Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Płeć, wiek i zdrowie a struktura społeczna (WDS 2008/2009 nr 20)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Płeć, wiek i zdrowie a struktura społeczna (WDS 2008/2009 nr 20)"— Zapis prezentacji:

1 Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Płeć, wiek i zdrowie a struktura społeczna (WDS 2008/2009 nr 20)

2 Płeć, wiek i zdrowie a struktura społeczna (WDS 2008/2009 nr 20) 1.Przykłady: wybrane dane i wykresy z publikacji Kobiety w Polsce, GUS, Warszawa 2007: –proporcje płci i wieku, –umieralność i przeciętna trwanie życia; –edukacja i nauka; –sport; –kobiety w organach przedstawicielskich (posłanki na Sejm, radne); –zatrudnienie; –porównanie międzynarodowe. badanie Lepszy szef: ona czy on (marzec 2009); badanie Polski mężczyzna (wrzesień 2008).

3 Płeć, wiek i zdrowie a struktura społeczna (WDS 2008/2009 nr 20) 2. Płeć (kobiety) jako przedmiot zainteresowań nauk społecznych; niewidoczność kobiet we wczesnej refleksji socjologicznej – dlaczego?: –wynikało to z genezy socjologii – dominacji w niej makro-społecznej i scjentystycznej perspektywy; –z dominującej tradycji kulturowej wpływającej na naukę; –ścisłego podziału życia społecznego na: gospodarstwo domowe (kobiecą) a sferę publiczną (męską). kobiety jako przedmiot badań społecznych (Gender/Women Studies) – teorie nierówności płci: –nastąpiła zmiana uprawiania socjologii (socjologia płci); –obecny i mocny ideał społeczeństwa pozycji osiąganych (zjawisko szklanego sufitu); –kobiety stały się ważną siłą polityczną i elektoratem wyborczym; –upowszechnienie ideologii praw człowieka.

4 Płeć, wiek i zdrowie a struktura społeczna (WDS 2008/2009 nr 20) 3. Różnice ze względu na płeć w sferze: pracy (zatrudnienia): –tradycja społeczna (kultura i tradycja społeczna); –dyskryminacja na rynku pracy: niższe płace; zatrudniane w niepełnym wymiarze godzin; zawody o niskim prestiżu; częściej zwalniane. próby wyjaśnień – dlaczego?: –tradycja kulturowa (dom i wychowanie dzieci); –stereotypy dotyczące płci; –paradoks zadowolonego niewolnika; –konsekwencje dyskryminacji – niższe emerytury i bariery awansu (szklany sufit i labirynt).

5 Płeć, wiek i zdrowie a struktura społeczna (WDS 2008/2009 nr 20) władzy i polityki: –funkcje kierownicze; –czynne i bierne prawa wyborcze; –udział w polityce (udział kobiet rządzie, parlamencie, władzach samorządowych); –różnice w stylu sprawowaniu funkcji kierowniczych – kobiecy styl rządzenia (versus męski styl rządzenia). obyczaju: –orzecznictwo sądów rodzinnych i rozwodach; –przekaz szkolny (patriarchalny wzór rodziny); –kultura popularna i humor; –symboliczne traktowanie męskości i kobiecości.

6 Płeć, wiek i zdrowie a struktura społeczna (WDS 2008/2009 nr 20) 4. Feminizm (od łac. femina - kobieta): feminizm jako dostrzeganie upośledzenia kobiet i dążenie do jego likwidacji; feminizm I fali (stary, do połowy XX wieku) – koncentracja na reformie prawa rodzinnego i wyborczego, poprawy warunków życia kobiet; feminizm II fali (nowy) – egalitaryzm oparty na wielopoziomowym pojmowaniu ucisku, który jest efektem podziałów płciowych - problemy: –dążenie do równouprawnienia w polityce, pracy, rodzinie itp.; –podwyższenie pozycji matek w społeczeństwie; –dopuszczalność aborcji; –przemoc indywidualna i strukturalna wobec kobiet, kobiecość w języku, stosunek do pornografii; –homoseksualizm (równe traktowanie związków hetero- i homo- seksualnych). historia kobiet (ruchu feministycznego) w Polsce (1838-2003).

7 Płeć, wiek i zdrowie a struktura społeczna (WDS 2008/2009 nr 20) 5. Główne dylematy feminizmu: –emancypacja kobiet w męskim świecie, czy też całkowita emancypacja świata kobiet?; – poszukiwanie wspólnej tożsamości: co powinno łączyć ruch kobiecy? nowe pojęcia i koncepcje feminizmu: –gender (płeć kulturowa) i seksizm; –społeczne tworzenie płci (sex, gender i gender identity) – płeć jako struktura złożona obejmująca element biologiczny, społeczny i osobowościowy; –nierówności dotyczące płci kulturowej: feminizm - odmiany: liberalny, socjalistyczny, radykalny, chrześcijański, czarny, czerwony, kulturowy; ruchy kobiece jako przykład nowych ruchów społecznych; publiczne znaczenie feminizmu, rozwój prawa w tym zakresie (polityka społeczna; ustawa o równym traktowaniu ) oraz rola ONZ – kraje rozwinięte i rozwijające się.

8 Płeć, wiek i zdrowie a struktura społeczna (WDS 2008/2009 nr 20) 6. Nowa perspektywa w socjologii ze względu na płeć i jej badanie - studia queer (queer sociology – społeczna teoria odmienności/różnicy): studia nad odmiennością płciową (seksualną), związane z krytyczna analizą kategorii tożsamościowych odnoszących się do ludzkiej seksualności oraz podkreślanie hetero-normatywnego charakteru kultury; skupienie na mechanizmach wymuszania norm seksualnych i płciowych; badanie konsekwencji (re) presji w praktyce życiowej osób, które usiłują poza owe normy wykraczać; badanie praktyk społecznych dotyczących wymuszania tych norm oraz budowania strategii oporu; queer sociology jako teoria (część teorii) społecznej różnicy (społeczeństwa zróżnicowanego)?

9 Płeć, wiek i zdrowie a struktura społeczna (WDS 2008/2009 nr 20) 7. Wiek a zróżnicowanie społeczne: wiek w badaniach socjologicznych – związany jest z cyklem życiowym jednostki oraz jest wskaźnikiem jej relacji z innymi ludźmi, jej pozycji i odgrywanej przez nią roli w życiu innych osób; demografia: wydłużająca się młodość a siwiejąca populacja: –zmiana postrzegania starości:trzeci (ludzie są wolni od pracy i obowiązków rodzicielskich) i czwarty wiek (trudno jest zachować pełną niezależność i samodzielnie dbać o siebie); –zdrowie a starość - wydłużenie życia i konsekwencje społeczne (samotność, bieda, a także obciążenie dla systemu opieki społecznej); –starzenie się a różnice ze względu na czynniki społeczne (wykształcenie, dochód, miejsce zamieszkania) oraz płeć; –dyskryminacja ze względu na wiek (ageism) – akcentowanie negatywnych aspektów starzenia się społeczeństw. przyszłość starości (czy czeka nas społeczeństwo ponad zróżnicowaniami wiekowymi?) i gerontologia (badanie starzenia się i ludzi starych).

10 Płeć, wiek i zdrowie a struktura społeczna (WDS 2008/2009 nr 20) 8. Zdrowie a zróżnicowanie społeczne: zdrowie (częstość zapadania na choroby, długość życia itp.) a zróżnicowanie społeczne (płeć, klasa społeczna, wykształcenie, itp.); złożoność pojęć zdrowia i choroby (jako zjawisk biologicznych i społecznych): biomedyczny model zdrowia (oparty na obiektywnych kryteriach) i społeczne podstawy zdrowia; zdrowie wg. WHO (1946 r.) - to kompletny, fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan, a nie tylko brak choroby lub kalectwa; zdrowie w badaniach społecznych (socjologia medycyny, epidemiologia społeczna): –doświadczenie choroby (czym jest bycie chorym dla siebie i otoczenia?); –Talctott Parsons - osoba chora otrzymuje pewne przywileje, ale musi się podporządkować zaleceniom lekarza (dążenie do minimalizacji skutków społecznych choroby).

11 Płeć, wiek i zdrowie a struktura społeczna (WDS 2008/2009 nr 20) 9. Zdrowotność społeczeństwa i polityka zdrowotna: przy ocenie zdrowotności społeczeństwa bierze się pod uwagę wskaźniki negatywne (np. chorobowość, zachorowalność, średnie trwanie życia itp.) oraz pozytywne (uwzględniające jakość życia); M. Lalonde (minister zdrowa Kanady) zaproponował w 1974 r. schemat pól zdrowia, w którym wyróżnił 4 podstawowe grupy czynników wpływających na zdrowie ludzi: –styl życia (ok. 50% udziału); –środowisko fizyczne i społeczne (ok. 20%); –czynniki genetyczne (ok. 20%) –organizacja opieki medycznej (ok. 10%). podejście to wpłynęło na zmianę polityki zdrowotnej i stworzyło podstawę rozwoju promocji zdrowia.

12 Płeć, wiek i zdrowie a struktura społeczna (WDS 2008/2009 nr 20)


Pobierz ppt "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Płeć, wiek i zdrowie a struktura społeczna (WDS 2008/2009 nr 20)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google