Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązki informacyjne podmiotów gospodarczych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązki informacyjne podmiotów gospodarczych"— Zapis prezentacji:

1 Obowiązki informacyjne podmiotów gospodarczych
Mateusz Bonca

2 Wpis w Krajowym Rejestrze sądowym
Sprawozdania finansowe na podstawie przepisów Ustawy o rachunkowości Monitor Sądowy i Gospodarczy Informacje zawierane w prospekcie emisyjnym i skrócie prospektu Informacje bieżące przekazywane przez emitentów papierów wartościowych MB - OIF

3 (zabezpieczenie dla kontrahentów)
KRS Prowadzony przez sądy Ujednolicony Umieszczanie w nim danych jest obligatoryjne Wiążą się z nim domniemania prawne (zabezpieczenie dla kontrahentów) MB - OIF

4 KRS składa się z: rejestru przedsiębiorców,
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych. MB - OIF

5 W KRS odnaleźć można informacje na temat:
osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, spółek jawnych, spółek partnerskich, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, jednostek badawczo-rozwojowych, przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń. MB - OIF

6 Rejestr przedsiębiorców (6 działów) I dział
nazwa (firma), oznaczenie formy prawnej siedziba, adres, (siedziby i adresy oddziałów), Osoba fizyczna – informacje o zw. małżeńskim oraz wszelkie umowy dot. rozdzielności majątkowej Pozostałe podmioty: informacje o statucie i umowie, czas na jaki podmiot został utworzony, REGON MB - OIF

7 Spółka jawna (dodatkowo)
Oznaczenie wspólników Informacje o wspólnikach – takie jak dla osób fizycznych MB - OIF

8 Spółka partnerska (dodatkowo)
Oznaczenie partnerów Informacje o partnerach – takie jak dla osób fizycznych MB - OIF

9 Spółka komandytowa (dodatkowo)
oznaczenie wspólników spółki komandytowej, informacje o jej wspólnikach, określenie, który ze wspólników jest komplementariuszem, a który komandytariuszem, wysokość sumy komandytowej, przedmiot wkładu każdego komandytariusza, z zaznaczeniem, w jakiej części został wniesiony, oraz zwroty wkładów choćby częściowe MB - OIF

10 Spółka komandytowo-akcyjna (dodatkowo)
oznaczenie komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, informacje o jej komplementariuszach, wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona, jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji, MB - OIF

11 Spółka z o.o. (dodatkowo)
wysokość kapitału zakładowego, a jeżeli wspólnicy wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości objętych w zamian za nie udziałów, określenie, czy wspólnik może mieć jeden czy większą liczbę udziałów, oznaczenie wspólników posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego oraz ilość posiadanych przez tych wspólników udziałów i łączną ich wysokość, jeżeli spółka ma tylko jednego wspólnika - wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki, jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma, MB - OIF

12 Spółka akcyjna (dodatkowo)
wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji, wysokość kapitału docelowego, jeżeli statut to przewiduje, ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania, wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona, jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji, jeżeli statut wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki - oznaczenie tego pisma, jeżeli statut przewiduje przyznanie uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikających z akcji - zaznaczenie tych okoliczności, w przypadku gdy spółka ma tylko jednego akcjonariusza - jego oznaczenie, a także wzmiankę, iż jest on jedynym akcjonariuszem spółki, wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te obligacje; wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku, MB - OIF

13 USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pozostałe podmioty Uprzejmie proszę zapoznać się z załącznikiem do prezentacji: USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Art. 38 ust MB - OIF

14 Dział II zawiera oznaczenie organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu oznaczenie organu nadzoru oznaczenie prokurentów oraz rodzaju prokury (jednoosobowa, łączna) oznaczenie osoby upoważnionej przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale wzmianki o zawieszeniu członków organu MB - OIF

15 Dział III zawiera przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń określa się przedmiot działalności oddziału, wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego z oznaczeniem daty jego złożenia, wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez biegłego, na podstawie przepisów o rachunkowości, wzmiankę o złożeniu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółek akcyjnych oraz spółdzielni - wzmiankę o złożeniu sprawozdania z ich działalności, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają ich złożenia do sądu rejestrowego. Art. 42. Dane wymienione w art. 41 nie są objęte domniemaniem określonym w art. 17 ust. 1, a wpisy tych danych nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MB - OIF

16 Dział IV zawiera: zaległości podatkowe i celne objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji, należności, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji, oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz jego wierzytelność, jeżeli posiada tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko podmiotowi i nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia; w przypadku wierzytelności solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o dokonanie wpisu z zaznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z zobowiązania solidarnego, informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, informacje o umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy, z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. MB - OIF

17 Dział V: zamieszcza się wzmiankę o powołaniu i odwołaniu kuratora
MB - OIF

18 Dział VI: informacje o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu i zarządu komisarycznego, dane o osobie likwidatora wraz ze sposobem reprezentacji, zarządcy oraz zarządcy komisarycznego, informację o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki, informacje o połączeniu z innymi podmiotami, podziale lub przekształceniu podmiotu w inny sposób, informacje o otwarciu postępowania układowego, o ogłoszeniu upadłości, o zakończeniu tych postępowań lub uchyleniu układu, o osobie syndyka masy upadłości oraz osobach powołanych w toku postępowania upadłościowego do reprezentowania upadłego (reprezentant upadłego lub przedstawiciel upadłego). MB - OIF

19 Rejestr dłużników niewypłacalnych
Wpisy w rejestrze dłużników niewypłacalnych nie podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym MB - OIF

20 Wpisani z urzędu: osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, wspólnicy ponoszący odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, dłużnicy, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym, osoby, które przez sąd prowadzący postępowanie upadłościowe zostały pozbawione prawa wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni. MB - OIF

21 Art. 56 Na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej wpisuje się do rejestru dłużników niewypłacalnych dłużnika, który w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym. MB - OIF

22 Ustawa o rachunkowości

23 Przepisy ustawy o rachunkowości stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowani zarządu na terytorium RP: spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego, osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej euro, jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów, gmin, powiatów, województw i ich związków, a także państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich: jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, funduszy celowych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, zagranicznych osób prawnych, zagranicznych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz zagranicznych osób fizycznych, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność osobiście, przez osobę upoważnioną, przy pomocy pracowników - w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na wielkość przychodów, jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane. MB - OIF

24 Poniżej euro Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. MB - OIF

25 Sprawozdanie finansowe
Bilans Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa wraz z wprowadzeniem Dla spółek kapitałowych dodatkowo: Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów środków pieniężnych MB - OIF

26 Jak często? Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, Do rocznego sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli obowiązek jego sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych przepisów. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności emitentów papierów wartościowych, dopuszczonych do publicznego obrotu lub ubiegających się o ich dopuszczenie, sporządza się na podstawie przepisów ustawy, z uwzględnieniem przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi. MB - OIF

27 Sprawozdanie z działalności jednostki
Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o: zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przewidywanym rozwoju jednostki, ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju, aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej MB - OIF

28 Bilans W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. W przypadku sporządzania bilansu na inny dzień bilansowy niż określony powyżej, w bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na ten dzień oraz na dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający ten dzień bilansowy. MB - OIF

29 Rachunek zysków i strat
1. W rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. 2. W przypadku sporządzania rachunku zysków i strat za inny okres sprawozdawczy niż określony powyżej, w rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego. 3. W przypadku gdy jednostka przewiduje zaprzestanie określonego zakresu działalności mającego wpływ na przychody i koszty przyszłych okresów sprawozdawczych, przy zachowaniu zasady kontynuacji - odpowiednie przychody i koszty z tym związane należy wykazać odrębnie od przychodów i kosztów działalności kontynuowanej. MB - OIF

30 Rachunek przepływów pieniężnych
W rachunku przepływów pieniężnych należy uwzględnić wszystkie wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej jednostki, z wyjątkiem wpływów i wydatków będących rezultatem zakupu lub sprzedaży środków pieniężnych, przy czym dla właściwego określenia wartości przepływów pieniężnych: przez działalność operacyjną rozumie się podstawowy rodzaj działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności, niezaliczone do działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) lub finansowej, przez działalność inwestycyjną (lokacyjną) rozumie się nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści, przez działalność finansową rozumie się pozyskiwanie lub utratę źródeł finansowania [zmiany w rozmiarach i relacjach kapitału (funduszu) własnego i obcego w jednostce] oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści. MB - OIF

31 Dodatkowe informacje i objaśnienia
wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawierające opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego, dodatkowe informacje i objaśnienia: do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym, proponowany podział zysku lub pokrycia straty, podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki, inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego. Ustawa o rachunkowości – Załącznik I Dodatkowe informacje i objaśnienia  MB - OIF

32 Informacja dodatkowa zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń
opis czynników i zdarzeń, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe, wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta, stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych, wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, MB - OIF

33 Zdarzenia po dacie bilansu, błędy podstawowe
Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej. Jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu podstawowego, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "zysk (strata) z lat ubiegłych". MB - OIF

34 Badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność: banków oraz zakładów ubezpieczeń, jednostek działających na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, spółek akcyjnych, pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej euro, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej euro. MB - OIF

35 Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego
Kierownik jednostki, obowiązany jest złożyć wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. Ogłoszenie, o którym mowa powyżej, następuje w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B", a w odniesieniu do spółdzielni - w Monitorze Spółdzielczym. MB - OIF

36 Emitenci papierów wartościowych

37 Prospekty dostępne w DM, u emitentów i Internecie
Prospekt emisyjny Informacje na temat firmy, rodzaju działalności, powiązaniach kapitałowych Sprawozdania finansowe co najmniej za 3 ostatnie, zamknięte lata obrotowe Informacje o przewidywanym rozwoju firmy Informacje o emisji Ważność prospektu = dane z KRS + szczegółowe sprawozdania finansowe + plany na przyszłość Zawiera około danych (z czego ok. 25 tys. zmienia się codziennie) Prospekty dostępne w DM, u emitentów i Internecie MB - OIF

38 Raporty bieżące emitentów papierów wartościowych

39 Nabycia/zbycia/utraty aktywów o znacznej wartości
Emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na urzędowym rynku giełdowym oraz emitent papierów wartościowych, dopuszczonych do publicznego obrotu na podstawie prospektu emisyjnego sporządzonego w przypadku wprowadzania papierów wartościowych do obrotu na urzędowym rynku giełdowym, które nie są dopuszczone do obrotu na urzędowym rynku giełdowym, jest obowiązany do przekazywania informacji dotyczących: Nabycia/zbycia/utraty aktywów o znacznej wartości Zawarcia/rozwiązania/wypowiedzenia znaczącej umowy Nabycia/zbycia przez emitenta lub jednostkę zależną papierów wartościowych wyemitowanych przez emitenta Zawarcia umowy o wartości powyżej euro z jednostką zależną Udzielenia poręczeń kredytowych/gwarancji Wszczęciu przed sądem postępowania wobec emitenta Rejestracji przez sąd zmiany struktury kapitały Podjęcia decyzji o wniesieniu do aktywów innego podmiotu aktywów, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych MB - OIF

40 c.d. założeniu lub współfinansowaniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną fundacji, jeżeli kwota przeznaczona na ten cel przez emitenta lub jednostkę od niego zależną przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro lub 1% kapitałów własnych emitenta, podjęciu decyzji o zamiarze zmiany/zmianie praw z papierów wartościowych emitenta, podjęciu decyzji o zamiarze emisji obligacji/emisji obligacji, w przypadku gdy wartość emisji obligacji może przekroczyć 10% kapitałów własnych emitenta, oraz podjęciu decyzji o zamiarze emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz obligacji przychodowych, podjęciu decyzji o zamiarze umorzenia/umorzeniu papierów wartościowych emitenta, otrzymaniu przez emitenta, na podstawie art. 147 ustawy, zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu znacznego pakietu jego akcji, MB - OIF

41 c.d. podjęciu decyzji o zamiarze połączenia/połączeniu emitenta z innym podmiotem, podjęciu decyzji o zamiarze podziału/podziale emitenta, podjęciu decyzji o zamiarze przekształcenia/przekształceniu emitenta, wyborze audytora/wypowiedzeniu umowy z audyorem odwołaniu/rezygnacji/powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta albo powzięciu przez emitenta informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji, umieszczeniu wpisu dotyczącego przedsiębiorstwa emitenta w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w ustawie o KRS, złożeniu/oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości sporządzeniu prognozy wyników finansowych emitenta lub jego grupy kapitałowej, jeżeli emitent podjął decyzję o jej przekazaniu do wiadomości publicznej, przyznaniu lub zmianie ratingu, dokonanego na zlecenie emitenta MB - OIF

42 Przykładowy raport o nabyciu aktywów o znacznej wartości zawiera:
nazwę (firmę) podmiotu nabywającego lub zbywającego aktywa albo podmiotu, na którego aktywach ustanowiono hipotekę, zastaw lub inne ograniczone prawo rzeczowe, podstawowe dane o nabywającym - osobie, na rzecz której dokonano zbycia, lub o zbywającym - osobie, od której nabyto aktywa, albo osobie, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastaw lub inne ograniczone prawo rzeczowe, datę i sposób nabycia lub zbycia aktywów albo datę i sposób ustanowienia hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, podstawową charakterystykę nabytych lub zbytych aktywów albo aktywów, na których ustanowiono hipotekę, zastaw lub inne ograniczone prawo rzeczowe, cenę, po jakiej zostały nabyte lub zbyte aktywa, albo wartość zobowiązania zabezpieczonego ograniczonym prawem rzeczowym na aktywach oraz wartość ewidencyjną tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta lub jednostki od niego zależnej, MB - OIF

43 c.d. 5. charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi, kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości, w przypadku nabycia aktywów - źródło finansowania nabytych aktywów, 8. w przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części jego mienia, nieruchomości lub innych środków trwałych - oznaczenie rodzaju działalności gospodarczej, w której dane aktywa były wykorzystywane przed ich nabyciem przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, oraz wskazanie, czy emitent lub jednostka od niego zależna planuje kontynuować ich dotychczasowy sposób wykorzystania, a jeśli nie - podanie planowanego sposobu wykorzystania nabytych aktywów, MB - OIF

44 c.d. w przypadku nabycia, zbycia lub obciążenia akcji (udziałów) ograniczonym prawem rzeczowym w innych jednostkach - dodatkowo nazwę (firmę) jednostki, której akcje (udziały) są przedmiotem nabycia, zbycia lub obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym, ich udział w kapitale zakładowym tej jednostki oraz wartość nominalną tych aktywów i ich charakter jako długo- lub krótkoterminowej lokaty kapitałowej emitenta lub jednostki od niego zależnej, a także udział emitenta lub jednostki od niego zależnej w kapitale zakładowym i liczbie posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników jednostki, której akcje (udziały) były przedmiotem nabycia lub zbycia, w przypadku gdy umowa nabycia, zbycia lub obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym aktywów o znacznej wartości jest umową z podmiotem powiązanym - dodatkowo opis powiązań emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem zbywającym, nabywającym lub osobą, na rzecz której ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe, oraz szczegółowy opis warunków tej umowy. MB - OIF

45 Raporty okresowe Kwartalne Półroczne – przeglądane przez audytora
Roczne – badane przez audytora MB - OIF

46 Emitenci publikujący tylko raporty roczne
Jednostki samorządu terytorialnego Międzynarodowe instytucje finansowe Inne państwo Bank hipoteczny wprowadzający od publicznego obrotu wyłącznie listy zastawne szczegółowo por.: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 października 2001 r.w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. (Dz. U. z dnia 10 grudnia 2001 r.) MB - OIF

47 Raport kwartalny Dane za kwartał roku obrotowego objęty tym raportem oraz dane narastająco za wszystkie pełne kwartały danego roku obrotowego w formie skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego, zawierającego co najmniej: bilans, rachunek zysków i strat zestawienie zmian w kapitale własnym rachunek przepływów pieniężnych Dane sporządza się zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw, rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, oraz odpisów aktualizujących wartość składników aktywów.

48 c.d. informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro - jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości, oraz, w odniesieniu do umowy o największej wartości, z przedstawieniem informacji o: podmiocie, z którym została zawarta transakcja, powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji, przedmiocie transakcji, istotnych warunkach transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, MB - OIF

49 c.d. informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana, okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji, charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki, inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta, wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. MB - OIF

50 Raport półroczny (oraz półroczny skonsolidowany)
półroczne sprawozdanie finansowe, poddane przeglądowi lub zbadane sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności emitenta oraz zasad sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego, raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub badania półrocznego sprawozdania finansowego, Przy wszystkich danych zawartych w półrocznym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za półrocze poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu dodatkowo za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi dla półrocza bieżącego roku obrotowego. MB - OIF

51 Raport roczny § 64 pismo prezesa zarządu lub osoby zarządzającej, w zwięzły sposób omawiające najważniejsze dokonania lub niepowodzenia emitenta w danym roku obrotowym i perspektywy rozwoju działalności emitenta na najbliższy rok obrotowy, z określeniem adresatów raportu rocznego, roczne sprawozdanie finansowe, w zakresie określonym odpowiednio w przepisach rozporządzenia o prospekcie, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności emitenta w okresie objętym raportem rocznym oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym sprawozdaniu finansowym, zawierającą w odniesieniu do sprawozdania z działalności emitenta opinię, czy informacje zawarte w tym sprawozdaniu uwzględniają przepisy rozporządzenia i są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym, oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego. MB - OIF

52 Terminy przekazywania raportów bieżących i okresowych
Raport bieżący przekazuje się, w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta. (są pewne wyjątki dot. raportu o WZA, uchwał WZA i zapisów na związanych z wezwaniem) Raport kwartalny przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, nie później jednak niż w terminie do 35 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy (za ostatni kwartał roku obrotowego 45 dni). Raport półroczny przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, niezwłocznie po wydaniu raportu z przeglądu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przez emitenta oraz nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia półrocza roku obrotowego, którego dotyczy. Raport półroczny jest przekazywany wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego. MB - OIF

53 c.d. Skonsolidowany raport półroczny przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, nie później jednak niż w terminie czterech miesięcy od daty zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego, którego dotyczy. Skonsolidowany raport półroczny jest przekazywany wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego Raport roczny (również skonsolidowany) przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego, na który został sporządzony, a także nie później niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym. MB - OIF

54 Dziękuję bardzo i życzę miłej analizy materiałów 


Pobierz ppt "Obowiązki informacyjne podmiotów gospodarczych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google