Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ITN Initial Training Networks Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska Katowice, 13.03.2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ITN Initial Training Networks Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska Katowice, 13.03.2008 r."— Zapis prezentacji:

1 ITN Initial Training Networks Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska Katowice, 13.03.2008 r.

2 RPK Politechnika Śląska PLAN PREZENTACJI Informacje ogólne Uprawnione instytucje Uprawnieni naukowcy Działania w ramach ITN Finansowanie Składanie wniosku Lista czynności I co dalej?

3 RPK Politechnika Śląska INFORMACJE OGÓLNE FP7-PEOPLE-ITN-2008 Data otwarcia: 04.04.2008 Data zamknięcia: 02.09.2008 godz. 17.00 Budżet 185 mln z roku 2008 Dokumenty: http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html Call fische (Fiszka konkursowa) Workprogramme (Program Pracy) Guide for applicants (Przewodnik dla wnioskodawców) http://cordis.europa.eu/pl/home.html

4 RPK Politechnika Śląska Budżet Akcji MC 2008 (mln )

5 RPK Politechnika Śląska Cele i czas trwania akcji Cele projektu Initial Training Network to: szkolenie początkujących naukowców (w tym doktorantów); umożliwienie im dołączenia do europejskich zespołów badawczych; poprawa ich perspektyw zawodowych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym; zwiększenie atrakcyjności karier naukowych w oczach młodych naukowców. Max czas trwania projektu wynosi 4 lata

6 RPK Politechnika Śląska Obszary i tematy badawcze Dziedzinę proponują partnerzy projektu i może ona dotyczyć innych zagadnień niż te, które znalazły się w ramach Programu COOPERATION: 1) Zdrowie; 2) Żywność, rolnictwo i biotechnologia; 3) Technologie informacyjne i komunikacyjne; 4) Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne; 5) Energia; 6) Środowisko (w tym zmiany klimatu); 7) Transport (w tym aeronautyka); 8) Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne 9) Przestrzeń kosmiczna; 10) Bezpieczeństwo. Poza badaniami objętymi Traktatem EURATOM http://europa.eu/scadplus/treaties/euratom_en.htm KOMISJA STAWIA NA PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE I NOWATORSKIE

7 RPK Politechnika Śląska Panele tematyczne Ze względów praktycznych projekty są klasyfikowane w 8 obszarach (panelach), tj.: 1.Chemistry (CHE) 2.Social and Human Scieces (SOC) 3.Economic Sciences (ECO) 4.Information Science and Engineering (ENG) 5.Environmental and Geo-Sciences (ENV) 6.Life Sciences (LIF) 7.Mathematics (MAT) 8.Physics (PHY) Annex 3 – Sub-disciplines

8 RPK Politechnika Śląska UPRAWNIONE INSTYTUCJE INSTYTUCJA (participant/beneficiary/host institution) Każda organizacja (aktywnie działająca na polu nauki): - uczelnia, instytut naukowy, inne organizacje naukowe sektora publicznego i prywatnego, - organizacje komercyjne (priorytet mają MŚP) - niekomercyjne organizacje charytatywne, - naukowe instytucje międzynarodowe - inne instytucje międzynarodowe - Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC) Rules of Participationhttp://cordis.europa.eu/fp7/

9 RPK Politechnika Śląska Kraje uprawnione do udziału Kraje członkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Kraje stowarzyszone z 7. PR: Chorwacja, Islandia, Izrael, Lichtenstein, FYR Macedonia, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Turcja Albania, Czarnogóra (od 2008 na podstawie Memorandum of Understanding) ICPC - International Cooperation Partner Countries Kraje trzecie: Wszystkie pozostałe kraje (np. Australia, Japonia, Kanada, Singapur, USA)

10 RPK Politechnika Śląska ICPC

11 RPK Politechnika Śląska Struktura Sieci I MULTI-SITE PROJECT MULTI-SITE PROJECT Sieć składa się z co najmniej 3 instytucji (np. uczelnia, centrum badawcze, MŚP) z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE (co najmniej 2 z nich powinny być z krajów członkowskich UE). Jeden kraj pełni rolę koordynatora ITN. W projekcie powyżej 3 partnerów należy zwracać uwagę, skąd oni pochodzą: Przykład DOPUSZCZALNY 2 uniwersytety zlokalizowane w Słowenii (MS) i Turcji (AC) i 3 MŚP zlokalizowane w Niemczech (MS), Izraelu (AC) i Chinach (ICPC) Przykład NIEDOPUSZCZALNY POLSKA (MS) RUMUNIA (MS) ARGENTYNA (ICPC) KANADA (OTC)

12 RPK Politechnika Śląska Struktura Sieci II MONO-SITE MONO-SITE Dopuszczalne jest finansowanie jednego ośrodka badawczego, przy czym musi ona być zlokalizowana w kraju członkowskim bądź stowarzyszonym. TWINNING TWINNING Wspiera się 2 instytucje: obligatoryjnie 1 z nich to MS, a druga MS lub AC. Dobrze, aby jednym z członków Sieci było przedsiębiorstwo, którego rola widziana jest na 3 poziomach: jako pełny partner, jako instytucja oferująca szkolenia lub biorąca udział w kursach i transferze wiedzy, jako członek ciał doradczych i zarządzających, aktywnie włączony w definiowanie programu szkoleniowego.

13 RPK Politechnika Śląska Podsumowanie krajów uprawnionych do udziału Typ Akcji ITNKraje uczestniczące Multi-site ITNMinimum 3 różne kraje MS + MS + MS/AC Dodatkowi partnerzy: dowolność (MS, AC, ICPC, OTC*) Twinning ITN2 różne kraje: MS + MS/AC Mono-site ITN1 kraj: MS/ AC * OTC mogą otrzymać dofinansowanie, jeśli zostało ono przewidziane w specjalnej umowie zawartej pomiędzy krajem a UE, bądź w przypadku, kiedy można udowodnić, że jest to niezbędne do realizacji projektu.

14 RPK Politechnika Śląska Przykładowa Sieć

15 RPK Politechnika Śląska UPRAWNIENI NAUKOWCY W ramach ITN szkoli się następujących ludzi: początkujących naukowców – mających mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra (lub innego tytułu pozwalającego na podjęcie studiów doktoranckich bez dodatkowych wymagań). Osoby takie mogą przebywać na szkoleniu od 3 do 36 miesięcy. doświadczonych naukowców, którzy w momencie rekrutacji mają stopień doktora lub przynajmniej 4 lata doświadczenia badawczego, przy czym w obu przypadkach nie mogą mieć więcej niż 5 lat doświadczenia od uzyskania tytułu magistra. Osoby takie mogą przebywać na szkoleniu od 3 do 24 miesięcy. 80% do 20%

16 RPK Politechnika Śląska Szkolący naukowcy W celu dopełnienia się transferu wiedzy, doszkolenia młodych naukowców można zaprosić niewielką liczbę doświadczonych naukowców z wybitnymi osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi w ramach międzynarodowych szkoleń (tzw. visiting scientists). Ich wynagrodzenie uzależnione będzie od doświadczenia (4-10 lat, powyżej 10 lat), stawki podane są w Workprogrammie (należy dodać 30%).

17 RPK Politechnika Śląska Zasada mobilności Naczelną zasadą w akcjach Marie Curie jest mobilność międzynarodowa, w której obowiązują dwie podstawowe zasady: Przyjmowany naukowiec nie może mieć obywatelstwa kraju, w którym znajduje się instytucja goszcząca. Naukowcy z krajów trzecich mogą odbywać szkolenia tylko w kraju członkowskim lub stowarzyszonym. Naukowiec nie może odbyć szkolenia w kraju, w którym przebywał (np. pracował, studiował) dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat.

18 RPK Politechnika Śląska DZIAŁANIA W RAMACH ITN Rekrutacja naukowców Działania szkoleniowe Działania sieciujące Delegowania Zarządzanie

19 RPK Politechnika Śląska Rekrutacja naukowców Podstawowym zadaniem sieci jest organizowanie szkoleń adresowanych do naukowców, którzy w momencie rekrutacji przez instytucje przyjmującą mają mniej niż 5 lat doświadczenia naukowego (od uzyskania tytułu magistra), bez względu na okres czasu, w jakim je nabyli. Zasada ta obejmuje: początkujących naukowców - osoby mające do 4 lat doświadczenia naukowego. Osoby takie mogą przebywać na szkoleniu od 3 do 36 miesięcy. doświadczonych naukowców, którzy w momencie rekrutacji mają stopień doktora lub przynajmniej 4 lata doświadczenia badawczego. Przy czym w obu przypadkach nie mogą mieć więcej niż 5 lat doświadczenia od uzyskania tytułu magistra. Osoby takie mogą przebywać na szkoleniu od 3 do 24 miesięcy. W celu transferu wiedzy i wzmocnienia działań szkoleniowych sieci można zaprosić niewielką liczbę uznanych, doświadczonych naukowców jako tzw. visiting scientists. Ich dobrze uzasadniony pobyt może być dzielony na okresy o różnej długości, przy czym w sumie nie może on być krótszy niż 1 miesiąc w całym okresie trwania projektu.

20 RPK Politechnika Śląska Działalność szkoleniowa - początkujący naukowcy Szkolenie przez bezpośredni udział w badaniach (training-through-research) w formie indywidualnych programów szkoleniowych, Specjalistyczne kursy szkoleniowe dostępne w danej instytucji, bądź u innych członków Sieci, Kursy szkoleniowe organizowane z myślą o całej Sieci (warsztaty, szkoły letnie) zwłaszcza uwzględniające jej wielo-dyscyplinarne aspekty, Dodatkowe kursy szkoleniowe, organizowane także poza siecią (complementary skills: zarządzanie projektami, umiejętność prezentacji, umiejętność pracy w zespole, zagadnienia etyczne, specjalistyczne kursy językowe, ochrona praw własności intelektualnej…), Koordynacja lokalnych programów szkoleniowych pomiędzy członkami Sieci (joint syllabus), np. programów studiów doktoranckich, Wizyty międzysektorowe celem wymiany wiedzy, Udział w organizacji pracy Sieci.

21 RPK Politechnika Śląska Działalność szkoleniowa - doświadczeni naukowcy udział bardziej doświadczonych naukowców przyjętych na szkolenie w Sieci powinien pozwolić im m. in. nabyć umiejętności niezbędne do kierowania zespołem badawczym (team leader) udział w specyficznych działaniach Sieci mających na celu ułatwienie przepływu wiedzy między poszczególnymi zespołami, pracującymi w różnych obszarach naukowych, udział w specjalistycznych szkoleniach, udział w organizacji szkoleń, udział w zadaniach związanych z organizacją pracy i zarządzaniem całą siecią, a tym samym poszerzanie własnych umiejętności w tym zakresie.

22 RPK Politechnika Śląska Program badawczo-szkoleniowy Partnerzy projektu tworzą program badawczo-szkoleniowy dla naukowców, którzy będą korzystać ze stypendium przez okres minimum 6 miesięcy. Za program szkoleniowy odpowiada utworzony do tego zespół, który powinien ustalić zasady współpracy, wymianę wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy członkami konsorcjum. Program badawczo-szkoleniowy powinien: odpowiadać na dobrze zidentyfikowane potrzeby w wybranej dziedzinie naukowej; przygotowywać naukowców do pracy w innych sektorach (również w prywatnym); oferować kursy w takich obszarach jak, np. przedsiębiorczość, własność intelektualna, zarządzanie projektami badawczymi, etyka, itp.; odzwierciedlać istniejącą lub nowo tworzoną współpracę naukową, w której naukowiec bierze udział poprzez indywidualny program szkoleniowy; zawierać oprócz pracy badawczej u danego partnera, wizyty u innych członków konsorcjum, udział w organizowanych przez partnerów kursach, szkołach letnich czy konferencjach.

23 RPK Politechnika Śląska Działalność sieciująca Wspieranie wewnętrznej i zewnętrznej działalności Sieci poprzez: spotkania naukowe bądź organizacyjne; Sieć powinna korzystać z niezależnego komitetu doradczego (osoby z zewnętrz Sieci), wizyty i delegowania wewnątrz Sieci celem transferu wiedzy, obecność na konferencjach międzynarodowych i warsztatach celem prezentacji wyników prac badawczych Sieci, utrzymywanie komunikacji między członkami sieci drogą elektroniczną (np. strony internetowe, video konferencje, e-mail)

24 RPK Politechnika Śląska Oddelegowania Rekrutowani naukowcy mogą być delegowani do instytucji działających w ramach sieci lub poza nią na okres do 30% czasu, jaki spędzą w ramach projektu. Zazwyczaj jeśli to instytucja wysyłająca decyduje o oddelegowaniu naukowca to ona pokrywa koszty związane z podróżą, mieszkaniem itp. W przypadku multi-site to instytucja przyjmująca zobowiązana jest do pokrycia kosztów, a w przypadku mono-site i twinning – instytucja wysyłająca.

25 RPK Politechnika Śląska Zarządzanie Sposób zarządzania projektem, Utworzone ciała doradcze i zarządzające projektem, Podział obowiązków i kompetencji, Metody rekrutacji naukowców To bardzo ważne elementy projektu, które jasno i precyzyjnie powinny być opisane we wniosku. Należy także pamiętać, że zasady przyjmowania naukowców MUSZĄ być zgodne z europejskim Kodeksem rekrutacji pracowników naukowych: http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/kina21620b8c_pl.pdf

26 RPK Politechnika Śląska FINANSOWANIE Świadczenia dla naukowców wynagrodzenie (monthly living allowance) koszty związane ze zmianą miejsca pobytu (transnational mobility) - koszty podróży (travel allowance) - koszty relokacji (mobility allowance) koszty badań, a także koszty związane z uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach... (…expenses of eligible researchers") Świadczenia dla instytucji koszty zarządzania projektem (w tym audyt) koszty ogólne (overheads) inne, specyficznie uwarunkowane formy dofinansowania

27 RPK Politechnika Śląska Świadczenia dla naukowców I Monthly living allowance Monthly living allowance Kwoty podlegają tzw. współczynnikowi korekcyjnemu VS + 30% Kategoria naukowcaUmowa o pracęStypendium Początkujący34 500 17 250 Doświadczeni (4-10)53 000 26 500 Doświadczeni (>10)79 500 39 750

28 RPK Politechnika Śląska Świadczenia dla naukowców II Monthly mobility allowanceMonthly mobility allowance Stała kwota wypłacana miesięcznie w wysokości: - 500 dla naukowca bez zobowiązań rodzinnych - 800 dla naukowców posiadających rodzinę Także podlega współczynnikowi korekcyjnemu. Career exploratory allowance Jednorazowa kwota stała w wysokości 2.000, przysługująca przy pobytach dłuższych niż 12 miesięcy. Przysługuje ESR i ER.

29 RPK Politechnika Śląska Świadczenia dla naukowców III Travel allowanceTravel allowance Distance (km)Fixed-amount contribution () < 500250 500 - 1000500 1000 - 1500750 1500 - 20001000 2500 - 50001500 5000 - 100002000 >10 0002500

30 RPK Politechnika Śląska Świadczenia dla naukowców IV Contribution to the participation expenses of eligible researchers Zarządzane przez instytucję przyjmującą koszty: - związane z uczestnictwem naukowca w szkoleniu np. udział w konferencjach, członkostwo w organizacjach naukowych itp. - badań - materiałów szkoleniowych, publikacji i inne Kwota stała przeznaczona na naukowca na miesiąc 600 – w przypadku projektów realizowanych w laboratoriach 300 – w przypadku projektów nie wymagających badań lab.

31 RPK Politechnika Śląska Świadczenia dla instytucji Koszty platformy szkoleniowej (research/ training/ transfer of knowledge): - publikacja ofert szkoleniowych, rekrutacja naukowców na szkolenia - promocja platformy szkoleniowej - koordynacja i realizacja działań szkoleniowo-badawczych w ramach Sieci - materiały szkoleniowe - 600 / 1 miesiąc/ 1 naukowiec Koszty organizacji działań o charakterze międzynarodowym, dla ludzi spoza Sieci: - zapraszanie prelegentów - wynajem pomieszczeń, sprzętu, itp. - wpisowe (fee) dla uczestników spoza Sieci Zwrot kosztów w wysokości: do 300 /1 dzień/1 naukowiec spoza Sieci Koszty zarządzania projektem, w tym audyt: do 7% (3%) całego budżetu projektu Koszty ogólne (overheads): do 10% całego budżetu projektu

32 RPK Politechnika Śląska Jak wykazać budżet? Załóżmy, że w Multi-site ITN złożonym z 8 partnerów, kształcenie początkowe to 36 miesięcy dla 11 ESRs (396 osobomiesięcy), a uzupełniające dla 4 ERs (42 osobomiesiące). Przyjedzie też visiting scientist, aby podzielić się swoją wiedzą w trakcie warsztatów i szkoły letniej (2 miesiące). Zorganizowane zostaną 3 dwudniowe konferencje dla 40 naukowców spoza Sieci i 15 z sieci, co razem daje nam 240. Szacunkowy budżet to 2,5 mln

33 RPK Politechnika Śląska Jak wykazać budżet w projekcie?

34 RPK Politechnika Śląska SKŁADANIE WNIOSKU KE raz do roku ogłasza w serwisie CORDIS zaproszenie do składania wniosków (Calls for proposals), zwykle dając ok. 3 miesięcy na jego przygotowanie. Wniosek przygotowuje koordynator wraz z partnerami. To koordynator odpowiada zaplanowanie projektu i zbudowanie konsorcjum. Warto już od samego początku kontaktować się z RPK Wniosek przesyłany jest on-line (ściśle przestrzegany jest termin przyjmowania wniosków) do KE poprzez internetowy system EPSS (Electronic Proposal Submission Service), dostępny ze strony danego konkursu. Linki do konkursów w ramach PEOPLE znajdują się na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage Projekty wysyłane do KE podlegają ocenie merytorycznej dokonywanej przez grono międzynarodowych ekspertów wybieranych i zapraszanych przez KE.

35 RPK Politechnika Śląska Kryteria oceny wniosku FP6 a FP7

36 RPK Politechnika Śląska Przyznane punkty 0 - The proposal fails to address the criterion under examination or cannot be judged due to missing or incomplete information Very poor.1 - Very poor. The criterion is addressed in a cursory and unsatisfactory manner. Poor.2 - Poor. There are serious inherent weaknesses in relation to the criterion in question. Fair.3 - Fair. While the proposal broadly addresses the criterion, there are significant weaknesses that would need correcting. Good.4 - Good. The proposal addresses the criterion well, although certain improvements are possible. Excellent.5 - Excellent. The proposal successfully addresses all relevant aspects of the criterion in question. Any shortcomings are minor.

37 RPK Politechnika Śląska Jak napisać projekt ITN? I B.1. – Lista uczestników projektu (List of participants) B.2. – Wartość naukowa (S&T QUALITY) Jasno sprecyzowana tematyka i program badawczy, powiązanie indywidualnych projektów badawczych szkolonych naukowców w całościowy program – jakie wypływają korzyści z usieciowienia; Odniesienie do obecnego stanu wiedzy, aspekty interdyscyplinarne i międzysektorowe, nowe dziedziny. Innowacyjność, niepowtarzalność pomysłu; Metodologia, także na poziomie Sieci, metodologie alternatywne.; Plan pracy – zarządzanie projektem: podział zadań, punkty zwrotne, zarządzanie ryzykiem.

38 RPK Politechnika Śląska Jak napisać projekt ITN? II B.3. – Platforma szkoleniowa (TRAINING) Jakość szkoleń i zakres oferty szkoleniowej, ich spójność z pracami badawczymi; Uzasadnienie potrzeby szkolenia kadr w proponowanym zakresie: dlaczego Europa potrzebuje fachowców z takimi umiejętnościami? Korelacja szkoleń lokalnych ze szkoleniami sieciowymi; Szkolenie jest odpowiednie do rozmiaru wymagań programu z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości instytucji tworzących Sieć; Stosunek naukowców mniej doświadczonych do doświadczonych; Rola naukowców szkolących.

39 RPK Politechnika Śląska Jak napisać projekt ITN? III B.4. – Realizacja projektu (IMPLEMENTATION) Zdolność do realizacji projektu: adekwatna wiedza, zasoby ludzkie, inne zasoby (pomieszczenia, sprzęt), umiejętności i narzędzia niezbędne do zarządzania Siecią; Zaangażowanie przemysłu w projekt – dlaczego istotne? Odpowiednie wykorzystanie komplementarnych kompetencji dydaktycznych i naukowych instytucji partnerskich; Stosowny plan zarządzania programem szkoleniowym (system podejmowania decyzji i rozstrzygania sporów, podział zadań); Rozpowszechnianie najlepszych praktyk między partnerami. Jasne zasady planu szkoleniowego i prezentowania wyników badań; Jasne zasady rekrutacji (Zgodnie z warunkami rekrutacji i zatrudnienia zawartymi w "Code of Conduct for the recruitment of researchers").

40 RPK Politechnika Śląska Jak napisać projekt ITN? IV B.5. Spodziewany efekt realizacji projektu (IMPACT) Poprawa perspektyw zawodowych początkujących naukowców poprzez poszerzanie ich umiejętności naukowych i ogólnych; Nawiązanie trwałej/długookresowej współpracy między instytucjami partnerskimi (po zakończeniu projektu), podniesienie własnego potencjału dydaktycznego; Wzajemne uznawanie szkoleń; Rola wzmocnienia systemu szkoleniowego w wyniku obecności naukowców szkolących (visiting scientist).

41 RPK Politechnika Śląska Jak napisać projekt ITN? IV B.6. Zagadnienia etyczne Należy określić, czy jakiekolwiek zagadnienie etyczne może pojawić się w czasie trwania projektu. Brane pod uwagę są następujące zagadnienia: Ogólne – czy zaangażowane są dzieci, pacjenci, ochotnicy? Dotyczące badań przeprowadzanych na embrionach Dotyczące prywatności, danych osobowych innych osób Dotyczące badań na zwierzętach Szczegółowa lista znajduje się w Guide for Applicants.

42 RPK Politechnika Śląska LISTA CZYNNOŚCI Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Czy startuję w odpowiednim konkursie? Czy mój wniosek jest kompletny? Czy nie złamię żadnych zasad etycznych? Czy wniosek spełnia wymogi formalne? Czy dałam/-em z siebie wszystko i jestem w pełni zadowolona/-y z wniosku? Czy potrzebna jest mi jeszcze jakaś pomoc, rada?

43 RPK Politechnika Śląska A co potem? Informacja o wstępnych rezultatach ewaluacji nadesłanych projektów podawana jest na stronie danego konkursu. W przypadku zaakceptowanego projektu, KE wysyła do koordynatora informacje, dokumenty potrzebne do przygotowania umowy o grant oraz samą umowę. Po podpisaniu kontraktu partnerzy przystępują do realizacji projektu, fundusze przesyłane są na konto koordynatora, który zobowiązany jest do przekazania ich partnerom projektu. Informacja o rekrutacji naukowców powinna być szeroko rozpowszechniona, a zasady przyjmowania naukowców zgodne z europejskim Kodeksem rekrutacji pracowników naukowych: http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/kina21620b8c_pl.pdf

44 RPK Politechnika Śląska http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/index.cfm?fuseaction=adminCon.doLogin Poszukiwanie naukowców

45 RPK Politechnika Śląska http://cordis.europa.eu/partners-service/ Poszukiwanie partnerów

46 RPK Politechnika Śląska PODSUMOWANIE

47 RPK Politechnika Śląska Wyniki ubiegłego konkursu ITN Na konkurs FP7-PEOPLE-2007-1-1-ITN złożonych zostało 905 projektów Wymogi formalne spełniły 902 z nich, Najpopularniejsze dziedziny to: LIF: 229 (25%), ENG: 183 (20%), PHY: 157 (17%) Polska uplasowała się na 16. lokacie. Do drugiego etapu przeszło 197 wniosków z czego 1 nie został złożony Pozytywnie rozpatrzono 184 z nich, Około 65 z nich dostało dofinansowanie.

48 RPK Politechnika Śląska Praktyczne wskazówki I Przy pisaniu wniosku należy pamiętać o następujących rzeczach: Korzystać tylko z aktualnych dokumentów umieszczanych na stronie internetowej danego konkursu, ponieważ wymagania mogą się zmieniać z konkursu na konkurs. Podstawowe dokumenty to: - Call fische – informacja o konkursie - Work Programme – Program Pracy - Guide for Applicants – przewodnik dla wnioskodawców Wszystkie konkursy wraz z dokumentami dostępne są na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm Nie zwlekać do ostatniej chwili z wysłaniem wniosku do KE. Często w takiej sytuacji projekty nie zostają zapisane w systemie, który jest zamykany z wybiciem godziny "0". Należy pamiętać nie tylko o naciśnięciu przycisku "save", ale także o przycisku "submit", ponieważ dopiero wtedy zakończona jest procedura złożenia wniosku. Przestrzegać reguł dotyczących długości opisów, liczby stron, czcionki. Koncepcja projektu powinna być pisana zgodnie z wymogami formularza oraz kryteriami oceny podanymi w Przewodniku dla wnioskodawców.

49 RPK Politechnika Śląska Praktyczne wskazówki II Przy pisaniu projektu należy odnieść się do wszystkich zawartych w formularzu aplikacyjnym kwestii, używając wręcz sformułowań z formularza i kryteriów oceny. Pisać konkretnie i na temat. Rekomendowanym językiem jest jęz. angielski. Oczywiście można napisać wniosek w każdym z oficjalnych języków UE, ale w przypadku problemów ze znalezieniem odpowiednich ekspertów, projekt zostanie przetłumaczony na język angielski przez przypadkowego tłumacza. Przygotowując CV proszę pamiętać nie tylko o czysto naukowych aspektach swojej kariery. Na ocenę mają wpływ również inne kwestie pośrednio związane z pracą naukową, np. zarządzanie projektami, popularyzacja nauki czy aktywne działanie w kołach naukowych i stowarzyszeniach.

50 RPK Politechnika Śląska !!! There is nothing training cannot do. Nothing is above its reach. It can turn bad morals to good; it can destroy bad principles and recreate good ones; it can lift men to angelship. Mark Twain

51 RPK Politechnika Śląska Opracowano na podstawie: Workprogramme 2008 PEOPLE Guide for Applicants ITN Serwisu CORDIS: http://cordis.europa.eu/en/home.htmlhttp://cordis.europa.eu/en/home.html Serwisu KPK: www.kpk.gov.plwww.kpk.gov.pl Serwisu Yellow Research: http://www.yellowresearch.nlhttp://www.yellowresearch.nl Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

52 RPK Politechnika Śląska Kontakt Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska Ul. Akademicka 2A 44-100 Gliwice Tel. 032 237 13 29 Fax 032 231 80 80agnieszka.gorniak@polsl.pl


Pobierz ppt "ITN Initial Training Networks Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska Katowice, 13.03.2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google