Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju"— Zapis prezentacji:

1 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

2 Plan prezentacji Wprowadzanie Powstanie Banku Organy Banku
Członkowie EBOR Cele i strategia Banku Projekty realizowane przez Bank Polska i EBOR

3 Wprowadzenie EBOR utworzony został w 1991 r.
Oficjalnym celem utworzenia EBOR było wsparcie budowy gospodarki wolnorynkowej i demokracji w krajach postsocjalistycznych, a cichym – zwiększenie wpływów Francji w EŚiW (czemu Niemcy nie sprzeciwili się). 63 udziałowców (rządy państw, Wspólnota Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny) EBOR działa w 27 krajach postsocjalistycznych i byłej Jugosławii Bank zabiega o rozwój sektora drobnych i średnich firm oraz banków komercyjnych, a także rozwój prywatnej przedsiębiorczości, demokracji i pluralizmu.

4 Powstanie Banku koncepcja utworzenia Banku powstała 25 października 1989 r. pomysłodawca – Francois Mitterrand statut został zatwierdzony podczas obrad Rady Europejskiej w Strasburgu w dniach 8-9 grudnia 1989 r. właściwe porozumienie podpisano w Paryżu 29 maja 1990 r. rozpoczęcie działalności w 1991 r. siedziba – Londyn

5

6 Organy EBOR Rada Gubernatorów – najwyższy organ Banku; składa się z Gubernatorów i ich zastępców wyznaczanych po jednym z każdego kraju członkowskiego i pracujących bez wynagrodzenia ze strony EBOR (kadencja trwa wg uznania kraju Gubernatora); udziela pełnomocnictwa Zarządowi oraz wybiera Dyrektorów i Prezesa Banku; decyduje m. in. o: przyjęciu nowych członków, zmianie statutowego kapitału akcyjnego Banku, zatwierdzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat Banku, zakończeniu operacji Banku i podziale jego aktywów; Rada Dyrektorów – 23 Dyrektorów wybieranych na 3 lata (powinni mieć narodowość krajów członkowskich); na jej czele stoi Prezes; sprawuje władzę wykonawczą – zbiera się często, tj. w miarę bieżących potrzeb; Zarząd – Prezes i Rada Dyrektorów; Prezes – wybierany przez Radę Gubernatorów na 4 lata reprezentuje EBOR; stojąc na czele Rady Dyrektorów zarządza działaniami Banku Prezes: – J. Lemierre (F); 2008-? - Thomas Mirow (D)

7 Rada Dyrektorów jest wspierana przez trzy Komitety
Komitet Audytu Komitet Budżetu i Spraw Administracyjnych Komitet Polityki Operacyjnej i Finansowej

8 Zasady głosowania (są skomplikowane )
Liczba głosów przysługująca każdemu krajowi członkowskiemu zależy od ilości subskrybowanych przez niego udziałów w statutowym kapitale akcyjnym Banku. Każdy Gubernator oddaje głosy w imieniu członka, którego reprezentuje. Poszczególnym Dyrektorom przysługuje taka liczba głosów, do jakiej są upoważnieni łącznie Gubernatorzy, którzy oddali na danego Dyrektora swoje głosy oraz Gubernatorzy, którzy danego Dyrektora wybrali. Dyrektorzy mogą reprezentować więcej niż jednego członka (tj. kraj członkowski) – wtedy głosują oddzielnie w imieniu członków, których reprezentują. Przeważnie EBOR podejmuje decyzje zwykłą większością głosów osób biorących udział w głosowaniu.

9 Funkcje EBOR operacyjna (pożyczki, inwestycje kapitałowe, gwarancje)
regulacyjna kontrolna

10 Środki finansowe EBOR statutowy kapitał akcyjny Banku = 20 mld EUR (główne źródłó finansowania Banku); kapitał ten dzieli się na 2 części: - kapitał wpłacony – 5 mld EUR - kapitał gwarancyjny – 15 mld EUR; wszystkie udziały w tym kapitale podzielone są między akcjonariuszy Banku; pożyczki od państw członkowskich lub zaciągnięte na rynku kapitałowym; środki ze spłaty pożyczek i gwarancji, a ponadto 12 funduszy specjalnych zarządzanych przez EBOR (np. Specjalny Bałtycki Fundusz Inwestycyjny, czy Specjalny fundusz Finansowy Wsparcia MiŚ Przedsiębiorstw)

11 Członkowie i beneficjenci EBOR
członkami Banku jest 60 państw (w tym 26 z EŚiW) oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Wspólnota Europejska (Bank otwarty jest też na kraje spoza Europy); członkowie pierwotni – 40; inwestycje są realizowane w 27 państwach Europy Środkowej i Azji Centralnej; główne obszary działania to państwa wczesnego etapu transformacji, np..: Albania, Armenia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Macedonia, Gruzja, Kazachstan i Kirgistan.

12 Członkostwo Członkami EBOR są kraje wysoko uprzemysłowione oraz kraje EŚiW; obecnie członkami Banku jest 60 państw (w tym 26 z EŚiW) oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Wspólnota Europejska (Bank otwarty jest też na kraje spoza Europy); W momencie powstania EBOR jego członkami było 38 państw, w tym 6 państw postkomunistycznych, oraz EBI i WE = członkowie pierwotni w liczbie 40; Członkowie mogą zostać zawieszeni przez Radę Gubernatorów EBOR w przypadku niewypełniania zobowiązań wobec Banku. Każdy członek ma prawo wystąpić z EBOR w dowolnym czasie po dostarczeniu pisemnego zawiadomienia.

13 ██  Członkowie EBOR ██ Członkowie EBOR – beneficjenci

14

15 Regiony działania Europa Środkowa i państwa bałtyckie
Europa Południowo-Wschodnia Europa Wschodnia i Kaukaz Rosja Azja Środkowa

16 (mln EUR)

17 (mln EUR)

18 (mln EUR) 1238,5 1080,1

19 (mln EUR)

20 Cele wsparcia finansowego oferowanego przez EBOR
EBOR ma wspierać: transformację - rozwój gospodarczy i odbudowę państw Europy Środkowej i Wschodniej przyspieszenie niezbędnych zmian strukturalnych rozwój gospodarki rynkowej w regionie prywatyzację i rozwój sektora prywatnego zasady demokracji wielopartyjnej i pluralizmu budowanie mocnych podstaw prawnych ochronę środowiska Poprzez inwestycje i regularny dialog z rządami EBOR wspiera reformy ekonomiczne i demokratyczne Bank współpracuje ściśle z władzami państwowymi i lokalnymi to develop sound legal frameworks, to improve corporate governance and to encourage progress in democratic reform. Inwestycje EBOR w dużych jak i małych przedsiębiorstwach przynoszą korzyści całemu społeczeństwu – poczynając od przedsiębiorców kończąc na konsumentach Koncentracja na najbiejdniejszych państwach prowadzi do finansowania wielu mniejszych projektów mających na celu pomoc the least well-off ---- wsparcie dla działań na rzecz rozwoju gospodarczego i odbudowy państw Europy Środkowej i Wschodniej rozwój gospodarki rynkowej w regionie propagowanie prywatyzacji Zapewnienie reformy demokracji Poprawa klimatu inwestycyjnego m.in. Poprzez walkę z praniem brudnych pieniędzy ochrona środowiska naturalnego

21 Obszary wspierane przez EBOR
Agrobiznes Infrastruktura miejska i środowiskowa Nieruchomości Telekomunikacja, informatyka, media Energia Zasoby naturalne Transport morski Transport To sa sektory, ktore wspiera bank!!!

22 Wymogi wobec projektów wspieranych przez EBOR
Aby spełniać wymogi finansowania EBOR, projekt musi: być realizowany w państwie-odbiorcy mieć dobre perspektywy handlowe posiadać znaczący wkład sponsorów przyczyniać się do rozwoju lokalnej gospodarki i sektora prywatnego wypełniać standardy bankowe i środowiskowe Criteria To be eligible for EBRD funding, the project must: - be located in an EBRD country of operations - have strong commercial prospects - involve significant equity contributions in-cash or in-kind from the project sponsor - benefit the local economy and help develop the private sector - satisfy banking and environmental standards.

23 Instrumenty wsparcia finansowego oferowane przez EBOR
Głównie EBOR wspiera przez pożyczki, inwestycje kapitałowe, gwarancje, a ponadto proponuje linie kredytowe, kapitał początkowy, zakup akcji i obligacji w celu późniejszej odsprzedaży.

24 Zasady finansowania inwestycji przez EBOR
wysokość finansowania projektów przez EBOR to 5 mln–250 mln EUR, średnio 22 mln EUR pożyczki udzielane są firmom prywatnym (do 35% wartości inwestycji) i państwowym (do 35% wartości inwestycji) Bank wymaga zaangażowania sponsorów w projekty – musi być ono równe lub większe niż wkład EBOR Bank nie finansuje projektów, które mogą być wspomagane na podobnych warunkach przez sektor prywatny EBRD financing for private sector projects generally ranges from €5 million to €250 million, in the form of loans or equity. The average EBRD investment is €25 million. Smaller projects may be financed through financial intermediaries or through special programmes for smaller direct investments in the less advanced countries. Project structure The EBRD tailors each project to the needs of the client and to the specific situation of the country, region and sector. The EBRD typically funds up to 35 per cent of the total project cost for a greenfield project or 35 per cent of the long-term capitalisation of the project company. The Bank requires significant equity contributions from the sponsors, which must equal or be greater than the EBRD’s investment. There must be additional funding from the sponsors, other co-financiers or generated through the EBRD’s syndications programme. Bank udziela pożyczek firmom prywatnym (do 45 proc. wartości inwestycji) i państwowym (do 35 proc. wartości), uczestniczy w prywatyzacji własności państwowej, udziela gwarancji kredytowych, tworzy fundusze celowe. Większość funduszy przeznaczonych jest na finansowanie inwestycji prywatnych.

25 Zasady finansowania inwestycji przez EBOR c.d.
Bank zajmuje się bezpośrednim finansowaniem dla sektora prywatnego (głównie przedsiębiorstw joint ventures); Bank nie zajmuje się raczej bezpośrednim wspomaganiem MiŚP – wysokość wniosków kredytowych wynosi średnio 22 mln EUR (w praktyce nie przyjmowane są wnioski poniżej 5 mln EUR).

26 Zasady finansowania inwestycji przez EBOR c.d.
Przed podjęciem inwestycji EBOR: ocenia emisję gazów cieplarnianych w przypadku wszystkich projektów przemysłowych sprawdza wpływ projektu na społeczeństwo lokalne oraz aspekty społeczne projektu takie jak zdrowie, bezpieczeństwo, siłę roboczą (dzieci, praca przymusowa), dyskryminację w miejscu pracy The EBRD undertakes an environmental appraisal before investing in any project The EBRD makes an assessment of greenhouse gas emissions for all industrial projects. EBRD examines the social aspects of its projects, including health and safety, child labour, forced labour, involuntary resettlement, discrimination at the workplace and the impact of the project on local communities Good progress was made in 2005 on drafting the EBRD’s new Energy Policy,

27 W praktyce... inwestycje w 27 państwach
ponad 30% środków przekazywanych jest na pomoc lokalnym przedsiębiorstwom duże dofinansowanie dla projektów infrastrukturalnych suma inwestycji: 2004 – 4,1 mld EUR w 129 projektach 2005 – 4,3 mld EUR w 151 projektach 2,46 mld EUR Zainwestowanych w krajach wczesnej transformacji 1,11 mld EUR W Rosji 0,70 mld EUR w krajach rozwiniętej transformacji The EBRD invested €4.3 billion in 151 projects in 2005, up from €4.1 billion in 129 projects the previous year. Investments were undertaken in all 27 of the Bank’s countries of operations. Over one-third of EBRD fi nancing was channelled into fi nancial institutions to support local enterprises. Infrastructure projects also received signifi cant support. --- Kraje wczesnej transformacji: Albania, Armenia, Azejberżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Macedonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdowa, Rumunia, Serbia, Czarnogóra, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan Kraje rozwiniętej transformacji: Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

28 Najwyższy poziom inwestycji EBOR w 2005 r
Najwyższy poziom inwestycji EBOR w 2005 r.- 4,3 mld EUR zainwestowane w 151 projektach *Inwestycje wg podpisanych kontraktów

29 Inwestycje EBOR ze względu na etap transformacji
2004 2005 Kraje zaawansowane 23% 16% Kraje wczesnej/średniej transformacji 47% 58% Rosja 30% 26%

30 Inwestycje EBOR ze względu na region
2004 2005 Europa Środkowa i kraje bałtyckie 23% 16% Europa Południowo-Wschodnia 25% 28% Europa Wschodnia i Kaukaz 14% 22% Rosja 30% 26% Azja Środkowa 8%

31 Europa Środkowa i kraje bałtyckie
zagraniczne inwestycje bezpośrednie (FDI) w Europie środkowej wzrosły w 2005 o 50% w tym regionie jest coraz mniejsze zapotrzebowanie na pomoc EBOR, choć Bank wciąż realizuje liczne inwestycje. Wartość inwestycji w 2005 700 mln EUR Udział w inwestycjach banku w 2005 16% Łączna wartość inwestycji od 1991 roku 10,6 mld EUR FDI -

32 Europa Południowo-Wschodnia
wejście Bułgarii i Rumunii do UE ma duże znaczenie inne państwa wciąż potrzebują dużo pomocy realizując nową strategię udzielania większej pomocy na południu i wschodzie EBOR znacznie zwiększył inwestycje w tym regionie Wartość inwestycji w 2005 1,2 mld EUR Udział w inwestycjach banku w 2005 28% Łączna wartość inwestycji od 1991 roku 6,5 mld EUR

33 Europa Wschodnia i Kaukaz
popyt krajowy w tych krajach szybko rośnie EBOR podwoił inwestycje na Ukrainie i znacznie zwiększył je w pozostałych regionach, gdzie znajdują się najbiedniejsze państwa, w których działa EBOR Wartość inwestycji w 2005 931 mln EUR Udział w inwestycjach banku w 2005 22% Łączna wartość inwestycji od 1991 roku 3,7 mld EUR

34 Rosja coraz mniejsza zależność od EBOR – głównie ze względu na rosnące ceny surowców naturalnych inwestycje pomagają gospodarce rosyjskiej w rozwoju sektora prywatnego Wartość inwestycji w 2005 1,1 mld EUR Udział w inwestycjach banku w 2005 26% Łączna wartość inwestycji od 1991 roku 7,2 mld EUR

35 Azja Centralna kraje szybko rozwijające się – potrzebują wielu reform dla stabilizacji gospodarczej i demokracji przez inwestycje i dialog z władzami państwowymi EBOR pomaga w tych reformach i zwiększa współpracę regionalną Wartość inwestycji w 2005 r. 349 mln EUR Udział w inwestycjach Banku w 2005 r. 8% Łączna wartość inwestycji od 1991 r. 2,3 mld EUR

36 Early Transition Countries (ETC) Initiative
ustanowiona 2 lata temu cel: pomoc najbiedniejszym państwom Banku w budowaniu podstaw ekonomii rynkowej należy do niej 7 państw: Armenia, Azejberżan, Gruzja, Kirgistan, Mołdowa, Tadżykistan, Uzbekistan w 2005 r. podpisano w jej ramach 61 nowych operacji (wyłączając umowy związane z ropą i gazem) 2004 r. – 32 operacje, a w 2003 r. – 18 to support some of the poorest countries

37 Ewaluacje EBOR przeprowadza coroczne ewaluacje, z których wyciągane są wnioski na przyszłość. W 2005 r. 83% banków określiło operacje EBOR jako mające ogromny wpływ na transformację. W ciągu lat ponad 50% projektów otrzymało dobre i bardzo dobre oceny. By evaluating its projects, the EBRD seeks to learn from past experience and to improve the selection and design of future operations. In 2005, 83 per cent of the Bank’s evaluated operations had an “excellentsatisfactory” impact on transition. Over 50 per cent of projects evaluated during received overall performance ratings of “successful” or “highly successful”.

38 % ocenionych projektów % ocenionych projektów
oceniany rok oceniany rok Ocana: Bardzo dobra Dobra Dostateczna Marginalna Niedostateczna Negatywna Ocana: Bardzo dobra Dobra Dostateczna Marginalna Niedostateczna Negatywna

39 Polska i EBOR (polskich przedstawicieli do Banku nominuje Prezes NBP)
Hanna Gronkiewicz-Waltz – niegdyś wiceprezes Banku (obecnie Prezydent W-wy) Jan Krzysztof Bielecki – niegdyś członek Zarządu odpowiedzialny za operacje EBOR w Polsce, Bułgarii i Albanii (były Premier, obecnie prezes Pekao SA) Tadeusz Syryjczyk – niegdyś zastępca członka Zarządu (był też Ministrem Transportu) Kazimierz Marcinkiewicz – członek Zarządu (był też Premierem) Prof. Krystyna Gawlikowska-Hueckel (Uniw. Gdański) – ma być następczynią Kazimierza Marcinkiewicza

40 Projekty EBOR w Polsce przed wejściem do UE
w Polsce w 2003 r. bank finansował 10 projektów na łączną sumę 315 mln EUR, co stanowi 8,5% ogółu kapitału banku, zaangażowanego w tym roku w Polsce z EBOR współpracowały lub współpracują m. in. warszawska Huta Lucchini, Fiat Auto Poland i firma telekomunikacyjna Netia udział Polski, a także Węgier, Czech i Słowenii, w inwestycjach EBOR systematycznie zmniejsza się od 1997 r. na rzecz krajów jeszcze słabiej rozwiniętych

41 Skumulowana działalność inwestycyjna EBOR w Polsce
Od początku swej działalności w 1991 r. do 1 stycznia 2008 r. Bank przeznaczył na 194 projekty w Polsce ok. 3,5 mld EUR. Projekty te przyciągnęły dalsze środki od sponsorów i współinwestorów w wysokości 10,5 mld EUR Źródło: ( r.)

42 Strategia dla Polski stymulowanie rozwoju i niezależności sektora prywatnego (aczkolwiek w UE-15 sektor państwowy ma często więcej do powiedzenia niż u nas, ale my musimy być awangardą...) zwiększenie finansowania projektów dot. infrastruktury i środowiska modernizacja sektorów transportu: kolejowego i lotniczego więcej inwestycji w sferze energii odnawialnej współpraca z instytucjami finansowymi w celu finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza z rejonów wiejskich

43 Polskie firmy "dojrzewają", więc znów warto inwestować w Polsce – mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Jean Lemierre, prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. (…) W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Jean Lemierre, prezes EBOiR do 2008 r., wyjaśnia, że to właśnie "dojrzewanie" polskich firm - nowy, bardzo korzystny trend w dziedzinie inwestycji zagranicznych, skłonił bank do ponownego zainwestowania w Polsce. - Nadal również jesteśmy gotowi uczestniczyć w restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Mamy doświadczenie w inwestowaniu w programy komunalne. Jesteśmy w stanie pomóc w wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej na przykład poprzez program JASPERS. Ale nie będziemy w Polsce zawsze. Przewidujemy wycofanie się z waszego kraju w 2010 roku - powiedział w dzienniku. (…) „Rzeczpospolita” z r.


Pobierz ppt "Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju"

Podobne prezentacje


Reklamy Google