Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe obecnie i w przyszłości 1. Wyniki egzaminacyjne - pochodną systemu kształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe obecnie i w przyszłości 1. Wyniki egzaminacyjne - pochodną systemu kształcenia."— Zapis prezentacji:

1 KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe obecnie i w przyszłości 1. Wyniki egzaminacyjne - pochodną systemu kształcenia zawodowego 2. Zmiany systemu egzaminacyjnego w zakresie egzaminu zawodowego konsekwencją: zmian w naborze do szkół ponadgimnazjalnych zmian w naborze do szkół ponadgimnazjalnych potrzeb gospodarki i rynku pracy potrzeb gospodarki i rynku pracy strategii rozwoju: kraju, regionów, edukacji strategii rozwoju: kraju, regionów, edukacji nowych podstaw programowych kształcenia ogólnego nowych podstaw programowych kształcenia ogólnego uznawalności strategii uczenia się przez całe życie (LLL) uznawalności strategii uczenia się przez całe życie (LLL) uznawalności Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (EQF/NQF) uznawalności Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji (EQF/NQF) uznawalności Kompetencji kluczowych, ECVET, EQARF, EUROPASS uznawalności Kompetencji kluczowych, ECVET, EQARF, EUROPASS mobilności i wzajemnie uznawanych kwalifikacji w UE mobilności i wzajemnie uznawanych kwalifikacji w UE zmian w systemie kształcenia zmian w systemie kształcenia

2 Szkolnictwo wyższe Zasadnicza szkoła zawodowa (25+57 zawodów) Technikum uzupełniające (48 zawodów) Uzupełniające liceum ogólnokształcące Szkoła policealna (164 zawody) Technikum (90 zawodów) Liceum ogólnokształcące Liceum profilowane Rynek pracy Kształcenie w 208 zawodach określonych w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – z 26 czerwca 2007 r. i 16 lipca 2008 r. (na poziomie kwalifikacji technika – w 125 zawodach oraz na poziomie kwalifikacji zasadniczej szkoły zawodowej – w 83 zawodach) Kształcenie w systemie szkolnym – obecnie 1 1 Sporządzono na podstawie materiałów Ministerstwa Edukacji Narodowej

3 Status absolwentów na rynku pracy według poziomu wykształcenia 1 1 dr hab. Urszula Sztanderska, prof. UW

4 Poszukiwanie pierwszej pracy 1 1 dr hab. Urszula Sztanderska, prof. UW

5 Ramowy plan nauczania dla szkoły zawodowej PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU Plan nauczania dla zawodu Programy nauczania w układzie : Przedmiotowym Modułowym –Szczegółowe cele kształcenia –Materiał nauczania –Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu –Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia –Szczegółowe cele kształcenia –Materiał nauczania –Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu –Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Standard wymagań egzaminacyjnych Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Suplement Europass do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Realizacja kształcenia w szkołach zawodowych 1 1 Sporządzono na podstawie materiałów Ministerstwa Edukacji Narodowej

6 W części I pisemnej podlegają sprawdzeniu wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie: czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisu, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznej i technologicznej; przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych; bezpieczne wykonywanie zadania zawodowego zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. W części II pisemnej podlegają sprawdzeniu wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą W etapie praktycznym zawodów robotniczych W etapie praktycznym sprawdzanie zdającego w zakresie (szkołą zasadnicza i szkoła policealna kształcąca dla zawodów robotniczych): planowania czynności związanych z wykonaniem zadania; organizowania stanowiska pracy; wykonania zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami określonymi w temacie; prezentowania efektów wykonanego zadania. W etapie praktycznym(technikum i szkoła policealna): W etapie praktycznym sprawdzanie zdającego w zakresie (technikum i szkoła policealna): opracowania projektu realizacji prac; wykonania wskazanych prac. Standardy wymagań egzaminacyjnych

7 Zdający Etap pisemny Etap praktyczny po raz pierwszy 45754348 kolejny 19812 72% zdających pochodzi z miejscowości do 100 tys. mieszkańców 80% to zdający do 20 lat 68% młodociani pracownicy Ponad 57% populacji zdających reprezentowało zawód kucharza małej gastronomii oraz sprzedawcy (tych w zawodach osiągano najwyższą zdawalność) Wyższą zdawalność uzyskały kobiety Zdawalność jest niezależnia od wieku Wyższą zdawalność uzyskali młodociani pracownicy Zdawalność jest niezależna od lokalizacji szkoły Łatwa okazała się II część etapu pisemnego oraz organizowanie i wykonywanie zadania praktycznego podczas etapu praktycznego W 2004 roku dyplom otrzymało 62% przystępujących do egzaminu absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, w 2008 - 79,8%, a w 2009 - 87 %. Sporządzono na podstawie Raportu OKE w Poznaniu z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2009

8 75 zawodów W przypadku absolwentów technikum w 2006 roku dyplom otrzymało 61,3 % przystępujących do egzaminu, w 2008 - 50,9%, a w 2009 – 56,2%. Technika i technika uzupełniające Zdający Zdający pisemnypraktyczny po raz pierwszy po raz pierwszy 1183511607 kolejny kolejny 2001346 Szkoły policealne po raz pierwszy po raz pierwszy48504816 kolejny kolejny113650 Zdawalność absolwentów szkół niepublicznych (51%) jest nieznacznie niższa niż absolwentów szkół publicznych (54,7%) Wyższą zdawalność uzyskały kobiety oraz absolwenci szkół policealnych TechnikaSzkoły policealne Przystępujący Otrzymało dyplom (%) PrzystępującyOtrzymało dyplom (%) Wieś 203357,3 37366,3 Miasto do 20.000285554,860651,5 Miasto do 100.000465050,6169853,4 Miasto powyżej 100.000206948,5213964,4 Sporządzono na podstawie Raportu OKE w Poznaniu z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2009

9 zawód Otrzymało dyplom (%) zawód Otrzymało dyplom (%) Technik pożarnictwa98,1 Technik budownictwa45,5 Technik farmaceutyczny83,4 Technik usług kosmetycznych44,6 Technik ekonomista73,2 Technik mechanik42,4 Technik administracji71,1 Technik elektronik40,5 Technik agrobiznesu 70,9 Technik informatyk 38,0 38,0 Technik żywienia i gospodarstwa domowego70,0 Technik handlowiec35,4 Technik logistyk67,8 Technik hotelarstwa33,8 Technik mechanizacji rolnictwa66,0 Technik geodeta 23,6 23,6 Technik rolnik65,9 Technik elektryk20,1 Zawody o największej liczbie zdających - 2009 r. Sporządzono na podstawie Raportu OKE w Poznaniu z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2009

10 Etap pisemny dla zdających znacznie łatwiejsza okazała się część II etapu pisemnego, Etap praktyczny Trudne dla wszystkich zdających były elementy związane z obliczeniami, doborem technologii, czytaniem dokumentacji, czytaniem rysunków technicznych i opracowaniem harmonogramów realizacji zadań, schematów blokowych czy też procesów technologicznych. W zawodach z wykonaniem na stanowisku problemem był brak umiejętności praktycznych obsługi zainstalowanego w komputerze programu, mała umiejętność posługiwania się komputerem jako narzędziem pracy. W zadaniach z elementami języka obcego zdający wykazali się słabą znajomością języków, co znacząco wpływało na poziom zdawalności w danym zawodzie. Osiągnięcia egzaminacyjne Sporządzono na podstawie Raportu OKE w Poznaniu z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2009

11 Czy poziom osiągnięć egzaminacyjnych w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, szczególnie na poziomie techników jest satysfakcjonujący? Czas na zmianę?

12 1. Na stałym poziomie utrzymuje się liczba rozpoczynających naukę w liceum ogólnokształcącym (około 44 % ogółu uczniów klas I). 2. Sukcesywnie spada liczba chętnych do nauki w liceach profilowanych (z 16% w roku 2002/2003 do ok. 3 % w roku 2008/2009). 3. Systematycznie wzrasta odsetek absolwentów gimnazjum podejmujących naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe: rośnie liczba chętnych do nauki w technikach (rok szkolny 2002/2003 – 22,5 %, rok 2008/2009 – ok. 33 %) w zasadniczych szkołach zawodowych (odpowiednio z ok.16,3 % do ok. 20 %). Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

13 Europejskie ramy kwalifikacji Czym są europejskie ramy kwalifkacji i jakie płyną z nich korzyści? Kwalifkacje zawodowe staną się bardziej czytelne. Dla kogo przeznaczone są europejskie ramy kwalifkacji? Dla kogo przeznaczone są europejskie ramy kwalifkacji? ERK pomogą jednostkom, pracodawcom oraz dostawcom usług edukacyjnych i szkoleniowych w porównywaniu indywidualnych kwalifkacji z różnych krajów oraz systemów edukacyjnych i szkoleniowych. Dlaczego europejskie ramy kwalifkacji stosują kryterium efektów uczenia się? Dlaczego europejskie ramy kwalifkacji stosują kryterium efektów uczenia się? ERK stosują 8 poziomów odniesienia w oparciu o efekty uczenia się (zdefniowane pod względem wiedzy, umiejętności i kompetencji). Czy ERK same przyznają kwalifkacje? Nie Czy ERK same przyznają kwalifkacje? Nie Jaki jest związek z Europassem? Jaki jest związek z Europassem? W przyszłości wszystkie stosowne dokumenty Europass, powinny zawierać wyraźne odniesienie do właściwego poziomu ERK.

14 WIEDZA opisuje się jako teoretyczną lub faktografczną.UMIEJĘTNOŚCI określa się jako kognitywne (z zastosowaniem myślenia logicznego, intuicyjnego i kreatywnego) oraz praktyczne (związane ze sprawnością manualną i korzystaniem z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów).KOMPETENCJE określa się w kategoriach odpowiedzialności i autonomii Poziom 1.podstawowa wiedza ogólnapodstawowe umiejętności wymagane do realizacji prostych zadań Poziom 8. Europejskie ramy kwalifikacji nie są tożsame z treściami nauczania

15 Budowanie Krajowych Ram Kwalifikacji 1 Rodzaje Kwalifikacji Zawodowych: Ponadzawodowe Ponadzawodowe – zbiory umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych potrzebnych w życiu zawodowym i pozazawodowym, są one wspólne dla danej branży zawodowej Ogólnozawodowe Ogólnozawodowe – ukierunkowują do wykonywania prac w danym obszarze zawodowym – są one wspólne dla wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w standardzie dla danego zawodu Podstawowe dla zawodu Podstawowe dla zawodu – umożliwiają wykonywanie typowych zadań zawodowych, charakterystycznych dla danego zawodu Specjalistyczne Specjalistyczne - umożliwiają wykonywanie specjalistycznych zadań zawodowych 1 Janusz Moss – Krajowe i Europejskie ramy kwalifikacji a kształcenie zawodowe oparte na metodologii MES

16 Krajowe Ramy Kwalifikacji Poziom 1. Kwalifikacje umożliwiające wykonywanie prostych, rutynowych zadań pod kierunkiem nauczyciela (przełożonego) Poziom 2. Wymaga samodzielności i samokontroli przy wykonywaniu typowych zadań zawodowych. Informuje o umiejętności pracy w zespole pod nadzorem kierownika zespołu Poziom 3. Kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zadań złożonych w warunkach typowych oraz nowych oraz kierowanie małym, kilku lub kilkunastoosobowym zespołem. Poziom 4. Kwalifikacje umożliwiające wykonywanie wielu różnorodnych, często skomplikowanych i problemowych zadań zawodowych (technicznych, organizacyjnych i specjalistycznych, wymagających samodzielności i wysokiej osobistej odpowiedzialności. Kierowanie dużymi zespołami. Poziom 5. Kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zadań złożonych w sytuacjach problemowych wymagających podejmowania decyzji oraz kierowanie organizacjami, diagnozowanie, analizowanie, prognozowanie złożonych sytuacji gospodarczych i ekonomicznych. Zapewniają samodzielność, ponoszenie odpowiedzialności i ryzyka, wynikających z podejmowanych decyzji i działań. 1 Janusz Moss – Krajowe i Europejskie ramy kwalifikacji a kształcenie zawodowe oparte na metodologii MES

17 4 3 8 7 6 5 4 3 2 1 5 1 2 Równoważność poziomów kwalifikacji - projekt 1 Janusz Moss – Krajowe i Europejskie ramy kwalifikacji a kształcenie zawodowe oparte na metodologii MES

18 Kwalifikacje dla grupy zawodów pokrewnych 1 umiejętności wspólne dla grupy zawodów: ICT, komunikowanie umiejętności kluczowe: np. umiejętność uczenia się; rozumienie tekstu; posługiwanie się ICT; języki obce. Korelacje i zadania wspólne z testem maturalnym i gimnazjalnym Umiejętności specyficzne dla poszczególnych zawodów 1 prof. Ireneusz Białecki, UW

19 Zmiany w systemie kształcenia 1 PrzedsiębiorstwoZadania zawodowe Uczenie się poprzez wykonywanie zadań Zadania dydaktyczne Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych Konkretyzacja kwalifikacji (rodzaje i poziomy) 1 Janusz Moss – Krajowe i Europejskie ramy kwalifikacji a kształcenie zawodowe oparte na metodologii MES

20 Pomiar kształconych umiejętności Zadanie zawodowe = jednostka modułowa Jednostka modułowa pracy Zadanie – samoistny wycinek pracy Rezultatem jest: usługa, produkt, decyzja Jednostka modułowa programu Zadanie – samodzielny wycinek procesu dydaktycznego Rezultatem jest osiągnięcie kwalifikacji potrzebnych do wykonania zadania zawodowego Cele kształcenia są formułowane operacyjnie w celu oceny, czy uczący się potrafi wykonać usługę, produkt, podjąć decyzję – zgodnie z treścią zadania zawodowego Kwalifikacja cząstkowa 1 Janusz Moss – Krajowe i Europejskie ramy kwalifikacji a kształcenie zawodowe oparte na metodologii MES Kształcenie modułowe Potwierdzanie odrębnie każdej kwalifikacji cząstkowej zestawu kwalifikacji specyficznych dla danego zawodu Całoroczne ośrodki egzaminacyjne, w znacznej części funkcjonujące u pracodawców. Stworzenie banku zadań egzaminacyjnych

21 Założenia ukierunkowujące myślenie o modelu egzaminu zawodowego 1 kto będzie zdawał [certyfikował]: Egzamin obejmować będzie około połowy rocznika absolwentów różnego typu szkół. Większość zdających [certyfikowanych] będzie miało wykształcenie średnie. Zdający [certyfikowani] różnymi drogami zdobędą kwalifikacje i umiejętności zawodowe [formalnie, nieformalnie, przez zawodową praktykę]. Zdający, certyfikujący swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe, to w znacznej części grupa przekwalifikująca się; która chce certyfikatu poświadczającego zmianę kwalifikacji lub w przyszłości przekwalifikuje się [przyszłość:7 razy w toku kariery?] 1 prof. Ireneusz Białecki UW

22 Założenia c.d. 1 co będzie sprawdzał [certyfikował] egzamin zawodowy: Wiedzę, umiejętności, kwalifikacje potrzebne w pracy – czyli niezbędna jest analiza zadań i czynności podejmowanych w pracy. Egzamin certyfikujący kwalifikacje i umiejętności zawodowe nie powinien układany być tak, aby sprawdzać programy szkoły zawodowej i jej pracę. Szkoła powinna dopasowywać swój program [podstawy] i pracę do standardów zawodowych, a nie na odwrót. 1 prof. Ireneusz Białecki UW

23 kształcenie w formach tradycyjnych, Nowe funkcje szkoły zawodowej, która realizuje kształcenie w formach tradycyjnych, jak i kursowych. jak i kursowych. Wprowadzenie trzyletniego cyklu kształcenia we wszystkich zasadniczych szkołach zawodowych Wprowadzenie trzyletniego cyklu kształcenia we wszystkich zasadniczych szkołach zawodowych, przy czym decyzję o rozkładzie godzin kształcenia ogólnego i zawodowego, zarówno teoretycznego, jak i praktycznego, w całym cyklu nauki właściwym dla zawodu, pozostawia się dyrektorowi szkoły. Zatrudnianie specjalistów nie nauczycieli w szkołach zawodowych Zatrudnianie specjalistów nie nauczycieli w szkołach zawodowych (Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw) Popularyzacja kursów lub studiów podyplomowych pedagogicznych w szkołach wyższych realizujących kształcenie zawodowe. okresowych szkoleń Wprowadzenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych okresowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod kształcenia zawodowego oraz nowoczesnych technik i technologii, obejmujących także staże bądź praktyki w przedsiębiorstwach Projektowane zmiany w systemie kształcenia

24 RokEgzaminy 2012 Egzaminy na dotychczasowych zasadach 2013 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2014 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2015 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2016 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2017 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2018 Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji Kalendarium zmian w systemie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 1 Sporządzono na podstawie materiałów Ministerstwa Edukacji Narodowej


Pobierz ppt "KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe obecnie i w przyszłości 1. Wyniki egzaminacyjne - pochodną systemu kształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google