Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Status prawny agenta i brokera Dominik Kęska. Podstawa prawna: 1.Przepisy kodeksu cywilnego o umowie agencyjnej 2.Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Status prawny agenta i brokera Dominik Kęska. Podstawa prawna: 1.Przepisy kodeksu cywilnego o umowie agencyjnej 2.Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie."— Zapis prezentacji:

1 Status prawny agenta i brokera Dominik Kęska

2 Podstawa prawna: 1.Przepisy kodeksu cywilnego o umowie agencyjnej 2.Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym 3.Dyrektywa nr 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ws. pośrednictwa ubezpieczeniowego

3 AgentBroker Strony Przyjmujący zlecenie (agent - przedsiębiorca) Dający zlecenie (przedsiębiorca – zakład ubezpieczeń) Pośrednik ubezpieczeniowy (broker) ubezpieczający Essentialia negotii umowyZobowiązanie agenta do stałego pośredniczenia za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu (art.758 § 1 KC) Umowa nienazwana – essentialia negotii nieokreślone. Umowa definiowana przez czynności brokerskie, za wynagrodzeniem. Odpowiednio przepisy o zleceniu lub umowie o dzieło Cechy umowyWzajemna, odpłatna, obustronnie profesjonalna, zobowiązanie starannego działania Wzajemna, odpłatna, mieszana, zobowiązanie rezultatu

4 AgentBroker Czynności agencyjne / brokerskie (art. 4 ust. 1 i 2 PośrU) pozyskiwanie klientów, wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawieranie umów ubezpieczenia oraz uczestniczenie w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, a także w sprawach o odszkodowanie, jak również organizowanie i nadzorowanie czynności agencyjnych (działalność agencyjna) zawieranie lub doprowadzanie do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczenie w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również organizowanie i nadzorowanie czynności brokerskich (działalność brokerska).

5 AgentBroker Wymogi co do kwalifikacji Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych; nie była prawomocnie skazana za określone umyślne przestępstwa daje rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych; posiada co najmniej średnie wykształcenie; odbyła szkolenie prowadzone przez zakład ubezpieczeń zakończone zdanym egzaminem. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była prawomocnie skazana za określone umyślne przestępstwa daje rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej, posiada co najmniej średnie wykształcenie, zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych odpowiednio do zakresu działalności, posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej, zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej;

6 AgentBroker Formy wykonywania działalności - agent pośrednik (art.758) -agent pełnomocnik (art.758) -agent regionalny (art. 761 - par. 1) -agent branżowy (art. 761 par. 2) -agent del credere (art.761 [7]) -multiagent (art. 11 ust. 2 PośrU) -subagent – pomocnik agenta (tzw. OFWCA) ( art. 12 ust. 4 w zw. Z art. 9 ust. 1 PośrU) (art.12 ust. 3) -broker ubezpieczeniowy -zależny broker ubezpieczeniowy (bierze czynny udział w procesie pośredniczenia ubezpieczeniowego w imieniu jednej lub kilku firm ubezpieczeniowych, ale nie jest zaangażowany ani w pobieranie składek ani odszkodowań na rzecz konsumentów) -broker ubezpieczeniowy, który spełnia wszystkie warunki lub nie wszystkie określone w dyrektywie, ale odpowiedzialność z wszystkie jego działania przejmuje inny broker ubezpieczeniowy, który spełnia dane wymogi -Broker ubezpieczeniowy, który spełnia lub nie określone warunki, ale odpowiedzialność przejmuje firma ubezpieczeniowa

7 AgentBroker wynagrodzenie Prowizja (chyba że w umowie postanowiono inaczej) Agent może domagać się licznych świadczeń po rozwiązaniu umowy Określa umowa brokerska Tzw. kurtaż odpowiedzialność Art. 11 ust. 1-3 PośrU (zależy od tego, czy jest się agentem, czy multiagentem) Ex contractu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (z ubezpieczenia OC) na zasadzie winy (wyr. SN z dnia 22 lutego 2008)

8 Kazus 2 Pan Jan podając się za agenta zawierał fikcyjne umowy ubezpieczenia i pobierał składki od nieświadomych klientów. Czy ubezpieczyciel odpowiada za szkodę? – co z dobrą wiarą kontrahentów? Odpowiedzialność agenta - Kazus 1 Pan Jan przekroczył zakres umocowania i zawarł umowę ubezpieczenia gospodarstwa rolnego na kwotę 115.000, podczas gdy był umocowany do zawierania umów na kwotę nie wyższą niż 100.000. Zakład ubezpieczeń nie potwierdził zawartej umowy. Czy umowa została ważnie zawarta?

9 Bycia brokeremBycia agentem Na czyją rzecz?Na rzecz poszukującego ochrony Na rzecz ubezpieczyciela wynagrodzenie Ile określisz w umowie, tyle dostaniesz (możliwa i prowizja) Tzw. kurtaż (przyspaża wiele problemów) System prowizyjny Możliwość domagania się szeregu świadczeń po wygaśnięciu umowy odpowiedzialnośćZe swojego OC (min. 1.000.000 euro) Ubezpieczyciel – odpowiedzialność nieograniczona. W określonych okolicznościach przysługuje mu regres Zwrot kosztówRyzyko zawodowe (o ile nie ma tzw. klauzuli kosztowej) O tyle, o ile przekroczyły przeciętna miarę Wady i zalety…

10 Trochę faktów… W krajach zachodnich nie ma już podziału na agenta i brokera Szacuje się, że w Niemczech działalność brokerską wykonuje ok. 500.000 podmiotów Na Węgrzech aby zostać brokerem, trzeba ukończyć studia wyższe, ukończyć studia podyplomowe i zdać egzamin państwowy Wg. danych z 2008 r. w dziale I udział agentów i brokerów w dystrybucji ubezpieczeń wyniósł odpowiednio: 10,7 % i 0,3 %. W dziale II było to 42,1 %, oraz 2,5 %

11 Zarejestrowani agenci ubezpieczeniowi 31.12.200431.12.200531.12.2006 31.12.200731.12.200831.12.2009 wyłączni28700 22900 23000 24600 23300 23400 Ogółem multiagenci 13600 12700 13800 14700 15300 16400 Ogółem agenci42400 35600 36800 39300 38600 39800 Zarejestrowani agenci ubezpieczeniowi 31.12.2004 31.12.2005 31.12.200731.12.200831.12.2009 Osoby fizyczne40400 34050 35200 37500 36800 37800 Osoby prawne1400 1100 1200 1400 1500 Spółki osobowe400 300 Inne200 150 200 300 100 200 Liczba zarejestrowanych agentów wg. formy prawnej Liczba agentów Dane o rynku agencyjnym (KNF)

12 2006200720082009 Osoby fizyczne 34522734 Osoby prawne 17 1623 Razem51694357 2006200720082009 Osoby fizyczne 0000 Osoby prawne 1041 Razem1041 Dane o rynku brokerskim (KNF) Liczba wydanych zezwoleń na wykonywanie działalności brokerskiej Liczba wydanych zezwoleń w zakresie reasekuracji

13 2006200720082009 Osoby fizyczne 83.897.981103.781.407112.212.70991.431.904 Osoby prawne 312.388.688341.401.523379.871.620467.112.721 Razem396.286.669445.182.930492.084.329558.544.625 200720082009 Osoby fizyczne6,825,886,18 Osoby prawne11,7612,2414,59 Razem11,0711,0912,61 Przychody brokerów z tytułu prowizji od zakładu ubezpieczeń Średnia prowizja stanowiąca wynagrodzenie brokera wypłacona przez zakłady ubezpieczeń w latach 2007 – 2009 w podziale na zakłady ubezpieczeń działu I i II (w %)

14 Dziękuje za uwagę!


Pobierz ppt "Status prawny agenta i brokera Dominik Kęska. Podstawa prawna: 1.Przepisy kodeksu cywilnego o umowie agencyjnej 2.Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google