach w 22 krajach świata, pytając zarządzających (CEO) o stosowane narzędzia i techniki zarządzania. Najczęściej stosowanymi były: Strategic planning 0,76 Mission & vision statements 0,70 Benchmarking 0,69 Outsourcing 0,63 Customer satisfaction measures 0,60 Growth strategies 0,55 Strategic alliances 0,53 Pay-for-performance 0,52 Customer segmentation 0,51 Core competencies 0,48 © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

24 Mody w zarządzaniu – modne koncepcje, metody i narzędzia zarządzania
Zawodnymi okazały się: Corporate venturing 0,42 Market disruption analysis 0,39 Real options analysis 0,32 Mergers Integration teams 0,21 CRM 0,18 Reengineering 0,17 Źródło: Bain&Company © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

25 Mody w zarządzaniu – modne koncepcje, metody i narzędzia zarządzania
Za najbardziej satysfakcjonujące uznano: Pay-for-performance 4,10 Strategic planning 4,06 Customer segmentation 3,99 Cycle time reduction 3,99 Real options analysis 3,97 Balanced Scorecard 3,96 Mission & vision statement 3,94 Merger Integration teams 3,92 Shareholder value analysis 3,92 TQM 3,91 Źródło: Bain&Company © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

26 25 najpopularniejszych metod zarządzania w badaniach Bain&Company
planowanie strategiczne (0,75), formułowanie misji i wizji firmy (0,70), benchmarking (0,69), outsourcing (0,63), mierzenie satysfakcji klienta (0,60), strategie wzrostu (0,55), alianse strategiczne (0,53), segmentacja klientów i zarządzanie ich wartością (0,51), kluczowe kompetencje (0,48). Za najbardziej satysfakcjonujące uznano: systemy wynagradzania za efekty, planowanie strategiczne, zarządzanie wartością klienta, redukcja czasu procesów, zrównoważoną kartę wyników, programy PMI (Pre- i Postmerger Integration). © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

27 Najpopularniejsze narzędzia zarządzania w raporcie Bain&Company
Narzędzia podzielono na 4 grupy: ze względu na częstotliwość ich wykorzystania oraz poziom satysfakcji z narzędzia © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

28 Pierwsza grupa - Narzędzia „w początkowej fazie wdrożenia”
Jeszcze wysoce niedoskonałe. Autorzy raportu zaliczają do nich: technikę identyfikacji radiowej RFID, blogi korporacyjne, etnografię konsumencką, Six Sigma. © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

29 Druga grupa - narzędzia „specjalistyczne”
Zaspokajają potrzeby niszowe. Są wykorzystywane okazjonalnie, lecz przynoszą dużą satysfakcję: BPR (reengineering), lean management, offshoring, outsourcing

30 Trzecia grupa - narzędzia „tępe” (bunt instruments)
Niezbyt efektywnie rozwiązujące uporczywe problemy organizacyjne. Są stosowane często, lecz nie przynoszą satysfakcji ich użytkownikom. Niektóre z nich stanowią przelotny kaprys menedżera, lub lepiej go legitymizują w środowisku: zarządzanie wiedzą, zrównoważona karta wyników, zarządzanie lojalnością klientów.

31 Czwarta grupa – tzw. narzędzia „doskonałe” (power tools)
Najwyżej oceniana pod względem częstotliwości stosowania i satysfakcji planowanie strategiczne, segmentację klientów, formułowanie misji i wizji, kluczowe kompetencje, zarządzanie relacjami z klientem (CRM), benchmarking, planowanie scenariuszowe i kryzysowe, alianse strategiczne, przeprojektowywanie procesów biznesowych, zarządzanie łańcuchami logistycznymi, Total Quality Management.

32 Mody w zarządzaniu – systemy edukacyjne
Na mody w zarządzaniu duży wpływ mają szkoły biznesu, w tym oferujące programy MBA Global Business School Ranking (Forbes 2011) Harvard Business School, USA Stanford University, USA University of Chicago (Both), USA University of Pennsylvania: Wharton, USA Columbia Business School, USA Darthmanth (Tuck), USA Northwestern (Kellogg), USALondon Business School, Wielka Brytania Cornell (Johnson), USAInsead, Francja Virginia (Darden) MIT Sloan, USA Ale w rankingu FT 2011 London Business School Wharton Harvard Business School Insead Stanford © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

33 © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
Mody w zarządzaniu Najwięcej studentów (kraje wysyłające) pochodzi z: Krajów azjatyckich 42% UE % Europy = spoza UE 12% Niewielka aktywność Polski w międzynarodowej wymianie studentów Polska wysyła poniżej 1% studentów za granicę; przyjmuje około 0,5% ( z krajów OECD tylko 0,1%) Procentowy udział studentów zagranicznych w Polsce systematycznie maleje © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

34 © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
Mody w zarządzaniu Ogromny rozkwit doradztwa dla przedsiębiorstw i aktywności międzynarodowych firm consultingowych  Rozwojowi firm o zasięgu międzynarodowym (globalnym), szkół biznesu, firm doradczych towarzyszy ogromny wzrost liczby publikacji w formie książek i czasopism W kształtowaniu się mód w zarządzaniu centralną i dominująca pozycję zajmuje rynek północnoamerykański. Z USA płyną impulsy do nowych pytań, perspektyw, badań rozszerzających perspektywy, sprzyjających zróżnicowaniu, ale też kształtowaniu się paradygmatów, metod, instrumentów zarządzania.. Obserwuje się trend rozwoju bazy metodologicznej. Powiązanie z teoriami ekonomicznymi, metodami formalnymi (ilościowymi), modelami statystyczno-ekonometrycznymi. Nastąpił duży rozwój badań empirycznych © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

35 © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
Mody w zarządzaniu W kształtowaniu się mód w zarządzaniu relatywnie większą rolę spełniają książki niż artykuły Szczególna popularnością cieszą się książki guru zarządzania (autorzy akademiccy, konsultanci, menedżerowie) 4 typy książek: „How to books” (How to manage); „What can we learn from”; „Survivals guides”; „seeks to explain the complicated world of management, finance, stock-market or whatever” Coraz częściej wielcy menedżerowie światowego biznesu sięgają po pióro Steve Jobs (Apple) -1 Charles Branson (Virgin) -2 Bill Gates (Microsoft) - 2 książki Andrew Grove (Intel) - 3 Donald Trump (Berkshire/Hattaway) – 6 Michael Dell (Dell) – 2 Jack Welch (General Electric)– 4 Jeffrey Immelt (GE) –1 Sam Palmisano (IBM) –1 Carly Florina ( HP) - 1 © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

36 Mody w zarządzaniu. 10 Best Business Books Ever
LP Tytuł Autor 1 In Search of Excellence. Lessons from Ameri’s Best Run Companies, 1982 Tom.J. Peters, Robert .H.Waterman 2 The Innovators Dillema. When New Techologies Cause Great Firms to Fail, 1997 Clayton M Christensen 3 How to Win Friends & Influence People, 1937 Dale Carnegie 4 The One-Minute Manager, 1981 Kenneth H. Blanchard, Spencer Johnson 5 The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change, 1989 Stephen R. Covey 6 Competitive Advantage. Techniques for Analyzing Industries and Competitors, 1980 Michael E. Porter 7 The Practice of Management, 1954 Peter F. Drucker 8 Built to Last; Successful Habits of Visionary Companies, 1994 James C. Collins, Jerry T. Porras 9 Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution, 1993 Michael Hammer, James Champy 10 Out of Crisis, 1982 W. Edwards Deming © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

37 © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
Mody w zarządzaniu Istnieje ścisła światowa czołówka czasopism naukowych, które od lat wywierają wpływ na rozwój dyscypliny zarządzania. Nie zmienia się ona od lat (Podsakoff i in. 2005). Należą do niej: Administrative Science Quarterly (ASQ) Academy of Management Journal (AMJ) Academy of Management Review (AMR) Strategic Management Journal (SMJ) Journal of Applied Psychology (JAP) Management Science (MS) Miejsca 7-9 zajmują czasopisma poświęcone zagadnieniom behawioralnym (psychologicznym, zachowaniom jednostek, grup, organizacji) Na 10. miejscu najczęściej cytowanych czasopism Harvard Business Review.(HBR) 14 „topowych” czasopism amerykańskich zbiera ponad 80% wszystkich cytowań . © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

38 © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
Mody w zarządzaniu Jednym z powodów stabilności czasopism jest to, że sponsorują je duże grupy środowisk akademickich, stawiające wysokie wymagania artykułom i same mocno angażujące się w ten proces. Większość czasopism jest sponsorowanych przez grupy profesjonalne, np.: AMR, AMJ przez Academy of Management SMJ przez Strategic Management Society JAP przez American Psychology Association © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

39 © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
Mody w zarządzaniu Ranking światowych czasopism w dziedzinie zarządzania w opiniach ekspertów z niemieckich ośrodków akademickich Ranking czasopism z zakresu zarządzania 1. Administrative Science Quarterly 9,32 2. Management Science 9,30 3. Academy of Management Journal 9,15 4. Strategic Management Journal 8,92 5. Journal of Economics and Managerial Strategy 8,89 Ranking czasopisma z obszaru niemieckojęzycznego 99. German Economic Review 7,90 116. Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 7,76 160. Zeitschrift für Betriebswirtschaft 7,37 173. Die Betriebswirtschaft 7,27 182. Management International Journal 7,20 © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

40 © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
Mody w zarządzaniu Stale dyskutowane koncepcje, tematy: Strategie rozwoju i konkurencji Orientacja na rynki kapitałowe i wartość dodaną Zarządzanie zmianą Znaczenie informacji i zarządzanie informacjami Internacjonalizacja i globalizacja Nowe typy organizacji i modele biznesowe – w stronę organizacji otwartych, modułowych, kooperujących, sieciowych Wiedza, potencjał społeczny i intelektualny, kapitał ludzki © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

41 Mody w zarządzaniu – wnioski końcowe
Mody są nieodłącznym elementem środowisk zarządzania, a ich znaczenie stale wzrasta Przyczyną rosnącego zainteresowania modami oraz powstawanie stale nowych mód w zarządzaniu są zmiany w otoczeniu biznesu, zawodność starych koncepcji, rosnąca rola rynku i „marketingu naukowego”, chęć wyróżnienia się, zdobycia przewagi konkurencyjnej oraz bycia „liderem” przemian. Charakteryzując fenomen mody w zarządzaniu można posłużyć się analogią lub metaforą gry lub teatru Cechy mody:: zmienność, krótkotrwałość, oddziaływanie społeczne o różnym zasięgu i sile, wyróżnianie się, nadawanie prestiżu, budowanie/potwierdzanie pozycji społecznej, elitarność, rygorystyczność nacisków, jaki wywiera na swoich zwolenników, akceptacja społeczna, rzadko tworzy się spontanicznie, oddolnie, duża doza ryzyka, struktura, z której wynikają pozycje i role (centrum i peryferia, kreatorzy i wcześni oraz późni naśladowcy),dynamika, (cykl życia), zdobywanie akceptacji i jej utrata © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

42 Mody w zarządzaniu – wnioski końcowe c.d.
W każdej modzie jest coś nowego, ciekawego; każda moda ma jakiś racjonalny pierwiastek. Istnieje cykl mody – jej powstawania i upowszechniania – oraz zjawisko migracji wartości mody ( w ramach dyscypliny naukowej, lub między dyscyplinami ) Cykl życia mody ulega skróceniu pod wpływem zmieniającego się otoczenia, narastającej niepewności i walki konkurencyjnej Głównymi kreatorami mód w zarządzaniu są firmy doradcze, szkoły biznesu i menedżerowie firm o zasięgu międzynarodowym. Następują powroty do mód sprzed lat, ale w innej formie i w zmienionej, często wzbogaconej treści W zarządzaniu żadnej nowej mody nie można przyjmować bezkrytycznie. Bezwzględne poddanie się modzie jest receptą na katastrofę. © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

43 © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
Literatura Abrahamson E. Managerial Fads and Fashions. The Diffusion and Rejection of Innovations. Academy of Management Review, vol. 16.No 3. ss Abrahamson E, Managerial Fashion, Management Fads, Academy of Management Review, vol. 21. No.1, January 1996 s Abrahamson E. Fairchild G. Management Fashion: Lifecycles, Triggers and Collective Learning Processes, Administrative Science Quarterly, 44. s Berger W. Business Reframing, 3. wydanie.. Gabler, Wiesbaden 2002 Blumer H, Fashion, w: D.L.Sills (red.) International Encyklopedia of the Social Sciences, vol. 5, Macmillan, New York 1969 Coco Chanel i zarządzanie. Wywiad z prof. A.K Koźmińskim. Manager Magazin ed. Polska, nr 4(17), kwiecień 2006 Davenport T.H. Prusak L. Wilson J.H. What’s the Big Idea? Creating and Capitalizing on the Best New Management Thinking. Harvard Business School Press, Boston 2002 Eriksen T. H, Tyrania chwili , PIW Warszawa 2003 Hindle T. Guide to Management Ideas and Gurus. Jackson B. Management Gurus and Management Fashions. Routledge, London 2001 Kapciak A, Moda. W: Encyklopedia socjologii, t.2. Oficyna Naukowa Warszawa 1999 Kennedy C. Guide to the Management Gurus. Century business, London 1991 Kieser A. Rhetoric and Myths in Management Fashion, Organization, vol. 4 ss.49-74 Klinkiewicz K. Zarządzanie wiedzą jako przykład mody w zarządzaniu. Organizacja i kierowanie, nr 1(115), 2004 Koźmiński A.K. Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2004 Micklethwatt J. Wooldridge A. Szamani zarządzania. Zysk i S-ka, Warszawa 2000 Patrick Th. Fashions in Management Research: An Empirical Analysis. Ashgate, Adlershot UK 1999 © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

44 © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki
Literatura Podsakoff P.M. Mackenzie S.R. Bachrach D.G. Podsakoff N.P. The Influence of Management Journals in the 1980s and 1990s. Strategic Management Journal, vol. 26, No 5, 2005, s Rülling Ch. C. Theories of (management?) fashion: The contribution of Veblen, Simmel, Blumer and Bourdieu, Cahier de recherche, no.01/ 2000., HEC Université de Genéve. Seivewright S. Moda. Koncepcja i realizacja projektu. WN PWN Warszawa 2010 Sillamy N., Słownik psychologii. Wydawnictwo „Książnica”, Katowice, 1994, s.158) Simmel G, Fashion, The Philosophy of Fashion, 1905 Słaboń A., Moda W:: M. Pacholski, A. Słaboń, Słownik pojęć socjologicznych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków,2001 Sułkowski Ł. Neopozytywistyczna metodologia w nauce o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, nr 1/ 2004 Szacki J., Historia myśli socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 Szewczuk W. (red.), Encyklopedia psychologii. Wyd. I. Fundacja Innowacja, Warszawa 1998 Sztompka P. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wyd. Znak, Kraków 2002, s.373) Tofflerowie A.i H.,. Trzecia fala Veblen T. Teoria klasy próżniaczej, Muza S.A. Warszawa 1998 Wiatr J.J., Społeczeństwo. Wstęp do socjologii systematycznej, PWN Warszawa 1976 Zimniewicz K. Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE Warszawa 1999 Zupancic Dirk, Belz Christian, Biermann Philipp, Trends und Moden in Management und Marketing. Thexis, Fachbericht für Marketing, St Gallen No 4/2004 © prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki


Pobierz ppt "© prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google