Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Status prawny agenta i brokera Dominik Kęska. Podstawa prawna: 1.Przepisy kodeksu cywilnego o umowie agencyjnej 2.Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Status prawny agenta i brokera Dominik Kęska. Podstawa prawna: 1.Przepisy kodeksu cywilnego o umowie agencyjnej 2.Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie."— Zapis prezentacji:

1 Status prawny agenta i brokera Dominik Kęska

2 Podstawa prawna: 1.Przepisy kodeksu cywilnego o umowie agencyjnej 2.Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym 3.Dyrektywa nr 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ws. pośrednictwa ubezpieczeniowego

3 AgentBroker Strony Przyjmujący zlecenie (agent - przedsiębiorca) Dający zlecenie (przedsiębiorca – zakład ubezpieczeń) Pośrednik ubezpieczeniowy (broker) ubezpieczający Essentialia negotii umowyZobowiązanie agenta do stałego pośredniczenia za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu (art.758 § 1 KC) Umowa nienazwana – essentialia negotii nieokreślone. Umowa definiowana przez czynności brokerskie, za wynagrodzeniem. Odpowiednio przepisy o zleceniu lub umowie o dzieło Cechy umowyWzajemna, odpłatna, obustronnie profesjonalna, zobowiązanie starannego działania Wzajemna, odpłatna, mieszana, zobowiązanie rezultatu

4 AgentBroker Czynności agencyjne / brokerskie (art. 4 ust. 1 i 2 PośrU) pozyskiwanie klientów, wykonywanie czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawieranie umów ubezpieczenia oraz uczestniczenie w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, a także w sprawach o odszkodowanie, jak również organizowanie i nadzorowanie czynności agencyjnych (działalność agencyjna) zawieranie lub doprowadzanie do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczenie w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również organizowanie i nadzorowanie czynności brokerskich (działalność brokerska).

5 AgentBroker Wymogi co do kwalifikacji Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych; nie była prawomocnie skazana za określone umyślne przestępstwa daje rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych; posiada co najmniej średnie wykształcenie; odbyła szkolenie prowadzone przez zakład ubezpieczeń zakończone zdanym egzaminem. Kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była prawomocnie skazana za określone umyślne przestępstwa daje rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej, posiada co najmniej średnie wykształcenie, zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych odpowiednio do zakresu działalności, posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej, zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej;

6 AgentBroker Formy wykonywania działalności - agent pośrednik (art.758) -agent pełnomocnik (art.758) -agent regionalny (art par. 1) -agent branżowy (art. 761 par. 2) -agent del credere (art.761 [7]) -multiagent (art. 11 ust. 2 PośrU) -subagent – pomocnik agenta (tzw. OFWCA) ( art. 12 ust. 4 w zw. Z art. 9 ust. 1 PośrU) (art.12 ust. 3) -broker ubezpieczeniowy -zależny broker ubezpieczeniowy (bierze czynny udział w procesie pośredniczenia ubezpieczeniowego w imieniu jednej lub kilku firm ubezpieczeniowych, ale nie jest zaangażowany ani w pobieranie składek ani odszkodowań na rzecz konsumentów) -broker ubezpieczeniowy, który spełnia wszystkie warunki lub nie wszystkie określone w dyrektywie, ale odpowiedzialność z wszystkie jego działania przejmuje inny broker ubezpieczeniowy, który spełnia dane wymogi -Broker ubezpieczeniowy, który spełnia lub nie określone warunki, ale odpowiedzialność przejmuje firma ubezpieczeniowa

7 AgentBroker wynagrodzenie Prowizja (chyba że w umowie postanowiono inaczej) Agent może domagać się licznych świadczeń po rozwiązaniu umowy Określa umowa brokerska Tzw. kurtaż odpowiedzialność Art. 11 ust. 1-3 PośrU (zależy od tego, czy jest się agentem, czy multiagentem) Ex contractu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (z ubezpieczenia OC) na zasadzie winy (wyr. SN z dnia 22 lutego 2008)

8 Kazus 2 Pan Jan podając się za agenta zawierał fikcyjne umowy ubezpieczenia i pobierał składki od nieświadomych klientów. Czy ubezpieczyciel odpowiada za szkodę? – co z dobrą wiarą kontrahentów? Odpowiedzialność agenta - Kazus 1 Pan Jan przekroczył zakres umocowania i zawarł umowę ubezpieczenia gospodarstwa rolnego na kwotę , podczas gdy był umocowany do zawierania umów na kwotę nie wyższą niż Zakład ubezpieczeń nie potwierdził zawartej umowy. Czy umowa została ważnie zawarta?

9 Bycia brokeremBycia agentem Na czyją rzecz?Na rzecz poszukującego ochrony Na rzecz ubezpieczyciela wynagrodzenie Ile określisz w umowie, tyle dostaniesz (możliwa i prowizja) Tzw. kurtaż (przyspaża wiele problemów) System prowizyjny Możliwość domagania się szeregu świadczeń po wygaśnięciu umowy odpowiedzialnośćZe swojego OC (min euro) Ubezpieczyciel – odpowiedzialność nieograniczona. W określonych okolicznościach przysługuje mu regres Zwrot kosztówRyzyko zawodowe (o ile nie ma tzw. klauzuli kosztowej) O tyle, o ile przekroczyły przeciętna miarę Wady i zalety…

10 Trochę faktów… W krajach zachodnich nie ma już podziału na agenta i brokera Szacuje się, że w Niemczech działalność brokerską wykonuje ok podmiotów Na Węgrzech aby zostać brokerem, trzeba ukończyć studia wyższe, ukończyć studia podyplomowe i zdać egzamin państwowy Wg. danych z 2008 r. w dziale I udział agentów i brokerów w dystrybucji ubezpieczeń wyniósł odpowiednio: 10,7 % i 0,3 %. W dziale II było to 42,1 %, oraz 2,5 %

11 Zarejestrowani agenci ubezpieczeniowi wyłączni Ogółem multiagenci Ogółem agenci Zarejestrowani agenci ubezpieczeniowi Osoby fizyczne Osoby prawne Spółki osobowe Inne Liczba zarejestrowanych agentów wg. formy prawnej Liczba agentów Dane o rynku agencyjnym (KNF)

12 Osoby fizyczne Osoby prawne Razem Osoby fizyczne 0000 Osoby prawne 1041 Razem1041 Dane o rynku brokerskim (KNF) Liczba wydanych zezwoleń na wykonywanie działalności brokerskiej Liczba wydanych zezwoleń w zakresie reasekuracji

13 Osoby fizyczne Osoby prawne Razem Osoby fizyczne6,825,886,18 Osoby prawne11,7612,2414,59 Razem11,0711,0912,61 Przychody brokerów z tytułu prowizji od zakładu ubezpieczeń Średnia prowizja stanowiąca wynagrodzenie brokera wypłacona przez zakłady ubezpieczeń w latach 2007 – 2009 w podziale na zakłady ubezpieczeń działu I i II (w %)

14 Dziękuje za uwagę!


Pobierz ppt "Status prawny agenta i brokera Dominik Kęska. Podstawa prawna: 1.Przepisy kodeksu cywilnego o umowie agencyjnej 2.Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google