Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Psychologia niestacjonarna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Psychologia niestacjonarna"— Zapis prezentacji:

1 Psychologia niestacjonarna
Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawia nową atrakcyjną ofertę dydaktyczną: możliwość studiowania psychologii w trybie niestacjonarnym Psychologia niestacjonarna to studia 5-letnie magisterskie prowadzone w systemie studiów jednolitych. Opis kierunku Na kierunku Psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych, obejmujących między innymi psychologię ogólną, metodologię badań, diagnozę psychologiczną, psychometrię, interwencję oraz przedmioty dodatkowe. W kolejnych semestrach student wybieraj indywidualną ścieżkę psychologii stosowanych (psychologia społeczna, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji, psychologia edukacji) i studia kończy z dwoma szczegółowymi specjalizacjami w zakresie dwóch powyższych psychologii stosowanych. Student pisze w dwóch ostatnich latach empiryczną pracę magisterską, a w trakcie studiów uczestniczy w około 45 godzinach ćwiczeń terenowych w różnych palcówkach i instytucjach. Opis sylwetki absolwenta Absolwenci psychologii uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu: a) psychologii ogólnej (poznawczej, emocji i motywacji, osobowości, różnic indywidualnych, społecznej i psychologii rozwoju); b) metodologii badań (metodologii ze statystyką, psychometrii i diagnozy psychologicznej); c) biologicznych mechanizmów zachowania i psychopatologii oraz umiejętności wymagane do prowadzenia działań w zakresie: a) udzielania wsparcia w sytuacjach krytycznych, b) prewencji i profilaktyki patologii społecznej, c) negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów międzygrupowych, d) badań selekcyjnych. W efekcie absolwent jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do samodzielnego i zespołowego prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w różnych obszarach życia jednostki i grup społecznych. W zależności od ukończonej specjalizacji student zna podstawy teoretyczne wybranej dziedziny psychologii stosowanej, potrafi krytycznie odnieść się do badań klasycznych i współczesnych oraz ma podstawowe umiejętności diagnostyczne, a także umiejętności pomagania w wybranym przez siebie obszarze wiedzy stosowanej. Absolwent ponadto przejawia odpowiedzialność etyczną związaną z wykonywaniem zawodu zaufania społecznego. Lista specjalności, które student może wybrać na wyższych latach studiów Psychologia stosowana: Psychologia kliniczna człowieka dorosłego Psychologia stosowana: Psychologia edukacji Psychologia stosowana: Psychologia pracy i organizacji Psychologia stosowana: Psychologia społeczna Limit miejsc: 200 osób Odpłatność: 5800zł rocznie 2900 zł semestr płatne w 9 ratach Rekrutacja na rok akademicki 2011/2012 Ważniejsze terminy: Ostatni dzień zapisu na kierunek: Ostatni dzień na przypisanie opłaty: Termin rozmowy kwalifikacyjnej (stara matura) 9 lipca 2011r. Zasady rekrutacji: Logowanie na stronie internetowej: Organizacja zjazdów: Weekendowe: co dwa tygodnie (około 8 x w semestrze) Tygodniowe: 7 dni w lipcu – semestr letni 7 dni we wrześniu - semestr zimowy Informacja dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy magistra lub lekarza po roku 1990: po pierwszym roku studiów istnieje możliwość przyznania przez Radę Wydziału: Indywidualnego Toku Studiów, który upoważnia do wyznaczenia treści indywidualnego planu studiów i programu nauczania. możliwość zdobycia drugiego dyplomu magisterskiego w terminie krótszym niż 5 lat Rozmowa dotyczy problematyki psychologicznej i wymaga znajomości następujących lektur: Wojciszke, B. (2009). Psychologia miłości. Gdańsk: GWP. Eysenck, H. i M. (2000). Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują? Gdańsk: GWP. McBurney, D.H. (2008). Myśleć jak psycholog. Gdańsk: GWP. Gordon, T. (2009). Wychowanie bez porażek. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. Kozielecki, J. (2010). Koncepcje psychologiczne człowieka. ŻAK Wydawnictwo Akademickie. Oferujemy: Realizację 100% standardów kształcenia psychologicznego zgodną z ustaleniami MNiSW Szeroką ofertę zajęć fakultatywnych i specjalności Zajęcia prowadzone przez kadrę profesorską, pracowników naukowo – dydaktycznych IP i wysoko wyspecjalizowanych praktyków w formie zjazdów weekendowych

2

3 Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6)
Psychologia Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego Tryb I 1) 2) 3) Tryb II 5) 6) konkurs świadectw dojrzałości przedmiot poziom waga uwaga j. obcy nowożytny podstawowy lub rozszerzony 0,1 j. polski (pisemny) 0,3 j. polski j. obcy nowożytny (ustny) 0,2 biologia lub chemia lub fizyka i astronomia lub historia lub matematyka lub informatyka lub j. łaciński i kultura antyczna lub j. grecki i kultura antyczna lub j. regionalny – kaszubski jeden przedmiot do wyboru 4) biologia lub chemia lub fizyka lub historia lub matematyka (pisemny) uwzględnia się jeden przedmiot zdawany pisemnie i jeden ustnie z najlepszymi wynikami 0,4 biologia lub chemia lub fizyka lub historia lub matematyka (ustny) Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom - dotyczy trybu I i II. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: Objaśnienie stosowanych przypisów: Suma wyników egzaminu maturalnego zdawanego w części pisemnej. Uwzględniany jest tylko jeden poziom. W przypadku, gdy kandydat posiada z danego przedmiotu wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym uwzględniany jest wynik z poziomu korzystniejszego dla kandydata. Sposób przeliczania wyników matury międzynarodowej (IB) na punkty „nowej matury” podany jest w § 21 ust. 1 Części ogólnej Uchwały. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, to brany pod uwagę jest najlepszy z wyników. Jeżeli kandydat posiada dwie oceny z egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu (egzamin pisemny i ustny), to wybierany jest najlepszy wynik. Sposób przeliczania ocen z egzaminu dojrzałości na punkty podany jest w § 22 Części ogólnej Uchwały.


Pobierz ppt "Psychologia niestacjonarna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google