Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejskie Ramy Kwalifikacji w Obszarze Turystyki   Grupa 2 „Turystyka” PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W SZKOLENIU KADR TURYSTYCZNYCH PRZEWODNIK TURYSTYCZNY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejskie Ramy Kwalifikacji w Obszarze Turystyki   Grupa 2 „Turystyka” PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W SZKOLENIU KADR TURYSTYCZNYCH PRZEWODNIK TURYSTYCZNY."— Zapis prezentacji:

1 Europejskie Ramy Kwalifikacji w Obszarze Turystyki   Grupa 2 „Turystyka” PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W SZKOLENIU KADR TURYSTYCZNYCH PRZEWODNIK TURYSTYCZNY – PILOT WYCIECZEK     Toruń 13 grudnia 2011r.

2 Zawody i działalności regulowane.
Podstawa prawna – Ustawa o usługach turystycznych i przepisy wykonawcze. Zawody regulowane: Przewodnik miejski Przewodnik terenowy Przewodnik górski Przewodnik wysokogórski. Działalności regulowane: usługi pilota wycieczek

3

4 Zawody i działalności regulowane.
Warunki wykonywania: uzyskanie uprawnienia po spełnieniu warunków określonych w ustawie Uzyskiwanie kwalifikacji: Ukończenie szkoły średniej Ukończenie szkolenia teoretycznego i praktycznego Zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez Marszalka województwa (egzamin zewnętrzny –zestandaryzowany) Potwierdzenie posiadania kwalifikacji: legitymacja 4

5

6 Forum Przewodnickie PTTK w Białymstoku luty 2011,
II Międzynarodowy Sejmik Przewodnicki Sopot, maj 2012 VII Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Toruniu , Przewodnictwo turystyczne w prawodawstwie polskim i europejskim Kraków Współpraca samorządu przewodnickiego PTTK i Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa

7 Uwolnienie kilkudziesięciu zawodów czyli deregulacja
Zamierzenia rządowe Uwolnienie kilkudziesięciu zawodów czyli deregulacja Wśród zawodów wymienia się również zawód przewodnika

8

9 DEREGULACJA ZAWODÓW Około 60 zawodów regulowanych w zakresie kolejnictwa!!!

10 wskazanie przez państwo
ZAWODY REGULOWANE wskazanie przez państwo władz podejmujących decyzję w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu Decyzja jest uzależniona od: Oceny dokumentów poświadczających zagraniczne wykształcenie Uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu Spełnienia szeregu dodatkowych wymagań związanych z podjęciem lub wykonywaniem zawodu w kraju w którym uzyskano kwalifikacje

11 Pracodawca podejmuje faktyczna decyzję dotyczącą zatrudnienia.
ZAWODY NIEREGULOWANE Osoba która ukończyła kształcenie za granica nie musi się ubiegać o jego uznanie. Pracodawca podejmuje faktyczna decyzję dotyczącą zatrudnienia. W praktyce jednak pracodawca chcąc się upewnić że wykształcenie uzyskane za granicą jest porównywalne do wykształcenia uzyskanego w danym kraju pod względem poziomu, szczegółowej wiedzy i umiejętności może prosić o pomoc instytucje zajmujące się uznawaniem wykształcenia do celów akademickich

12 ZASTOSOWANIE DYREKTYWY 2005/36/WE
Dyrektywa wymaga aby kwalifikacje uzyskane w innych państwach członkowskich były uznawane, o ile nie zostaną wykazane zasadnicze różnice Przykład przewodnika z Hiszpanii

13 ZASTOSOWANIE DYREKTYWY 2005/36/WE
Różnice te mogą wynikać z czynników geograficznych, historycznych i kulturowych, tak iż w rzeczywistości problem polega na tym czy uznawanie dotyczy tego samego zawodu

14 ZASTOSOWANIE DYREKTYWY 2005/36/WE
Zamysłem dyrektywy jest umożliwienie wszystkim wykonywania zawodu w krajach UE/EOG. Jeżeli w programie kształcenia i szkolenia zachodzą znaczące różnice, może być wymagane przystąpienie do testu umiejętności lub odbycie stażu adaptacyjnego (o długości nieprzekraczającej trzech lat).

15 Czasowe świadczenie usług

16 Poświadczenie obywatelstwa
Wymogi formalne Poświadczenie obywatelstwa Poświadczenie kwalifikacji – w przypadku gdy zawód jest regulowany w państwie macierzystym Doświadczenie zawodowe minimum 2-letnie w ciągu ostatnich 10 lat W przypadku gdy zawód nie jest regulowany w państwie np.. W Bułgarii!!!

17 Nazwa zawodu regulowanego
Kraj Nazwa zawodu regulowanego Cypr Ξεναγός (Xenagós) Grecja Polska Usługi świadczone przez pilotów wycieczek Przewodnik turystyczny Słowenia Turistični vodnik turističnega območja Turistični vodnik Malta Tourist Guide Węgry idegenvezető Francja Guide touristique Guide interprète régional Włochy Guida turistica Hiszpania Guía de turismo Litwa Gidas Rumunia Ghid de turism Austria Fremdenführer

18

19 PILOT WYCIECZEK  REISELEITER
REISELEITER  PRZEWODNIK PRZEWODNIK  FÜHRER, REISELEITER, WEGWEISER PILOT WYCIECZEK  REISELEITER

20 NIEMIECKI PILOT WYCIECZEK MA WIĘKSZE PRAWA DO WYKONYWANIA ZAWODU „PRZEWODNIKA” W POLSCE NIŻ POLSKI LICENCJONOWANY PRZEWODNIK.

21 EUROPEJSKIE I KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI

22 ZA POMOCĄ RAM KWALIFIKACJI
DLACZEGO RAMY KWALIFIKCJI Różnorodność programów kształcenia a porównywalność dyplomów lub innych świadectw oraz przenoszenie i kumulacja dokonań Jak rozwiązać ten problem? ZA POMOCĄ RAM KWALIFIKACJI

23 KALENDARIUM 2004 – początek opracowywania europejskich
ram kwalifikacji 2005 – publikacja do celów konsultacyjnych 2008 – wprowadzenie w życie formalnego zalecenia Rady Europy 2010 – zalecana data ustalenia krajowych ram kwalifikacji 2012 – wystawiane zaświadczenia o kwalifikacjach muszą zawierać odniesienie do odpowiedniego poziomu ERK

24 Korzyści płynące z ERK wspólny europejski punkt odniesienia lepsza komunikacja pomiędzy krajowymi systemami kwalifikacji utworzenie sieci niezależnych, ale powiązanych i wzajemnie zrozumiałych systemów kwalifikacji system ramowy ułatwi porównanie i transfer kwalifikacji pomiędzy krajami, systemami i instytucjami

25 RAMY SĄ PUSTE JAK TO RAMY!

26 RAMY KWALIFIKACJI W KSZTAŁCENIU PRZEWODNIKÓW TURYSTCZNYCH
I PILOTÓW WYCIECZEK USTAWA O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH I ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA RAMOWE KWALIFIKACJE

27 EGZAMIN KWALIFIKACYJNY UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI
SPRAWDZAMY WIEDZĘ, ALE NIESTETY NIE POPRZEZ PRYZMAT UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI

28 EN 15565:2006 NORMA EUROPEJSKIEGO KOMITETU DS. STANDARYZACJI (CEN)
PROJEKT Z 2006 ROKU PRZYJĘTA W GŁOSOWANIU 1 STYCZNIA 2008

29 ZAKRES KWALIFIKACJI PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO
reprezentowanie obszaru (miejsca, miasta, regionu i/lub kraju); prowadzenie grup lub indywidualnych gości po naturalnych lub stworzonych przez człowieka atrakcjach danego obszaru; poszukiwanie i opracowanie informacji w celu zapewnienia dokładnego i istotnego komentarza; Interpretowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz bogactwa środowiska naturalnego; pomoc zwiedzającym w doświadczaniu i zrozumieniu tego, co oglądają i zwiedzają; informowanie zwiedzającym na temat wszelkich istotnych aspektów życia na danym obszarze; tworzenie i opracowywanie wycieczek z przewodnikiem na ich obszarze; stosowanie odpowiedniego języka.

30 RAMY PROGRAMÓW SZKOLENIA
warunek przystąpienia do szkolenia odbycie 12 letniego cyklu edukacji ogólnej przedmioty ogólne js przedmioty dotyczące konkretnego obszaru js szkolenie praktyczne - min. 240 js

31 SZKOLENIE DOTYCZĄCE KONKRETNEGO OBSZARU
Wiedza teoretyczna js Warunki pracy - 18 js Program szkolenia musi być tak zaplanowany aby umożliwić kursantom interpretację dziedzictwa danego obszaru oraz jego trwałość.

32 SZKOLENIE DOTYCZĄCE KONKRETNEGO OBSZARU
Wiedza teoretyczna Historia ludzkości Środowisko Kultura Ekonomia Życie współczesne Warunki pracy warunki pracy związane z wykonywaniem zawodu przewodnika turystycznego.(szczególna uwaga zwrócona powinna być na zagadnienia prawa: cywilnego, spółek, pracy i podatkowego oraz ubezpieczenie społeczne. organizacje statutowe i prywatne organizacje zawodowe związane z wykonywaniem zawodu przewodnika turystycznego; ustawodawstwo związane z turystyką i dziedzictwem kulturowym.

33 PRZEWODNIK TURYSTYCZNY
zawód regulowany czy produkt regionalny

34 z kulturalnym i naturalnym dziedzictwem danego obszaru,
Przewodnik turystyczny to osoba, która prowadzi turystów zapoznając ich, w wybranym języku, z kulturalnym i naturalnym dziedzictwem danego obszaru, która to osoba zazwyczaj posiada kwalifikacje/uprawnienia dotyczące danego regionu wydawane i/lub uznawane przez odpowiednie władze.

35

36 PRODUKTY REGIONALNE CHRONIONA NAZWA POCHODZENIA
CHRONIONE OZNACZENIE GEOGRAFICZNE GWARANTOWANA TRADYCYJNA SPECJALNOŚĆ

37 Pilot wycieczek Odmienność funkcji: usługa opieki i realizacji programu, Zakres geograficzny – cały świat!! Konieczna specjalizacja!!! Odmienność zadań przewodników turystycznych i pilotów wycieczek Wspólne cechy!!!!

38 Sprawność organizacyjna
Pilot Przewodnik Sprawność organizacyjna Komunikacja interpersonalna, procesy grupowe ... Szeroka i uniwersalna wiedza, 24 h Głęboka wiedza Umiejętności interpretacji, sposób przekazu ... Komunikacja z grupą, 4-5 h

39 Kwalifikacje, które trzeba zdobyć, nauczyć się ...
Odpowiedni poziom szkolenia, Szkolenia specjalistyczne, Wykształcenie, Egzamin. Pilot, przewodnik pracuje z ludźmi, dla ludzi co oznacza, że nie może to być osoba przypadkowa. Ramy są konieczne.

40

41 Umiejętności Asertywność, radzenie sobie ze stresem,
Szybkie i prawidłowe odczytywanie nastrojów, Punktualność, dostosowywanie się do grupy, Odporność na zmęczenie, Znajomość mapy, Przewidywanie różnych zdarzeń, Samodzielność, samoakceptacja, Nawyk stałego planowania, Argumentacja i skuteczne przekonywanie, Dbanie, aby turyści czuli się zrelaksowani, bezpieczni, Zdyscyplinowanie wewnętrzne, Pozytywna afirmacja turystów ... itd., itd..

42 Kompetencja Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne, wyróżniające daną osobę łatwością sprawnej, skutecznej, odpowiadającej oczekiwaniom jakościowym, realizacji zadań ... Czyni coś w sposób efektowny. To także nadążanie za rozwojem rynku, zmianami, nowościami w profesji. Samo posiadanie wiedzy nie oznacza bycia kompetentnym. „101 kompetencji pilota wycieczek”– tam także model strukturalny pilota wycieczek dot. kompetencji.

43 Kompetencje pilota wycieczek / bloki, grupy, kompetencje szczegółowe /
Profesjonalno-zawodowe : / optymalna władza kierownicza, odpowiednia wiedza, sprawność organizacyjna, antycypacja.../ Firmowo- biznesowe Osobowościowe Społeczne : / kooperacja, kierowanie zespołem, komunikacja werbalna, niewerbalna, umiejętności negocjacyjne, kierowanie nastrojami... / Kompetencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

44 Jaki powinien być pilot, przewodnik ?
Cechy nadawcy / pilot /: wiarygodność, autorytet, atrakcyjność, ciepło emocjonalne, elastyczność, inteligencja. Cechy komunikatu: jakość i technika mówienia, różnorodność, precyzja w przekazie, entuzjazm, odpowiedzialność za informacje, emocjonalność i racjonalność przekazu. Wizerunek – ingracjacja, pierwsze wrażenie, wygląd, kultura osobista.. Cechy odbiorcy / grupa /: hierarchia potrzeb, aktywne słuchanie, troskliwość.

45 Sprawność organizacyjna, co to jest ?
Logistyka dnia, Umiejętne gospodarowanie czasem, Prawidłowe komunikaty, Pełna informacja, Konsekwencja, Zdolność przewidywania zdarzeń, Właściwe działanie w sytuacjach trudnych, Szybkie podejmowanie decyzji, Zdecydowane, twarde kierownictwo, Doskonała znajomość technik obsługi grupy.

46 DZIĘKUJĘ ZA UWAGE! VII FORUM PILOTAZU I PRZEWODNICTWA TORUŃ 2 –


Pobierz ppt "Europejskie Ramy Kwalifikacji w Obszarze Turystyki   Grupa 2 „Turystyka” PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W SZKOLENIU KADR TURYSTYCZNYCH PRZEWODNIK TURYSTYCZNY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google