Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KILKA UWAG, CO NIENOWE... O METODACH KSZTAŁCENIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KILKA UWAG, CO NIENOWE... O METODACH KSZTAŁCENIA."— Zapis prezentacji:

1 KILKA UWAG, CO NIENOWE... O METODACH KSZTAŁCENIA

2 WŚRÓD METOD AKTYWIZUJĄCYCH PROJEKT EDUKACYJNY DLACZEGO PROJEKT? ROZWÓJ JEST EFEKTEM INTERAKCJI, KTÓRE ZAWIERAJ Ą KONFLIKT POZNAWCZY, POLEGAJ Ą CY NA DO Ś WIADCZANIU KILKU – RÓ Ż NYCH PERSPEKTYW OGL Ą DU PROBLEMU.

3 DLACZEGO PROJEKT?

4 ISTOTNYM ELEMENTEM PROJEKTU JEST DYSKUSJA NAD PROBLEMEM, NAZWANA ROZUMOWANIEM O ROZUMOWANIU PARTNERA, SZUKANIE PODOBNYCH PUNKTÓW MY Ś LENIA, A WKO Ń CU KONSTRUOWANIE WSPÓLNEGO ROZWI Ą ZANIA.

5 DLACZEGO PROJEKT? ROLA TUTORINGU RÓWIE Ś NICZEGO: KA Ż DE DZIECKO MO Ż E WYST Ą PI Ć W ROLI AUTORA I KRYTYKA, RÓWNO ŚĆ PARTNERÓW W PRZECIWIE Ń STWIE DO KONTAKTÓW: NAUCZYCIEL – UCZE Ń, PROCES WERBALIZACJI I PRECYZOWANIA MY Ś LI, KORZY Ś CI DLA SFERY SPOŁECZNO – EMOCJONALNEJ DZIECKA.

6 DLACZEGO PROJEKT? POŁO Ż ENIE AKCENTU NA PRZEKSZTAŁCANIE INFORMACJI, SPRAWDZANIE, DYSKUTOWANIE, STAWIANIE HIPOTEZ, TWORZENIE WŁASNYCH POMYSŁÓW I KONFRONTOWANIE ICH Z POSIADAN Ą WIEDZ Ą.

7 DLACZEGO PROJEKT? ROZWI Ą ZYWANY PROJEKT JEST OSOBI Ś CIE WA Ż NY DLA UCZNIA, ZADANIEM NAUCZYCIELA JEST POSZUKIWANIE TAKIEGO SPOSOBU NAUCZANIA, ABY UCZE Ń MÓGŁ DO Ś WIADCZY Ć POCHŁONI Ę CIA PROBLEMEM, NAGROD Ę STANOWI SAMO DOKONYWANIE ODKRY Ć, ZROZUMIENIE I ROZWIAZANIE PROBLEMU.

8 PROJEKT EDUKACYJNY A INTEGRACJA

9 PROJEKT EDUKACYJNY A INTEGRACJA EDUKACJA MI Ę DZYPRZEDMIOTOWA POZWALA NA ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH, J Ę ZYKOWYCH I ESTETYCZNYCH, MO Ż E ROZBUDZI Ć PASJ Ę POZNAWANIA, ODKRYWANIA, DOCIEKANIA, POZWALA NA RZECZYWISTE ZINTEGROWANIE ODDZIAŁYWA Ń DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH.

10 PROJEKT EDUKACYJNY A INTEGRACJA INTEGRACJA JEST POSTRZEGANA JAKO PROCES WSPÓŁPRACY ZE Ś RODOWISKIEM POZASZKOLNYM, POZWALA NA ODKRYWANIE MO Ż LIWO Ś CI KONTAKTOWANIA SI Ę Z INSTYTUCJAMI KULTURALNYMI I O Ś WIATOWYMI, ZAKŁADAMI PRACY, KO Ś CIOŁAMI, URZ Ę DAMI, KONTAKT ZE Ś RODOWISKIEM POZASZKOLNYM KREUJE POSTAWY PRZEDSI Ę BIORCZO Ś CI, POZWALA NA SPRAWDZENIE I WYKORZYSTANIE WIEDZY I UMIEJ Ę TNO Ś CI.

11 INTEGRACJA DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH DIALOGNIEPOWTARZALNO ŚĆ WSPÓŁPRACAODPOWIEDZIALNO ŚĆ

12 PROJEKT JAKO REALIZACJA POTRZEB: EMOCJONALNYCH INTELEKTUALNYCH SPOŁECZNYCH

13 KILKA UWAG PRAKTYCZNYCH JAK PRZYGOTOWAĆ SCENARIUSZ PROJEKTU?

14 FAZY PROJEKTU: WYBÓR TEMATU, PRZYGOTOWANIE INSTRUKCJI DO PROJEKTU, WYKONANIE PROJEKTU, PREZENTACJA PROJEKTU.

15 WYBÓR TEMATU: Powinien by ć poprzedzony rozmow ą z uczniami. Nauczyciel inicjuje projekt, ale stara si ę wykorzysta ć pomysły uczniów, np.: stosuj ą c technik ę burzy mózgów, uczy dokonywa ć selekcji pomysłów zgodnie z przyj ę tymi kryteriami, formułuje wraz z uczniami temat projektu, kieruje wyborem optymalnej metody realizacji projektu, przygotowuje wraz z uczniami wst ę pny plan pracy, dokonuje podziału na grupy, przypomina zasady współpracy w grupie.

16 PRZYGOTOWANIE INSTRUKCJI DO PROJEKTU NAUCZYCIEL NA PODSTAWIE POCZYNIONYCH Z UCZNIAMI USTALE Ń TWORZY INSTRUKCJ Ę DO PROJEKTU.

17 PRZYGOTOWANIE INSTRUKCJI DO PROJEKTU INSTRUKCJA ZAWIERA INFORMACJE O TEMACIE PROJEKTU, SPOSOBIE ZBIERANIA INFORMACJI, METODACH WYKONANIA PROJEKTU, ZASADACH PRACY W GRUPACH, CZASIE PRZEZNACZONYM NA REALIZACJ Ę PROJEKTU, KRYTERIACH OCENIANIA PROJEKTU I SPOSOBIE PREZENTACJI.

18 PRZYKŁADY PROJEKTÓW

19 PROJEKT POLEGA NA OPRACOWANIU GRY DYDAKTYCZNEJ, KTÓRA UŁATWIAŁABY UCZNIOM GIMNAZJUM ZAPAMI Ę TANIE I UTRWALENIE WIADOMO Ś CI NA TEMAT TWÓRCZO Ś CI I BIOGRAFII ADAMA MICKIEWICZA.

20 Wybierzcie rodzaj gry, któr ą wykorzystacie w to by ć jaka ś wasza ulubiona gra, do której postarajcie si ę doda ć wymy ś lone przez siebie elementy – np. zmie ń cie niektóre reguły. Lepiej jednak, aby to była zupełnie nowa gra.

21 Przejrzyjcie materiały dotycz ą ce omówionej na lekcjach poezji Mickiewicza, jego biografii oraz tych faktów z epoki, które bezpo ś rednio lub po ś rednio wpłyn ę ły na charakter twórczo ś ci poety. Przygotujcie zestaw pyta ń do gry, pami ę taj ą c o ich walorach kształc ą cych. Dołó ż cie stara ń, by były one atrakcyjne dla graczy. W razie w ą tpliwo ś ci – skonsultujcie si ę ze mn ą.

22 Wykonajcie wszystkie potrzebne elementy gry, takie np.: jak plansza, lista reguł, pionki, karty do gry, itd. 4. Zaprojektujcie pudełko do gry. Postarajcie si ę, by wygl ą dało efektownie i oddawało fabuł ę gry. 5. Opracujcie logo swojej gry.

23 Jest to projekt, który b ę dziecie realizowa ć w grupach zadaniowych, dlatego wa ż ne jest, aby wszyscy członkowie waszego zespołu sprawiedliwie byli obdzieleni prac ą. Spo ś ród was wybierzcie koordynatora projektu, to on b ę dzie czuwał nad cało ś ci ą prac, terminowym wykonaniem i atmosfer ą w grupie. Czas na realizacj ę projektu: dwa miesi ą ce od otrzymania instrukcji. Konsultacje w pi ą tek po pi ą tej godzinie lekcyjnej.

24 Prezentacja wykonanych gier b ę dzie składała si ę z dwóch cz ęś ci: ka ż da z grup otrzyma 5 minut na zaprezentowanie gry w klasie, po zako ń czeniu prezentacji grupy wymieni ą si ę grami i wypróbuj ą je. Koordynatorzy grup pozostan ą przy swoich grach, wyja ś niaj ą c ewentualne w ą tpliwo ś ci. Na zako ń czenie wszyscy wypowiedz ą si ę na temat gier.

25 Wasza gra b ę dzie oceniona wg nast ę puj ą cych kryteriów: oryginalno ść i pomysłowo ść (wy ż ej oceniane b ę d ą własne pomysły gier ni ż przyniesienie gotowych wzorców), strona merytoryczna pyta ń i reguł gry (ich atrakcyjno ść, fachowo ść i walory kształc ą ce), estetyka wykonania wszystkich elementów gry, zaanga ż owanie wszystkich członków grupy. O ocenie decydowa ć b ę d ą : nauczyciel, członkowie grupy waszej i innych.

26 WYKONANIE PROJEKTU: PRACE NAD PROJEKTEM MOG Ą TOCZY Ć SI Ę POZA SZKOŁ Ą, ALE DZIAŁANIOM POZASZKOLNYM MOG Ą TOWARZYSZY Ć RÓ Ż NORODNE DZIAŁANIA OKOŁOPROJEKTOWE W FORMIE LEKCJI Z RÓ Ż NYCH PRZEDMIOTÓW: J Ę ZYKA POLSKIEGO, PLASTYKI, INFORMATYKI.

27 JĘZYK POLSKI: LEKCJA INICJUJ Ą CA PROJEKT, LEKCJE PO Ś WI Ę CONE BIOGRAFII I TWÓRCZO Ś CI MICKIEWICZA, ZBIERANIE MATERIAŁÓW W SZKOLNEJ BIBLIOTECE, POSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE, TWORZENIE BAZY DANYCH DLA WYKONAWCÓW PROJEKTÓW, ZAJ Ę CIA PO Ś WI Ę CONE TEKSTOM U Ż YTKOWYM, W TYM PRZYPADKU INSTRUKCJI.

28 PLASTYKA: LEKCJE PO Ś WI Ę CONY ROLI LOGOTYPU, PRZYKŁADY LOGOTYPÓW I ICH ROLA U Ż YTKOWA I ARTYSTYCZNA. ZAJ Ę CIA POLEGAJ Ą CE NA PROJEKTOWANIU LOGO, NP.: SZKOŁY. ZAJ Ę CIA PO Ś WI Ę CONE PROJEKTOWANIU I WYKONYWANIU NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW GRY, NP.: PUDEŁEK

29 INFORMATYKA POZNAWANIE PODSTAWOWYCH EDYTORÓW, TWORZENIE TEKSTÓW, NP.: INSTRUKCJI. PROJEKTOWANIE CZCIONKI, PLASTYCZNYCH ELEMENTÓW GRY W DOST Ę PNYCH PROGRAMACH GRAFICZNYCH.

30 MOTYW DROGI W LITERATURZE, SZTUCE I ŻYCIU (KL.V)

31 MOTYW DROGI W LITERATURZE, SZTUCE I ŻYCIU HISTORIA WSZYSTKIE DROGI PROWADZ Ą DO RZYMU J Ę ZYK ANGIELSKI WHERE ARE YOU? J Ę ZYK POLSKI DROGA, KTÓR Ą ID Ę NA SZLAKU ZNAJD Ź DROG Ę DO ROZWI Ą ZANIA PLASTYKA WIDOK, KTÓRY MNIE USPOKAJA DROGA DO DOMU DROGA

32 CELE PROJEKTU: PRZYGOTOWANIE UCZNIA DO ROZPOZNAWANIA WARTO Ś CI MORALNYCH, HIERARCHIZACJI TYCH WARTO Ś CI ORAZ DOKONYWANIA WYBORÓW; GODZENIE WŁASNEGO DOBRA Z DOBREM INNYCH, ROZUMIENIA ICH POGL Ą DÓW, UMIEJ Ę TNO Ś CI WSPÓŁDZIAŁANIA W GRUPIE.

33 CELE PROJEKTU: J Ę ZYK POLSKI KSZTAŁCENIE SPRAWNO Ś CI MÓWIENIA, SŁUCHANIA, CZYTANIA I PISANIA W ZRÓ Ż NICOWANYCH SYTUACJACH KOMUNIKACYJNYCH. HISTORIA BUDZENIE ZAINTERESOWANIA PRZESZŁO Ś CI Ą ; ROZWIJANIE POCZUCIA PRZYNALE Ż NO Ś CI DO NARODU, PA Ń STWA I SPOŁECZNO Ś CI EUROPEJSKIEJ SZTUKA ROZWIJANIE WRA Ż LIWO Ś CI PLASTYCZNEJ, ROZWIJANIE ZAINTERESOWA Ń PLASTYCZNYCH.

34 JĘZYK POLSKI DROGA, KTÓRĄ IDĘ REULTATY: OKRE Ś LENIE BARW, ZAPACHÓW, ODGŁOSÓW DOCIERAJ Ą CYCH DO UCZNIA W CZASIE DROGI DO DOMU, OPISANIE KOLE Ż ANCE, KOLEDZE SWOJEJ DROGI DO DOMU, ZNALEZIENIE CECH WSPÓLNYCH OPISU WŁASNEGO I LITERACKIEGO, ROZUMIENIE TEKSTU POETYCKIEGO, PRZEŁO Ż ENIE TRE Ś CI UTWORU LITERACKIEGO NA OBRAZ PLASTYCZNY I WYPOWIED Ź NA JEGO TEMAT.

35 PRZEBIEG LEKCJI: ZAANGA Ż OWANIE: SPOTKANIE W KR Ę GU: Ć WICZENIA WYKORZYSTUJ Ą CE FANTAZJ Ę STEROWAN Ą : POLECENIE: USI Ą D Ź CIE WYGODNIE I ZAMKNIJCIE OCZY. WYOBRA Ź CIE SOBIE DROG Ę, KTÓR Ą CODZIENNIE WRACACIE ZE SZKOŁY DO DOMU. PRZYPOMNIJ SOBIE :

36 CO WIDZISZ PO LEWEJ STRONIE, A TERAZ PO PRAWEJ? CO SŁYSZYSZ W CZASIE DROGI? JAKIE S Ą TE ODGŁOSY? JAKIE ZAPACHY CI TOWARZYSZ Ą ? CZY S Ą PRZYJEMNE? KOGO SPOTYKASZ? CZY CIESZ Ą CI Ę TE SPOTKANIA? CZY KTO Ś NA CIEBIE CZEKA? CO CZUJESZ NA WIDOK OSOBY OTWIERAJ Ą CEJ CI DRZWI?

37 POSZUKIWANIE KOMUNIKOWANIE SI Ę W PARACH. POLECENIE: OPOWIEDZ KOLE Ż ANCE LUB KOLEDZE O TYM, CO WIDZIAŁE Ś, SŁYSZAŁE Ś I CZUŁE Ś W CZASIE DROGI, KTÓR Ą SOBIE PRZYPOMNIAŁE Ś. (MASZ NA TO 2 MINUTY, POTEM ZMIANA RÓL)

38 TRANSFORMACJA I PREZENTACJA PRACA W MAŁYCH GRUPACH. WYSZUKIWANIE WSPÓLNYCH ELEMENTÓW DROGI DZIECI. ZAPISYWANIE TYCH ELEMENTÓW NA KARTCE, W TABELI. PRZY KA Ż DYM DZIECI STAWIAJA ZNAK: + LUB -, W ZALE Ż NO Ś CI OD ICH OCENY. ZASTANAWIAJA SI Ę, KTÓRYCH ELEMENTÓW JEST WI Ę CEJ. SPOSTRZE Ż ENIA ZAPISUJ Ą POD TABEL Ą. PO WYKONANIU ZADANIA – PREZENTACJA WYNIKÓW.

39 TRANSFORMACJA I PREZENTACJA DZIECI (W GRUPACH) CZYTAJ Ą WIERSZ CZ. MIŁOSZA DROGA, PISEMNIE FORMUŁUJ Ą ODPOWIEDZI NA PYTANIA: O CZYM OPOWIADA WIERSZ? O KIM JEST MOWA W UTWORZE? JAKIE ELEMENTY WSPÓLNE ODNAJDUJECIE W WIERSZU I NA WASZYCH KARTKACH Z POPRZEDNIEGO ZADANIA? POWTÓRNA PREZENTACJA WYNIKÓW.

40 REFLEKSJA JAKIE WNIOSKI, MYSLI NASUWAJ Ą SI Ę WAM PO DZISIEJSZEJ LEKCJI? PODANIE ZADANIA DOMOWEGO: PRZEDSTAW W SPOSÓB PLASTYCZNY TRE ŚĆ JEDNEJ ZE STROF WIERSZA I PODPISZ J Ą FRAGMENTEM UTWORU.

41 JĘZYK POLSKI NA SZLAKU REZULTATY: ZREDAGOWANIE OPOWIADANIA I OPISU KRAJOBRAZU, WSKAZANIE RÓ Ż NIC MI Ę DZY OPOWIADANIEM I OPISEM, PRZEDSTAWIENIE Z KOLEGAMI SCENKI PANTOMIMICZNEJ, OKRE Ś LENIE WPŁYWU PRZYRODY NA NASTRÓJ CZŁOWIEKA, ROZPOZNAWANIE PRZYSŁÓWKÓW I OKRE Ś LANIE ROLI PRZYMIOTNIKÓW W OPISIE.

42 ZAANGAŻOWANIE PREZENTACJA PRAC PLASTYCZNYCH, KTÓRE DZIECI WYKONAŁY W DOMU. KTÓRA PRACA CI SI Ę PODOBA I DLACZEGO J Ą WYBRAŁE Ś ?

43 POLECENIE: WCZORAJ WRACALI Ś MY RAZEM ZE SZKOŁY DO DOMU, DZISIAJ WYJDZIEMY POZA MIASTO. PRZYPOMNIJCIE SOBIE, GDZIE BYLI Ś CIE OSTATNIO NA WYCIECZCE. JAKI KRAJOBRAZ ZAPAMI Ę TALI Ś CIE? TERAZ RUSZYMY NA WYCIECZK Ę W WYOBRA Ź NI. POMO Ż E WAM W TYM WIDOKÓWKA, KTÓR Ą OTRZYMACIE. PRZYJRZYJCIE SI Ę JEJ I WYKONAJCIE ZADANIA:

44 OPISZCIE MIEJSCE, KTÓRE OGL Ą DACIE, ZGROMAD Ź CIE JAK NAJWI Ę CEJ WYRAZÓW ODPOWIADAJ Ą CYCH NA PYTANIE, JAKIE CO Ś JEST: JAKIE JEST NIEBO? JAKIE S Ą GÓRY?... WYMY Ś LCIE PRZYGOD Ę, KTÓRA MOGŁA WYDARZY Ć SI Ę W MIEJSCU, KTÓRE WIDZICIE NA WIDOKÓCE. ZAPISZCIE NA KARTCE OSOBY BIOR Ą CE UDZIAŁ W PRZYGODZIE ORAZ PLAN ZDARZE Ń, JAKIE MIAŁY MIEJSCE. PRZYGOTUJCIE SI Ę DO PRZEDSTAWIENIA TEJ PRZYGODY: PRZYDZIELCIE ROLE CZŁONKOM GRUPY, USTALCIE, JAK MAJ Ą ZACHOWYWA Ć SI Ę BOHATEROWIE. DOBIERZCIE REKWIZYTY.

45 PREZENTACJA GRUP PREZENTUJ Ą SWOJE OPISY PRZYRODY I PRZEDSTAWIENIA. WSPÓLNA OCENA.

46 ZAANGAŻOWANIE, POSZUKIWANIE NAUCZYCIEL ODCZYTUJE TEKST J. PARANDOWSKIEGO, PT. RUSZYŁEM PRZED SIEBIE. DZIECI ROZSTRZYGAJ Ą CZY TEKST JEST OPISEM CZY OPOWIADANIEM. PRACA W PARACH: POLECENIE: ZASTANÓWCIE SI Ę, JAK PRZYRODA WPŁYWA NA CZŁOWIEKA I JEGO SAMOPOCZUCIE. ODPOWIEDZI ZAPISZCIE NA MAŁYCH KARTKACH. MOG Ą TO BY Ć TYLKO WYRAZY, KTÓE ODPOWIADAJ Ą NA PYTANIE: JAK? TAKIE WYRAZY NAZYWAMY PRZYSŁÓWKAMI.

47 PRZETWARZANIE DZIECI PRACUJ Ą W PARACH, WYPISUJ Ą PRZYSŁÓWKI: MIŁO, DOBRZE, WESOŁO, RADO Ś NIE... POLECENIE: PRZEDSTAWCIE TERAZ JEDN Ą ZE SWOICH ODPOWIEDZI, NIE POSŁUGUJ Ą C SI Ę SŁOWAMI, ALE WYKORZYSTUJ Ą C RUCH I MIMIK Ę. DRAMOWE PRZEDSTAWIENIE ZNACZENIA PRZYSŁÓWKÓW. POZOSTAŁE GRUPY ODGADUJ Ą TRE ŚĆ.

48 CZYTANIE ULICY WIEDZA O KULTURZE ETAP IV

49 CZYTANIE ULICY – OD SZTUKI PUBLICZNEJ PO REKLAMĘ PRZEDMIOT: WIEDZA O SZTUCE CEL GŁÓWNY: ZAPOZNANIE UCZNIA Z PRZYKŁADAMI POLSKIEJ I Ś WIATOWEJ SZTUKI PUBLICZNEJ, JEJ J Ę ZYKIEM WIZUALNYM, PROBLEMATYK Ą KONCEPTUALN Ą I METODAMI ANALIZY, WYKONANIE SAMODZIELNEGO PROJEKTU – ZAPLANOWANIA INTERWENCJI WIZUALNEJ, KTÓRA B Ę DZIE SI Ę WPISYWAŁA W KONTEKST ULICY, DOSTARCZENIE NARZ Ę DZI INTERPRETACYJNYCH POTRZEBNYCH DO PERCEPCJI KULTURY WSPÓŁCZESNEJ.

50 PRZEBIEG PROJEKTU: PRZEDMIOT CODZIENNEGO U Ż YTKU JAKO WIELOWARSTWOWY KOMUNIKAT WIZUALNY SZTUKA POZA GALERI Ą KULTURA – KONSTRUKCJA ARTYSTA W DIALOGU Z ULIC Ą /ARCHITEKTUR Ą /TRADYCJ Ą /MONUMENTEM TRANSFORMACJA IDEI NA J Ę ZYK WIZUALNY CZYTANIE ULICY Ś WI Ę TY MARCIN JAKO KOMUNIKATU KULTUROWEGO KONTRAKT PROJEKTU TWÓRCZEGO – SZTUKA NA ULICY.

51 PREZENTACJA PROJEKTÓW LEKCJA PO Ś WI Ę CONA PREZENTACJI, ZGODNIE Z USTALENIAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJI. OCENA PROJEKTÓW NA PODSTAWIE USTALONYCH KRYTERIÓW. ZAPLANOWANIE DYSKUSJI Z UCZNIAMI NA TEMAT MOCNYCH I SŁABYCH STRON PRACY NAD PROJEKTEM, EWENTUALNIE PRZEPROWADZENIE ANKIETY, OPRACOWANIE WYNIKÓW I PRZEDSTAWIENIE ICH UCZNIOM.

52 PRZYKŁADOWE TEMATY: PROJEKTUJEMY REKLAM Ę SPOŁECZN Ą CODZIENNE Ż YCIE NASZEJ DZIELNICY GRY PLANSZOWE DOTYCZ Ą CE SZKOLNYCH LEKTUR MOJE HOBBY MOJE BIURKO POMNIKI W MOIM REGIONIE MOJA PRYWATNA ANTOLOGIA POEZJI DWUDZIESTOLECIA MI Ę DZYWOJENNEGO INTERWENCJA PLASTYCZNA W PRZESTRZE Ń MIASTA SECESJA W POZNANIU

53 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "KILKA UWAG, CO NIENOWE... O METODACH KSZTAŁCENIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google