Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Terapia zajęciowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Terapia zajęciowa."— Zapis prezentacji:

1 Terapia zajęciowa

2 Plan prezentacji: Co to jest Terapia Zajęciowa
Dla kogo jest przeznaczona Cele i obszary działalności Terapii Zajęciowej Miejsca pracy terapeuty zajęciowego Kształcenie TZ w Polsce Kształcenie TZ w Europie Projekt ENOTHE Cele studiów Kompetencje Portfolio Zakończenie

3 Terapia zajęciowa? To część nauk o zdrowiu w biopsychospołecznym ujęciu (occupational science). TZ jako profesja zajmuje się wieloaspektową rehabilitacją, poprawą dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego osób i grup społecznych, poprzez wsparcie uczestnictwa w zajęciach uznanych przez osobę lub grupę społeczną, jako mające wartość i znaczenie.

4 Aktywności te są związane z obszarami:
dbania o siebie i samoobsługi (self care) edukacji i pracy (productivity) wypoczynku i spędzania czasu wolnego (leisure) Działania te mogą również pozwalać uczestniczyć w życiu społecznym i ekonomicznym społeczności.

5 Terapia zajęciowa? Terapia zajęciowa jest umiejscowiona międzyobszarowo - w zakresie nauk: medycznych o zdrowiu o kulturze fizycznej społecznych. Jako sfera działań praktycznych oraz dyscyplina naukowa wymaga interdyscyplinarnego podejścia umożliwiającego podejmowania działań autonomicznie i w zespołach (multidisciplinary team)

6 Zwiększanie się zapotrzebowania społecznego
na terapię zajęciową

7 Dla kogo terapia zajęciowa?
osoby cierpiące na choroby psychiczne/zaburzenia psychiczne osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby z problemami w uczeniu się osoby z tymczasową bądź trwałą dysfunkcją narządu ruchu osoby starsze osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem rodziny

8 Jak to działa? Wspieranie rozwoju osobistego każdego uczestnika
Poprawa zaradności życiowej Poprawa sprawności psychofizycznych Poprawa przystosowania i funkcjonowania społecznego Przygotowanie do zmiany: korzystania z oferty innych środków wsparcia i ekonomii społecznej

9 Cele i obszary działalności TZ
Rehabilitacja społeczna Rehabilitacja zawodowa Integracja społeczna Tworzenie sieci wsparcia Przygotowanie osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie do podjęcia pracy lub dalszej rehabilitacji

10 Miejsca pracy terapeuty zajęciowego
Służba zdrowia Szpitale (oddziały neurologiczne/ urazowo- ortopedyczne/ reumatologiczne/ kardiologiczne/pediatryczne/ psychiatryczne) Centra rehabilitacyjne DPS Pensjonaty dla osób starszych Szkoły Więzienia

11 Miejsca pracy terapeuty zajęciowego
Firmy projektujące oraz produkujące sprzęt adaptacyjny Korporacje (np. Skoda) Hostele dla bezdomnych Wszelkie placówki wsparcia społecznego Ośrodki reorientacji zawodowej Prywatna praktyka

12 TZ - UE MiejscMiejsca pracy terapeuty zajeciowego Specjalistyczne centra oraz ośrodki pobytu dziennego dla dzieci/nastolatków/dorosłych: upośledzonych umysłowo, z problemami sensomotorycznymi, społecznymi, emocjonalnymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi Placówki systemu opieki nad osobami starszymi Placówki systemu opieki nad osobami z problemami zdrowia psychicznego

13 Miejsca pracy terapeuty zajęciowego
Ośrodki dla dzieci i dorosłych z urazami mózgu Ośrodki/Zakłady pracy chronionej Treningi umiejętności zawodowych (rehabilitacja zawodowa) – instytucjonalnie i prywatnie Placówki systemu edukacji, w tym edukacji specjalnej System opieki domowej/ środowiskowej (wizyty domowe)

14 Kształcenie terapeutów zajęciowych
w Polsce

15 Terapia zajęciowa prowadzona jest aktualnie w Polsce w ramach kształcenia policealnego
Rozpoczęło się również kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego (AWF we Wrocławiu i na AWF w Krakowie)

16 Terapeuci zajęciowi w Polsce pracują głównie
w systemie opieki społecznej W mniejszym stopniu w systemie opieki zdrowotnej Wpływ na to zjawisko ma dotychczasowy system kształcenia (słaby nacisk na praktykę kliniczną)

17 Kształcenie terapeutów zajęciowych
w UE – studia wyższe

18 Analiza w 22 państwach europejskich:
W 17 państwach ministrem właściwym dla zawodu jest minister ds. zdrowia, w pozostałych 5 - minister ds. socjalnych. We wszystkich państwach istnieje możliwość prywatnej praktyki (najwyższy wskaźnik w Niemczech). Bardzo ważna w kształceniu jest strona praktyczna (co najmniej 1000 godzin praktyk), z silnym uwzględnieniem kontekstu klinicznego.

19 Terapia zajęciowa jest kierunkiem medycznym
Po skończeniu studiów w Wielkiej Brytanii możliwość uzyskania specjalizacji (tylko w szpitalach –NHS –National Health Services)

20 „Doskonalenie potencjału naukowo-dydaktycznego w zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych”

21 Cele projektu Dostosowanie polskiego systemu kształcenia w zakresie terapii zajęciowej do standardów Światowej Federacji Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejskiej Sieci Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE). Rozwój TZ jako zawodu. Rozwój TZ jako dyscypliny naukowej.

22 oraz uruchomienie studiów licencjackich zgodnie
Cel bezpośredni projektu to wykształcenie nauczycieli terapii zajęciowej w szkolnictwie wyższym oraz uruchomienie studiów licencjackich zgodnie z Procesem Bolońskim oraz standardami ENOTHE

23 Cel studiów Uzyskanie kompetencji w zakresie terapii zajęciowej niezbędnych do podejmowania różnorodnych działań: na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania niepełnosprawności i ograniczeniom w uczestniczeniu w życiu społecznym.

24 Cel studiów na rzecz poprawy dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostek i grup, w formie bezpośredniej terapii albo w obszarze organizowania wsparcia osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych społecznie, dla poprawy ich funkcjonowania, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej;

25 Cel studiów Przygotowanie do dalszych studiów na kierunku Terapia Zajęciowa i do uczestniczenia w badaniach naukowych.

26 Terapia zajęciowa na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu
Zgodna z Krajowymi Ramami Kwalifikacji Zgodna ze standardami ENOTHE Ponad 1000 godzin praktyk Zgodna z założeniami profesjonalnymi WFOT

27 Tryb postępowania kwalifikacyjnego – Terapia zajęciowa, Wydział Fizjoterapii
Ocena poziomu wiedzy z: biologii, j. angielskiego, WOS Za przedmiot maturalny zdany na poziomie: rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie: 150 pkt podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt

28 Terapeuta zajęciowy – kompetencje zawodowe
Powinien posiadać więdzę i umiejętności z zakresu: - nauk medycznych (fizjoterapia, anatomia, ortopedia, neurologia, reumatologia, pediatria) oraz - patologii/ psychopatologii - biomechaniki - psychologii - pedagogiki - socjologii - prawa, głównie socjalnego

29 Kompetencje ogólne Kompetencje społeczne, interpersonalne Empatia
Zrozumienie Cierpliwość Tolerancja Twórczość/kreatywność Życzliwość/serdeczność

30 PORTFOLIO

31 PORTFOLIO EDUKACYJNE Elastyczne, Dynamiczne, Interaktywne GDZIE?
W jakim miejscu swojego procesu uczenia się znajduje się student? uczenia się znajduje się student? Life-long-learning STUDENT

32 Uczenie się poprzez tworzenie PORTFOLIO
REFLEKSJA W którym miejscu jestem w odniesieniu do kompetencji, obranych celów; co osiągnęłam, a do czego podążam USTALANIE CELÓW Umiejętność ustalania czytelnych, specyficznych, mierzalnych celów oraz drogi zmierzającej do ich osiągnięcia OCENA Własna samoocena czy i w jakim stopniu osiągnięte zostały efekty kształcenia SELEKCJA PRAC Uważny, celowy wybór adekwatnych dowodów, na osiągnięty poziom kompetencji

33 Czym jest PORTFOLIO? Narzędzie do stymulowania rozwoju osobistego i zawodowego studenta w zakresie kompetencji ogólnych i specyficznych (w trakcie i po ukończeniu studiów)

34 Czym jest PORTFOLIO? Wizualnym zaprezentowaniem studenta jako rozwijającego się terapeuty zajęciowego Prezentuje studenta jako profesjonalistę poprzez wybór prac, które odzwierciedlają jej/jego wiedzę, umiejętności, postawy, przekonania i wartości.

35 Czym portfolio NIE JEST?
Prostym, chronologicznym, zapisem pracy studenta w trakcie studiów

36

37 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Terapia zajęciowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google