Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak napisać dobrą pracę magisterską? kilka subiektywnych wskazówek Katarzyna Bień

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak napisać dobrą pracę magisterską? kilka subiektywnych wskazówek Katarzyna Bień"— Zapis prezentacji:

1 Jak napisać dobrą pracę magisterską? kilka subiektywnych wskazówek Katarzyna Bień

2 Zabieramy się do pracy… Najważniejsza decyzja (którą powinniśmy podjąć już w I semestrze) to wybór właściwego tematu (oraz promotora) pracy magisterskiej. Zbieżność problematyki z indywidualnymi zainteresowaniami autora zapewni komfort oraz sprawność powstawania pracy magisterskiej.

3 I co dalej ?... I etap pracy (I semestr) Po dokonaniu wyboru (interesującej nas, choć niekoniecznie uszczegółowionej) tematyki pracy oraz skonsultowaniu jej z promotorem, przystępujemy do: - zbierania - analizowania - katalogowania (porządkowania, sporządzania notatek) materiałów (literatury i danych (!!)) na zadany temat

4 Co konkretnie możemy zrobić w I semestrze? - Analizujemy swoje pomysły w sposób kreatywny, nie odrzucamy ich zbyt pochopnie (nie boimy się); - Konsultujemy je z promotorem (przede wszystkim, choć nie tylko), ale … - Prowadzimy ciągłą dokumentację powstających pomysłów (notatki); - Wyznaczamy sobie realistyczny cel (konsultacje z promotorem) oraz plan działań na 3 semestry (uwaga: wprowadzamy luzy czasowe); - Na podstawie dostępnych danych tworzymy wstępne modeliki ekonometryczne i sprawdzamy ich jakość.

5 Co jeszcze jest ważne w I semestrze? - Zbudowanie obszernego i spójnego przeglądu literatury z interesującego nas obszaru wiedzy (uwaga: Internet, nie boimy się ew. kontaktów z zagranicą); - Ciągłość (systematyczność) procesu uszczegółowiania tematyki pracy oraz konstruowania konkretnych pytań (tez) badawczych; - Wyobraźnia, kreatywność i odwaga (rozważamy łączenie różnych metod badawczych, próbnie je testujemy).

6 II semestr: piszemy pracę - Formułujemy szczegółowy plan pracy; - Zaczynamy pisanie od tych części pracy, w których czujemy się najbardziej pewnie i komfortowo; - Uzupełniamy pracę fragmentami, nad którymi akurat twórczo myślimy; - Wstęp i zakończenie najlepiej jest pisać jako ostatnie; - Formułujemy szczegółowy tytuł.

7 Porządny układ pracy: - Strona tytułowa - Spis treści - Spis rycin - Spis tabel - Wstęp - Rozdziały i podrozdziały (przynajmniej 3 rozdziały i po 2 podrozdziały) - Zakończenie - Bibliografia - Ew. aneksy

8 Strona tytułowa: - nazwa uczelni, instytut - imię i nazwisko oraz numer indeksu - tytuł pracy magisterskiej - pod czyim kierunkiem praca została napisana - miejsce i data obrony (rok, ew. miesiąc)

9 Na przykład:

10 Spis treści (czyli struktura pracy): - Musi być przejrzysty - Wyodrębniamy rozdziały i podrozdziały (mniejszych jednostek nie musimy wyodrębniać w spisie) - W edytorze Word najlepiej jest wykorzystać do tego tabelkę

11 Wstęp powinien zawierać: - Sprecyzowanie tematu - Opis, dlaczego dany temat wybraliśmy - Określenie metody badawczej - Cel pracy, podstawowe tezy badawcze (lub jedną tezę) - Bardzo krótki opis poszczególnych rozdziałów - Ew. źródła pracy (literatura i dane)

12 Rozdziały i podrozdziały: - Każdy z rozdziałów powinien zaczynać się na nowej stronie; - Struktura pracy nie może być zagmatwana (w każdym z podrozdziałów możemy wyodrębnić jeszcze mniejsze jednostki, np. punkty i to wystarczy); - Uwaga! Każdy z podrozdziałów powinien zaczynać się i kończyć 2-3 zdaniami wprowadzenia lub podsumowania (odpowiadamy sobie: Po co? Dlaczego? I co z tego?) - Przestrzegamy dyscypliny (nie wprowadzamy nie związanych z tematem wątków myślowych).

13 Przykładowy podział merytoryczny rozdziałów: - I rozdział (miękki): motywacja ekonomiczna badania, przegląd literatury, stan wiedzy, możliwe zastosowania praktyczne; - II rozdział (ilościowy teoretyczny): opis metody badania, wzory (ale nie przepisujemy podręczników), uwaga: cytujemy!!; - III rozdział (badanie empiryczne): staranny opis badania (uwaga: nie wszystkie metody są jednakowo ważne)

14 Zakończenie powinno zawierać: - Wnioski dotyczące tez badawczych - Bilans (podsumowanie) pracy (nieco erudycji – własne uwagi) - Kilka słów na temat możliwych (i proponowanych) kontynuacji badań

15 Tabele i wykresy: - Muszą być ponumerowane i zatytułowane - Osie muszą być podpisane (podane jednostki) - Każda tabelka lub wykres umieszczone w pracy powinny być omówione w tekście - Pod każdą tabelką i wykresem umieszczamy źródło

16 Wzory: - Muszą być ponumerowane; - W przypadku bardziej zaawansowanych specyfikacji powinniśmy podać odniesienia z literatury; - Wszystkie symbole uwzględnione we wzorach powinny być opisane; - W przypadku macierzy i wektorów warto podać wymiary, symbole wyboldować

17 Odnośniki do literatury Przykład 1: Z punktu widzenia MFW ich bardzo istotną zaletą jest również to, że wiążą proces kreowania pieniądza z rezerwami zagranicznymi gospodarki (taki pogląd reprezentuje m.in. Kowalski 1992, s. 42). Przykład 2: Liczne prace pokazują, że nie jest możliwe utrzymywanie kontroli kursu walutowego przy jednoczesnej ekspansji pieniężnej czy fiskalnej (por. np. Krall 1985; Rogot 1999, s. 56- 72; Rutter 2000). Przykład 3: Sheppard (2005), szacuje, że spadek tego deficytu oznaczałby ograniczenie rocznej siły nabywczej o ok. 20%.

18 Bibliografia: Książki – nazwisko i pierwsza litera imienia (lub nazwa instytucji), rok wydania w nawiasie, tytuł kursywą, wydawca, miejsce wydania (w przypadku nazw obcojęzycznych, należy stosować oryginalne brzmienie, np. Paris a nie Paryż). Przykład: Laidler D.E.W. (1993), The Demand for Money: Theories, Evidence, and Problems, Harper Collins College Publishers, New York. Fragmenty prac zbiorowych - nazwisko i pierwsza litera imienia (lub nazwa instytucji), rok wydania w nawiasie, tytuł, pierwsza litera imienia i nazwisko redaktora, tytuł dzieła kursywą, wydawca. Przykład: Nowak M. (2004), Pozostałe segmenty rynku pieniężnego, w: B. Pietrzak., Z. Polański., B. Woźniak (red.), System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa.

19 Bibliografia – c.d. Artykuły opublikowane w czasopismach - nazwisko i pierwsza litera imienia, rok wydania w nawiasie, tytuł, tytuł czasopisma kursywą, tom i (lub) numer lub dzień wydania, numery stron. Przykład 1: Kotłowski J. (2006), Funkcje reakcji Rady Polityki Pieniężnej – analiza logitowa, Bank i Kredyt, nr 4, s. 3-18. Przykład 2: Bernanke B., Boivin J. (2006), Monetary Policy in a Data-Rich Enviroment, Journal of Monetary Economics, Vol. 50, No. 3, s. 525-546.

20 Bibliografia – c.d. Materiały ze stron internetowych - nazwisko i pierwsza litera imienia autora, rok w nawiasie, tytuł, adres strony. Przykład: Krugman P. (1998), What Happened to Asia, http://web.mit.edu/krugman/www/ DISINTER.html. http://web.mit.edu/krugman/www/ DISINTER.html.

21 Do pracy i powodzenia!!!


Pobierz ppt "Jak napisać dobrą pracę magisterską? kilka subiektywnych wskazówek Katarzyna Bień"

Podobne prezentacje


Reklamy Google