Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zajęcia wyrównawcze Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy Katedra Fizyki SGGW Dr inż. Witold Bekas Katedra Chemii SGGW, FK KURS-AR Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zajęcia wyrównawcze Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy Katedra Fizyki SGGW Dr inż. Witold Bekas Katedra Chemii SGGW, FK KURS-AR Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 Zajęcia wyrównawcze Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy Katedra Fizyki SGGW Dr inż. Witold Bekas Katedra Chemii SGGW, FK KURS-AR Sp. z o.o.

2 To nie taki rzadki widok !

3 Przyczyny: zaległości z wcześniejszych etapów kształcenia (liceum, gimnazjum a nawet szkoła podstawowa), rekrutacja na I rok studiów często nie przewidująca konieczności zdawania Matematyki czy Fizyki na maturze, zabiegi wydziałów mające na celu utrzymanie dotychczasowej liczby studentów powodują konieczność obniżenia progu rekrutacyjnego, brak świadomości maturzystów luk wiedzy z przedmiotów Mat., Fiz., Chem. i przekonanie, że jakoś to będzie...

4 Przykłady: na kierunki ekonomiczne ponad 80 % studentów jest kwalifikowanych przez maturę z geografii, zaś trudno jest wyobrazić sobie dobrego ekonomistę bez pogłębionej wiedzy matematycznej, na wiele kierunków np. ochrona środowiska, technologia żywności i żywienie człowieka i in. wielu maturzystów jest kwalifikowanych przez maturę z biologii, zaś na studiach potrzebne są dobre podstawy wiedzy z matematyki, fizyki czy chemii.

5 Konsekwencje: niezrozumienie treści wykładów i ćwiczeń z tych przedmiotów w trakcie semestru (wykładowcy przyjmują bowiem założenie, że studenci dysponują wiedzą z poprzednich etapów kształcenia, umożliwiającą zrozumienie wiedzy na poziomie akademickim), nie zaliczenie przez wielu studentów ćwiczeń i egzaminów (mimo podejmowania przez nich wielokrotnych prób, a także obniżenia przez egzaminatorów wymagań) – co często skutkuje rezygnacją ze studiów lub koniecznością powtórzenia przedmiotu (tzw. warunek),

6 Konsekwencje: problemy z dobrym zrozumieniem na wyższych latach studiów wielu przedmiotów (wykorzystujących podstawy wiedzy z matematyki, fizyki chemii a nawet biologii) – często dotyczy to elementarnych wiado- mości np. przekształceń algebraicznych, procentów, jednostek, podstawowych pojęć, prostych reakcji chemicznych itp. duży stres wielu studentów nie zaliczających zajęć a także wykładowców nie widzących efektów swojej pracy, obniżenie poziomu kształcenia na studiach.

7 Planowane działania w ramach grantu: wskazanie kierunków studiów, na których istotnym elementem studiów jest matematyka lub fizyka i na których występują problemy z ich zaliczeniem, współpraca w tym zakresie z władzami dziekańskimi większości kierunków studiów, przeanalizowanie, które zagadnienia – tematy z matematyki i fizyki na każdym z tych kierunków studiów są niezbędne nie tylko do zaliczenia tych przedmiotów na I roku, ale również które elementy podstaw wiedzy są ważne dla dobrego zrozumienia przedmiotów kierunkowych,

8 Planowane działania w ramach grantu: stworzenie i wdrożenie systemu obligatoryjnego sprawdzania (on-line) podstaw wiedzy z matematyki i fizyki dla przyjętych na I rok studiów maturzystów – wynik z testu poniżej 50 % oznaczałby wskazanie konieczności uzupełnienia przez nich wiedzy z danego przedmiotu przed rozpoczęciem roku akademickiego, przygotowanie merytoryczne pytań testowych z ww. przedmiotów – zawartości sprawdzianu on-line,

9 Test sprawdzający wiedzę: 30 prostych pytań (losowanie z bazy kilkuset równocennych pytań, pytania będą wymagały umiejętności zastosowania podstaw wiedzy, interesująca forma pytań: test uzupełnień, test wielokrotnego wyboru, pytania prawda / fałsz … wynik < 50 % poprawnych odpowiedzi sugeruje beanowi, że powinien postarać się przed 1 X uzupełnić luki wiedzy z przedmiotów podstawowych.

10 Test sprawdzający wiedzę: Przykładowe pytanie z fizyki: Samochód jedzie z prędkością 72 km/h. Ile metrów przejedzie on w 10 s ? Odp. 200 Przykładowe pytanie z fizyki: Samochód jedzie z prędkością 72 km/h. Ile metrów przejedzie on w 10 s ? Odp. Przykładowe pytanie z matematyki: Dla jakiej wartości x = ? y = 8 w równaniu: y = 2x – 3 Odp. x=5,5

11 A dysocjacja mocnego kwasu B dysocjacja słabego kwasu I HNO 2 H + + NO 2 – D zobojętnianie mocnego kwasu mocną zasadą II H + + OH – H 2 O IV 2 H 2 O – 4e O 2 + 4 H + III Zn 2+ +2 H 2 O Zn(OH) 2 + 2 H + VI HNO 3 H + + NO 3 – E strącanie VII Al 2 (SO 4 ) 3 2Al 3+ + 3 SO 4 2– F hydroliza kationowa V 2 H 2 O + 2e H 2 + 2 OH – C dysocjacja soli G hydroliza anionowa Przykładowe pytanie z chemii: Połącz nazwy procesów z ilustrującymi je równaniami reakcji chemicznych. IX CO 3 2- + 2 H 2 O H 2 CO 3 + 2 OH – H anodowe utlenianie wody X Ag + + Cl – AgCl I katodowa redukcja wody VIII KI + Cl 2 KCl + I 2 J reakcja utleniania i redukcji

12 1.Liczba x jest o 12% większa od liczby 40, a 20 % liczby y to 15. Wartości x i y wynoszą odpowiednio x=44,8, y=75 FAŁSZPRAWDA X 2. Produktem reakcji SO 2 z wodorotlenkiem żelaza (III) jest woda i sól: Fe 2 (SO 3 ) 3. FAŁSZPRAWDA 2. Produktem reakcji SO 3 z wodorotlenkiem żelaza (III) jest woda i sól: Fe 2 (SO 3 ) 3. FAŁSZPRAWDA X X X FAŁSZ X PRAWDA

13 Planowane działania w ramach grantu: przygotowanie koncepcji merytorycznej zajęć kursu wyrównawczego (po 150 osób z matematyki i fizyki w skali jednego roku, przez okres 3 lat – razem 900 BO) – dla osób, które zadeklarują chęć uczestnictwa w kursie, zapewnienie wykładowców na kursie, przeprowadzenie rekrutacji na kurs wyrównawczy, organizacja kursu (wrzesień) a także jego ewaluacja,

14 Planowane działania w ramach grantu: przygotowanie koncepcji oraz realizacji systemu e-learningowego wspomagania nauczania wiedzy - Kompendium wiedzy z matematyki oraz fizyki – do wykorzystania zarówno dla uczestników kursów wyrównawczych, jak też przez osoby samodzielnie uzupełniające wiedzę przed rozpoczęciem roku akademickiego, przygotowanie zawartości – treści merytorycznej Kompendium z M oraz F łącznie z systemem sprawdzania i weryfikacji wiedzy,

15 IX 2009 IX 2010 IX 2011

16 Ocena skuteczności podjętych działań: monitorowanie postępów w nauce na studiach osób, które uczestniczyły w kursie wyrównawczym oraz korzystały z e-learningowego systemu uzupełnianie wiedzy, wyciąganie wniosków z efektów kursu oraz jego ewaluacji, przekazywanie ich władzom uczelni i wydziałów.

17 Przewidywane efekty: wdrożenie systemu on-line weryfikacji wiedzy z przedmiotów podstawowych dla osób rozpoczyna- jących studia na większości kierunków studiów w SGGW, zwrócenie uwagi maturzystom na posiadane przez nich luki wiedzy z matematyki i fizyki oraz potrzebę ich uzupełnienia przed podjęciem studiów, stworzenie dobrych, nowoczesnych podręczników e-learningowych: Kompendiów wiedzy dla studentów rozpoczynających studia w SGGW; materiały te (obudowane systemem weryfikacji wiedzy) będą w przyszłości zawsze dostępne na platformie e-learningowej SGGW,

18 Przewidywane efekty: przeszkolenie na kursach wyrównawczych w zakresie podstaw matematyki i fizyki 900 studentów (w ciągu 3 lat) rozpoczynających I rok studiów, co zapewne zaowocuje ich znacznie mniejszymi problemami na studiach, podniesienie poziomu kształcenia na studiach oraz udział w tworzeniu wokół SGGW aury nowoczesnej uczelni przyjaznej studentom, umożliwiającej nawet słabszym maturzystom możliwość uzupełnienia wiedzy w poprzednich etapów kształcenia.

19 Dziękuję za uwagę ! witold@bekas.pl


Pobierz ppt "Zajęcia wyrównawcze Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy Katedra Fizyki SGGW Dr inż. Witold Bekas Katedra Chemii SGGW, FK KURS-AR Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google