Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Empiryczne metody badania efektywności rynków finansowych Dobromił Serwa akson.sgh.waw.pl/~dserwa/ef1.htm.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Empiryczne metody badania efektywności rynków finansowych Dobromił Serwa akson.sgh.waw.pl/~dserwa/ef1.htm."— Zapis prezentacji:

1 1 Empiryczne metody badania efektywności rynków finansowych Dobromił Serwa akson.sgh.waw.pl/~dserwa/ef1.htm

2 2 Testy prognozowalności Testy przyczynowości Dodatek: testy dla rynku walutowego

3 3 Literatura J. Campbell, A. Lo, C. MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press 1997.

4 4 Literatura E. Syczewska, Ekonometryczne modele kursów walutowych, SGH 2007. M. Rubaszek, D. Serwa, (red. nauk.) W. Marcinkowska-Lewandowska, Analiza kursu walutowego, C.H.Beck 2009. M. Osińska, Ekonometria finansowa, PWE 2006.

5 5 Fair game i martyngały Proces stochastyczny spełniający: lub inaczej Wada: nie uwzględnia ryzyka

6 6 Modele stóp zwrotu Model błądzenia losowego (1): lub unikając ujemnych cen:

7 7 Modele stóp zwrotu Model błądzenia losowego (2): –Usunięcie założenia o stałym rozkładzie składnika losowego Model błądzenia losowego (3) –Usunięcie założenia o niezależności składnika losowego. –Założenie o braku korelacji między składnikami losowymi, … ale np.

8 8 Testy modeli błądzenia losowego Testy modelu (1) Sekwencje i zmiany trendu ( Cowles, Jones 1937 ):

9 9 Testy modeli błądzenia losowego … po uwzględnieniu dryfu cen:

10 10 Testy modelu błądzenia losowego Testy serii ( Mood 1940 ):...1000011110000… Prostsza wersja: test Walda-Wolfowitza –kiedy Asymptotycznie: K ma rozkład normalny

11 11 Testy modeli błądzenia losowego Testy modelu (2) filter rules (algorytmy handlu) –filtr k% - kupuj, gdy cena wzrośnie k% i sprzedaj kiedy spadnie k% –uwzględnij koszty transakcyjne –porównaj całkowity zwrot z tej strategii ze zwrotem ze strategii kupuj i trzymaj

12 12 Testy modeli błądzenia losowego Testy modelu (3) Współczynniki korelacji

13 13 Testy modeli błądzenia losowego W małych próbach Testy dla wielu wsp. korelacji na raz ( Box, Pierce 1970 ) lub w małej próbie ( Ljung, Box 1978 )

14 14 Testy modeli błądzenia losowego Ilorazy wariancji czyli dla (1), bo wszystkie korel.=0

15 15 Testy modeli błądzenia losowego Testy ilorazu i różnicy wariancji –dla 2n+1 obserwacji mamy zdefiniowane:

16 16 Testy modeli błądzenia losowego c.d. (H0: VR-1=0, VD=0)

17 17 Testy modeli błądzenia losowego Uogólnienie dla zwrotów wielookresowych –dla qn+1 obserwacji

18 18 Testy modeli błądzenia losowego c.d. testy (H0: VR-1=0, VD=0)

19 19 Testy modeli błądzenia losowego Testy dla długookresowych stóp zwrotu (duże q) Problem: słaba moc testu Inne rozwiązanie: Hurst-Mandelbrot rescaled range statistic

20 20 Efekty sezonowe Testy na równość średnich w próbach –statystyka ma rozkład t(n1+n2-2)

21 21 Efekty sezonowe Modele regresji ze zmiennymi sezonowymi Przykład: model jednoczynnikowy

22 22 Testowanie przyczynowości

23 23 Literatura M. Osińska (2006) Ekonometria finansowa, PWE Maddala (2008) Ekonometria, PWN Podręcznik SGH do ekonometrii Dodatkowo: Cheung, Y. and L. K. Ng, 1996, A causality-in-variance test and its application to financial market prices, Journal of Econometrics 72, 33-48.

24 24 Co to jest przyczynowość? Zdarzenie B zależy od zdarzenia A Zdarzenie A miało miejsce wcześniej niż zdarzenie B Zdarzenia A i B następują zaraz po sobie

25 25 Przyczynowość w ekonomii Problem czy zmienna X ma wpływ na zmienną Y, czy na odwrót? Czy dynamika kredytu zależy od wzrostu PKB, czy też jest na odwrót? Czy stopy zwrotu na giełdzie w USA zależą od stóp zwrotu na giełdzie w Japonii?

26 26 Przyczynowość w ekonomii Przyczynowość w sensie Grangera: –Kiedy przy pomocy zmiennej X jesteśmy w stanie dokładniej/lepiej prognozować wartości zmiennej Y

27 27 Rodzaje przyczynowości w sensie Grangera Przyczynowość w średniej / w równaniu regresji (causality in mean) – dotyczy średniej wartości zmiennej Y Przyczynowość w wariancji (causality in variance) - dotyczy wariancji wartości zmiennej Y Przyczynowość w rozkładzie (causality in distribution, in quantiles)

28 28 Przyczynowość w sensie Grangera Przyczynowość w równaniu regresji (causality-in-mean) X Y

29 29 Przyczynowość w modelu regresji Modele autoregresyjne z rozkładem opóźnień (autoregressive distributed lag)

30 30 Przyczynowość w modelu regresji Testowanie przyczynowości w modelu ADL H0: parametry przy X-ach są równe zero, czyli historyczne wartości X nie wpływają na aktualne wartości Y H1: przynajmniej jeden parametr przy X- ach jest różny od zera

31 31 Testowanie Statystyki do testowania przyczynowości –statystyka t-Studenta –statysyka F –statystyka Walda –statystyki LM, LR Ustawiamy restrykcje zerowe na parametry przy opóźnionych zmiennych X

32 32 Przykład (1) Przykładowe obliczenia w programie GRETL

33 33 Przykład (2) Test F (test pominiętych zmiennych) Test Walda (test pominiętych zmiennych)

34 34 Przykład (3) Model dla Y Model dla X Standaryzowane składniki losowe z dwóch różnych równań regresji:

35 35 Przykład (3a) Model objaśniający zmienną X Model objaśniający zmienną Y

36 36 Przykład (3b)

37 37 Przykład (3d) Testowanie przyczynowości w równaniu średniej z opóźnieniami od j do k:

38 38 Interpretacja ekonomiczna Zmiany rynkowych stóp procentowych wpływają z opóźnieniem na zmiany inflacji …ale istnieje też zależność odwrotna (patrz: korelogram) Istnieje też zależność natychmiastowa, kierunek oddziaływania nie jest znany

39 39 Przyczynowość w wariancji Czy zmienność (volatility) zmiennej X pozwala lepiej prognozować zmienność zmiennej Y (np. wariancję zmian kursu walutowego)? causality in variance

40 40 Testowanie przyczynowości w wariancji Wykorzystaj model GARCH lub MGARCH Test Cheunga i Ng (1996): wykorzystaj wystandaryzowane reszty (i podniesione do kwadratu) z dwóch wcześniejszych regresji

41 41 Przyczynowość w wariancji Statystyka testu do testowania przyczynowości w wariancji z opóźnieniami od j do k

42 42 Przykład (4)

43 43 Interpretacja ekonomiczna Przyczynowość w wariancji na rynkach finansowych interpretowana jest często jako przepływ informacji / newsów / turbulencji między rynkami / instrumentami Zmienność rynkowych stóp zwrotu (zaburzenia na rynku) wpływa z opóźnieniem na zmienność inflacji

44 44 Kursy walutowe CIP – covered interest rate parity

45 45 Kursy walutowe UIP – uncovered interest rate parity

46 46 Testy UIP Czy inwestorzy neutralni wobec ryzyka?

47 47 Wyniki dla Polski

48 48 Metody modelowania premii za ryzyko Modele GARCH-M Modele przestrzeni stanów Zmienne mierzące ryzyko


Pobierz ppt "1 Empiryczne metody badania efektywności rynków finansowych Dobromił Serwa akson.sgh.waw.pl/~dserwa/ef1.htm."

Podobne prezentacje


Reklamy Google