Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7.Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego 2007-2013 Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Dominika Raróg-Ośliźlok Źródło: serwis CORDIS,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7.Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego 2007-2013 Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Dominika Raróg-Ośliźlok Źródło: serwis CORDIS,"— Zapis prezentacji:

1 7.Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego 2007-2013 Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Dominika Raróg-Ośliźlok Źródło: serwis CORDIS, serwis EUROPA, serwis KPK, DRAFT-y wybranych dokumentów

2 Regionalny Punkt Kontaktowy Co to jest 7.Program Ramowy główny mechanizm UE mający na celu finansowanie badań naukowych w Europie budżet to 53,2 mld EURO wzrost o 41% w porównaniu z 6.PR przy kosztach z 2004 r. i o 63% przy obecnych kosztach 7.PR zaprojektowano tak aby odpowiedzieć na potrzeby zatrudnienia i konkurencyjności Europy definiując tematy i sposób prowadzenia działań w latach 2007-2013 KE konsultowała się z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, krajów członkowskich a także ze środowiskiem naukowym, przemysłowym oraz wszystkimi interesariuszami badań w Europie 7.PR wspiera badania w wybranych dziedzinach nadrzędnych – w celu wykreowania lub utrzymania UE na pozycji światowego lidera w tych sektorach

3 Regionalny Punkt Kontaktowy Budżet 7.Programu Ramowego 6.PR 7.PR - ok. 53 mld

4 Regionalny Punkt Kontaktowy Jak brać udział ? Pomysł, cel! Innowacyjny? Zysk dla gospodarki? Odnalezienie konkursu, budowanie konsorcjum, składanie wniosku wniosek oceniany przez niezależnych ekspertów KE negocjuje warunki kontraktu, zobowiązując się finansować badania, ew. umowa konsorcjum realizacja projektu, Opracowanie wyników, raportowanie

5 Regionalny Punkt Kontaktowy Co można finansować?

6 Regionalny Punkt Kontaktowy Struktura 7.Programu Ramowego WspółpracaPomysły LudzieMożliwości EURATOMWCB - JRC

7 Regionalny Punkt Kontaktowy Współpraca Celem - wspieranie szerokiego zakresu działań badawczych prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej w wybranych obszarach tematycznych, odpowiadających głównym dziedzinom wiedzy i technologii. Obszary te zostały określone na stosunkowo wysokim poziomie ogólności, tak aby można było dostosować je do zmieniających się potrzeb i możliwości mogących się pojawić podczas trwania 7.PR. Ich uszczegółowienie będzie następować każdego roku w ramach przygotowywanych dla każdego obszaru tematycznego Programu Pracy (Work Program). Zakres tematyczny weryfikowany przez EPT: zdrowie; żywność, rolnictwo i biotechnologia; technologie informacyjne i komunikacyjne; nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne; energia; środowisko (łącznie ze zmianami klimatu); transport (łącznie z aeronautyką); nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne; przestrzeń kosmiczna; bezpieczeństwo.

8 Regionalny Punkt Kontaktowy Współpraca Wspólne projekty badawcze: Collaborative projects (STREP), do 4 mln i powyżej Networks of Excellence, Co-ordination/support actions Koordynacja narodowych programów badawczych System ERA-NET ma wzmocnić i rozwinąć koordynację krajowych i regionalnych działań badawczych również wzmocnieniu komplementarności i synergii pomiędzy 7.PR a działaniami prowadzonymi w ramach programów międzyrządowych, takich jak EUREKA i COST Wspólne inicjatywy technologiczne długoterminowe partnerstwa publiczno-prywatne wynik prac Europejskich Platform Technologicznych obejmują jeden lub niewielką liczbę wybranych aspektów badawczych w obrębie danej dziedziny Platformy Technologiczne

9 Regionalny Punkt Kontaktowy Platformy Technologiczne Europejskie Platformy Technologiczne skupiają się na zagadnieniach strategicznych, w których przyszły wzrost, konkurencyjność oraz zrównoważony rozwój uzależnione się od postępu technologicznego. Jednoczą one partnerów pod kierownictwem przemysłu aby określić średnio- i długoterminowe cele badań oraz cele rozwoju technologicznego, a następnie określają wskaźniki realizacji wyznaczonych celów.

10 Regionalny Punkt Kontaktowy RPK Katarzyna Markiewicz-Śliwa http://www.cordis.lu/technology-platforms/home.html Europejskie Platformy Technologiczne

11 Regionalny Punkt Kontaktowy RPK Katarzyna Markiewicz-Śliwa Polskie Platformy Technologiczne http://www.kpk.gov.pl/ppt/

12 Regionalny Punkt Kontaktowy Bieżące konkursy

13 Regionalny Punkt Kontaktowy JAK? Strona informacyjna Call fiche Work Programme Guide for applicants

14 Regionalny Punkt Kontaktowy Struktura 7.Programu Ramowego WspółpracaPomysły LudzieMożliwości EURATOMWCB - JRC

15 Regionalny Punkt Kontaktowy Pomysły Badania podstawowe – pionierskie (frontier research) - twórcze, interdyscyplinarne, często ryzykowne, znajdujące się na granicy wiedzy. European Research Council – ERC – 22 mianowanych przez KE na okres 4 lat członków Prof. Norbert KROO (HU) Prof. Maria Teresa V.T. LAGO (PT) Dr. Oscar MARIN PARRA (ES) Prof Robert MAY (UK) Prof. Helga NOWOTNY (AT), Prof. Christiane NÜSSLEIN-VOLHARD (DE) Dr. Leena PELTONEN-PALOTIE (FI) Prof. Alain PEYRAUBE (FR) Dr. Jens R. ROSTRUP-NIELSEN (DK) Prof. Salvatore SETTIS (IT) Prof. Dr.med. Rolf M. ZINKERNAGEL (CH) Dr. Claudio BORDIGNON (IT) Professor Manuel CASTELLS (ES) Prof. Dr. Paul J. CRUTZEN (NL), Prof. Mathias DEWATRIPONT (BE) Dr. Daniel ESTEVE (FR) Prof. Pavel EXNER (CZ) Prof. Dr. Hans-Joachim FREUND (DE) Prof. Wendy HALL (UK) Prof. Dr. Carl-Henrik HELDIN (SE) Prof. Dr. Fotis C. KAFATOS (GR) Prof. Dr. Michal KLEIBER (PL) Lord Patten of Barnes

16 Regionalny Punkt Kontaktowy Pomysły ERC Starting Independent Researcher Grant scheme (ERC Starting GrantERC Starting Independent Researcher Grant scheme (ERC Starting Grant) przeznaczone dla młodych naukowców ERC Advanced Investigator Grant (ERC Advanced Grant) obejmujący wszystkich badaczy niezależnie od stopnia zaawansowania ich kariery naukowej. Przyznane granty związane będą z naukowcem, a nie z instytucją, w której jest zatrudniony. Ograniczenia: możliwe jest złożenie tylko jednego wniosku rocznie uczestnictwo tylko w jednym projekcie finansowanym przez ERC w danym okresie.

17 Regionalny Punkt Kontaktowy Pomysły Budżet konkursuprawie 517 mln EUR Wielkość projektudo 2,5 mln EUR (3,5 mln w uzasadnionych przypadkach) Czas trwania projektudo 5 lat Wymogi formalnebrak ograniczeń co do wieku, narodowości, dziedziny wiedzy Dofinansowaniedo 100% kosztów bezpośrednich oraz 20% na koszty pośrednie Trzy pod konkursyNauki fizyczne i inżynierskie 39% Nauki społeczne i humanistyczne 34% Nauki o życiu 14% Projekty interdyscyplinarne 13%

18 Regionalny Punkt Kontaktowy Pomysły Terminy Nauki fizyczne i inżynierskie Nauki fizyczne i inżynierskie 28.02.2008 Nauki społeczne i humanistyczne Nauki społeczne i humanistyczne 18.03.2008 Nauki o życiu Nauki o życiu 22.04.2008 Projekty interdyscyplinarne Jednoetapowa procedura składania wniosków Dwuetapowa ocena wniosków Wnioski wypełniane są on-line http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html ERC-2008-AdG

19 Regionalny Punkt Kontaktowy Struktura 7.Programu Ramowego WspółpracaPomysły LudzieMożliwości EURATOMWCB - JRC

20 Regionalny Punkt Kontaktowy Struktura 7.Programu Ramowego WspółpracaPomysły LudzieMożliwości EURATOMWCB - JRC

21 Regionalny Punkt Kontaktowy Możliwości Program ma zapewnić optymalne wykorzystanie istniejącego w Europie potencjału z zakresie badań i innowacji. 1.Infrastruktury badawcze 2.Działania na rzecz MŚP 3.Regiony wiedzy 4.Potencjał badawczy 5.Nauka w społeczeństwie 6.Spójny rozwój polityk badawczych 7.Współpraca międzynarodowa

22 Regionalny Punkt Kontaktowy Możliwości Infrastruktury badawcze Wsparcie istniejących infrastruktur: optymalizacja ich wykorzystania – dostęp, akcje integrujące dostęp Budowa nowych infrastruktur projekty infrastruktur (European Roadmap for Research Infrastructures Report 2006) wsparcie fazy przygotowawczej Działania dodatkowe polityka ERA

23 Regionalny Punkt Kontaktowy Możliwości Działania na rzecz MŚP Badania na rzecz MŚP rozwiązywanie problemów technologicznych na rzecz małych grup innowacyjnych MŚP. 1-2 lata, 0,5 - 1,5 mln euro, badania to minimum 60% wartości całego projektu, uczestnicy: min 3 MŚP z 3 różnych krajów MC lub ACC i 2 niezależnych wykonawców badań. Także mogą uczestniczyć duże przedsiębiorstwa i użytkownicy końcowi. Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP: opracowywanie technicznych rozwiązań problemów wspólnych dla większej liczby MŚP (stowarzyszenia, izby gospodarcze) 2- 3 lata, 1,5 - 4 mln euro, badania to minimum 60% wartości całego projektu, uczestnicy: minimum 3 stowarzyszenia MSP o zasięgu ogólnokrajowym z 3 różnych krajów MC lub ACC lub 1 stowarzyszenie o zasięgu ogólnoeuropejskim; 2 niezależnych wykonawców badań. Także mogą uczestniczyć inne przedsiębiorstwa oraz użytkownicy końcowi.

24 Regionalny Punkt Kontaktowy Możliwości Regiony wiedzy wzmocnienie potencjału badawczego regionów europejskich poprzez wspieranie, zachęcanie do rozwoju w całej Europie regionalnych klastrów badawczych skupiających instytucje publiczne i prywatne: wyższe uczelnie, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa i władze regionalne. Analizy, rozwój i wdrażanie regionalnych planów badawczych Inicjatywy integrujące działania badawcze, infrastruktury, projekty Propagowanie wiedzy – konferencje, spotkania

25 Regionalny Punkt Kontaktowy Możliwości Potencjał badawczy (dla regionów konwergencji) 3-letnie projekty w ramach obszarów 7PR, podnoszące potencjał badawczy wzajemna wymiana personelu naukowo-badawczego, rekrutacja doświadczonych naukowców oraz menedżerów, zakup i rozbudowa sprzętu badawczego, organizacja regionalnych, krajowych i międzynarodowych warsztatów i konferencji ułatwiających transfer wiedzy w których mogą brać udział pracownicy danych instytucji oraz zaproszeni goście, udział pracowników centrów w międzynarodowych konferencjach i kursach szkoleniowych, organizacja różnych działań mających na celu promocję danej instytucji. Mechanizmy oceniające: każdy ośrodek badawczy w regionach konwergencji, bez względu na to czy otrzymał czy też nie fundusze w ramach poprzedniego działania będzie mógł uzyskać ocenę ogólnej jakości prowadzonych badań i poziomu infrastruktury badawczej dokonaną przez międzynarodowych, niezależnych ekspertów.

26 Regionalny Punkt Kontaktowy Możliwości Nauka w społeczeństwie Cel - przybliżenie społeczeństwu problematyki związanej z nowymi technologiami oraz sprawami nauki. Finansowanie projektów badawczych, prac studyjnych, współpracy sieciowej skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców, jak też nagrody, badania opinii i gromadzenie danych. usprawnienie europejskiego systemu nauki, przyszłość publikacji naukowych; dostęp, zabezpieczenia przed nadużyciami, zaangażowanie naukowców i społeczeństwa w zagadnienia dotyczące nauki w celu przewidywania wyjaśniania kwestii politycznych i społecznych oraz problemów etycznych, badania nad tożsamością kulturową płci oraz promowanie roli kobiet w nauce, pobudzanie wśród młodzieży zainteresowania nauką, zwiększanie roli badań prowadzonych na wyższych uczelniach oraz ich zaangażowania w wyzwania globalizacji, lepsza komunikacja i wzajemne zrozumienie między światem nauki a społeczeństwem.

27 Regionalny Punkt Kontaktowy Możliwości Spójny rozwój polityk badawczych monitorowanie i analiza polityk publicznych związanych z badaniami i strategii przemysłowych i opracowanie wskaźników pomagających w projektowaniu, wdrażaniu, ocenie i ponadnarodowej koordynacji polityk, wzmacnianie koordynacji polityk badawczych we wspólnym obszarze zainteresowań podejmowane na szczeblu krajowym i regionalnym. Współpraca międzynarodowa (SSA i CA) Działania w zakresie: wspieranie europejskiej konkurencyjności poprzez partnerstwa z krajami trzecimi, angażowanie najlepszych naukowców z krajów trzecich do współpracy europejskiej, ułatwianie kontaktów z partnerami w krajach trzecich dla zapewnienia lepszego dostępu do badań prowadzonych w innych częściach świata, rozwiązywanie problemów dotykających kraje trzecie lub mających charakter globalny, na podstawie wspólnych obszarów zainteresowań i wzajemnych korzyści.

28 Regionalny Punkt Kontaktowy Struktura 7.Programu Ramowego WspółpracaPomysły LudzieMożliwości EURATOMWCB - JRC

29 Regionalny Punkt Kontaktowy EURATOM FOR NUCLEAR RESEARCH AND TRAINING ACTIVITIES2 Zaspokajanie przyszłych potrzeb energetycznych badania wspólnotowe, rozwój technologiczny, współpraca międzynarodową, rozpowszechnianie informacji technicznych, działania w zakresie eksploatacji, Szkolenia. Badania w zakresie energii syntezy termojądrowej Wspólnego Centrum Badawczego w dziedzinie energii jądrowej

30 Regionalny Punkt Kontaktowy Struktura 7.Programu Ramowego WspółpracaPomysły LudzieMożliwości EURATOMWCB - JRC

31 Regionalny Punkt Kontaktowy Wspólnotowe Centrum Badawcze Organizacja wspierająca i realizująca politykę badawczą UE Organizacja w strukturach KE – niepodlegająca wpływom państwowym czy prywatnym Wspiera proces rozszerzania UE i tworzenia ERA Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów GEEL, BELGIA Instytut Pierwiastków Transuranowych KARLSRUHE, NIEMCY Instytut Energii PETTEN, HOLANDIA Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli ISPRA, WŁOCHY Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju ISPRA, WŁOCHY Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta ISPRA, WŁOCHY Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych SEVILLA, HISZPANIA Praktyki naukowe Stypendia doktoranckie, post-doc i dla doświadczonych naukowców Krajowy ekspert (seconded national expert) http://www.jrc.cec.eu.int

32 Regionalny Punkt Kontaktowy Jak brać udział ? Pomysł, cel! Innowacyjny? Zysk dla gospodarki? Czy użyteczne wyniki? Odnalezienie konkursu, budowanie konsorcjum, składanie wniosku wniosek oceniany przez niezależnych ekspertów KE negocjuje warunki kontraktu, zobowiązując się finansować badania, ew. umowa konsorcjum realizacja projektu, Opracowanie wyników, raportowanie

33 Regionalny Punkt Kontaktowy Kto może brać udział ? przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, ośrodki badawcze, inne podmioty prawne - każda osoba fizyczna lub prawna niezależnie od tego, czy mają siedzibę w państwie członkowskim, państwie stowarzyszonym lub państwie trzecim z zachowaniem wymogów minimalnych.państwie członkowskim, państwie stowarzyszonym lub państwie trzecim Minimalna liczba uczestników to 3 podmioty prawne, z których każdy ma siedzibę w państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym i z których żadne dwa podmioty nie mają siedziby w tym samym państwie członkowskim lub państwie stowarzyszonym. Działania koordynacyjne i wspierające oraz kształcenie zawodowe i rozwój kariery naukowców oraz projekty badań pionierskich inspirowane przez naukowców minimalnym wymogiem jest udział przynajmniej jednego podmiotu prawnego mającego siedzibę w państwie członkowskim lub w państwie stowarzyszonym. Programy szczegółowe lub programy prac mogą ustanawiać inne wymogi dotyczące minimalnej liczby uczestników.

34 Regionalny Punkt Kontaktowy support@epss-fp7.org +32 2 233 3760

35 Regionalny Punkt Kontaktowy Jak brać udział ? Pomysł, cel! Innowacyjny? Zysk dla gospodarki? Czy użyteczne wyniki? Odnalezienie konkursu, budowanie konsorcjum, składanie wniosku wniosek oceniany przez niezależnych ekspertów KE negocjuje warunki kontraktu, zobowiązując się finansować badania, ew. umowa konsorcjum realizacja projektu, Opracowanie wyników, raportowanie

36 Regionalny Punkt Kontaktowy Eksperci – powoływani do oceny wniosków https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome Kto?: każda osoba działająca w sferze badawczo-rozwojowej; podstawowym kryterium doboru jest posiadana wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie i typie ocenianych projektów; ważna jest znajomość języka angielskiego, dodatkowym plusem jest znajomość innych języków; atutem jest wcześniejsze doświadczenie w realizacji i/ lub ocenie międzynarodowych projektów a także znajomość obszaru przemysłowego; ekspert musi wykazywać się niezależnością w ocenie; eksperci 6.PR zostaną zapytani o przepisanie ich danych do bazy ekspertów 7.PR Rejestracja nie gwarantuje wyznaczenia jako eksperta Zaproszenie z informacją o warunkach Dzienna stawka 450 na podstawie umowy pomiędzy ekspertem a Wspólnotą plus zwrot kosztów podróży i pobytu Rocznie max. 10 dni pobytu w Brukseli lub Luksemburgu Dwie opcje: ekspert oceniający i przeglądający lub monitorujący

37 Regionalny Punkt Kontaktowy Jak brać udział ? Pomysł, cel! Innowacyjny? Zysk dla gospodarki? Czy użyteczne wyniki? Odnalezienie konkursu, budowanie konsorcjum, składanie wniosku wniosek oceniany przez niezależnych ekspertów KE negocjuje warunki kontraktu, zobowiązując się finansować badania, ew. umowa konsorcjum realizacja projektu, Opracowanie wyników, raportowanie

38 Regionalny Punkt Kontaktowy Poziom dofinansowania Typ działańDziałania badawcze i rozwój technologiczny Działania pionierskie, koordynacyjne, szkoleniowe Działania demonstracyjne % kosztów kwalifikowanych Wszystkie instytucje uprawnione do udziału w 7.PR 5010050 Dla MŚP, instytucji publicznych, szkół średnich i uczelni wyższych oraz organizacji badawczych o charakterze niezarobkowym 7510050 Minus wpływy do projektów !!!

39 Regionalny Punkt Kontaktowy Typy działań (WP)

40 Regionalny Punkt Kontaktowy Rodzaje kosztów Koszty niedopuszczalne Koszty dopuszczalne: bezpośrednie pośrednie

41 Regionalny Punkt Kontaktowy Koszty dopuszczalne Rzeczywiste, ekonomicznie uzasadnione, niezbędne do realizacji projektu, oszacowane w Aneksie I do kontraktu, Określone zgodnie z przyjętymi przez wykonawcę zasadami księgowymi (nie nowymi !!!), Aktualne, poniesione w okresie realizacji projektu (wyj. sporządzenie raportu końcowego, do 45 dni po zakończeniu projektu), Zaksięgowane w księgach rachunkowych wykonawcy, który je poniósł, nie później niż w dniu wystawienia raportu audytora, Przyporządkowane bezpośrednio do projektu.

42 Regionalny Punkt Kontaktowy Koszty niedopuszczalne Podatki pośrednie, w tym podatek od towarów i usług (VAT) i cło Należne odsetki Rezerwy na poczet przyszłych ewentualnych strat lub wierzytelności Straty wynikające z ujemnych różnic kursowych Koszty zadeklarowane, poniesione lub zwrócone w odniesieniu do innego projektu KE Koszty odnoszące się do zwrotu z inwestycji kapitałowych Długi i koszty obsługi długów Zbędne lub nieprzemyślane wydatki Wszelkie inne wydatki nie spełniające warunków kosztów dopuszczalnych

43 Regionalny Punkt Kontaktowy Koszty dopuszczalne Budżet projektu Koszty niedopuszczalne KE 75% SPB 60% Koszty pośrednie 60% (od 2010 roku 40%) Koszty bezpośrednie

44 Regionalny Punkt Kontaktowy Koszty osobowe Wynagrodzenie zasadnicze obliczanie w wymiarze godzinowym musi być przyznawane z normalną praktyką instytucji i z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie to powinno być związane ze szczególnymi osiągnięciami zawodowymi, lub z podjęciem dodatkowych obowiązków, lub z wykonywaniem obowiązków poza normalnym czasem pracy. Bezpośrednio zatrudnieni i opłaceni przez kontraktora wg krajowych zasad Koszty bycia szkolonym nie są kwalifikowanym kosztem osobowym

45 Regionalny Punkt Kontaktowy Inne koszty bezpośrednie Aparatura/ amortyzacja Materiały Podwykonawstwo Podróże inne

46 Regionalny Punkt Kontaktowy Koszty pośrednie Rzeczywiste koszty pośrednie 20% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem podwykonawstwa Dla jednostek publicznych non-profit, szkół średnich i uczelni wyższych, organizacji badawczych i MŚP które nie mogą zidentyfikować k. pośrednich dla wydatków RTD i działań demonstracyjnych 60% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem podwykonawstwa (od 2010 40%) Dla działań typu SSA i CA max 7%

47 Regionalny Punkt Kontaktowy Koszty pośrednie (WP)

48 Regionalny Punkt Kontaktowy Mechanizm gwarancyjny Rezygnacja z solidarnej odpowiedzialności finansowej na rzecz mechanizmu zabezpieczeń prowadzonego przez EIB (fundusz gwarancyjny od niepublicznych jednostek), wyj. badania pionierskie, wspierające kształcenie zawodowe Wzrost prefinansowania do 90% 5% na mechanizm gwarancyjny

49 Regionalny Punkt Kontaktowy Jak brać udział ? Pomysł, cel! Innowacyjny? Zysk dla gospodarki? Czy użyteczne wyniki? Odnalezienie konkursu, budowanie konsorcjum, składanie wniosku wniosek oceniany przez niezależnych ekspertów KE negocjuje warunki kontraktu, zobowiązując się finansować badania, ew. umowa konsorcjum realizacja projektu, Opracowanie wyników, raportowanie

50 Regionalny Punkt Kontaktowy Raporty Raporty składane również on-line za pomocą systemu SEZAM Periodic activity report Final activity report Periodic management report including i) a justification of the resources deployed by each contractor, linking them to activities implemented and justifying their necessity; ii) a summary financial report consolidating the claimed costs of all the contractors in an aggregate form, based on the information provided in Form C. Final management report Report on distribution of financial contribution between contractors Form C Audit certificate

51 Regionalny Punkt Kontaktowy Przekazanie środków przez KE Wydatki Problem KE ma 105 dni od daty złożenia raportu na przekazanie środków Raport

52 Regionalny Punkt Kontaktowy Jak brać udział ? Pomysł, cel! Innowacyjny? Zysk dla gospodarki? Czy użyteczne wyniki? Odnalezienie konkursu, budowanie konsorcjum, składanie wniosku wniosek oceniany przez niezależnych ekspertów KE negocjuje warunki kontraktu, zobowiązując się finansować badania, ew. umowa konsorcjum realizacja projektu, Opracowanie wyników, raportowanie, audyt

53 Regionalny Punkt Kontaktowy Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych jest obowiązkowe tylko wtedy gdy dofinansowanie ze strony KE dla danego uczestnika przekroczy w ujęciu kumulatywnym 375 tys. Euro. Dla projektów trwających rok lub dwa z dofinansowaniem wyższym niż 375 tys. Euro wymaga się maksymalnie 1 świadectwa kontroli na zakończenie projektu Świadectwa nie są wymagane jeśli projekt rozliczany jest ryczałtowo. Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych

54 Regionalny Punkt Kontaktowy Linki http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://www.kpk.gov.pl/7pr/ www.rpk.polsl.pl http://cordis.europa.eu/pl/home.html http://cordis.europa.eu/guidance/home_pl.html http://ec.europa.eu/research/future/index_en.cfm

55 Regionalny Punkt Kontaktowy Dziękuję za uwagę Kontakt: Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Ul. Akademicka 2a 44-100 Gliwice E-mail: rpk@polsl.plrpk@polsl.pl Tel. 32 237 20 92, 32 237 19 98 Fax 32 237 24 50


Pobierz ppt "7.Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego 2007-2013 Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Dominika Raróg-Ośliźlok Źródło: serwis CORDIS,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google