Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. nazw. dr Krystyna Kubik Warszawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. nazw. dr Krystyna Kubik Warszawa"— Zapis prezentacji:

1 Prof. nazw. dr Krystyna Kubik Warszawa 16.10.2011
UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Nowy wizerunek urzędnika -etyka i kultura zachowania Prof. nazw. dr Krystyna Kubik Warszawa

2 Teza: Nowy wizerunek urzędnika kreuje jego: kultura osobista,
kompetencje, etyczne postępowanie, umiejętność zarządzania własnym czasem, korzystanie z nowoczesnych technik komunikacji, a także profesjonalne wystąpienia publiczne

3 Cele wykładu: Poznanie podstawowych zasad tworzenia pozytywnego wizerunku urzędnika. Poznanie wartości czasu, jako podstawowego kapitału w budowaniu wizerunku urzędnika i Urzędu. Zewnętrzne atrybuty, kultura zachowania i wiarygodność wizerunku urzędnika. Poznanie głównych determinant profesjonalnych wystąpień publicznych.

4 Korzyści Urzędu z przestrzegania norm etycznych

5 Nakazy etyczne pracownika administracji
Służba ludziom, a nie panowaniem nad nimi. Obowiązek przestrzegania prawa stanowionego i prawa moralnego. Kierowanie się w pracy zasadą dobra wspólnego. Godne zachowanie w pracy i poza nią, a także okazywanie szacunku wszystkim ludziom. Budowanie zaufania obywateli do Urzędu. Stosowanie sprawiedliwych opinii wobec wszystkich. Nie rozpowszechniaj nieprawdziwych informacji. Bądź lojalny wobec przełożonych i podwładnych. Wykonuj swoje obowiązki profesjonalnie z należytą uczciwością.

6 Tworzenie wizerunku urzędnika
Wygląd zewnętrzny (rekwizyty). Świadomość własnej wartości. Akceptacja społeczna. Integracja z zespołem. Kultura osobista.

7 Uwarunkowania norm etycznych
Normy obowiązujące w danym kraju Postawa moralno-etyczna pracowników Etyka i moralność otoczenia Działania niemoralne I nielegalne Kultura urzędu

8 Części składowe etyki urzędników
Grupa norm prawnych. Grupa reguł etycznych. Grupa zasad moralnych.

9 Zasada moralna Jest to nakaz dążenia do realizacji wartości, cennego dobra, które jest przyjmowane przez społeczeństwo, np. miłość, prawda, sprawiedliwość. Realizowanie tych wartości jest obowiązkiem nie tylko urzędników, ale całej społeczności.

10 Pożądane wartości i zachowania urzędnika
uczciwość, rzetelność, prawdomówność, sumienność, praworządność; poszanowanie prawa obywateli do prywatności i godności; profesjonalizm i odpowiedzialność; jawność i przejrzystość działań związanych z udostępnianiem informacji publicznej (z wyłączeniem informacji chronionych przepisami prawa); neutralność, brak stronniczości, bezinteresowność;

11 Pożądane wartości i zachowania urzędnika c. d.
szczególna staranność w wykonywaniu obowiązków; uczciwość w zarządzaniu informacją, a więc wykorzystanie jej wyłączenie do celów służbowych; odporność na naciski i próby wywierania wpływu; godna postawa w każdej, nawet konfliktowej sytuacji; współodpowiedzialność za działania oznaczająca także nieuchylanie się od decyzji i wynikających z nich konsekwencji

12 Kodeks etyczny i jego znaczenie
Określa wartości i standardy postępowania, które powinni przestrzegać urzędnicy wypełniając swoje obowiązki służbowe. Wspiera urzędników w prawidłowym wypełnianiu standardów zgodnie z oczekiwaniami i akceptacją społeczności lokalnej. Pozwala na informowanie mieszkańców o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników samorządowych.

13 Neutralność polityczna i wyznaniowa
Pracownik samorządowy: powinien być neutralny politycznie i wyznaniowo; bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne oraz wyznaniowe lojalnie i rzetelnie realizuje strategię urzędu; nie uczestniczy w akcjach protestacyjnych, zakłócających normalne funkcjonowanie urzędu, nie ulega naciskom.

14 Wybór zawsze zależy od stanowiska pracy.
Etykieta ubioru Wybór zawsze zależy od stanowiska pracy.

15 Etykieta ubioru c.d.

16 Elementy stroju - zasady elegancji
Podczas wystąpienia należy unikać: Skrajności w ubiorze. Ciasnego stroju, który krepuje ruchy. Silnych perfum lub intensywnej wody po goleniu. Brzęczącej biżuterii, niemodnych strojów. Nie wypróbowanych butów czy innych elementów ubioru. Silnych kolorów czy dużych kontrastów kolorystycznych.

17 Dodają powagi: Marynarka.
Najmocniejszy neutralny kolor, w którym dobrze wyglądasz. Dobre pióro. Eleganckie klipsy dla kobiet (byle nie długie i brzęczące). Pasek dobrej jakości. U kobiet dobrze dobrane obcasy.

18 Rady szczegółowe - Mężczyźni:
Kiedy stoisz marynarka powinna być zapięta. Krawat ma mięć odpowiednia długość -do paska. Spodnie odpowiedniej długości. Skarpetki tego samego koloru co buty lub spodnie.

19 Rady szczegółowe - Kobiety:
Buty nie powinny być jaśniejsze od koloru sukienki Trzeba unikać tkanin z dużymi deseniami; mogą przytłoczyć was albo męczyć wzrok widzów. Silniejsze kolory niech znajdą się bliżej twarzy, aby ku niej ściągać uwagę.

20 Ogólne zasady, które pomagają urzędnikom w życiu codziennym
życzliwość dyskrecja lojalność uprzejmość punktualność kultura

21 Korzyści Urzędu płynące z przestrzegania norm etycznych i wysokiej kultury pracy
Pracownicy identyfikują się z Urzędem i efektywniej pracują. Urząd ma uznanie w środowisku. Urzędnik jest zdeterminowany do bycia konkurencyjnym. Kultura pracy integruje społeczność.

22 Wybrane wartości i zachowania etyczne urzędnika
Służba ludziom, to najwyższy nakaz etyczny. Przestrzeganie prawa stanowionego i moralnego. Realizowanie dobra wspólnego. Poszanowanie godności wszystkich ludzi i zachowanie godne w miejscu pracy i poza nim. Przykład zachowania ,kultury i rzetelności w pracy. Traktuj wszystkich sprawiedliwie, nie dyskryminując nikogo. Bądź bezinteresowny i bezstronny.

23 Wybrane wartości i zachowania etyczne urzędnika c. d.
Okazuj przynależność do wspólnoty z innymi, wspomagaj ubogich. Dbaj o tradycję, kulturę własnego narodu i jego tożsamość. Nie rozpowszechniaj nieprawdziwych informacji. Bądź lojalny wobec przełożonych i podwładnych. Bądź skromny, unikaj pychy. Nie wyróżniaj osób ani grup. Powierzony urząd publiczny sprawuj według swej najlepszej wiedzy, umiejętności, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością.

24 Normy i wartości w kodeksach etycznych
Kodeksy etyczne zobowiązują pracowników do postępowania zgodnie z wartościami społeczeństwie oraz do służenia interesom państwa i lokalnej społeczności. Najczęściej wymieniane w kodeksach wartości i normy, to: uczciwość, rzetelność, prawdomówność, sumienność, praworządność; poszanowanie prawa obywateli do prywatności i godności; profesjonalizm i odpowiedzialność; jawność i przejrzystość informacji publicznej (z wyłączeniem informacji chronionych przepisami prawa);

25 Normy i wartości w kodeksach etycznych c. d.
neutralność, brak stronniczości, bezinteresowność; szczególna staranność w wykonywaniu obowiązków; uczciwość w zarządzaniu informacją, a więc wykorzystanie jej wyłączenie do celów służbowych; odporność na naciski i próby wywierania wpływu; godna postawa w każdej, nawet konfliktowej sytuacji; współodpowiedzialność za działania i nie uchylanie się od decyzji i wynikających z nich konsekwencji.

26 Czas to kapitał: CZAS TO PIENIĄDZ ! Benjamin Franklin niezmienny
nie można go magazynować nie można go rozmnażać nie można go przekazywać przemija nieodwracalnie ze stałą szybkością CZAS TO PIENIĄDZ ! Benjamin Franklin

27 Zarządzanie własnym czasem – mój czas
Planowanie czasu Poszanowanie czasu własnego i innych Poznanie pożeraczy czasu Samokontrola wykorzystania czasu

28 Przykładowe pożeracze czasu
Brak celów, priorytetów Próba robienia wielu rzeczy na raz. Nieumiejętność mówienia „nie”. Osobisty brak zorganizowania Brak samodyscypliny. Nieumiejętność słuchania innych Zadania niewykonane do końca Niespodziewani goście Lenistwo itp.

29 Przyczyny nieetycznych zachowań urzędnika
Najczęściej spotykane to: przekonanie, że działanie mieści się w granicach etycznych i prawnych i nie jest niemoralne i nieetyczne; myślenie, że przyjęty sposób postępowania leży w najlepszym interesie Urzędu; przekonanie, że można w określony sposób postępować, gdyż nie zostanie to nigdy publicznie ujawnione; przeświadczenie, że jeżeli określone postępowanie jest korzystne dla Urzędu ,to organizacja zadba o to, aby nie zostało to wykryte i ujawnione.

30 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Prof. nazw. dr Krystyna Kubik Warszawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google