Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 1 WYKŁAD 2 SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 1 WYKŁAD 2 SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA."— Zapis prezentacji:

1 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 1 WYKŁAD 2 SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA

2 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 2 PODSTAWOWE KATEGORIE EKONOMICZNE SYSTEM GOSPODARCZY.PROSTY I ZŁOŻONY STRUKTURA SYSTEMU SYSTEM OTWARTY SYSTEM MECHANICZNY I INTELIGENTNY POWIĄZANIA INFORMACYJNE I INTERAKCJE OTOCZENIE SYSTEMU PODSTAWOWE TYPY SYSTEMÓW EKONOMICZNYCH KRYTERIA WYRÓŻNIENIA SYSTEMÓW EKONOMICZNYCH KOSZTY TRANSAKCYJNE I RYZYKO SYSTEMU

3 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 3 LITERATURA LITERATURA OBOWIĄZKOWA J.BOSSAK,SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALNA KONKURENCJA,SGH 2006 J.BOSSAK, INSTYTUCJE, RYNEK I KONKURENCJA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, SGH 2008 J.STIGLITZ, GLOBALIZACJA, PWN 2004 DOING BUSINESS 2007,THE WORLD BANK LITERATURA ZALECANA KARL SCHENK,INSTITUTIONS AND COMPLEXITY.INTERACTIONS F. FUKUYAMA,BUILDING INSTITUTIONS

4 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 4 TENDENCJE ROZWOJU GOSPODARKI ŚWIATOWEJ ZMIANY POLITYCZNE. NOWY UKŁAD SIŁ PAX AMERICANA CZY MULTILATERALIZACJA ZRÓŻNICOWANIE POZIOMÓW ROZWOJU GOSPODARCZEGO I SPOŁECZNEGO ZMIANY W STRUKTURZE GOSPODARKI ŚWIATOWEJ NOWE CENTRA ROZWOJU ? CHINY,INDIE,BRAZYLIA PROCESY REGIONALNEJ INTEGRACJI EKONOMICZNEJ SYSTEM GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. KIERUNKI ZMIAN GLOBALNA KONKURENCJA I ZMIANY W JEJ CHARAKTERZE : KOSZT, RÓŻNORODNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ I JAKOŚĆ REWOLUCJA INFORMATYCZNA I EDUKACYJNA A KAPITAŁ LUDZKI I JAKOŚĆ INSTYTUCJI

5 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 5 SYSTEMY POLITYCZNE CYWILIZACJA A PAŃSTWO PLATON, ARYSTOTELES,CYCERON, KONFUCJUSZ DESPOTIE,MONARCHIE, PAŃSTWO OŚWIECONE, REPUBLIKA, RZĄDY ELIT, DEMOKRACJA TO CAŁOŚĆ INSTYTUCJI ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM PRAWA I SPRAWOWANIEM WŁADZY TO PODZIAŁ WŁADZY I WSPÓŁDZIAŁANIE SIŁ POLITYCZNYCH I ORGANÓW WŁADZY TO MECHANIZM WYBORÓW I WYŁANIANIA WŁADZY

6 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 6 PAŃSTWO-SUWERENNA INSTYTUCJA SPOŁECZNA I POLITYCZNA INSTYTUCJA PANSTWA. SUWERENNOŚĆ STANOWIENIA I EGZEKUCJI PRAWA ZDOLNOŚĆ DO KSZTAŁTOWANIA WARUNKÓW INSTYTUCJONALNYCH ROZWOJU EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNEGO TO INSTYTUCJE, ORGANIZACJE, TAKIE JAK PARTIE, PARLAMENT, SĄDY, ADMINISTRACJA PAŃSTWO A GLOBALIZACJA INTEGRACJA REGIONALNA I ROZWÓJ SAMORZĄDNOŚCI LOKALNEJ

7 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 7 SYSTEMY POLITYCZNE DEMOKRACJA PAŃSTWO JAKO UMOWA SPOŁECZNA PRAWO TWORZĄ OBYWATELE A NIE BÓG KONSTYTUCYJNE GWARANCJE REGULARNYCH, WOLNYCH, UCZCIWYCH WYBORÓW RÓWNOŚĆ WSZYSTKICH OBYWATELI WOBEC PRAWA KONSTYTUCYJNE GWARANCJE WOLNOŚCI OSOBISTEJ, WYPOWIEDZI I ZRZESZANIA SIĘ RZĄDY PRAWA, PRAWO JEST KRÓLEM DLA WSZYSTKICH WYBORY JAKO MECHANIZM LEGITYMIZACJI WŁADZ PAŃSTWOWYCH

8 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 8 KONSTYTUCJONALIZM PERSPEKTYWA HISTORYCZNA 1215 WIELKA KARTA WOLNOŚCI. ANGLIA 1222 ZŁOTA BULLA WĘGIERSKA, 1505 KONSTYTUCJA NIHIL NOVI, 1643 REGIRUNSFORM SZWECJA REWOLUCJA ANGIELSKA 1688, COMMON LAW 1787 KONSTYTUCJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH 1791 KONSTYTUCJA FRANCUSKA 1794 KONSTYTUCJA 3 MAJA NAPOLEON I UPOWSZECHNIENIE KONSTYTUCJI 1815-1830 WPROWADZONO 57 KONSTYTUCJI UPOWSZECHNIENIE DEMOKRACJI PO 1945r.

9 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 9 KONSTYTUCJONALIZM I DEMOKRACJA.CENZUSY. ANGLIA DO 1832 3% SPOŁECZEŃSTWA MIAŁO UPRAWNIENIA WYBORCZE 1856 PRAWA WYBORCZE PRZYZNANO KATOLIKOM I ŻYDOM 1874 REFORMA GLADSTONA. PRAWA WYBORCZE WSZYSCY MEŻCZYZNI WŁAŚCICIELE DOMÓW 1918 ZNIESIENIE CENZUSU MAJĄTKOWEGO DLA WYBORCÓW MEŻCZYZN 1928 RÓWNOUPRAWNIENIE WYBORCZE KOBIET

10 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 10 DEMOKRACJA WOLNOŚĆ POLITYCZNA I MASOWA DEMOKRACJA UPOWSZECHNIAJĄ SIĘ DOPIERO W XXw DEMOKRACJA I WOLNOŚĆ DAJĄ PRAWO WYBORU I SZANSĘ,SPOŁECZENSTWU GWARANTUJE PODMIOTOWOŚĆ DEMOKRACJA JEST MECHANIZMEM WYŁANIANIA WŁADZY A NIE FORMĄ WŁADZY DEMOKRACJA UMOŻLIWIA WYBÓR I ZAPEWNIA RÓŻNORODNOŚĆ FORM SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH DEMOKRACJA NIE GWARANTUJE DOBROBYTU OTWIERA TYLKO MOŻLIWOSCI. GLOBALIZACJA A DEFICYT DEMOKRACJI

11 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 11 DEMOKRACJA A SYSTEM GOSPODARCZY KONSTYTUCJE GWARANTUJĄ WOLNOŚĆ JEDNOSTKI I WŁASNOSCI PRYWATNEJ ZAPEWNIAJĄ SPOŁECZENSTWU PODMIOTOWOŚĆ I EGALITARYZM PRAWNY I POLITYCZNY.PANSTWO OBYWATELSKIE WOLNOŚĆ GOSPODARCZA, PRZEDSIEBIORCZOŚĆ, KONKURENCJA SPRZYJAJĄ DYNAMICE I ROZWOJOWI A ZARAZEMZROZNICOWANIU EKONOMICZNEMU PRAWO WYBORU I RÓŻNORODNOŚĆ MODELI SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DEMOKRACJA TO WOLNOŚĆ TWORZENIA, POSZUKIWANIA INNOWACJI I ROZWOJU DYNAMIKA I RÓWNOWAGA EKONOMICZNA I SPOŁECZNA. STABILNOŚĆ SYSTEMU

12 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 12 DEMOKRACJA A EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU GOSPODARCZEGO KOMPROMISY POLITYCZNE. POŁOWICZNOŚĆ REFORM POPULIZM, SOCJALIZACJA POLITYKI GOSPODARCZEJ CYKL WYBORCZY A NIEPOPULARNE DECYZJE CZĘSTE ZMIANY GABINETÓW KOALICYJNYCH SKŁONNOŚĆ DO WZROSTU DEFICYTU BUDŻETOWEGO I DŁUGU PUBLICZNEGO GRUPY INTERESÓW,LOBOWANIE POLITYCZNE, PRZYWILEJE KRÓTKI HORYZONT DZIAŁANIA RZĄDU

13 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 13 DEMOKRACJA METODY STABILIZACJI SYSTEMU GOSPODARCZEGO KONSTYTUCYJNE OKRESLENIE MODELU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO KONSTYTUCYJNE OGRANICZENIA FISKALNE KONSTYTUCYJNE GWARANCJE AUTONOMII BANKU CENTRALNEGO MIĘDZYNARODOWE POROZUMIENIA I WSPÓŁPRACA Z MFW, BANKIEM ŚWIATOWYM, ESW, KRYTERIA Z MAASTRICHT, ZASADY BIS LIBERALIZACJA I PRYWATYZACJA OGRANICZENIA POLITYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH POPARCIE DLA RZĄDÓW JEDNOPARTYJNYCH

14 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 14 PAŃSTWO JAKO INSTYTUCJA PAŃSTWO TO SUWERENNA INSTYTUCJA POLITYCZNA TO PORZĄDEK PRAWNY I INSTYTUCJE USTAWODAWCZE,WYKONAWCZE I SĄDOWNICZE TO SYSTEM SPOŁECZNY I EKONOMICZNY PAŃSTWO OKRESLA ZASADY PRAWNE,PODMIOTY I MECHANIZMY SPRAWOWANIA WŁADZY I KOORDYNACJI GOSPODARKI INSTYTUCJE PAŃSTWA I SYSTEM GOSPODSARCZY ZMIENIAJĄ SIĘ WRAZ Z ROZWOJEM SPOŁECZNO- GOSPODARCZYM SYSTEM GOSPODARCZY,WOLNOŚĆ,KONKURENCJA KOMPETENCJE,SYSTEMY WARTOSCI I INTERAKCJEOKREŚLAJĄ EFEKTYWNOŚĆ, PRZEDSIEBIORCZOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, ROZWÓJ EKONOMICZNY I SPOŁECZNY ORAZ KONKURENCYJNOŚĆ

15 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 15 SYSTEM GOSPODARCZY TO CZĘŚĆ ŁADU INSTYTUCJONALNEGO PAŃSTWA, PRAWA GOSPODARCZEGO OKRESLAJĄCA PODMIOTY GOSPODARUJACE, ICH ORGANIZACJE, ZAKRES SWOBODY INTERAKCJI, STOSUNKI WŁASNOSCIOWE, PRACY, PODZIAŁU DOCHODU I MECHANIZMY KOORDYNACJI SYSTEMY GOSPODARCZE SĄ TWORAMI KSZTAŁTOWANYMI PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKÓW KSZTAŁT INSTYTUCJONALNY SYSTEMOW GOSPODARCZYCH DETERMINUJĄ KOMPROMISY POLITYCZNE I PRZESŁANKI PRAKSEOLOGICZNE SYSTEMY GOSPODARCZE SĄ ZRÓŻNICOWANE I NIE MAJĄ CHARAKTERU UNIWERSALNEGO, IDEALNEGO, PONADCZASOWEGO

16 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 16 SYSTEM GOSPODARCZY METODA I CEL BADAWCZY METODA A PRAWA PRZYRODY I PRAWA SPOŁECZNE INDUKCJA,DEDUKCJA,SYNTEZA CZYNNIKI INSTYTUCJONALNE DYSPOZYCJE, ZACHOWANIA I WYBORY PODMIOTÓW GOSPODARUJACYCH WIEDZA, KOMPETENCJE, INNOWACYJNOŚĆ ZASADY I SPOSOBY KOMUNIKACJI, WSPÓŁDZIAŁANIA I KONKURENCJI PODMIOTÓW KOSZTY I RYZYKO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WOLNOŚĆ, PRZEDSIEBIORCZOŚĆ, KONKURENCJA JAKO ZRÓDŁA DYNAMIKI GOSPODARCZEJ SPOŁECZENSTWA SYSTEM POLITYCZNY A CELE SYSTEMU GOSPODARCZEGO OTWARTOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DOSTOSOWAWCZA SYSTEMU A SYSTEM POLITYCZNY SPOŁECZENSTWA

17 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 17 PAŃSTWO A SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWO OKREŚLA SYSTEM PRAWNY I JEGO STRUKTURĘ PODMIOTOWĄ, ZAKRES SWOBODY, CHARAKTER I INTENSYWNOŚĆ WSPÓŁZALEŻNOŚCI ORAZ INTERAKCJI PODMIOTÓW SYSTEMU Z OTOCZENIEM PAŃSTWO KSZTAŁTUJE ZASADY I WŁASCIWOSCI MECHANIZMU RYNKOWEGO I ZAKRES SAMOREGULACJI PAŃSTWO DECYDUJE O OTWARTOŚCI SYSTEMU NA KONKURENCJĘ I BODZCE PŁYNĄCE Z OTOCZENIA PAŃSTWO DOSTOSOWUJE SYSTEM GOSPODARCZY KRAJU DO ZASAD MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY PAŃSTWO PROWADZI POLITYKĘ GOSPODARCZĄ SPÓJNĄ Z ZASADAMI I CELAMI SYSTEMU GOSPODARCZEGO PAŃSTWO OKRESLA ZASADY PODZIALU DOCHODU NARODOWEGO PANSTWO A ZAKRES WOLNOSCI GOSPODARCZEJ, OCHRONY PRAW WLASNOŚCI, INTENSYWNOSC KONKURENCJI

18 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 18 SYSTEM GOSPODARCZY PAŃSTWA SYSTEM INSTYTUCJONALNY PAŃSTWA WPŁYWA NA DYSPOZYCJE JEDNOSTEK I SPOŁECZNY PODZIAŁ PRACY OKREŚLA ZAKRES WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ OKREŚLA INTENSYWNOŚĆ KONKURENCJI WPŁYWA ISTOTNIE NA INFORMACJE, WIEDZĘ KOMPETENCJE, TECHNOLOGIE, KNOW-HOW DECYDUJE O JAKOŚCI INSTYTUCJI WPŁYWA NA WSPÓŁDZIAŁANIE I KONKURENCJĘ OKRESLA POZIOM KOSZTÓW TRANSKACYJNYCH I RYZYKA

19 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 19 SYSTEMY GOSPODARCZE A WOLNOŚĆ I PRZEDSIEBIORCZOŚĆ SYSTEM A OGRANICZENIA I NOWE MOŻLIWOSCI POLE I ZASADY GRY EKONOMICZNEJ OTWARTOŚĆ I RESTRYKCYJNOŚĆ PRAWA WOLNOŚC, PRZEDSIEBIORCZOŚĆ I KONKURENCJA KONKURENCJA A MECHANIZM KOORDYNACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PAŃSTWO A RYNEK: STEROWANIE A SAMOREGULACJA MECHANIZM RYNKOWY: WOLNOŚĆ DZIAŁANIA I WYBORU, KONKURENCJA, RYNEK HOMEOSTATYCZNE DOSTOSOWANIE PODAŻY I POPYTU INSTYTUCJE I SYSTEM A KOSZTY TRANSAKCYJNE I RYZYKO

20 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 20 ZAKRES I JAKOŚĆ REGULACJI A WOLNOŚĆ EKONOMICZNA ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY ORAZ STOPIEN SZCZEGÓŁOWOSCI REGULACJI PRAWNEJ JAKOŚĆ PRAWA: PRZEJRZYSTOŚĆ, SPOJNOŚĆ, STABILNOŚĆ ORAZ EFEKTYWNOŚĆ EGZEKUCJI PRAWA I UMÓW INSTYTUCJE A DYSKRECJONALNOŚĆ PRAWA, BIUROKRACJA, KORUPCJA ADMINISTRACYJNE OGRANICZENIA WYMIANY HANDLOWEJ OBCIĄŻENIA FISKALNE REGULACJE ZDROWOTNE, PRACY, OCHRONY ŚRODOWISKA OGRANICZENIA I REGULACJE FINANSOWE REGULACJE RYNKU PRACY ZAKRES CZARNEGO RYNKU STOPIEN REGULACJI A EFEKTYWNOŚĆ PRZEREGULOWANIE,DEREGULACJA

21 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 21 STRUKTURA SYSTEMU GOSPODARCZEGO STRUKTURA LADU PRAWNEGO STRUKTURA PRZEPŁYWÓW REALNYCH MIEJSCE I ROLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH STRUKTURA WŁASNOŚCI, STOPIEN MONOPOLIZACJI GOSPODARKI I KONKURENCJI PODMIOTY DOPUSZCZONE DO GRY RYNKOWEJ : PRZEDSIĘBIORSTWA, INWESTORZY, PRACOWNICY, GOSPODARSTWA DOMOWE I KONSUMENCI, SIEĆ INTERAKCJI, WYMIANY INFORMACJI, SPRZEŻEN ZWROTNYCH MECHANIZM SAMOREGULACJI RYNKOWEJ

22 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 22 SYSTEM GOSPODARCZY PODSYSTEMY,MECHANIZM,CELE SYSTEM I POLITYKA PRAW WŁASNOSCI FINANSOWY FINANSOWY FISKALNY FISKALNY PRACY PRACYWSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ RYNEK ZAMOŻNOŚCI I JAKOŚCI ŻYCIA PRZEDSIEBIORSTWA INWESTORZY KONSUMECI CELE CELE WZROST WARTOŚCI PRZEDSIEBIORSTW WZROST DOCHODOW DOCHODOW WOLNOŚĆ I KONKURENCJA AKTORZY I MECHANIZJMY PRACOWNICY

23 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 23 SYSTEM WSPÓŁZALEŻNOŚCI I INTERAKCJI EKONOMICZNYCH POWIĄZANIA HANDLOWE, FINANSOWE,KAPITAŁOWE, TECHNOLOGICZNE,INFORMACYJNE,ORGANIZACYJNE WYMIANA INFORMACJI DYSPOZYCJE, ZACHOWANIA MOTYWY, BODZCE SPRZĘŻENIA ZWROTNE KONKURENCJA, RYWALIZACJA KOORDYNACJA,WSPÓŁDZIAŁANIE POWIĄZANIA UMOWNE PODZIAŁ RYZYKA PODZIAŁ KORZYSCI

24 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 24 MECHANIZMY GOSPODARCZE TO SPOSOBY WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA PODMIOTÓW GOSPODARUJACYCH W RAMACH SPOŁECZNEGO PODZIAŁU PRACY MECHANIZM GOSPODARCZE MAJĄ CHARAKTER RYNKOWY, ADMINISTRACYJNY I MIESZANY ZAKRES WOLNOŚCI I KONKURENCJA DECYDUJĄ O MOTYWACJACH, ROZPIETOŚCI DOCHODÓW I EFEKTYWNOŚCI MECHANIZMU KOORDYNACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MECHANIZM GOSPODARCZY OBEJMUJE RYNEK CZYNNIKÓW PRODUKCJI I RYNEK PRODUKTÓW I USLUG SPRAWNE MECHANIZMY REDUKUJA KOSZTY TRANSAKCYJNE I RYZYKO SYSTEMU GOSPODARCZEGO SPRAWNE MECHANIZMY I KONKURENCJA PREMIUJĄ FIRMY KONKURENCYJNE A ELIMINUJĄ FIRMYNIEKONKURENCYJNE

25 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 25 FUNKCJE MECHANIZÓW KOORDYNACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INFORMACYJNA WYCENA WARTOŚCI MOTYWACYJNA RÓWNOWAŻENIA PODAŻY I POPYTU SELEKCYJNA ALOKACYJNA PODZIAŁU KORZYŚCI FUNKCJE MECHANIZMÓW A ZAKRES WOLNOŚCI I KONKURENCJI MECHANIZMY W SFERZE TWORZENIA I PODZIAŁU DOCHODU

26 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 26 SYSTEMY MECHANICZNE I INTELIGENTNE UKŁADY PROSTE I ZŁOŻONE UKŁADY MECHANICZNE I INTELIGENTNE IM WIĘCEJ FUNKCJI I ZADAŃ,CELÓW TYM BARDZIEJ ZŁOŻONA JEST STRUKTURA INTERAKCJI, POWIĄZAŃ I SPRZĘŻEŃ ZWROTNYCH MIĘDZY ELEMENTAMI SYSTEMU,JAK I MIEDZY NIM A JEGO OTOCZENIEM STRUKTURA SYSTEMOW MECHANICZNYCH : ELEMENTOW, PODMIOTOW,WSPÓŁZALEŻNOŚCI I INTERAKCJI JEST STAŁA SYSTEM OTWARTE, INTELIGENTNE DOSTOSOWUJĄ SWĄ STRUKTURĘ I RODZAJ POWIAZAŃ DO ZMIAN ZACHODZACYCH W OTOCZENIU EKONOMICZNYM, TECHNOLOGICZNYM ORAZ NOWYCH ZADAŃ. WYRÓŻNIAJĄ SIĘ ZDOLNOŚCIĄ ADAPATACYJNĄ

27 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 27 EFEKTYWNOŚĆ MECHANIZMU RYNKOWEGO ZAKRES I JAKOŚĆ REGULACJI A MECHANIZMY ZAKRES REGULACJI I SWOBODY, WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ, INTENSYWNOŚĆ KONKURENCJI JAKOŚĆ INSTYTUCJI (ŁADU PRAWNEGO I SPRAWNYCH ORGANIZACJI), EFEKTYWNOŚĆ OCHRONY WŁASNOŚCI PRYWATNEJ, DOMINUJĄCY TYP I STRUKTURA WŁASNOŚCI, SYSTEM FINANSOWY, PODATKOWY, PRAWO PRACY I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ OTWARTOŚĆ, STOPIEŃ LIBERALIZACJI I DEREGULACJI A ZDOLNOŚC DOSTOSOWAWCZA SYSTEMU

28 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 28 ROZWÓJ GOSPODARCZY. UJĘCIE REALNE I SYSTEMOWE ROZWÓJ GOSPODARCZY Z PERSPEKTYWY HISTORYCZNEJ (A.MADDISON) ANALIZA CZYNNIKÓW WZROSTU GOSPODARCZEGO. UJĘCIE REALNE NOWE CZYNNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO. OD PRZEMYSŁU DO WIEDZY I JAKOŚCI INSTYTUCJI WSPÓŁZALEZNOŚĆ SFERY REALNEJ I INSTYTUCJONALNEJ ZRÓŻNICOWANIE SYSTEMÓW GOSPODARCZYCH OPTYMALIZACJA SYSTEMU GOSPODARCZEGO ? DEMOKRACJA A OPTYMALIZACJA SYSTEMU GOSPODARCZEGO

29 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 29 SYSTEMY GOSPODARCZE PORÓWNANIA PODOBIEŃSTWO ZASAD I INSTYTUCJI,ANI ZBLIŻONY STOPIEŃ PRZESTRZEGANIA PRAWA NIE PRZESĄDZAJĄ O ZAKRESIE SWOBODY, SPRAWNOŚCI, DYNAMICE I RÓWNOWADZE SYSTEMÓW GOSPODARCZYCH PRZY ODMIENNYM ZAKRESIE WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ, INTENSYWNOŚCI REGULACJI, POZIOMU CHARAKTERZE KONKURENCJI, MONOPOLIZACJI, STOPNIU OTWARTOŚCI PROWADZI DO RÓŻNIC W SPRAWNOŚCI, DYNAMICE I KIERUNKACH ROZOWJU PODOBIEŃSTWO INSTYTUCJONALNE, STRUKTURY WŁASNOSCI, PRZY RÓŻNYM STOPNIU REGULACJI I OTWARTOŚCI SYSTEMÓW ZMIENIA ZACHOWANIA PODMIOTÓW I SYSTEMÓW GOSPODARCZYCH STRUKTURA,CZĘSTOTLIWOŚĆ I CHARAKTER INTERAKCJI I POWIĄZAŃ INFORMACYJNYCH, PIONOWYCH I POZIOMYCH PODMIOTÓW GOSPODARUJACYCH

30 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 30 ROLA PANSTWA W GOSPODARCE MINIMALNE, CZY OPTYMALNE PAŃSTWO ? KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRAWNEGO, ZASAD GRY. OKRESLENIE ZAKRESU REGULACJI,WOLNOŚCI I KONKURENCJI OTWIERANIE NOWYCH MOŻLIWOSCI I WPROWADZANIE OGRANICZEŃ POBUDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZAPEWNIENIE RÓWNOWAGI EKONOMICZNEJ REDUKOWANIE KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH I RYZYKA OKREŚLENIE ZASAD PODZIAŁU DOCHODU NARODOWEGO HARMONIZOWANIE CELÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

31 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 31 ZAKRES ODDZIAŁYWANIA I SKUTECZNOŚĆ INSTYTUCJI INSTYTUCJE DEMOKRATYCZNE I NIEDEMOKRATYCZNE OMNIPOTENCJA PANSTWA A ANARCHIA CENTRALIZACJA I DECENTRALIZACJA INSTYTUCJE POLITYCZNE A SYSTEMY GOSPODARCZE ZADANIA PAŃSTWA A JAKOŚĆ PAŃSTWA MOŻLIWE OPCJE STRATEGICZNE PAŃSTWO A RYNEK I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SYSTEM GOSPODARCZY A WOLNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAKOŚĆ I STOPIEŃ PRZESTRZEGANIA PRAWA INNOWACYJNOŚĆ SPOŁECZENSTWA

32 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 32 PRZYCZYNY ZRÓŻNICOWANIA SYSTEMÓW GOSPODARCZYCH SYSTEMY DEMOKRATYCZNE I NIEDEMOKRATYCZNE DEMOKRACJA, WOLNOŚĆ I WYBÓR RÓŻNICE W POZIOMACH ROZWOJU EKONOMICZNEGO A NADBUDOWA INSTYTUCJONALNA STOPIEŃ LIBERALIZACJI, OTWAROŚCI SYSTEMU I JEGO ZDOLNOŚĆ DO SAMOREGULACJI POWIĄZAŃ I INTERAKCJI ORAZ STRUKTURY PODMIOTOWEJ JAKOŚĆ I STOPIEŃ DOSTOSOWANIA ŁADU INSTYTUCJONALNEGO DO SZANS I ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z POSTĘPEM TECHNOLOGICZNYM, ZMIANAMI STRUKTURY I WARUNKÓW KONKURENCJI JAKOŚĆ POLITYKI REGULACJI

33 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 33 SYSTEMY GOSPODARCZE W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ KAPITALIZM KUPIECKI FENICJANIE, HANDEL SRÓDZIEMNOMORSKI UPADEK BIZANCJUM. ODKRYCIE AMERYKI ROZWÓJ HANDLU ZAMORSKIEGO GILDIE.UPRZYWILEJOWANE SPÓŁKI. MONOPOLE HANZA. HANDEL BAŁTYCKI.NOWOGRÓD.MOSKWA BRITISH MOSCOVITY COMPANY 1555 BRITISH EAST INDIA COMPANY 1600 DUTCH EAST INDIA COMPANY 1602 FRANCUSKA KOMPANIA WSCHODNIA 1664 FRANCUSKA KOMPANIA MISSISIPI 1726 HUDSON BAY COMPANY 1870 JAPOŃSKIE ZAIBATSU

34 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 34 SYSTEMY GOSPODARCZE W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ MERKANTYLIZM MIASTA WŁOSKIE I HANDEL LEWANTYNSKI MARCO POLO UPADEK BIZANCJUM.ODKRYCIE AMERYKI IMPERIUM MORSKIE PORTUGALI I HISZPANI ROZKWIT HOLANDII I BRABANCJI AKT NAWIGACYJNY O.CROMWELLA, REWOLUCJA ANGIELSKA, COMMON LAW EKSPANSJA MORSKA WIELKIEJ BRYTANII RICHELIE, MAZARINI, COLBERT,FIZJOKRACI FRYDERYK WIELKI. ROZWÓJ EKONOMICZNY PRUS

35 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 35 SYSTEMY GOSPODARCZE W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ MERKANTYLIZM PRACA I HANDEL. ZRÓDŁA BOGACTWA I SIŁY EKONOMICZNEJ FETYSZYZACJA SREBRA I ZŁOTA OGRANICZENIA IMPORTU POPIERANIE EKSPORTU, EKSPANSJA ZAMORSKA PRZYWILEJE DLA SPÓŁEK KUPIECKICH DOCHODY PAŃSTWA BUDOWA FLOT MORSKICH, ARMII, EKSPANSJA KOLONIALNA ROZWÓJ PAŃSTWOWYCH MANUFAKTUR (STOCZNIE, ZAKŁADY SUKIENNICZE, UZBROJENIA,INNE) PAŃSTWA MIASTA. REPUBLIKI KUPIECKIE

36 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 36 ETATYZM TRADYCJA PAŃSTWA OŚWIECONEGO ETATYZM : WOLNOŚĆ GOSPODARCZA NIE ZAWSZE STWARZA DOBRĄ PODSTAWĘ DLA ROZWOJU, RÓWNOŚCI I SPRAWIEDLIWOŚCI KWESTIONUJE EFEKTYWNOŚĆ WOLNEGO RYNKU ZWŁASZCZA W ALOKACJI ZASOBÓW ZADANIA PAŃSTWA W GOSPODARCE INTERWENCJONIZM PROTEKCYJNY, JAK I PROROZWOJOWY INTERWENCJA MOŻE WYKORZYSTYWAĆ ŚRODKI ADMINISTRACYJNE, JAK I RYNKOWE

37 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 37 GOSPODARKA WOLNORYNKOWA ADAM SMITH. KAPITALIZM WOLNORYNKOWY. SPOŁECZNY PODZIAŁ PRACY. OPTYMIZM,WIARA W POSTĘP SPOŁECZNY I MATERIALNY NIEWIDZIALNA RĘKA RYNKU. INTERES INDYWIDUALNY A SPOŁECZNY WŁASNOŚĆ PRAWEM NATURALNYM WŁASNOŚĆ PRYWATNA PODSTAWĄ WOLNOŚCI WŁASNOŚĆ PODSTAWĄ ORGANIZACJI ŻYCIA SPOŁECZNEGO OGRANICZENIE ROLI PAŃSTWA DO MINIMUM ZERWANIE Z MERKANTYLIZMEM. PO 1860 UPOWSZECHNIENIE KNU. FRANCIS FUKUYAMA. ZANIK PAŃSTWA CZY JEGO METAMORFOZA ?

38 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 38 LIBERALIZM A ETATYZM DEMOKRATYCZNE, LIBERALNE PAŃSTWO CHRONI WOLNOŚĆ INDYWIDUALNĄ, SPRZYJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJOM. ZAPOBIEGA ANARCHII ETATYZM UZASADNIA SIĘ DOBREM SPOŁECZEŃSTWA JAKO CAŁOŚCI ETATYZM KWESTIONUJE LIBERALIZM NA GRUNCIE MORALNYM, SPOŁECZNYM I EKONOMICZNYM (KRYTYKUJE EROZJE TRADYCYJNYCH WARTOŚCI, MATERIALIZM, ROZPAD RODZINY, POGOŃ ZA ZYSKIEM, AKCEPTACJĘ BEZROBOCIA, ROZWARSTWIENIE SPOŁECZNE ETC) LIBERALIZM KRYTYKUJE ETATYZM ZA OGRANICZENIE WOLNOŚCI, PRZEDSIEBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI JEDNOSTKI ORAZ NIŻSZY OD MOŻLIWEGO DO OSIĄGNIECIA POZIOM EFEKTYWNOŚCI

39 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 39 WARTOŚCI I ZASADY USTROJOWE PAŃSTWA A SYSTEMY GOSPODARCZE SYSTEMY DEMOKRATYCZNE SYSTEMY ETATYSTYCZNE SYSTEMY IDEOLOGICZNE SYSTEMY AUTOKRATYCZNE A SYSTEMY RYNKOWE SYSTEMY BIUROKRATYCZNE SYSTEMY SOCJALISTYCZNE SYSTEMY PAŃSTWOWE

40 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 40 PODSTAWOWE TYPY RYNKOWYCH SYSTEMÓW GOSPODARCZYCH WOLNORYNKOWY (ANGLOSASKI) RYNKOWE SPOŁECZNO-RYNKOWE DOBROBYTU ETATYZM (AZJATYCKI) TRANSFORMUJĄCE SIĘ STANY ZJEDNOCZONE, KANADA, AUSTRALIA, IRLANDIA, NOWA ZELANDIA W.BRYTANIA, HOLANDIA, HISZPANIA NIEMCY, AUSTRIA, FRANCJA, WŁOCHY, LUXEMBURG, BELGIA SZWECJA, NORWEGIA, DANIA, FINLANDIA JAPONIA, KOREA PŁD POLSKA, CZECHY,WĘGRY, SŁOWACJA, ESTONIA, LITWA,

41 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 41 NIEDEMOKRATYCZNE SYSTEMY POLITYCZNO-GOSPODARCZE KAPITALIZM REGULOWANY KAPITALIZM SOCJALNO- PAŃSTWOWY KAPITALIZM PAŃSTWOWY KAPITALIZM NIEDOJRZAŁY PANSTWOWO- PRYWATNY DUALIZM GOSPODARCZY NAKAZOWY AZJA WSCHODNIA I PŁD-WSCH DO LAT 80YCH ARABIA SAUDYJSKA, LIBIA, KUWEJT,BAHRAIN,BRUNEI PAKISTAN,IRAN,BIRMA MAROKKO,NIGERIA,EGIPT,GHANA,PERU, EKWADOR IRAK,KAZACHSTAN,AZERBEJDŻAN CHINY,WIETNAM, LAOS, KAMBODŻA, SYRIA KUBA, KOREA PŁN,UZBEKISTAN, BIAŁORUŚ

42 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 42 MŁODE DEMOKRACJE SYSTEMY GOSPODARCZE PRZEJŚCIOWE ZASADNICZO LIBERALNE REGULOWANE OGRANICZONE REFORMY POLSKA,CZECHY,WĘGRY,ŁOTWA. SŁOWENIA,ESTONIA,LITWA, SŁOWACJA, RUMUNIA,BUŁGARIA, ARGENTYNA,BRAZYLIA, MEKSYK ROSJA,UKRAINA,KAZACHSTAN, MONGOLIA, GRUZJA, ARMENIA SERBIA, MACEDONIA, ALBANIA

43 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 43 GLOBALNA KONKURENCJA A SYSTEM

44 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 44 OPCJE STRATEGICZNE REFORM ZAKRES FUNKCJI PANSTWA JAKOŚC PANSTWA

45 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 45 GLOBALIZACA:PRZEJAWY I PRZYCZYNY WZROST WSPÓŁZALEŻNOŚCI,INREAKCJI,DOSTOSOWANIA GLOBALIZACJA A LIBERALIZACJA I SUWERENNOŚĆ PAŃSTWA REWOLUCJA INFORMACYJNA, INTERNET, TELEKOMUNIKACJA, MASS MEDIA, ZMNIEJSZENIE ASYMETRII INFORMACYJNEJ, DOSTĘP DO BAZ DANYCH UPOWSZECHNIENIE I KOMERACJALIZACJA INFORMACJI. SYSTEMY ON-LINE : REUTERS, BLOOMBERG AGENCJE RANKINGOWE, SCORINGOWE, RATINGOWE LIBERALIZACJA I INTEGRACJA RYNKÓW FINANSOWYCH GLOBALNA KONKURENCJA : HANDEL, USŁUGI, FINANSE, KAPITAŁ

46 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 46 GLOBALIZACJA: SZANSE I ZAGROŻENIA POSTĘP EKONOMICZNY, DOSTĘP DO TECHNOLOGII, WIEDZY I INFORMACJI DOSTĘP DO SIECI, RYNKÓW ZBYTU KAPITAŁU, KNOW-HOW KONIECZNOŚĆ : SZANSE I KOSZTY DOSTOSOWANIA SYSTEMU, POLITYKI, ZACHOWAŃ KONIECZNOŚĆ MOBILIZACJI, KOSZT I RYZYKO GRY RYNKOWEJ RYZYKO STRAT I MARGINALIZACJI ZMNIEJSZENIE SUWERENNOŚCI WZROST RYZYKA SYSTEMOWEGO OSŁABIENIE KONTROLI PAŃSTWA A MIĘDZYNARODOWA SZARA STREFA GOSPODARCZA, SPOŁECZNA, POLITYCZNA I TERRORYZM

47 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 47 GLOBALIZACJA A SYSTEMY WARTOŚCI EKONOMIA A KULTURA I CYWILIZACJA KONIEC IDEOLOGII (F.FUKUYAMA) RENESANS TEOLOGII ? ZDERZENIE CYWILIZACJI (S.HUNTINGTON) PAX AMERICANA A UNIWERSALIZM MC DONALD A JIHAD MATERIALIZM A DUCHOWOŚĆ UNIWERSALIZM A ROŻNORODNOŚĆ GLOBALIZACJA A TERORYZM ?

48 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 48 GLOBALIZACJA A SUWERENNOŚĆ PAŃSTWA I SYSTEMY NARODOWE GLOBALIZACJA: WYMIAR SPOŁECZNY, POLITYCZNY, GOSPODARCZY WZROST OTWAROŚCI I POWIĄZAŃ GOSPODARCZYCH, INFORMACYJNYCH, TECHNOLOGICZNYCH, WZROST ZALEŻNOŚCI SPOŁECZENSTW OD CZYNNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I TECHNOLOGI, WIEDZY ORAZ PRAW WŁASNOSCI INTELEKTUALNEJ NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPOŁECZENSTW ZMNIEJSZENIE STOPNIA SUWERENNOŚCI WZROST ZNACZENIA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I GLOBALNEJ KONKURENCJI POSZERZENIE ZAKRESU WOLNOSCI GOSPODARCZEJ I ZAOSTRZENIE KONKURENCJI, POBUDZENIE PRZEDSIEBIORCZOSCI I INNOWACYJNOŚCI

49 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 49 GLOBALIZACJA A SYSTEMY GOSPODARCZE WOLNOŚĆ I GLOBALNA KONKURENCJA A INSTYTUCJE MIĘDZYNARODOWE I NARODOWE UNIWERSALIZM I UNIFORMIZACJA VERSUS ZRÓŻNICOWANIE SYSTEMÓW GOSPODARCZYCH WZORCE ROZWOJOWE WASHINGTON CONSESNSUS I PAX AMERICANA

50 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 50

51 JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 51


Pobierz ppt "JAN.W.BOSSAKW-2. SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA 1 WYKŁAD 2 SYSTEMY GOSPODARCZE A GLOBALIZACJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google