Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E UROPEJSKIE R AMY K WALIFIKACJI W O BSZARZE T URYSTYKI G RUPA 2 T URYSTYKA PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W SZKOLENIU KADR TURYSTYCZNYCH PRZEWODNIK TURYSTYCZNY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E UROPEJSKIE R AMY K WALIFIKACJI W O BSZARZE T URYSTYKI G RUPA 2 T URYSTYKA PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W SZKOLENIU KADR TURYSTYCZNYCH PRZEWODNIK TURYSTYCZNY."— Zapis prezentacji:

1 E UROPEJSKIE R AMY K WALIFIKACJI W O BSZARZE T URYSTYKI G RUPA 2 T URYSTYKA PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W SZKOLENIU KADR TURYSTYCZNYCH PRZEWODNIK TURYSTYCZNY – PILOT WYCIECZEK Toruń 13 grudnia 2011r.

2 Zawody i działalności regulowane. 2 Podstawa prawna – Ustawa o usługach turystycznych i przepisy wykonawcze. Zawody regulowane: Przewodnik miejski Przewodnik terenowy Przewodnik górski Przewodnik wysokogórski. Działalności regulowane: usługi pilota wycieczek

3

4 Zawody i działalności regulowane. 4 Warunki wykonywania: uzyskanie uprawnienia po spełnieniu warunków określonych w ustawie Uzyskiwanie kwalifikacji: Ukończenie szkoły średniej Ukończenie szkolenia teoretycznego i praktycznego Zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez Marszalka województwa (egzamin zewnętrzny – zestandaryzowany) Potwierdzenie posiadania kwalifikacji: legitymacja

5

6 Forum Przewodnickie PTTK w Białymstoku luty 2011, II Międzynarodowy Sejmik Przewodnicki Sopot, maj 2012 VII Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Toruniu 2-4.12.2011, Przewodnictwo turystyczne w prawodawstwie polskim i europejskim Kraków 10.12.2011 Współpraca samorządu przewodnickiego PTTK i Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa 6

7 Zamierzenia rządowe Uwolnienie kilkudziesięciu zawodów czyli deregulacja Wśród zawodów wymienia się również zawód przewodnika

8

9 DEREGULACJA ZAWODÓW 9 Około 60 zawodów regulowanych w zakresie kolejnictwa!!!

10 ZAWODY REGULOWANE wskazanie przez państwo władz podejmujących decyzję w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu Decyzja jest uzależniona od: Oceny dokumentów poświadczających zagraniczne wykształcenie Uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu Spełnienia szeregu dodatkowych wymagań związanych z podjęciem lub wykonywaniem zawodu w kraju w którym uzyskano kwalifikacje

11 ZAWODY NIEREGULOWANE Osoba która ukończyła kształcenie za granica nie musi się ubiegać o jego uznanie. Pracodawca podejmuje faktyczna decyzję dotyczącą zatrudnienia. W praktyce jednak pracodawca chcąc się upewnić że wykształcenie uzyskane za granicą jest porównywalne do wykształcenia uzyskanego w danym kraju pod względem poziomu, szczegółowej wiedzy i umiejętności może prosić o pomoc instytucje zajmujące się uznawaniem wykształcenia do celów akademickich

12 ZASTOSOWANIE DYREKTYWY 2005/36/WE Dyrektywa wymaga aby kwalifikacje uzyskane w innych państwach członkowskich były uznawane, o ile nie zostaną wykazane zasadnicze różnice Przykład przewodnika z Hiszpanii

13 ZASTOSOWANIE DYREKTYWY 2005/36/WE Różnice te mogą wynikać z czynników geograficznych, historycznych i kulturowych, tak iż w rzeczywistości problem polega na tym czy uznawanie dotyczy tego samego zawodu

14 ZASTOSOWANIE DYREKTYWY 2005/36/WE Zamysłem dyrektywy jest umożliwienie wszystkim wykonywania zawodu w krajach UE/EOG. Jeżeli w programie kształcenia i szkolenia zachodzą znaczące różnice, może być wymagane przystąpienie do testu umiejętności lub odbycie stażu adaptacyjnego (o długości nieprzekraczającej trzech lat).

15 C ZASOWE ŚWIADCZENIE USŁUG

16 Wymogi formalne Poświadczenie obywatelstwa Poświadczenie kwalifikacji – w przypadku gdy zawód jest regulowany w państwie macierzystym Doświadczenie zawodowe minimum 2-letnie w ciągu ostatnich 10 lat -W przypadku gdy zawód nie jest regulowany w państwie np.. W Bułgarii!!!

17 KrajNazwa zawodu regulowanego CyprΞεναγός (Xenagós) GrecjaΞεναγός (Xenagós) PolskaUsługi świadczone przez pilotów wycieczek PolskaPrzewodnik turystyczny SłoweniaTuristični vodnik turističnega območja SłoweniaTuristični vodnik MaltaTourist Guide Węgryidegenvezető FrancjaGuide touristique FrancjaGuide interprète régional WłochyGuida turistica HiszpaniaGuía de turismo LitwaGidas RumuniaGhid de turism AustriaFremdenführer

18

19 REISELEITER PRZEWODNIK PRZEWODNIK FÜHRER, REISELEITER, WEGWEISER PILOT WYCIECZEK REISELEITER

20 NIEMIECKI PILOT WYCIECZEK MA WIĘKSZE PRAWA DO WYKONYWANIA ZAWODU PRZEWODNIKA W POLSCE NIŻ POLSKI LICENCJONOWANY PRZEWODNIK.

21 EUROPEJSKIE I KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI

22 DLACZEGO RAMY KWALIFIKCJI Różnorodność programów kształcenia a porównywalność dyplomów lub innych świadectw oraz przenoszenie i kumulacja dokonań Jak rozwiązać ten problem? ZA POMOCĄ RAM KWALIFIKACJI

23 KALENDARIUM 2004 – początek opracowywania europejskich ram kwalifikacji 2005 – publikacja do celów konsultacyjnych 2008 – wprowadzenie w życie formalnego zalecenia Rady Europy 2010 – zalecana data ustalenia krajowych ram kwalifikacji 2012 – wystawiane zaświadczenia o kwalifikacjach muszą zawierać odniesienie do odpowiedniego poziomu ERK

24 Korzyści płynące z ERK wspólny europejski punkt odniesienia lepsza komunikacja pomiędzy krajowymi systemami kwalifikacji utworzenie sieci niezależnych, ale powiązanych i wzajemnie zrozumiałych systemów kwalifikacji system ramowy ułatwi porównanie i transfer kwalifikacji pomiędzy krajami, systemami i instytucjami

25 RAMY SĄ PUSTE JAK TO RAMY!

26 RAMY KWALIFIKACJI W KSZTAŁCENIU PRZEWODNIKÓW TURYSTCZNYCH I PILOTÓW WYCIECZEK USTAWA O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH I ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA RAMOWE KWALIFIKACJE

27 EGZAMIN KWALIFIKACYJNY SPRAWDZAMY WIEDZĘ, ALE NIESTETY NIE POPRZEZ PRYZMAT UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI

28 NORMA EUROPEJSKIEGO KOMITETU DS. STANDARYZACJI (CEN) EN 15565:2006 PROJEKT Z 2006 ROKU PRZYJĘTA W GŁOSOWANIU 1 STYCZNIA 2008

29 reprezentowanie obszaru (miejsca, miasta, regionu i/lub kraju); prowadzenie grup lub indywidualnych gości po naturalnych lub stworzonych przez człowieka atrakcjach danego obszaru; poszukiwanie i opracowanie informacji w celu zapewnienia dokładnego i istotnego komentarza; Interpretowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz bogactwa środowiska naturalnego; pomoc zwiedzającym w doświadczaniu i zrozumieniu tego, co oglądają i zwiedzają; informowanie zwiedzającym na temat wszelkich istotnych aspektów życia na danym obszarze; tworzenie i opracowywanie wycieczek z przewodnikiem na ich obszarze; stosowanie odpowiedniego języka. ZAKRES KWALIFIKACJI PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO

30 RAMY PROGRAMÓW SZKOLENIA warunek przystąpienia do szkolenia odbycie 12 letniego cyklu edukacji ogólnej przedmioty ogólne- 180 js przedmioty dotyczące konkretnego obszaru- 180 js szkolenie praktyczne- min. 240 js

31 SZKOLENIE DOTYCZĄCE KONKRETNEGO OBSZARU Wiedza teoretyczna- 162 js Warunki pracy- 18 js Program szkolenia musi być tak zaplanowany aby umożliwić kursantom interpretację dziedzictwa danego obszaru oraz jego trwałość.

32 SZKOLENIE DOTYCZĄCE KONKRETNEGO OBSZARU Wiedza teoretyczna Historia ludzkości Środowisko Kultura Ekonomia Życie współczesne Warunki pracy warunki pracy związane z wykonywaniem zawodu przewodnika turystycznego.(szczególna uwaga zwrócona powinna być na zagadnienia prawa: cywilnego, spółek, pracy i podatkowego oraz ubezpieczenie społeczne. organizacje statutowe i prywatne organizacje zawodowe związane z wykonywaniem zawodu przewodnika turystycznego; ustawodawstwo związane z turystyką i dziedzictwem kulturowym.

33 PRZEWODNIK TURYSTYCZNY zawód regulowany czy produkt regionalny

34 Przewodnik turystyczny to osoba, która prowadzi turystów zapoznając ich, w wybranym języku, z kulturalnym i naturalnym dziedzictwem danego obszaru, która to osoba zazwyczaj posiada kwalifikacje/uprawnienia dotyczące danego regionu wydawane i/lub uznawane przez odpowiednie władze.

35

36 PRODUKTY REGIONALNE CHRONIONA NAZWA POCHODZENIA CHRONIONE OZNACZENIE GEOGRAFICZNE GWARANTOWANA TRADYCYJNA SPECJALNOŚĆ

37 P ILOT WYCIECZEK Odmienność funkcji: usługa opieki i realizacji programu, Zakres geograficzny – cały świat!! Konieczna specjalizacja!!! Odmienność zadań przewodników turystycznych i pilotów wycieczek Wspólne cechy!!!! 37

38 P ILOT P RZEWODNIK Sprawność organizacyjna Komunikacja interpersonalna, procesy grupowe... Szeroka i uniwersalna wiedza, 24 h Głęboka wiedza Umiejętności interpretacji, sposób przekazu... Komunikacja z grupą, 4-5 h

39 K WALIFIKACJE, KTÓRE TRZEBA ZDOBYĆ, NAUCZYĆ SIĘ... Odpowiedni poziom szkolenia, Szkolenia specjalistyczne, Wykształcenie, Egzamin. Pilot, przewodnik pracuje z ludźmi, dla ludzi co oznacza, że nie może to być osoba przypadkowa. Ramy są konieczne.

40

41 U MIEJĘTNOŚCI Asertywność, radzenie sobie ze stresem, Szybkie i prawidłowe odczytywanie nastrojów, Punktualność, dostosowywanie się do grupy, Odporność na zmęczenie, Znajomość mapy, Przewidywanie różnych zdarzeń, Samodzielność, samoakceptacja, Nawyk stałego planowania, Argumentacja i skuteczne przekonywanie, Dbanie, aby turyści czuli się zrelaksowani, bezpieczni, Zdyscyplinowanie wewnętrzne, Pozytywna afirmacja turystów... itd., itd..

42 K OMPETENCJA Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne, wyróżniające daną osobę łatwością sprawnej, skutecznej, odpowiadającej oczekiwaniom jakościowym, realizacji zadań... Czyni coś w sposób efektowny. To także nadążanie za rozwojem rynku, zmianami, nowościami w profesji. Samo posiadanie wiedzy nie oznacza bycia kompetentnym. 101 kompetencji pilota wycieczek– tam także model strukturalny pilota wycieczek dot. kompetencji.

43 K OMPETENCJE PILOTA WYCIECZEK / BLOKI, GRUPY, KOMPETENCJE SZCZEGÓŁOWE / Profesjonalno-zawodowe : / optymalna władza kierownicza, odpowiednia wiedza, sprawność organizacyjna, antycypacja.../ Firmowo- biznesowe Osobowościowe Społeczne : / kooperacja, kierowanie zespołem, komunikacja werbalna, niewerbalna, umiejętności negocjacyjne, kierowanie nastrojami... / Kompetencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

44 J AKI POWINIEN BYĆ PILOT, PRZEWODNIK ? Cechy nadawcy / pilot /: wiarygodność, autorytet, atrakcyjność, ciepło emocjonalne, elastyczność, inteligencja. Cechy komunikatu: jakość i technika mówienia, różnorodność, precyzja w przekazie, entuzjazm, odpowiedzialność za informacje, emocjonalność i racjonalność przekazu. Wizerunek – ingracjacja, pierwsze wrażenie, wygląd, kultura osobista.. Cechy odbiorcy / grupa /: hierarchia potrzeb, aktywne słuchanie, troskliwość.

45 S PRAWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, CO TO JEST ? Logistyka dnia, Umiejętne gospodarowanie czasem, Prawidłowe komunikaty, Pełna informacja, Konsekwencja, Zdolność przewidywania zdarzeń, Właściwe działanie w sytuacjach trudnych, Szybkie podejmowanie decyzji, Zdecydowane, twarde kierownictwo, Doskonała znajomość technik obsługi grupy.

46 VII FORUM PILOTAZU I PRZEWODNICTWA TORUŃ 2 – 4.12.2011


Pobierz ppt "E UROPEJSKIE R AMY K WALIFIKACJI W O BSZARZE T URYSTYKI G RUPA 2 T URYSTYKA PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W SZKOLENIU KADR TURYSTYCZNYCH PRZEWODNIK TURYSTYCZNY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google