Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura konkursowa naboru wniosk ó w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Zespół Promocji, Konkursów i Naboru Projektów Wojewódzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura konkursowa naboru wniosk ó w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Zespół Promocji, Konkursów i Naboru Projektów Wojewódzki."— Zapis prezentacji:

1 Procedura konkursowa naboru wniosk ó w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Zespół Promocji, Konkursów i Naboru Projektów Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Kraków, 19 listopada 2007 r.

2 Podstawowe pojęcia i stosowane skr ó ty IZ Instytucja Zarządzająca = MRR (Departament Zarządzania EFS) IP Instytucja Pośrednicząca = UMWM (Departament Polityki Regionalnej) IP2 (IW) Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia (Instytucja Wdrażająca) dla komponentu regionalnego PO KL w Małopolsce = WUP Krak ó w

3 Konkursy na projekty w ramach danego Działania są ogłaszane zgodnie z Planem działania przyjętym na dany rok budżetowy. Konkursy pilotażowe zostały ogłoszone w oparciu o Kryteria Prekomitetu Monitorującego PO KL. Nabór wniosków w ramach PO KL może mieć charakter konkursu otwartego bądź zamkniętego. Procedura konkursowa

4 Wniosek o dofinansowanie należy przygotować przy użyciu Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego na stronie: www.efs.gov.plWniosek o dofinansowanie należy przygotować przy użyciu Generatora Wniosków Aplikacyjnych dostępnego na stronie: www.efs.gov.plwww.efs.gov.pl Podczas wypełniania wniosku należy korzystać z Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;Podczas wypełniania wniosku należy korzystać z Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu; Wniosek należy przygotować w dwóch zgodnych ze sobą wersjach: - papierowej (2 egzemplarze)Wniosek należy przygotować w dwóch zgodnych ze sobą wersjach: - papierowej (2 egzemplarze)oraz - elektronicznej (2 formaty: pdf oraz xml); Wniosek musi być opatrzony pieczęciami i podpisany przez osobę do tego upoważnioną;Wniosek musi być opatrzony pieczęciami i podpisany przez osobę do tego upoważnioną; W przypadku konkursów zamkniętych ocenie podlegają wnioski, które zostały złożone w terminie określonym przez WUP Kraków w Ogłoszeniu o konkursie oraz w Dokumentacji Konkursowej. Wnioski złożone po upływie ww. terminu są odrzucane.W przypadku konkursów zamkniętych ocenie podlegają wnioski, które zostały złożone w terminie określonym przez WUP Kraków w Ogłoszeniu o konkursie oraz w Dokumentacji Konkursowej. Wnioski złożone po upływie ww. terminu są odrzucane. Szczegółowe informacje dot. sposobu przygotowania oraz złożenia wniosku zostały zawarte w punktach 4 i 5 Dokumentacji Konkursowej.Szczegółowe informacje dot. sposobu przygotowania oraz złożenia wniosku zostały zawarte w punktach 4 i 5 Dokumentacji Konkursowej. Projekty konkursowe

5 Załączniki dostarczane wraz z wnioskiem dokumenty określające sytuację finansową wnioskodawcy (za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy): dokumenty określające sytuację finansową wnioskodawcy (za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy): I) sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Beneficjentów sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.), lub II) uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Beneficjentów nie zobligowanych do sporządzania dokumentów, o których mowa w pkt. I). list intencyjny w sprawie partnerstwa w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie. list intencyjny w sprawie partnerstwa w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie.

6 Wniosek złożony do WUP Kraków oceniany jest pod względem: -formalnym, -merytorycznym. Ocena wniosku

7 Ocena formalna wniosk ó w o dofinansowanie projektu

8 Ocena formalna składa się z dw ó ch etap ó w, podczas kt ó rych następuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia: - og ó lne kryteria formalne - kryteria dostępu Ocena formalna

9 Ocena formalna kryteria og ó lne Wniosek spełnia ogólne kryteria formalne jeśli: złożono go we właściwej instytucji; złożono go we właściwej instytucji; został złożony w określonym terminie (w przypadku konkursów, dla których określono ostateczną datę wpływu); został złożony w określonym terminie (w przypadku konkursów, dla których określono ostateczną datę wpływu); wypełniono go w języku polskim; wypełniono go w języku polskim; sporządzono go na obowiązującym formularzu; sporządzono go na obowiązującym formularzu; jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, został opatrzony pieczęciami wnioskodawcy oraz podpisany przez upoważnione osoby); jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, został opatrzony pieczęciami wnioskodawcy oraz podpisany przez upoważnione osoby);

10 suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest identyczna na wszystkich stronach wniosku; suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest identyczna na wszystkich stronach wniosku; wypełniono wszystkie wymagane pola wniosku i złożono wymagane załączniki; wypełniono wszystkie wymagane pola wniosku i złożono wymagane załączniki; wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie - w przypadku procedury konkursowej); wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie - w przypadku procedury konkursowej); Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podst. art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych); Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podst. art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych); wniosek jest zgodny z Planem działania. wniosek jest zgodny z Planem działania. Ocena formalna kryteria og ó lne

11 Ocena formalna kryteria dostępu Kryteria dostępu są określane w Planie działania. Mogą dotyczyć np.: Beneficjenta - wniosek ma zostać złożony przez podmiot uprawniony do składania projektów w danym konkursie; Grup docelowych – projekt ma zostać skierowany do właściwych grup docelowych; Poziomu wymaganego wkładu własnego – projekt ma być finansowany częściowo z wkładu własnego Beneficjenta; Partnerstwa – projekt ma być realizowany wspólnie z innymi podmiotami; Obszaru realizacji – projekt ma być realizowany w sposób ponadregionalny.

12 Dla projektów składanych w odpowiedzi na konkursy pilotażowe ogłoszone przez WUP Kraków dnia 12 listopada 2007 r. przewidziano następujące kryteria dostępu: Kryteria dostępu w konkursach pilotażowych Działanie/Poddziałanie Kryterium grupy docelowej Kryterium wysokości finansowej projektu Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw osoby pracujące powyżej 45. roku życia, posiadające co najwyżej wykształcenie średnie, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, bądź uzupełnieniem lub podwyższeniem już posiadanych kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych). minimum 50 000 zł Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańc ó w maksimum 50 000 zł KRYTERIA DOSTĘPU MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE, ABY WNIOSEK MÓGŁ ZOSTAĆ UZNANY ZA POPRAWNY POD WZGLĘDEM FORMALNYM. WNIOSKI NIE SPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH KRYTERIÓW DOSTĘPU ZOSTANĄ ODRZUCONE.

13 W przypadku projekt ó w konkursowych wniosek, kt ó ry nie spełnia kt ó regokolwiek z og ó lnych kryteri ó w formalnych bądź kryteri ó w dostępu jest odrzucany. Na etapie oceny formalnej nie ma możliwości poprawy/uzupełniania wniosku złożonego w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Poprawiony wniosek spełniający og ó lne kryteria formalne i kryteria dostępu może być jednak, jako nowy wniosek, ponownie złożony przez Beneficjenta. Ocena formalna

14 w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku (konkurs otwarty);w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku (konkurs otwarty); w ciągu 14 dni od daty zamknięcia konkursu (konkurs zamknięty);w ciągu 14 dni od daty zamknięcia konkursu (konkurs zamknięty); W uzasadnionych przypadkach WUP może wydłużyć powyższe terminy do 21 dni. Ocena formalna przeprowadzana jest: Ocena formalna

15 Ocena merytoryczna wniosk ó w o dofinansowanie projektu

16 Oceny merytorycznej projekt ó w dokonuje Komisja Oceny Projekt ó w (KOP) umiejscowiona w WUP Krak ó w, powoływana przez Dyrektora WUP. Ocena merytoryczna

17 Komisja Oceny Projekt ó w W skład KOP mogą wchodzić: Pracownicy WUP; Pracownicy WUP; Przedstawiciele ministra właściwego ze względu na zakres tematyczny konkursu (o ile zostali zgłoszeni przez ministra); Przedstawiciele ministra właściwego ze względu na zakres tematyczny konkursu (o ile zostali zgłoszeni przez ministra); Asesorzy (o ile zostali powołani). Asesorzy (o ile zostali powołani). Lista członków KOP jest podawana do publicznej wiadomości.

18 Ocena merytoryczna Ocena każdego projektu dokonywana jest przez dwie losowo wybrane osoby;Ocena każdego projektu dokonywana jest przez dwie losowo wybrane osoby; Z dw ó ch niezależnych ocen członk ó w KOP wyciągana jest średnia arytmetyczna;Z dw ó ch niezależnych ocen członk ó w KOP wyciągana jest średnia arytmetyczna; W przypadku rozbieżności sięgających 30% i więcej og ó lnej sumy punkt ó w pomiędzy ocenami Członków KOP (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosić minimum 60 punkt ó w), projekt poddawany jest dodatkowej ocenie, kt ó rą przeprowadza trzeci oceniaj ą cy. Ocena ta jest wiążąca i ostateczna.W przypadku rozbieżności sięgających 30% i więcej og ó lnej sumy punkt ó w pomiędzy ocenami Członków KOP (przy czym ocena przynajmniej jednego z nich musi wynosić minimum 60 punkt ó w), projekt poddawany jest dodatkowej ocenie, kt ó rą przeprowadza trzeci oceniaj ą cy. Ocena ta jest wiążąca i ostateczna.

19 Ocena merytoryczna Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w oparciu o: Ogólne kryteria merytoryczne Szczegółowe kryteria strategiczne Szczegółowe informacje nt. kryteriów wyboru projektów określane są w Planie działania oraz w Dokumentacji Konkursowej. Ogólne kryteria horyzontalne

20 Og ó lne kryteria merytoryczne dotyczą og ó lnych zasad odnoszących się do treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projekt ó w w ramach PO KL.

21 Og ó lne kryteria merytoryczne Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą: jakości projektu jakości projektu Beneficjenta Beneficjenta finansowania projektufinansowania projektu

22 Og ó lne kryteria merytoryczne - punktacja Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 20 pkt. Grupy docelowe projektu 15/0 pkt. 15/0* pkt. Działania 15/30 pkt. 15/30* pkt. Rezultaty projektu 25 pkt. Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem 10 pkt. Wydatki projektu 15 pkt. * dla projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi 100.

23 Kryteria strategiczne Kryteria strategiczne dotyczą preferowania przez IP2(IP) określonych typów projektów. Wnioski spełniające kryteria strategiczne, kt ó re jednocześnie uzyskały co najmniej 60 punktów za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych polach oceny merytorycznej, otrzymują dodatkową premię punktową w wysokości nie większej niż 20 punkt ó w. Wniosek, kt ó ry spełnia og ó lne kryteria merytoryczne oraz kryteria strategiczne może łącznie uzyskać maksymalnie 120 punkt ó w. Wysokość premii punktowej określana jest w Planie działania i Dokumentacji Konkursowej. Spełnienie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe - mogą, ale nie muszą być one spełnione, by projekt m ó gł uzyskać pozytywną ocenę merytoryczną. Niespełnienie kryteriów strategicznych nie wyklucza uzyskania maksymalnej liczby punkt ó w za spełnianie og ó lnych kryteri ó w merytorycznych (100 punkt ó w) i nie skutkuje odrzuceniem wniosku.

24 Dla projektów składanych w odpowiedzi na konkursy pilotażowe ogłoszone przez WUP Kraków dnia 12 listopada 2007 r. przewidziano następujące kryterium strategiczne: Kryteria strategiczne w konkursach pilotażowych Działanie/Poddziałanie Kryterium formy realizacji Wysokość premii punktowej Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw brak kryterium strategicznego - Działanie Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich premiowane będą projekty realizowane w formie partnerstwa 20 punktów Wniosek złożony w ramach Działania 9.5 spełniający ogólne kryteria merytoryczne oraz kryteria strategiczne może uzyskać maksymalnie 120 punktów.

25 Kryteria horyzontalne Podczas oceny merytorycznej sprawdzana jest zgodność projektu z: przepisami ustawy Prawo zam ó wień publicznych;przepisami ustawy Prawo zam ó wień publicznych; zasadami dotyczącymi pomocy publicznej;zasadami dotyczącymi pomocy publicznej; właściwymi politykami i zasadami wsp ó lnotowymi (w tym: polityką r ó wnych szans i koncepcją zr ó wnoważonego rozwoju).właściwymi politykami i zasadami wsp ó lnotowymi (w tym: polityką r ó wnych szans i koncepcją zr ó wnoważonego rozwoju). Projekty niezgodne z ww. kryteriami horyzontalnymi są odrzucane.

26 Ocena merytoryczna Podczas oceny merytorycznej sprawdzane jest ponadto, czy: koszty w ramach cross-financingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania,koszty w ramach cross-financingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania, poziom kosztów pośrednich jest uzasadniony,poziom kosztów pośrednich jest uzasadniony, projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO KL.projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów PO KL. Niespełnienie powyższych kryteriów skutkuje odrzuceniem wniosku.

27 Warunki rekomendowania wniosku do dofinansowania Rekomendowane do dofinansowania są projekty, w przypadku których spełnione są łącznie następujące warunki: -ogólna liczba punktów uzyskanych na etapie oceny merytorycznej wynosi przynajmniej 60, -w poszczególnych polach oceny merytorycznej projekt uzyskał przynajmniej 60% punktów możliwych do uzyskania w tych polach, -projekt jest zgodny z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym oraz z politykami i zasadami wspólnotowymi, -projekt jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, -koszty w ramach cross-finansingu nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania, -poziom kosztów pośrednich jest uzasadniony.

28 Wniosek, kt ó ry spełnił wszystkie niezbędne kryteria merytoryczne nadal może nie otrzymać dofinansowania – jeżeli suma wartości projekt ó w rekomendowanych do dofinansowania przekroczy wysokość środk ó w przeznaczonych na dany konkurs. Taki wniosek umieszczany jest w ó wczas na liście rezerwowej. Lista rezerwowa

29 Po zakończeniu oceny merytorycznej Wnioskodawca otrzyma pismo informujące o: przyjęciu wniosku do realizacji wraz z proponowaną kwotą dofinansowania pod warunkiem dostarczenia w podanym terminie dokument ó w (załącznik ó w) niezbędnych do podpisania umowy;przyjęciu wniosku do realizacji wraz z proponowaną kwotą dofinansowania pod warunkiem dostarczenia w podanym terminie dokument ó w (załącznik ó w) niezbędnych do podpisania umowy; możliwości podjęcia negocjacji;możliwości podjęcia negocjacji; pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środk ó w finansowych (lista rezerwowa);pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środk ó w finansowych (lista rezerwowa); odrzuceniu wniosku wraz z podaniem przyczyny.odrzuceniu wniosku wraz z podaniem przyczyny. Wyniki oceny merytorycznej

30 Informacja o wynikach oceny merytorycznej przekazywana jest Beneficjentowi w terminie 5 dni od daty zakończenia pracy KOP (konkursy otwarte) lub 45 dni od daty zamknięcia konkursu (konkursy zamknięte). Wyniki oceny merytorycznej

31 Negocjacje

32 Negocjacje mogą dotyczyć: budżetu projektu zakresu merytorycznego projektu Negocjacje

33 Członek KOP może przyznać niższą od wnioskowanej kwotę dofinansowania ze względu na zidentyfikowanie wydatków niekwalifikowalnych.Członek KOP może przyznać niższą od wnioskowanej kwotę dofinansowania ze względu na zidentyfikowanie wydatków niekwalifikowalnych. Członek KOP może zaproponować zwiększenie wartości projektu o maksymalnie 5% w związku z wprowadzeniem dodatkowych, nieprzewidzianych przez Beneficjenta zadań w budżecie i/lub dokonanie przesunięć części budżetu między poszczególnymi zadaniami - jeśli uzna, że takie zmiany pozwolą w większym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celów projektu.Członek KOP może zaproponować zwiększenie wartości projektu o maksymalnie 5% w związku z wprowadzeniem dodatkowych, nieprzewidzianych przez Beneficjenta zadań w budżecie i/lub dokonanie przesunięć części budżetu między poszczególnymi zadaniami - jeśli uzna, że takie zmiany pozwolą w większym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celów projektu. Negocjacje

34 Negocjacje mogą zostać podjęte w ciągu 5 dni od otrzymania przez Beneficjenta pisma dot. możliwości podjęcia negocjacji i muszą zostać zakończone w ciągu kolejnych 15 dni. Negocjacje mogą zostać podjęte w ciągu 5 dni od otrzymania przez Beneficjenta pisma dot. możliwości podjęcia negocjacji i muszą zostać zakończone w ciągu kolejnych 15 dni. Jeżeli w wyniku negocjacji zmieni się zakres merytoryczny i/lub budżet projektu będzie inny od pierwotnie wnioskowanego, w ó wczas wnioskodawca składa w ciągu 5 dni od zakończenia negocjacji skorygowany wniosek o dofinansowanie. Jeżeli w wyniku negocjacji zmieni się zakres merytoryczny i/lub budżet projektu będzie inny od pierwotnie wnioskowanego, w ó wczas wnioskodawca składa w ciągu 5 dni od zakończenia negocjacji skorygowany wniosek o dofinansowanie. Negocjacje

35 Projekty rekomendowane do dofinansowania ułożone w kolejności od najwyżej do najniżej ocenionego tworzą listę rankingową. Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania wraz z protokołem z prac KOP jest przedkładana Dyrektorowi WUP Kraków do zatwierdzenia. Lista rankingowa

36 Procedura odwoławcza

37 Wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania może odwołać się od decyzji WUP Kraków. Podstawę prawną w zakresie procedury odwoławczej do wszystkich programów operacyjnych stanowi ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz.1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984). Szczegóły dot. zasad składania protestu oraz wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zawarte są w Wytycznych w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych zatwierdzonych 14 sierpnia 2007 r. przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Procedura odwoławcza

38 ąc rozsę Wnioskodawca otrzymując rozstrzygnięcie w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie będzie poinformowany o: - przysługującym mu środku odwoławczym; - terminie, w jakim należy wnieść przysługujący środek odwoławczy; - instytucji, do której należy wnieść środek odwoławczy wraz ze wskazaniem okoliczności powodujących pozostawienie środka odwoławczego bez rozpatrzenia. Przewidziane środki odwoławcze: -Protest; -Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Środki odwoławcze

39 Protest Może być złożony do WUP Krak ó w w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny; Może być złożony do WUP Krak ó w w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach oceny; Rozpatrywany jest w ciągu 1 miesiąca; Rozpatrywany jest w ciągu 1 miesiąca; Jest pisemnym wystąpieniem o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru projekt ó w (formalnymi bądź merytorycznymi); Jest pisemnym wystąpieniem o ponowne sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami wyboru projekt ó w (formalnymi bądź merytorycznymi); Powinien zawierać precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzut ó w; Powinien zawierać precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzut ó w;

40 Protest może wnieść każdy wnioskodawca, kt ó rego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania;Protest może wnieść każdy wnioskodawca, kt ó rego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania; Może dotyczyć każdej fazy oceny projekt ó w, po kt ó rej wniosek został odrzucony lub umieszczony na liście rezerwowej, a więc zar ó wno oceny formalnej, jak i merytorycznej;Może dotyczyć każdej fazy oceny projekt ó w, po kt ó rej wniosek został odrzucony lub umieszczony na liście rezerwowej, a więc zar ó wno oceny formalnej, jak i merytorycznej; Wszystkie zarzuty wnioskodawcy powinny zostać ujęte w jednym proteście, gdyż od danego obszaru oceny można odwołać się tylko raz.Wszystkie zarzuty wnioskodawcy powinny zostać ujęte w jednym proteście, gdyż od danego obszaru oceny można odwołać się tylko raz. Protest

41 Protest rozpatrywany będzie przez WUP Kraków;Protest rozpatrywany będzie przez WUP Kraków; W wyniku rozpatrzenia protestu WUP może:W wyniku rozpatrzenia protestu WUP może: - protest uwzględnić, - rozpatrzyć protest negatywnie. Uwzględnienie protestu ponowna ocena projektu (formalna lub merytoryczna - w zależności od tego, której fazy oceny protest dotyczył). Wyniki oceny projektu, ponownie przeprowadzonej w efekcie uwzględnienia protestu są wiążące i nie przysługuje od nich dodatkowo żaden środek odwoławczy. W przypadku ponownie negatywnego wyniku oceny projektu, procedura wyboru w odniesieniu do niego zostaje tym samym zakończona.Uwzględnienie protestu ponowna ocena projektu (formalna lub merytoryczna - w zależności od tego, której fazy oceny protest dotyczył). Wyniki oceny projektu, ponownie przeprowadzonej w efekcie uwzględnienia protestu są wiążące i nie przysługuje od nich dodatkowo żaden środek odwoławczy. W przypadku ponownie negatywnego wyniku oceny projektu, procedura wyboru w odniesieniu do niego zostaje tym samym zakończona. Nieuwzględnienie protestu możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.Nieuwzględnienie protestu możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Protest

42 Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Jest składany do Instytucji Zarządzającej (MRR);Jest składany do Instytucji Zarządzającej (MRR); Może być złożony w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji od WUP Krak ó w o negatywnym rozpatrzeniu protestu;Może być złożony w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji od WUP Krak ó w o negatywnym rozpatrzeniu protestu; Rozpatrywany jest w ciągu 1 miesiąca;Rozpatrywany jest w ciągu 1 miesiąca; Jest pisemnym wystąpieniem o ponowne rozpatrzenie kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.Jest pisemnym wystąpieniem o ponowne rozpatrzenie kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.

43 Uwzględnienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy = uznanie, iż protest został odrzucony bezzasadnie ponowna ocena projektu dokonywana przez WUP Kraków (formalna lub merytoryczna - w zależności od tego, której fazy oceny dany wniosek dotyczył) z uwzględnieniem wskazanych przez IZ (MRR) nieprawidłowości. Negatywne rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy = uznanie, iż odrzucenie protestu było zasadnie brak dalszej ścieżki odwoławczej Opcja 1 Opcja 2 Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

44 Umowa o dofinansowanie projektu w ramach PO KL

45 Załączniki dostarczane przed podpisaniem umowy Beneficjent, kt ó rego wniosek został przyjęty do realizacji zostaje wezwany do złożenia w wyznaczonym przez WUP Krak ó w terminie następujących załącznik ó w: - Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy - załącznik wymagany, gdy wniosek jest podpisywany przez osobę/y nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy lub gdy z innych dokument ó w wynika, że uprawnione do podpisania wniosku są co najmniej dwie osoby; - Uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub inny właściwy dokument organu, kt ó ry: dysponuje budżetem wnioskodawcy (zgodnie z przepisami o finansach publicznych), zatwierdza projekt lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzenia projekt ó w wsp ó łfinansowanych z EFS - - Uchwała właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub inny właściwy dokument organu, kt ó ry: dysponuje budżetem wnioskodawcy (zgodnie z przepisami o finansach publicznych), zatwierdza projekt lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzenia projekt ó w wsp ó łfinansowanych z EFS - w przypadku, gdy taki dokument jest wymagany dla zaciągnięcia zobowiązań przez Beneficjenta;

46 - Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem. - Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy pochodzącej z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem. Oświadczenie należy przygotować zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku 8 do Dokumentacji Konkursowej. - Umowy z partnerami – w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z innymi podmiotami. - Wypis z organu rejestrowego dotyczący wnioskodawcy (aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru, np. ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną - wraz z danymi osób upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Załączniki dostarczane przed podpisaniem umowy

47 Niezłożenie wymaganej dokumentacji w terminie lub złożenie dokument ó w niezgodnych z wymaganiami WUP Krak ó w, bądź zawierających informacje sprzeczne z treścią wniosku może skutkować nieprzystąpieniem do podpisania umowy. Załączniki dostarczane przed podpisaniem umowy

48 Po złożeniu przez Beneficjenta wszystkich wymaganych załącznik ó w, możliwe jest zawarcie umowy - WUP przesyła wnioskodawcy 2 egzemplarze umowy do podpisania. Umowa ma być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta. Dopuszcza się możliwość podpisania umowy w siedzibie WUP Krak ó w. Umowa o dofinansowanie projektu

49 Minimalny zakres umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL został określony w Zasadach finansowania PO KL z 10 września 2007r. Dokumentacji Konkursowej;Minimalny zakres umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL został określony w Zasadach finansowania PO KL z 10 września 2007r. oraz w Załączniku 2 do Dokumentacji Konkursowej; Umowa reguluje m.in.:Umowa reguluje m.in.: zasady dokonywania płatności; formy zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy; zasady przeprowadzania monitoringu i kontroli; prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych; zasady wprowadzania zmian w projekcie; tryb rozwiązania umowy; inne postanowienia wynikające z przepis ó w wsp ó lnotowych lub krajowych. Umowa o dofinansowanie projektu

50 Zasady dokonywania płatności : Pierwsza transza wypłacana jest w terminie i wysokości określonym w harmonogramie płatności;Pierwsza transza wypłacana jest w terminie i wysokości określonym w harmonogramie płatności; Przekazanie kolejnej transzy jest uzależnione od rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70% otrzymanych transz dotacji.Przekazanie kolejnej transzy jest uzależnione od rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70% otrzymanych transz dotacji. Umowa o dofinansowanie projektu

51 Zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu. W przypadku, gdy Beneficjentem jest jednostka sektora finans ó w publicznych - nie ma obowiązku ustanawiania zabezpieczenia; Zabezpieczenie ustanawiane jest na 100% kwoty dofinansowania projektu; Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

52 Formy zabezpieczeń: Zgodnie z Zasadami finansowania PO KL w przypadku projekt ó w o wartości dofinansowania do 1 mln PLN zabezpieczenie stanowi weksel in blanco wraz z poręczeniem wekslowym; W przypadku projekt ó w o wartości dofinansowania powyżej 1 mln PLN - zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form: poręczenie bankowe lub poręczenie sp ó łdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; gwarancja bankowa; gwarancja ubezpieczeniowa; poręczenie udzielane przez PARP na rzecz przedsiębiorc ó w, podmiot ó w działających na rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia, rozwoju zasob ó w ludzkich; Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

53 Formy zabezpieczeń (c.d.): – weksel z poręczeniem wekslowym banku lub sp ó łdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; – zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub JST; – zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastaw ó w. – cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Beneficjenta; – przewłaszczenie rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie; – hipoteka; – poręczenie według prawa cywilnego. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy

54 Kwalifikowalność wydatków

55 Koszty realizacji projektu: Koszty bezpośrednie (koszty zadań realizowanych w ramach projektu, bezpośrednio związane z tymi zadaniami) Koszty pośrednie (cześć kosztów beneficjenta która nie może być przyporządkowana do konkretnego zadania). Każdy przychód musi zostać włączony do budżetu projektu i pomniejszy kwotę dotacji; Wydatki projektu podlegają ocenie. Kwalifikowalność wydatk ó w Należy wyodrębnić wydatki w ramach cross-financingu;

56 Za kwalifikowalne mogą być uznane wszystkie wydatki, związane z projektem, o ile: są niezbędne dla realizacji projektu; są efektywne; zostały faktycznie poniesione; są udokumentowane; zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu; są zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego; Kwalifikowalność wydatk ó w

57 Wynagrodzenie personelu Amortyzacja Leasing operacyjny Opłaty finansowe i inne Podatek od towar ó w i usług VAT Wkład niepieniężny Dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią Zlecanie usług Cross-financing Wydatki kwalifikowalne

58 W ramach projekt ó w PO KL możliwe jest kwalifikowanie wydatk ó w objętych wsparciem w ramach EFRR; Powinien być powiązany wprost z gł ó wnymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu; Nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich wydatk ó w kwalifikowalnych stanowiących budżet projektu (w działaniach dotyczących integracji społecznej -15%); Cross-financing

59 Cross-financing Przykłady: adaptacja pomieszczeń instytucji szkolących na potrzeby os ó b niepełnosprawnych; zakup sprzętu wykorzystywanego w działalności szkoleniowej i doradczej; zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do tworzenia baz danych i system ó w komunikowania się;

60 podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odzyskany; zakup nieruchomości i gruntu, wyposażenia, mebli, pojazdów oraz infrastruktury, z wyjątkiem wydatków w ramach cross-financingu; odsetki od zadłużenia; koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania projektu, z wyjątkiem projektów współpracy ponadnarodowej; wydatek poniesiony na środki trwałe, kt ó re były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu; koszty kar i grzywien; wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe; wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu; Wydatki niekwalifikowalne

61 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

62 Wniosek PO KL Jeden wz ó r dla wszystkich Priorytet ó w i wszystkich instytucji w ramach PO KL; Jeden wz ó r dla wszystkich Priorytet ó w i wszystkich instytucji w ramach PO KL; Wniosek w formie aplikacji Generatora Wniosk ó w (www. generatorwnioskow. efs.gov.pl); Wniosek w formie aplikacji Generatora Wniosk ó w (www. generatorwnioskow. efs.gov.pl);

63 Złożenie wniosku Projektodawca składa do WUP Kraków wniosek opatrzony pieczęciami, podpisany przez osobę do tego upoważnioną w wersji papierowej (w 2 egzemplarzach) oraz w wersji elektronicznej. Projektodawca składa do WUP Kraków wniosek opatrzony pieczęciami, podpisany przez osobę do tego upoważnioną w wersji papierowej (w 2 egzemplarzach) oraz w wersji elektronicznej. Wniosek można złożyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą. Wniosek można złożyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą. W przypadku konkursów zamkniętych ocenie podlegają wnioski, które zostały złożone w terminie określonym przez WUP Kraków w ogłoszeniu o konkursie oraz w Dokumentacji Konkursowej. W przypadku konkursów zamkniętych ocenie podlegają wnioski, które zostały złożone w terminie określonym przez WUP Kraków w ogłoszeniu o konkursie oraz w Dokumentacji Konkursowej. Wnioski złożone po upływie ww. terminu są odrzucane. Wnioski złożone po upływie ww. terminu są odrzucane.

64 Wniosek PO KL Struktura wniosku W ramach wniosku wyr ó żniono siedem element ó w: 1.Informacje o projekcie; 2.Projektodawca (Beneficjent); 3.Charakterystyka projektu (ograniczenie do 18 000 znak ó w); 4.Budżet projektu; 5.Oświadczenie; 6.Załącznik Harmonogram realizacji projektu; 7.Załącznik Szczeg ó łowy budżet.

65

66 Projekt wniosku PO KL

67

68

69

70

71

72

73

74

75 zapis wprowadzonych danych do pliku PDF zapis wniosku na dysku lokalnym

76 Praktyczne uwagi Wniosek najlepiej w całości wypełnić w edytorze tekst ó w, a następnie przekleić go do Generatora Wniosk ó w; Wniosek najlepiej w całości wypełnić w edytorze tekst ó w, a następnie przekleić go do Generatora Wniosk ó w; Poprawna walidacja wniosku nie oznacza, że wszystkie obowiązkowe pola zostały wypełnione !!! Poprawna walidacja wniosku nie oznacza, że wszystkie obowiązkowe pola zostały wypełnione !!! Kolejne wersje nie nadpisują się, lecz zapisywane są w nowych plikach; Kolejne wersje nie nadpisują się, lecz zapisywane są w nowych plikach; Każda zmiana okresu realizacji projektu powoduje zarówno zmiany w budżecie, jak i w harmonogramie. Każda zmiana okresu realizacji projektu powoduje zarówno zmiany w budżecie, jak i w harmonogramie.

77 Przyjmowanie wniosk ó w Wnioski przyjmowane są w Punktach Informacyjnych EFS WUP w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu w dni robocze w godzinach 8-16 do dnia 2 stycznia 2008 r. Wnioski przyjmowane są w Punktach Informacyjnych EFS WUP w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu w dni robocze w godzinach 8-16 do dnia 2 stycznia 2008 r.

78 Punkty Informacyjne dla beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego Plac Na Stawach 1 e-mail: efs@wup-krakow.pl tel. (12) 424 07 37 Al. Solidarności 5-9 tel. (14) 626 95 43 e-mail: efs@wup.tarnow.pl ul. Węgierska 146 tel. (18) 442 94 32 e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl Kraków Tarnów Nowy Sącz

79 Przydatne adresy internetowe www.wup-krakow.plwww.wup-krakow.plwww.wup-krakow.pl www.mrr.gov.plwww.mrr.gov.plwww.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl www.malopolskie.plwww.malopolskie.plwww.malopolskie.pl www.wup-krakow.plwww.wup-krakow.plwww.wup-krakow.pl

80 Dziękujemy za uwagę Zespół Promocji Konkursów i Naboru Projektów Wojew ó dzki Urząd Pracy w Krakowie Plac na Stawach 1 30-107 Krak ó w www.wup-krakow.pl


Pobierz ppt "Procedura konkursowa naboru wniosk ó w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Zespół Promocji, Konkursów i Naboru Projektów Wojewódzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google