Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse międzynarodowe 120180-1165 Bankowość międzynarodowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse międzynarodowe 120180-1165 Bankowość międzynarodowa."— Zapis prezentacji:

1 Finanse międzynarodowe Bankowość międzynarodowa

2 Finanse międzynarodowe Plan wykładu Międzynarodowy rynek bankowy Funkcje międzynarodowych banków Nadzór i regulacje w międzynarodowej działalności bankowej

3 Finanse międzynarodowe Bankowość międzynarodowa - instytucje Banki międzynarodowe (komercyjne i inwestycyjne) Międzynarodowe organizacje finansowe Banki centralne Międzynarodowe instytucje finansowe

4 Finanse międzynarodowe Funkcje międzynarodowych banków (1) Bankowa obsługa handlu międzynarodowego System rozliczeń międzybankowych Finansowanie handlu zagranicznego

5 Finanse międzynarodowe Funkcje międzynarodowych banków (2) Międzynarodowe operacje bankowe Międzybankowe hurtowe transakcje wkładowe Międzybankowe transakcje pożyczkowe Finansowanie międzynarodowych transakcji Organizacja emisji euroobligacji Organizacja kredytów konsorcjalnych Udzielanie i zaciąganie pożyczek na rynkach eurowalutowych Zarządzanie międzynarodowym portfelem aktywów

6 Finanse międzynarodowe Międzynarodowy rynek bankowy Część międzynarodowego rynku finansowego Uczestnikami rynku bankowego są podmioty stanowiące najistotniejszy element instytucji całego rynku finansowego Koncentracja działalności w określonych centrach finansowych

7 Finanse międzynarodowe Międzynarodowe centra bankowe (1) Znaczenie międzynarodowego centrum bankowego wyznacza: Liczba banków zagranicznych Udział działalności prowadzonej w walutach obcych Udział działalności prowadzonej przez nierezydentów Największe centra bankowe: Londyn, Nowy Jork, Tokio

8 Finanse międzynarodowe Międzynarodowe centra bankowe (2) Centra onshore- krajowy bank pod jurysdykcją krajową Centra offshore- krajowy bank pod jurysdykcją zagraniczną Centra onshore offshore-krajowy bank zlokalizowany w kraju ale poza krajowa jursysdykcją

9 Finanse międzynarodowe Formy obecności banków na arenie międzynarodowej Centrala i sieć banków korespondentów Przedstawicielstwa zagraniczne banków Zagraniczny oddział banku Shell branches

10 Finanse międzynarodowe Centrala i sieć banków korespondentów Bank korespondent- banki otwierają nawzajem konta na których trzymają środki w walucie drugiego kraju Rachunki nostro- rachunki nasze u nich, rachunki loro- ich rachunki u nas

11 Finanse międzynarodowe Przedstawicielstwa zagraniczne banków Przedstawicielstwo nie prowadzi działalności bankowej Ułatwienie obsługi klientów zagranicznych dla banków korespondentów Funkcje marketingowe

12 Finanse międzynarodowe Oddziały i filie banku Oddział- należy do banku w kraju macierzystym, pod jurysdykcja kraju macierzystego Filia- osobna jednostka prawna, pod jurysdykcją kraju w którym filia jest zlokalizowana

13 Finanse międzynarodowe Shell branches Oddziały w centrach off-shore Stworzone w celu przyjmowania depozytów w walutach obcych (eurowalutach) Powstawanie shell-branches było napędzane chęcią uniknięcia kosztów i restrykcji na rynkach krajowych

14 Finanse międzynarodowe Regulacja bankowości międzynarodowej Cele regulacji: Zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności rozliczeń międzynarodowych Minimalizacja ryzyka transakcji międzynarodowych Zapewnienie stabilności międzynarodowego systemu finansowego

15 Finanse międzynarodowe Regulacja międzynarodowej bankowości Każdy kraj ma swoje własne regulacje bankowe Ponadto istnieją standardy regulacyjne wyznaczane przez międzynarodowe instytucje Komitet Bazylejski Regulacje UE

16 Finanse międzynarodowe Finance Komitet Bazylejski (1) Forum dla dyskusji dotyczącej regulacji bankowości Celem jest poprawa jakości standardów regulacyjnych na świecie

17 Finanse międzynarodowe Komitet Bazylejski (2) Członkowie Komitetu z krajów całego świata Komitet wydaje wskazówki i rekomendacje dotyczące regulacji i nadzoru bankowego Prowadzi badania z zakresu regulacji i nadzoru bankowego Komunikuje wyniki badań instytucjom regulującym

18 Finanse międzynarodowe Basel I 1988 Pierwsza Umowa Bazylejska Minimalne wymogi kapitałowe Międzynardowy podział odpowiedzialności w współpracy banków Wymiana informacji

19 Finanse międzynarodowe Basel II 2004 Druga Umowa Bazylejska Uwzględnienie zróżnicowania rzyzka przy wymogach kapitałowych Doprecyzowanie kwantyfikacji ryzyka: operacyjnego, kredytowego i rynkowego Ograniczenie arbitrażu regulacyjnego

20 Finanse międzynarodowe Basel III 2012 Trzecia Umowa Bazylejska Odpowiedź na kryzys finansowy Zaostrzenie wymogów kapitałowych Filar I – kapitał własny oraz rezerwy bilansowe Filar II – instrumenty wymienione w umowie m.in. kapitał pozabilansowy Wzmożone wymogi kapitałowe w przypadku banków uczestniczących w obrocie instrumentami pochodnymi

21 Finanse międzynarodowe Basel III Antycykliczna rezerwa kapitału- banki są zobowiązane trzymać rezerwę kapitału na wypadek recesji Cele jest ograniczenie procykliczności w udzielaniu pożyczek Współczynnik dźwigni Współczynniki płynności krótko- i średnioterminowej Stressed value-at-risk- banki poddawane testom odporności na kryzys

22 Finanse międzynarodowe Regulacje UE European Banking Authority (Europejski Nadzór Bankowy) Instytucja stworzona w 2011 r. w reakcji na kryzys finansowy Zadaniem instytucji je nadzór nad bankami UE m.in. Poprzez przeprowadzanie testów odporności

23 Finanse międzynarodowe Regulacje UE W sytuacji zagrożenia bankructwem banku przepisy EBA maja pierwszeństwo przed przepisami narodowymi Celem EBA jest również ograniczenie arbitrażu regulacyjnego EBA ustanawia wspólne ramy raportowania dla banków w celu ułatwienia nadzoru

24 Finanse międzynarodowe Amerykańska bankowość międzynarodowa(1) Glass Steagall Act 1933–zakaz łączenia bankowości komercyjnej z inwestycyjną Ponadto wiele ograniczeń dotyczących finansowania międzynarodowych transakcji Wzmożona działalność na rynku offshore International Banking Facilities Enklawa amerykańskiego rynku bankowego

25 Finanse międzynarodowe Amerykańska bankowość międzynarodowa (2) Edge Act r. Edge Act corporations Hybrydowe instytucje jako motor ekspansji amerykańskiej bankowości międzynarodowej Gramm-Leach-Bliley Act zniesienie Glass-Steagal Act Deregulacja

26 Finanse międzynarodowe Bankowość międzynarodowa a globalizacja rynków finansowych (1) Powstawanie niebankowych instytucji finansowych przyczyniło się do zmiany profilu działalności bankowości międzynarodowej Sekurytyzacja- zastąpienie należności w postaci długu zbywalnym papierem wartościowym Postęp techniczny i rozwój innowacyjnych form obrotów Presja konkurencyjna- Konkurencja poprzez jakość usług

27 Finanse międzynarodowe Bankowość międzynarodowa a globalizacja rynków finansowych (2) Nadzór nad bankami i system protekcji Koncentracja kapitału struktury oligopolistyczne Systematically important financial institutions Too big too fail

28 Finanse międzynarodowe Trudności regulacji bankowości międzynarodowej Bankowość offshore Brak ubezpieczenia depozytów Brak wymogu utrzymywania rezerw Utrudniona kontrola Pożyczkodawca ostatniej instancji???

29 Finanse międzynarodowe Trudności regulacji bankowości międzynarodowej Przepisy narodowe Rynki wschodzące Międzynarodowa działalność niebankowych instytucji

30 Finanse międzynarodowe Literatura P. Krugman, M.Obstfeld, International economics: theory and policy, Pearson, Addison Wesley, Boston 2009, K. Lutkowski, Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki., PWN, Warszawa, 2007, International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, Basel Committee on Banking Supervision, BIS, 2010 K. Sum, The role of banking regulation in shaping the economic performance of the EU- countries during the financial crisis of , Gospodarka Narodowa 4/2013


Pobierz ppt "Finanse międzynarodowe 120180-1165 Bankowość międzynarodowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google