Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Dobre Praktyki – krokiem do jakości”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Dobre Praktyki – krokiem do jakości”"— Zapis prezentacji:

1 „Dobre Praktyki – krokiem do jakości”
Iwona Kania, KOWEZiU, Białystok, 7 czerwca 2006 r.

2 Międzynarodowe Forum „Jakość w Edukacji” Jachranka, 18-20.03.2005
„Sposoby zapewniania jakości w kształceniu zawodowym w Europie. Doświadczenia brytyjskie, holenderskie i polskie”

3 Organizatorzy: British Council KOWEZiU (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej) CODN (Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)

4 Goście „specjalni” Department for Education and Skills, Ministry of Education – Anglia Centre for Innovation of Education and Training (CINOP)- Holandia Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

5 „Poradnictwo Zawodowe, Przyszłość wyłaniająca się z dialogu”
Warsztat dialogu „Poradnictwo Zawodowe, Przyszłość wyłaniająca się z dialogu” Prowadzący: Iwona Kania, Iwona Greiner Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

6 Cele Warsztat był: Próbą wskazania obszarów dysfunkcyjnych, wymagających pracy i/lub zmiany w rozwoju poradnictwa zawodowego. Koncentrował się na wskazaniu/ projektowaniu kierunku tych zmian Polem doświadczeń, wymiany poglądów uczeniem się od siebie wzajemnie

7 Założenia Warsztat był zorientowany na przyszłość, choć ważnym elementem poszukiwań, wyobrażeń stanu pożądanego w poradnictwie było „szacowanie teraźniejszości” – analiza sytuacji obecnej w dyskutowanym obszarze. Rola osoby prowadzącej – sprowadzała się do roli moderatora nie eksperta i autorytetu w temacie. (Moderator projektuje konwencje spotkania, inspiruje do dialogu stawiając na forum problem, decyduje o zasadach, sposobie i czasie pracy nad postawionym tak a nie inaczej problemem, towarzyszy w budowie wniosków domykających dyskusje).

8 Spodziewane efekty: Analiza postrzegania, myślenia o poradnictwie zawodowym/wykorzystywania poradnictwa zawodowego jako instrumentu efektywnej polityki edukacyjnej i rynku pracy Wskazanie/ zidentyfikowanie strategicznych obszarów pracy i/lub zmiany jako warunku progresu w poradnictwie zawodowym Wskazanie propozycji działań w dyskutowanym obszarze, które byłyby bardziej wskazówką, inspiracją, bodźcem do działania, niż propozycją konkretnych rozwiązań.

9 Gdzie jesteśmy obecnie? – analiza aktualnej sytuacji.
Gdzie/ dokąd chcemy dojść? – Określenie stanu pożądanego. Co pomoże nam tam się dostać? – Wskazanie na obszary wymagające pracy/zmiany.

10 Uczestnicy warsztatu Doradcy zawodowi resortu edukacji i pracy Eksperci zagraniczni

11 Poradnictwo „dzisiaj”, z perspektywy:
Klienta: Osoba bezrobotna, Poszukująca pracy, Uczeń … Doradcy zawodowego: w placówce edukacyjnej, w PUP, w CIiPKZ WUP … Dyrektora: placówki edukacyjnej, WUP lub PUP … Decydentów: Kuratorzy Oświaty, Przedstawiciele Ministerstw, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego …

12 Efekty pracy grupy: Poradnictwo zawodowe „dzisiaj”- obecnie
System poradnictwa: „Chaos” – brak systemu, brak czytelnej struktury (dotyczy to głownie resortu edukacji), istniejące rozwiązania instytucjonalne niezadowalające i niewystarczające.

13 Efekty pracy grupy: Poradnictwo zawodowe „dzisiaj”- obecnie
Klient: „Świadomy” -najczęściej: oczekujący recepty, gotowych rozwiązań, natychmiastowych efektów, decyzji za niego, bezradny i bierny (dotyczy to głownie klienta resortu pracy) Trafiający do doradcy w wyniku jakiś procedur systemu („wepchnięty” przez system), bez oczekiwań bo nie wie czego może oczekiwać i co to jest poradnictwo i po co poradnictwo w ogóle jest.

14 Efekty pracy grupy: Poradnictwo zawodowe „dzisiaj”- obecnie
Doradca zawodowy: Przeciążony, samotny, zagrożony wypaleniem zawodowym, pozbawiony; czasu środków; pieniędzy wsparcia metodycznego narzędzi

15 Efekty pracy grupy: Poradnictwo zawodowe „dzisiaj”- obecnie
Dyrektor: …to długotrwały proces, efekty odroczone w czasie…., trudno mierzalne….., niewystarczające „nieostre” regulacje prawne (dotyczy to resortu edukacji) często brak świadomości potrzeby/konieczności celów i działań poradnictwa zawodowego tym samym korzyści z nich wynikających dla klienta, placówki …etc

16 Efekty pracy grupy: Poradnictwo zawodowe „dzisiaj”- obecnie
Decydent: Niewystarczające regulacje prawne, brak wiedzy na temat poradnictwa jako ważnego instrumentu efektywnej polityki edukacyjnej i rynku pracy lub, dla odmiany Wszystko czego brakuje w instytucji a co powinno być w niej realizowane niech wykonuje doradca

17 Europejskie standardy gwarantują obywatelom dostępność i powszechność usług doradczych.
Państwa członkowskie stosują te zalecenia w praktyce.

18 Priorytety Poradnictwa Zawodowego w Europie i w Polsce
Zarówno dokumenty Komisji Europejskiej Decyzja Rady Europy, Lizbona, 2000 Memorandum Dotyczące Kształcenia Ustawicznego – Bruksela, 2000 Edukacja i szkolenia 2010, Bruksela 2002 jak również, polskie dokumenty strategiczne Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia RZL (RM 2000) Wspólna Ocena Założeń Polskiej Polityki Zatrudnienia (Polska – Komisja Europejska 2001) Narodowy Plan Rozwoju (RM 2003) Sektorowy Program Operacyjny RZL (MGPiPS 2003)

19 Edukację Szkolenie Zatrudnienie
wskazują na: Edukację Szkolenie Zatrudnienie jako obszary wnoszące istotny wkład w urzeczywistnienie celu UE o tworzeniu, dynamicznej opartej na wiedzy gospodarki, przede wszystkim poprzez zapewnienie możliwości kształcenia przez całe życie, którego integralnym składnikiem jest świadczenie usług poradnictwa przez całe życie dla obywateli Europy

20 edukację, szkolenie, Zatrudnienie
Zapewnienie możliwości kształcenia przez całe życie Świadczenie usług poradnictwa zawodowego przez całe życie edukację, szkolenie, Zatrudnienie

21 Wzrost inwestycji w zasoby ludzkie Powszechny i ciągły dostęp do nauki
Kształcenie Ustawiczne powinno, zatem koncentrować się na … i uwzględniać następujące priorytety Wzrost inwestycji w zasoby ludzkie Powszechny i ciągły dostęp do nauki Nowe skuteczne metody nauczania Zapewnienie dostępu do informacji i porad Umiejscowienie kształcenia ustawicznego blisko klienta

22 Bezpłatne, powszechne i dostępne dla wszystkich
Implikacją są priorytety, wokół których budowana jest i na których opiera się idea Zawodowego Poradnictwa Ustawicznego Bezpłatne, powszechne i dostępne dla wszystkich Rozwijanie jakości w usługach doradczych (dostęp do informacji, nowe technologie, wymiar europejski) Budowanie lokalnych i regionalnych sieci Projektowanie standardów w poradnictwie zawodowym „Zorientowanie” na klienta

23 Efekty pracy grupy: Poradnictwo „jutro”
Rok 2010 – Rok sukcesu Poradnictwa Zawodowego. Mówi się o jego wysokiej jakości Co miało wpływ na ten sukces. Co (jakie czynniki?) zadecydowało o wysokiej jakości i udanym rozwoju poradnictwa zawodowego?

24 Projektowanie najprostszego modelu ilustrującego zmianę
Luka Teraźniejszość Przyszłość Zmiana = wypełnienie luki pomiędzy stanem obecnym a pożądanym stanem przyszłym

25 Efekty pracy grupy: Priorytetowe obszary pracy/ wymagające zmian
Postulat zrozumienia, wspólnego rozumienia i porozumienia (miedzy resortami) Poradnictwo zawodowe – profilaktyka, prewencja a nie kuracja Konieczność zapewnienia kompleksowości usług w poradnictwie zawodowym – systemy wsparcia i współpracy, sieć placówek działających w obszarze… Jasna struktura systemu poradnictwa z instytucją koordynującą na poziomie centralnym

26 Efekty pracy grupy: Priorytetowe obszary pracy/ wymagające zmian
Przejrzysta legislacja Fundusze na rozwój Krajowe bazy danych/Systemy Informacji edukacyjnej, zawodowej … Standardy pracy, ewaluacja Skuteczne systemy doskonalenia zawodowego doradców, zdefiniowany „koszyk kluczowych umiejętności” doradcy zawodowego Innowacje -nowe kompetencje, nowe metody, narzędzia - nowa jakość

27 Projektowanie zmiany Zmiany w skali mikro Zmiany w skali makro
Systemowe Strukturalne Programowe Zmiany w skali mikro Organizacyjno –metodyczne wspierające „budujące” warsztat pracy doradcy zawodowego Innowacje w zakresie metod i technik, „Narzędzia”


Pobierz ppt "„Dobre Praktyki – krokiem do jakości”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google