Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW - PRZEDSIĘWZIĘCIA AKADEMICKIE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW - PRZEDSIĘWZIĘCIA AKADEMICKIE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ."— Zapis prezentacji:

1 MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW - PRZEDSIĘWZIĘCIA AKADEMICKIE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

2 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Jeden z 16 programów regionalnych Dofinansowanie z EFRR: 1 570, 40 mln euro Instytucja zarządzająca RPO – Zarząd Województwa Śląskiego

3 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 PRIORYTETY: 1. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 2. Społeczeństwo informacyjne 3. Turystyka 4. Kultura 5. Środowisko

4 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 6. Zrównoważony rozwój miast 7. Transport 8. Infrastruktura edukacyjna 9. Zdrowie i rekreacja 10. Pomoc techniczna

5 RPO – Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Celem działania jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu.

6 RPO – Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.2 – Rozwój elektronicznych usług publicznych Celem działania jest wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

7 RPO – działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie wyższym.

8 RPO – działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Uzasadnieniem podjętego działania jest założenie, iż rozwój szkolnictwa wyższego znacząco wpływa na wzrost konkurencyjności regionu i rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Edukacja o wysokiej jakości i efektywności jest kluczowym warunkiem rozwoju społeczeństwa, a także drogą do podnoszenia jakości życia. Stały wzrost liczby studentów skłania do stworzenia odpowiednich warunków w zakresie infrastruktury i wyposażenia placówek szkół wyższych.

9 RPO – działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Typy projektów: budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa i remont istniejących obiektów dydaktycznych, w tym także laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych, bibliotek w szkołach wyższych, budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa i remont obiektów sportowych w szkołach wyższych, zagospodarowanie otoczenia obiektów w powiązaniu z projektami wymienionymi w pkt. 1-2,

10 RPO – działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego wyposażenie obiektów wymienionych w pkt. 1-2 w urządzenia dydaktyczne oraz inne pomoce naukowe, tworzenie lub modernizacja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w szkołach wyższych, w tym zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania, usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych wyłącznie w przypadku realizacji projektów wymienionych w pkt 1-2 oraz ich otoczeniu

11 FINANSOWANIE Wsparcie dla projektów jest możliwie do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Alokacja finansowa na działanie ogółem - 65 208 198 EUR

12 FINANSOWANIE Minimalna całkowita wartość projektów: 500 000 PLN dla projektów dotyczących przebudowy infrastruktury szkolnictwa wyższego, 1 000 000 PLN dla projektów dotyczących budowy infrastruktury szkolnictwa wyższego Maksymalna całkowita wartość projektów: do 20 000 000 PLN dla projektów dotyczących budowy i przebudowy infrastruktury szkolnictwa wyższego,

13 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Szczegółowe informacje: www.rpo.silesia-region.pl

14 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

15 PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ EWT Polska – Czechy EWT Polska – Słowacja EWT Międzyregionalna EWT Transnarodowa Region Morza Bałtyckiego Europa Środkowa INTERREG IV

16 PROJEKTY W RAMACH EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ wymagają ścisłej współpracy partnerów z dwóch państw zarówno na etapie przygotowania jak i realizacji wspólnego projektu. Beneficjenci/ partnerzy projektu wyznaczają spośród siebie beneficjenta / partnera wiodącego.

17 Projekty transgraniczne Muszą spełniać co najmniej dwa z następujących kryteriów: wspólne przygotowanie wspólne realizacja wspólny personel wspólne finansowanie.

18 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 Celem globalnym Programu jest: wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz przez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców.

19 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

20 Obszar Województwa Śląskiego objęty Programem: m.in. podregion bielsko – bialski: Bielsko - Biała powiat bielski; gminy: Bestwina, Buczkowice, Czechowice - Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice; powiat cieszyński; gminy: Cieszyn, Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice; powiat żywiecki; gminy: Żywiec, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy - Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka.

21 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 czeska część pogranicza - Kraje: o Královéhradecki o Pardubicki o Ołomuniecki o Morawskośląski o Liberecki

22 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 Oś priorytetowa 2 - Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki 2.1 Rozwój przedsiębiorczości 2.2 Wspieranie rozwoju turystyki 2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji

23 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 Oś priorytetowa 3 Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne 3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno- edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych 3.3 Fundusz Mikroprojektów

24 FINANSOWANIE Całkowity budżet Programu wynosi 256 187 464 euro, w tym alokacja środków z EFRR na finansowanie polsko-czeskich przedsięwzięć transgranicznych: 219 459 344 euro. Płatności będą realizowane jako refundacja poniesionych wydatków.

25 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

26 słowacka część pogranicza - Kraj Żyliński i Kraj Preszowski polska część pogranicza - podregiony: bielsko - bialski (część woj. śląskiego), nowosądecki (część woj. małopolskiego), krośnieńsko - przemyski (część woj. podkarpackiego) oraz obszar powiatów: pszczyńskiego (woj. śląskie), oświęcimskiego (woj. małopolskie), rzeszowskiego i powiatu grodzkiego Rzeszów (woj. podkarpackie).

27 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 Obszar Województwa Śląskiego objęty Programem: m.in. podregion bielsko - bialski: Bielsko - Biała (miasto na prawach powiatu); powiat bielski; gminy: Bestwina, Buczkowice, Czechowice - Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice; powiat cieszyński; gminy: Cieszyn, Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice; powiat żywiecki; gminy: Żywiec, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Radziechowy - Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka.

28 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 Celem Programu jest: Intensyfikacja opartej na partnerstwie współpracy polsko- słowackiej, która sprzyjać będzie trwałemu rozwojowi obszaru przygranicznego.

29 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 Oś priorytetowa II Rozwój społeczno – gospodarczy o Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Projekty sieciowe

30 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 Oś priorytetowa 3 - Wspieranie inicjatyw lokalnych (Mikroprojekty) Cel główny: Promowanie lokalnych inicjatyw i nawiązywanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach "ludzie dla ludzi".

31 FINANSOWANIE Alokacja środków z EFRR na współfinansowanie polsko- słowackich przedsięwzięć transgranicznych wyniesie 157 407 763 euro. Płatności będą realizowane jako refundacja poniesionych wydatków.

32 Szczegółowe informacje: www.ewt.silesia-region.pl

33

34 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW - PRZEDSIĘWZIĘCIA AKADEMICKIE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google