Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI"— Zapis prezentacji:

1 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W RZESZOWIE Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w trakcie letniego wypoczynku

2 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
a) W zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji – osoba, która nie ukończyła 18 lat. b) W zakresie postępowania w sprawach o czyny karalne – osoba, która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 17 lat. c) W zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych – osoba, wobec której te środki zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nią 21 lat.

3 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
Art. 4 §1. Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania tego, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu. §2. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję. §3. Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu.

4 Przez pojęcie „ścigane z urzędu” należy rozumieć sytuacje, w której oskarżyciel publiczny lub Policja po otrzymaniu wiadomości o popełnieniu przestępstwa wszczyna postępowanie karne z własnej inicjatywy, niezależnie od woli pokrzywdzonego, a nawet wbrew jego woli. Na wniosek pokrzywdzonego: w tym przypadku wszczęcie postępowania przez Policję uzależnione jest od woli pokrzywdzonego. Pokrzywdzony składa wniosek do protokołu, a po jego złożeniu przestępstwo ścigane jest tak jak z urzędu. W przypadku małoletniego wniosek składa przedstawiciel ustawowy. Z oskarżenia prywatnego: pokrzywdzony wnosi skargę bezpośrednio do Sądu, może też skorzystać z pomocy Policji, która na jego żądanie przyjmie taką skargę i w razie potrzeby zabezpieczy dowody, po czym skargę przesyła do właściwego Sądu.

5 Przykłady przestępstw ściganych z urzędu:
Udział w bójce lub pobiciu, Doprowadzenie małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej, Znęcanie się, Podrabianie dokumentów, Kradzież, Rozbój, wymuszenie rozbójnicze, Zgwałcenie.

6 Żadne ubezpieczenie nie zwalnia wychowawców od
odpowiedzialności karnej za dzieci Art. 160 Kodeksu karnego § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

7 Art. 162 Kodeksu karnego §1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. §2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

8 Wskazanym jest poinformowanie lokalnej Policji
o przyjeździe dzieci na kolonię. Można zwrócić się z prośbą do Policji o doraźne, w miarę możliwości, kontrole prewencyjne terenu przyległego do miejsca kolonii. W celu właściwej edukacji dzieci w dziedzinie bezpieczeństwa zasadnym jest poproszenie policjantów z pobliskiej jednostki o przeprowadzenie pogadanki profilaktycznej.

9 W trakcie opieki nad dziećmi wychowawca może zauważyć/uzyskać informacje, że dziecko jest ofiarą molestowania seksualnego lub zaniedbań ze strony rodziców/opiekunów. Należy zwrócić uwagę, na osoby które przebywają w pobliżu kolonistów, zachowują się podejrzanie. Osoba ta może być potencjalnym przestępcą (np. pedofilem). Zdarzyć się może, że w pobliżu kolonii będzie przebywać młodzież, która spożywa alkohol, zażywa narkotyki, dokonuje dewastacji mienia.  Bezwzględne powiadomienie najbliższej jednostki Policji

10 Wybrane typy przestępstw:
Kto doprowadza małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

11 Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne
lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Kto produkuje w celu rozpowszechniania lub sprowadza albo rozpowszechnia treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15 albo związane z użyciem przemocy lub posługiwaniem się narzędziem podlega karze pozbawienia wolności do 3 miesięcy do lat 5.

12 osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia podlega karze
Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli zaś tą osoba jest małoletni sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą albo inną osobą, pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

13 Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego
Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć tej osoby, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

14 lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną
Kto wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

15 Przepisy karne wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Kto wbrew przepisom ustawy, wprowadza do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe, mleczko makowe lub słomę makową albo uczestniczy w takim obrocie podlega grzywnie, karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

16 Kto wbrew przepisom ustawy udziela innej osobie środka
odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca czynu udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

17 Jeżeli dzieje się to w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kara
pozbawienia wolności jest od lat 3. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

18 Bezpieczne Wakacje 2014 Przeprowadzono spotkań informacyjno-edukacyjnych: Przed wakacjami, z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych: 594, Z uczestnikami obozów, kolonii i półkolonii: 253. Przeprowadzono: 4934 kontrole punktów sprzedaży i podawania alkoholu w zakresie dostępu do niego osób niepełnoletnich, 1875 kontroli miejsc, w których może dochodzić do dystrybucji i przyjmowania substancji psychoaktywnych przez małoletnich, 1756 kontroli miejsc, w których może dochodzić do przypadków prostytucji dzieci i młodzieży.

19 Bezpieczne Wakacje 2014 Ujawniono uciekinierów:
z domów rodzinnych: 14, z placówek opiekuńczo – wychowawczych: 28, ze schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych: 4, z placówek letniego wypoczynku: 0.

20 Ujawnionych pod wpływem alkoholu:
Bezpieczne Wakacje 2014 Ujawnionych pod wpływem alkoholu: 2012 r.: r.: 68 dziewcząt: dziewcząt: 27 chłopców: chłopców: 41 2011 r.: r.: 65 dziewcząt: dziewcząt: 22 chłopców: chłopców: 43

21 Ujawnionych pod wpływem środków odurzających:
Bezpieczne Wakacje 2014 Ujawnionych pod wpływem środków odurzających: 2012 r.: r.: 8 dziewcząt: dziewcząt: 0 chłopców: chłopców: 8 2011 r.: r.: 1 dziewcząt: dziewcząt: 0 chłopców: chłopców: 1

22 KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
RZESZOWIE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google