Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse międzynarodowe 120180-1165 Kursy i systemy walutowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse międzynarodowe 120180-1165 Kursy i systemy walutowe."— Zapis prezentacji:

1 Finanse międzynarodowe Kursy i systemy walutowe

2 Finanse międzynarodowe Plan wykładu Pojęcie kursu walutowego Systemy kursowe Rodzaje kursu walutowego Równowaga na rynku walutowym

3 Finanse międzynarodowe Kurs walutowy Cena jednej waluty wyrażona w drugiej Kwotowanie bezpośrednie – cena waluty obcej wyrażona w walucie krajowej Kwotowanie pośrednie- cena waluty krajowej wyrażona w walucie obcej

4 Finanse międzynarodowe Systemy kursowe Kurs płynny (sterowany) Crawling band- kurs pełzający Crawling peg -kurs pełzający Fixed band -kurs pełzający Kurs sztywny Izba walutowa Unia walutowa

5 Finanse międzynarodowe Kurs płynny Kurs danej waluty może swobodnie wahać się względem kursu innych walut Kurs walutowy wyznaczany jest przez wielkość popytu i podaży na daną walutę Kurs płynny sterowany- interwencje banku centralnego Przykład: większość walut wiodących, EUR, USD, GBP, JPY, CHF (płynny sterowany od 2011)

6 Finanse międzynarodowe Crawling band Kurs może się wahać w ustalonym przedziale wokół centralnego parytetu, przedział jest dostosowywany okresowo o z góry ustalony procent Przykład: CLP (Chile), COP (Kolumbia), VEB (Wenezuela)

7 Finanse międzynarodowe Fixed band Kurs może się wahać w obrębie stałego przedziału wokół parytetu centralnego Przykład: ERM/ERM II Stabilizacja KW krajów kandydujacych do strefy euro Szeroki przedział +/-15%, wąski przedział +/-2,25%

8 Finanse międzynarodowe Crawling peg Kurs jest ustalony na poziomie parytetu centralnego, parytet jest dostosowywany okresowo o z góry ustalony procent Przykład: RMB (Chiny)

9 Finanse międzynarodowe Kurs sztywny (hard peg) Kurs jest usztywniony względem innej waluty, koszyka walut lub innej wielkości np. złota Przykład: RMB (Chiny)- do 2005 – kurs oparty na USD

10 Finanse międzynarodowe System izby walutowej Kurs jest usztywniony względem waluty obcej na stałym poziomie Krajowa baza monetarna w 100% pokryta rezerwami waluty wiodącej Przykłady: LTL (Litwa), EEK (Estonia)– względem EUR HKD (Hong Kong), BMD (Bermudy) – względem USD

11 Finanse międzynarodowe Unia walutowa Dwa lub więcej państw używających tej samej waluty Unilateralna i multilateralna unia walutowa Unilateralna- euroizacja, dolaryzacja Multilateralna- EMU

12 Finanse międzynarodowe Klasyfikacja de iure i de facto Kurs płynny- w większości krajów wysoko rozwiniętych Kurs usztywniony względem EUR- 40 krajów Kurs usztywniony względem USD- 70 krajów

13 Finanse międzynarodowe Zalety i wady kursów płynnych ułatwione dostosowania bilansu płatniczego + ułatwione dostosowania po szokach + zmienność warunków w handlu zagranicznym oraz inwestycjach – fear of floating –

14 Finanse międzynarodowe Zalety i wady kursów stałych Stabilność warunków w handlu zagranicznym oraz inwestycjach + Możliwość importu stabilności monetarnej + Duże ryzyko ataków spekulacyjnych – Ograniczenia dla krajowej polityki gospodarczej – Konieczność utrzymywania dużych rezerw –

15 Finanse międzynarodowe No single currency regime is right for all countries or at all times. J.A. Frankel

16 Finanse międzynarodowe Niemożliwa triada celów

17 Finanse międzynarodowe Przykłady wyboru systemu kursowego Estonia Argentyna Chiny

18 Finanse międzynarodowe Estonia Izba walutowa względem DEM, od 1999 względem EUR Przesłanki wprowadzenia IW: Inflacja do 300% początkiem lat 90- tych Mała otwarta gospodarka Cel- przystąpienie do EU a potem do strefy euro

19 Finanse międzynarodowe Estonia- CPI Źródło: Estonian Central Bank

20 Finanse międzynarodowe Argentyna Izba walutowa KW usztywnione względem USD Przesłanki wprowadzenia IW: Hiperinflacja do lat 90-tych Znaczące nierównowagi makroekonomiczne

21 Finanse międzynarodowe Argentyna Skutki: Stabilizacja monetarna Załamanie przez zewnętrzne szoki, pod koniec lat 90-tych Przewartościowane peso Upłynnienie kursu 2002

22 Finanse międzynarodowe Chiny kurs sztywny względem USD Strategia proeksportowa zamiana waluty wiodącej z USD na koszyk walut oraz crawling peg Przesłanki zmian: RMB niedowartościowane znacząca globalna nierównowaga

23 Finanse międzynarodowe Chiny Rewaluacja RMB Stopniowe upłynnianie kursu Znoszenie ograniczeń przepływu kapitału

24 Finanse międzynarodowe Rodzaje kursu walutowego Kurs nominalny- cena jednej waluty wyrażona w drugiej Kurs realny – cena towarów jednego kraju wyrażona w cenie towarów drugiego kraju = Stosunek krajowych cen do cen zagranicznych

25 Finanse międzynarodowe Rodzaje kursu walutowego Bilateralny- cena jednej waluty wyrażona w drugiej Efektywny- kurs ważony udziałem poszczególnych partnerów handlowych w ogóle handlu zagranicznego

26 Finanse międzynarodowe Równowaga na rynku walutowym Stan równowagi zostaje osiągnięty gdy popyt na daną walutę równoważy podaż Aprecjacja / deprecjacja Rewaluacja / dewaluacja

27 Finanse międzynarodowe Aprecjacja i deprecjacja

28 Finanse międzynarodowe Popyt i podaż na rynku walutowym Firmy handlowe Inwestorzy zagraniczni Banki centralne

29 Finanse międzynarodowe Francuski inwestor nabywa japońskie akcje

30 Finanse międzynarodowe Amerykańska firma kupuje towary z EU

31 Finanse międzynarodowe Czynniki kursu walutowego w krótkim okresie Fundamentalne wielkości ekonomiczne Trendy Wydarzenia

32 Finanse międzynarodowe Wzrost gospodarczy

33 Finanse międzynarodowe Stopa procentowa

34 Finanse międzynarodowe Parytet stóp procentowych Rynek walutowy znajduje się w równowadze jeśli depozyty we wszystkich walutach dają taką samą stopę zwrotu i USD =i EUR +ΔER USD/EUR

35 Finanse międzynarodowe Parytet stóp procentowych Przykład i USD =10%, i EUR = 6% Oczekiwana roczna 8% deprecjacja USD oczekiwana stopa zwrotu z depozytów w EUR jest o 4% wyższa niż w USD większy popyt na EUR nierównowaga zmiany KW

36 Finanse międzynarodowe Parytet stóp procentowych Jeśli i USD > i EUR aprecjacja USD Jeśli i USD < i EUR deprecjacja USD

37 Finanse międzynarodowe Ceny

38 Finanse międzynarodowe Trendy i wydarzenia Oczekiwania uczestników rynku Polityka gospodarcza- nagłe decyzje Psychologia rynku Przykład: deprecjacja HUF po zmianie systemu kursowego w 2008 r. oraz wszystkich walut regionu

39 Finanse międzynarodowe Literatura P. Krugman, M.Obstfeld, International economics: theory and policy. Part II, Pearson, Addison Wesley, Boston 2009, A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2004, J. Frankel, No single currency regime is right for all countries or at all times, Essays in International Finance, 1999.


Pobierz ppt "Finanse międzynarodowe 120180-1165 Kursy i systemy walutowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google