Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miasta Legnicy OD MONITORINGU JAKOŚCI USŁUG DO EFEKTYWNEGO WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU MIASTA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miasta Legnicy OD MONITORINGU JAKOŚCI USŁUG DO EFEKTYWNEGO WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU MIASTA."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miasta Legnicy OD MONITORINGU JAKOŚCI USŁUG DO EFEKTYWNEGO WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU MIASTA

2 „Strategia Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2004-2014”
MISJA: „LEGNICA – MIASTO OTWARTE NA WYZWANIA XXI WIEKU” Cele Strategiczne: I. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOŚCI MIASTA NA TLE REGIONU I KRAJU II. KREOWANIE WIZERUNKU MIASTA O WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA III. OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO IV. PODNOSZENIE POZIOMU I WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃ- CÓW

3 Monitoring działalności
Badania i oceny wewnętrzne Badania ankietowe Sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Legnicy Raporty sporządzane raz na rok Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Legnicy sporządzana jest raz na 4 lata Sprawozdania szeroko opisują każde z zadań zawartych w Strategii. Poszczególne zadania przypisane są realizacji konkretnych celów założonych w Strategii Informacja o stanie zadań oświatowych Sporządzana raz na rok Badania obejmują: bazę szkolną, analizę liczby uczniów w poszczególnych szkołach z uwzględnieniem demografii, analizę wyników egzaminów zewnętrznych na poszczególnych etapach kształcenia, stan zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, finansowanie oświaty Raporty z działalności Prezydenta Legnicy Sporządzane w okresach miesięcznych i rocznych Obejmują całość działalności Prezydenta Badanie satysfakcji klienta Badanie sporządzane raz na rok Badania uwzględniają: uprzejmość i kulturę obsługi klienta, wiedzę i kompetencje pracowników, terminowość załatwiania spraw, warunki lokalowe, czas oczekiwania na przyjęcie, pomoc w wypełnianiu dokumentów oraz pytania otwarte: czego oczekuje pan/pani od urzędu?, jak ocenia pan/pani pracę urzędników? Badania zlecane „Mieszkańcy Legnicy o sobie i swoim Mieście” - badania CBOS Bliżej legniczan i ich spraw Są okazją do bezpośredniego spotkania Prezydenta z mieszkańcami, do poznania opinii mieszkańca wprost - bez sformalizowanych form i analiz Osiem spotkań w ciągu roku

4 Monitoring działalności
Badania i oceny zewnętrzne Kontrole zewnętrze przez powołane organa państwowe Regionalna Izba Obrachunkowa Najwyższa Izba Kontroli Wojewoda Kontrola finansów Szeroki zakres kontroli Kontrola w zakresie opieki społecznej i innych zadań zleconych System Analiz Samorządowych Sporządzany raz na rok W oparciu o system i bazę danych opracowaną wraz ZMP i gminami członkowskimi Badanie obejmuje sfery: demografii, finansów, edukacji, pomocy społecznej i zdrowia, kultury, sportu, rekreacji, mieszkalnictwa i transportu. Są okazja do porównania miasta na tle innych jednostek samorządowych. Udział w konkursach i rankingach ogólnopolskich - Ranking najaktywniejszych gmin i powiatów prowadzony przez ZPP - Ranking Samorządów Rzeczpospolitej - Ranking Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” - Kryształy PR-u - Top Inwestycji Komunalnych - Gmina Przyjazna Środowisku - Powiat Przyjazny Środowisku

5 Monitoring działalności
Sprawozdania i raporty są ogólnie dostępną informacją: Raporty Prezydenta Dostępne na stronie: Sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Strategii Miasta Legnicy Dostępne na stronie: Inne sprawozdania wynikające z przyjętych planów programów i strategii: Dostępne na stronie:

6 Jednostki świadczące usługi na rzecz mieszkańców:
Placówki oświatowo-wychowawcze (szkoły, przedszkola, świetlice, itp.) Placówki opiekuńcze (2 Domy Pomocy Społecznej, Dom Dziennego Pobytu, MOPS, żłobki, Noclegownia) Zakład Budżetowy (ZGM) Instytucje Kultury i Sportu (Legnickie Centrum Kultury (LCK), Legnicka Biblioteka Publiczna (LBP), Muzeum Miedzi, Galeria Sztuki, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR)) Spółki Komunalne (Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (LPGK), Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (LPWiK), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji (MPK))

7 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Zakłady świadczące usługi na rzecz mieszkańców: Zakład Oczyszczania Miasta Składowisko Odpadów Komunalnych Zakład Usług Pogrzebowych Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Inżynierii Miejskiej Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Akcje prowadzone w ramach edukacji ekologicznej: Organizowane są Eko-lekcje dla dzieci i młodzieży, na których omawiane są zasady selektywnej zbiórki oraz możliwości ponownego pożytecznego zagospodarowania odpadów

8 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Największe inwestycje ostatnich lat: W ramach rozwoju Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów: Zakupiono śmieciarkę z systemem identyfikacji oraz 700 pojemników również z systemem identyfikacji Zakupiono śmieciarkę ze zdalnie sterowanym żurawiem HEWEA Zbudowany został magazyn do selektywnej zbiórki odpadów, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (PSZOK) W ramach działań Zakładu Usług Pogrzebowych: Budowa Cmentarza Komunalnego Dla Miasta Legnicy w Jaszkowie – I etap na 15 lat pochówków wraz z Kolumbarium Wprowadzono system wyszukiwania informacji o miejscu pochówku (Grobonet) i zamontowano infokiosk na terenie cmentarza - W ramach działań Schroniska dla Zwierząt: Do użytku oddano wybieg dla psów

9 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
21 maja w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu podpisana została umowa o przekazaniu Legnickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej 4 mln 740 tys. zł unijnej dotacji na budowę sortowni odpadów komunalnych. Koszt tej inwestycji wyniesie 9 mln 170 tys. zł. Po rozruchu sortownia zajmie się ostateczną segregacją śmieci. Powstaną tu także nowe miejsca pracy.

10 Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Zakłady świadczące usługi na rzecz mieszkańców: Zakład Produkcji Wody Zakład Oczyszczania Ścieków Zakład Eksploatacji Sieci Wodno - Kanalizacyjnej Laboratorium Działania edukacyjne: Prowadzone są na rzecz legnickich placówek szkolno-wychowawczych

11 Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Największe inwestycje ostatnich lat: Modernizacja części gazowo – energetycznej Zakładu Oczyszczania Ścieków, w tym: Instalacja biogazu z wprowadzeniem kogeneracji, czyli wykorzystaniem wytwarzanego przez oczyszczalnię biogazu do produkcji energii elektrycznej – zmniejszono zapotrzebowanie na zewnętrzne dostawy energii Instalacja dezodoryzacji – zmniejszono uciążliwość sąsiedztwa oczyszczalni ścieków

12 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji
Usługi świadczone na rzecz mieszkańców: Świadczenie Usług Transportu Publicznego Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Myjnia Samochodowa Parking Strzeżony Wymiana i naprawa ogumienia Akcje prowadzone w ramach edukacji ekologicznej: Współorganizacja kampanii ekologicznej pn.: TYDZIEŃ TRANSPORTU ZRÓWNOWAZONEGO oraz organizowanego w jej ramach EUROPEJSKIEGO DNIA BEZ SAMOCHODU Współorganizacja konferencji TRANSPORTU DROGOWEGO Współorganizacja konkursu bezpieczeństwa pn.: „Uczę się bezpiecznie żyć” Organizacja akcji edukacyjnych dla najmłodszych

13 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji
Największe inwestycje ostatnich lat: Zakup autobusów (2 autobusy mini, 2 autobusy maxi, obecnie kolejny w trakcie zakupu) Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych Obecnie sporządzany jest plan optymalizacji funkcjonowania komunikacji miejskiej w Legnicy – dostosowanie układu linii oraz rozkładów jazdy autobusów do potrzeb mieszkańców

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Urząd Miasta Legnicy OD MONITORINGU JAKOŚCI USŁUG DO EFEKTYWNEGO WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU MIASTA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google