Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Sosnowcu Ryszard Łukawski I Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Sosnowcu Ryszard Łukawski I Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca."— Zapis prezentacji:

1 Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Sosnowcu Ryszard Łukawski I Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca

2 WAŻNIEJSZEINWESTYCJEINFRASTRUKTURALNE

3 PRZEBUDOWA CENTRUM MIASTA

4 Gospodarka ściekowa w Sosnowcu Gospodarka ściekowa w Sosnowcu dotyczy budowy ponad 15 kilometrowego kolektora ściekowego Bobrek wraz z przepompowniami oraz modernizację oczyszczalni ścieków Radocha II. Koszt tej największej w ostatnich latach inwestycji, której prace budowlane już się zakończyły wyniósł 106 mln złotych z czego 63 mln z Funduszu Spójności.

5 Gospodarka wodno-ściekowa Zakres Projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora Bobrek oraz w tych dzielnicach miasta Sosnowca w których brak jest kanalizacji lub jest w bardzo złym stanie technicznym. Zakłada również budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej. Szacunkowa wartość tego projektu to blisko 600 mln złotych. Termin realizacji przypada na lata

6 Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu obejmuje rekultywację starego składowiska, budowę nowej niecki składowiska odpadów, budowę linii segregacji, kompostowni odpadów zielonych, linii demontażu odpadów wielkogabarytowych, magazynu czasowego gromadzenia odpadów budowlanych oraz magazynu odpadów niebezpiecznych. Realizacja projektu rozpoczęła się w II połowie roku 2007 a jego zakończenie planowane jest w Wartość tego projektu wyniesie ok. 77 mln złotych.

7 EDUKACJA I SZKOLNICTWO WYŻSZE - ZREALIZOWANE INWESTYCJE

8 Instytut Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego

9 Śląski Uniwersytet Medyczny

10 Adaptacja budynku pokopalnianego dla potrzeb szkolnictwa wyższego Zrealizowany przez gminę projekt jest przykładem na to w jaki sposób zdegradowanym obiektom poprzemysłowym nadawana jest zupełnie nowa funkcja w tym przypadku adaptacja budynku ma na celu rozszerzenie oferty edukacyjnej miasta.

11 Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

12 Nakłady finansowe wykonane i planowane – wyciąg z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Nazwa zadania Łączne nakłady finansowe w tym: wykonanie do końca 2008 r. wykonanie do końca 2008 r. planowane na lata Ogółem: I. Dział Transport i łączność II. Dział Gospod. mieszkaniowa III. Dział Działalność usługowa IV. Dział Informatyka V. Dział Administracja publ VI. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa VII. Dział Oświata i wychowanie VIII. Dział Szkolnictwo wyższe IX. Dział Ochrona zdrowia X. Dział Pomoc społeczna XI. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej XII. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska XIII. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego XIV. Dział Kultura fizyczna i sport

13 l.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia/ tryb udzielania zamówienia Planowany termin wszczęcia postępowania 1. Prześwietlenie i wycinka drzew na terenie miasta Sosnowca – zadanie III. Usługa Przetarg nieograniczony lipiec 2. Nasadzenia drzew i krzewów wraz z ich pielęgnacją na terenie miasta Sosnowca. Usługa Przetarg nieograniczony wrzesień 3. Całoroczna konserwacja terenu leśnego między ulicami Dybowskiego, Szybową i Kopalnianą w Sosnowcu Usługa Przetarg nieograniczony lipiec 4. Remont alejek parkowych - przy ulicy Wiejskiej – skwer Porąbka, w parku przy ulicy Ostrogórskiej, na terenie leśnym między ulicami Dybowskiego, Szybową i Kopalnianą oraz w Parku Milowice – na terenie miasta Sosnowca Usługa Przetarg nieograniczony lipiec 5. Inwentaryzacja sieci wodno – kanalizacyjnej Usługa Przetarg nieograniczony czerwiec 6. Remont schodów Robota budowlana Przetarg nieograniczony lipiec 7. Remont fontanny Robota budowlana Przetarg nieograniczony sierpień Wybrane zadania w ramach Gospodarki Komunalnej

14 HARMONOGRAM POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W II półroczu 2009 R. Wydział Inwestycji Miejskich Nazwa zadania Przedmiot zamówienia PrzypuszczalnytrybTerminrozstrzygnięciaUwagi Budowa kanalizacji w ul. Sokolskiej i Józefowskiej – etap I Przebudowa ul. Franciszkańskiej i Partyzantów – etap I Przebudowa ul. Franciszkańskiej i Partyzantów - etap I Roboty budowlane Ograniczonylipiec Sala koncertowa przy zespole Szkół Muzycznych przy ul. Wawel Sala koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Wawel 2 Roboty budowlane Ograniczonylistopad Gospodarka wodno-sciekowa w Sosnowcu – etap II - Gospodarka wodno-ściekowa w Sosnowcu - etap II - projektowanie cz. 4,5 i 6 ProjektowanieOgraniczonysierpień Włączenie ul. Klimontowskiej do ul. 11-go Listopada Włączenie ul. Klimontowskiej do ul. 11 Listopada Wykonanie dokumentacji projektowej Ograniczonylipiec Budowa ul. Klimontowskiej w kierunku oś. Kukułek Budowa ul. Klimontowskiej w kierunku os. Kukułek - Wykonanie etapu III, II, I Roboty bud. ( MW ) Ograniczonyczerwiec

15 HARMONOGRAM POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W II półroczu 2009 R. Wydział Inwestycji Miejskich c.d. Gospodarcza Brama Śląska – etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej – Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny zad. 1 – Adaptacja budynku do nowej funkcji produkcyjno – badawczej, w tym m.in. dla branży farmaceutycznej – etap I (MH) Roboty budowlane Przetarg ograniczony listopad Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Przyjaciół Żołnierza w Sosnowcu (MH) Roboty budowlane Poza ustawą październik Gospodarcza Brama Śląska – etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej – Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny, zad. 2 – Budowa i adaptacja pozostałych obiektów służących Zagłębiowskiej Strefie Gospodarczej – etap I (SA) Roboty budowlane Przetarg ograniczony październik 2009 Gospodarcza Brama Śląska etap I – Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej – Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych – rejon Maczki – Bór (SA) Roboty budowlane Przetarg ograniczony Listopad 2009 Budowa hal sportowych przy ZSO Nr 7 i ZSO Nr 14 w Sosnowcu (SA) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z wykonaniem robót budowlanych Przetarg ograniczony sierpień 2009

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zamówienia publiczne realizowane przez Urząd Miejski w Sosnowcu Ryszard Łukawski I Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google