Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O METODACH KSZTAŁCENIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O METODACH KSZTAŁCENIA"— Zapis prezentacji:

1 O METODACH KSZTAŁCENIA
KILKA UWAG, CO NIENOWE...

2 WŚRÓD METOD AKTYWIZUJĄCYCH PROJEKT EDUKACYJNY
DLACZEGO PROJEKT? ROZWÓJ JEST EFEKTEM INTERAKCJI, KTÓRE ZAWIERAJĄ KONFLIKT POZNAWCZY, POLEGAJĄCY NA DOŚWIADCZANIU KILKU – RÓŻNYCH PERSPEKTYW OGLĄDU PROBLEMU.

3 DLACZEGO PROJEKT?

4 DLACZEGO PROJEKT? ISTOTNYM ELEMENTEM PROJEKTU JEST DYSKUSJA NAD PROBLEMEM, NAZWANA „ROZUMOWANIEM O ROZUMOWANIU PARTNERA”, SZUKANIE PODOBNYCH PUNKTÓW MYŚLENIA, A WKOŃCU KONSTRUOWANIE WSPÓLNEGO ROZWIĄZANIA.

5 DLACZEGO PROJEKT? ROLA TUTORINGU RÓWIEŚNICZEGO:
KAŻDE DZIECKO MOŻE WYSTĄPIĆ W ROLI AUTORA I KRYTYKA, RÓWNOŚĆ PARTNERÓW W PRZECIWIEŃSTWIE DO KONTAKTÓW: NAUCZYCIEL – UCZEŃ, PROCES WERBALIZACJI I PRECYZOWANIA MYŚLI, KORZYŚCI DLA SFERY SPOŁECZNO – EMOCJONALNEJ DZIECKA.

6 DLACZEGO PROJEKT? POŁOŻENIE AKCENTU NA PRZEKSZTAŁCANIE INFORMACJI, SPRAWDZANIE, DYSKUTOWANIE, STAWIANIE HIPOTEZ, TWORZENIE WŁASNYCH POMYSŁÓW I KONFRONTOWANIE ICH Z POSIADANĄ WIEDZĄ.

7 DLACZEGO PROJEKT? ROZWIĄZYWANY PROJEKT JEST OSOBIŚCIE WAŻNY DLA UCZNIA, ZADANIEM NAUCZYCIELA JEST POSZUKIWANIE TAKIEGO SPOSOBU NAUCZANIA, ABY UCZEŃ MÓGŁ DOŚWIADCZYĆ „POCHŁONIĘCIA PROBLEMEM”, NAGRODĘ STANOWI SAMO DOKONYWANIE ODKRYĆ, ZROZUMIENIE I ROZWIAZANIE PROBLEMU.

8 PROJEKT EDUKACYJNY A INTEGRACJA

9 PROJEKT EDUKACYJNY A INTEGRACJA
EDUKACJA MIĘDZYPRZEDMIOTOWA POZWALA NA ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH, JĘZYKOWYCH I ESTETYCZNYCH, MOŻE ROZBUDZIĆ PASJĘ POZNAWANIA, ODKRYWANIA, DOCIEKANIA, POZWALA NA RZECZYWISTE ZINTEGROWANIE ODDZIAŁYWAŃ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH.

10 PROJEKT EDUKACYJNY A INTEGRACJA
INTEGRACJA JEST POSTRZEGANA JAKO PROCES WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM POZASZKOLNYM, POZWALA NA ODKRYWANIE MOŻLIWOŚCI KONTAKTOWANIA SIĘ Z INSTYTUCJAMI KULTURALNYMI I OŚWIATOWYMI, ZAKŁADAMI PRACY, KOŚCIOŁAMI, URZĘDAMI, KONTAKT ZE ŚRODOWISKIEM POZASZKOLNYM KREUJE POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZWALA NA SPRAWDZENIE I WYKORZYSTANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI.

11 INTEGRACJA DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH
DIALOG NIEPOWTARZALNOŚĆ WSPÓŁPRACA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

12 PROJEKT JAKO REALIZACJA POTRZEB:
EMOCJONALNYCH INTELEKTUALNYCH SPOŁECZNYCH

13 JAK PRZYGOTOWAĆ SCENARIUSZ PROJEKTU?
KILKA UWAG PRAKTYCZNYCH

14 FAZY PROJEKTU: WYBÓR TEMATU, PRZYGOTOWANIE INSTRUKCJI DO PROJEKTU,
WYKONANIE PROJEKTU, PREZENTACJA PROJEKTU.

15 WYBÓR TEMATU: Powinien być poprzedzony rozmową z uczniami. Nauczyciel inicjuje projekt, ale stara się wykorzystać pomysły uczniów, np.: stosując technikę burzy mózgów, uczy dokonywać selekcji pomysłów zgodnie z przyjętymi kryteriami, formułuje wraz z uczniami temat projektu, kieruje wyborem optymalnej metody realizacji projektu, przygotowuje wraz z uczniami wstępny plan pracy, dokonuje podziału na grupy, przypomina zasady współpracy w grupie.

16 PRZYGOTOWANIE INSTRUKCJI DO PROJEKTU
NAUCZYCIEL NA PODSTAWIE POCZYNIONYCH Z UCZNIAMI USTALEŃ TWORZY INSTRUKCJĘ DO PROJEKTU.

17 PRZYGOTOWANIE INSTRUKCJI DO PROJEKTU
INSTRUKCJA ZAWIERA INFORMACJE O TEMACIE PROJEKTU, SPOSOBIE ZBIERANIA INFORMACJI, METODACH WYKONANIA PROJEKTU, ZASADACH PRACY W GRUPACH, CZASIE PRZEZNACZONYM NA REALIZACJĘ PROJEKTU, KRYTERIACH OCENIANIA PROJEKTU I SPOSOBIE PREZENTACJI.

18 PRZYKŁADY PROJEKTÓW

19 PROJEKT POLEGA NA OPRACOWANIU GRY DYDAKTYCZNEJ, KTÓRA UŁATWIAŁABY UCZNIOM GIMNAZJUM ZAPAMIĘTANIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI NA TEMAT TWÓRCZOŚCI I BIOGRAFII ADAMA MICKIEWICZA.

20 Wybierzcie rodzaj gry, którą wykorzystacie w to być jakaś wasza ulubiona gra, do której postarajcie się dodać wymyślone przez siebie elementy – np. zmieńcie niektóre reguły. Lepiej jednak, aby to była zupełnie nowa gra.

21 Przejrzyjcie materiały dotyczące omówionej na lekcjach poezji Mickiewicza, jego biografii oraz tych faktów z epoki, które bezpośrednio lub pośrednio wpłynęły na charakter twórczości poety. Przygotujcie zestaw pytań do gry, pamiętając o ich walorach kształcących. Dołóżcie starań, by były one atrakcyjne dla graczy. W razie wątpliwości – skonsultujcie się ze mną.

22 Wykonajcie wszystkie potrzebne elementy gry, takie np
Wykonajcie wszystkie potrzebne elementy gry, takie np.: jak plansza, lista reguł, pionki, karty do gry, itd. 4. Zaprojektujcie pudełko do gry. Postarajcie się, by wyglądało efektownie i oddawało fabułę gry. 5. Opracujcie logo swojej gry.

23 Jest to projekt, który będziecie realizować w grupach zadaniowych, dlatego ważne jest, aby wszyscy członkowie waszego zespołu sprawiedliwie byli obdzieleni pracą. Spośród was wybierzcie koordynatora projektu, to on będzie czuwał nad całością prac, terminowym wykonaniem i atmosferą w grupie. Czas na realizację projektu: dwa miesiące od otrzymania instrukcji. Konsultacje w piątek po piątej godzinie lekcyjnej.

24 Prezentacja wykonanych gier będzie składała się z dwóch części: każda z grup otrzyma 5 minut na zaprezentowanie gry w klasie, po zakończeniu prezentacji grupy wymienią się grami i wypróbują je. Koordynatorzy grup pozostaną przy swoich grach, wyjaśniając ewentualne wątpliwości. Na zakończenie wszyscy wypowiedzą się na temat gier.

25 Wasza gra będzie oceniona wg następujących kryteriów:
oryginalność i pomysłowość (wyżej oceniane będą własne pomysły gier niż przyniesienie gotowych wzorców), strona merytoryczna pytań i reguł gry (ich atrakcyjność, fachowość i walory kształcące), estetyka wykonania wszystkich elementów gry, zaangażowanie wszystkich członków grupy. O ocenie decydować będą: nauczyciel, członkowie grupy waszej i innych.

26 WYKONANIE PROJEKTU: PRACE NAD PROJEKTEM MOGĄ TOCZYĆ SIĘ POZA SZKOŁĄ, ALE DZIAŁANIOM POZASZKOLNYM MOGĄ TOWARZYSZYĆ RÓŻNORODNE DZIAŁANIA OKOŁOPROJEKTOWE W FORMIE LEKCJI Z RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW: JĘZYKA POLSKIEGO, PLASTYKI, INFORMATYKI.

27 JĘZYK POLSKI: LEKCJA INICJUJĄCA PROJEKT,
LEKCJE POŚWIĘCONE BIOGRAFII I TWÓRCZOŚCI MICKIEWICZA, ZBIERANIE MATERIAŁÓW W SZKOLNEJ BIBLIOTECE, POSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE, TWORZENIE BAZY DANYCH DLA WYKONAWCÓW PROJEKTÓW, ZAJĘCIA POŚWIĘCONE TEKSTOM UŻYTKOWYM, W TYM PRZYPADKU INSTRUKCJI.

28 PLASTYKA: LEKCJE POŚWIĘCONY ROLI LOGOTYPU, PRZYKŁADY LOGOTYPÓW I ICH ROLA UŻYTKOWA I ARTYSTYCZNA. ZAJĘCIA POLEGAJĄCE NA PROJEKTOWANIU LOGO, NP.: SZKOŁY. ZAJĘCIA POŚWIĘCONE PROJEKTOWANIU I WYKONYWANIU NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW GRY, NP.: PUDEŁEK

29 INFORMATYKA POZNAWANIE PODSTAWOWYCH EDYTORÓW, TWORZENIE TEKSTÓW, NP.: INSTRUKCJI. PROJEKTOWANIE CZCIONKI, PLASTYCZNYCH ELEMENTÓW GRY W DOSTĘPNYCH PROGRAMACH GRAFICZNYCH.

30 MOTYW DROGI W LITERATURZE, SZTUCE I ŻYCIU (KL.V)

31 MOTYW DROGI W LITERATURZE, SZTUCE I ŻYCIU
DROGA WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO RZYMU HISTORIA WHERE ARE YOU? JĘZYK ANGIELSKI ZNAJDŹ DROGĘ DO ROZWIĄZANIA DROGA, KTÓRĄ IDĘ JĘZYK POLSKI NA SZLAKU WIDOK, KTÓRY MNIE USPOKAJA DROGA DO DOMU PLASTYKA

32 CELE PROJEKTU: PRZYGOTOWANIE UCZNIA DO ROZPOZNAWANIA WARTOŚCI MORALNYCH, HIERARCHIZACJI TYCH WARTOŚCI ORAZ DOKONYWANIA WYBORÓW; GODZENIE WŁASNEGO DOBRA Z DOBREM INNYCH, ROZUMIENIA ICH POGLĄDÓW, UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA W GRUPIE.

33 CELE PROJEKTU: JĘZYK POLSKI
KSZTAŁCENIE SPRAWNOŚCI MÓWIENIA, SŁUCHANIA, CZYTANIA I PISANIA W ZRÓŻNICOWANYCH SYTUACJACH KOMUNIKACYJNYCH. HISTORIA BUDZENIE ZAINTERESOWANIA PRZESZŁOŚCIĄ; ROZWIJANIE POCZUCIA PRZYNALEŻNOŚCI DO NARODU, PAŃSTWA I SPOŁECZNOŚCI EUROPEJSKIEJ SZTUKA ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI PLASTYCZNEJ, ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ PLASTYCZNYCH.

34 JĘZYK POLSKI DROGA, KTÓRĄ IDĘ
REULTATY: OKREŚLENIE BARW, ZAPACHÓW, ODGŁOSÓW DOCIERAJĄCYCH DO UCZNIA W CZASIE DROGI DO DOMU, OPISANIE KOLEŻANCE, KOLEDZE SWOJEJ DROGI DO DOMU, ZNALEZIENIE CECH WSPÓLNYCH OPISU WŁASNEGO I LITERACKIEGO, ROZUMIENIE TEKSTU POETYCKIEGO, PRZEŁOŻENIE TREŚCI UTWORU LITERACKIEGO NA OBRAZ PLASTYCZNY I WYPOWIEDŹ NA JEGO TEMAT.

35 PRZEBIEG LEKCJI: ZAANGAŻOWANIE: SPOTKANIE W KRĘGU: ĆWICZENIA WYKORZYSTUJĄCE FANTAZJĘ STEROWANĄ: POLECENIE: USIĄDŹCIE WYGODNIE I ZAMKNIJCIE OCZY. WYOBRAŹCIE SOBIE DROGĘ, KTÓRĄ CODZIENNIE WRACACIE ZE SZKOŁY DO DOMU. PRZYPOMNIJ SOBIE:

36 CO WIDZISZ PO LEWEJ STRONIE, A TERAZ PO PRAWEJ?
CO SŁYSZYSZ W CZASIE DROGI? JAKIE SĄ TE ODGŁOSY? JAKIE ZAPACHY CI TOWARZYSZĄ? CZY SĄ PRZYJEMNE? KOGO SPOTYKASZ? CZY CIESZĄ CIĘ TE SPOTKANIA? CZY KTOŚ NA CIEBIE CZEKA? CO CZUJESZ NA WIDOK OSOBY OTWIERAJĄCEJ CI DRZWI?

37 POSZUKIWANIE KOMUNIKOWANIE SIĘ W PARACH.
POLECENIE: OPOWIEDZ KOLEŻANCE LUB KOLEDZE O TYM, CO WIDZIAŁEŚ, SŁYSZAŁEŚ I CZUŁEŚ W CZASIE DROGI, KTÓRĄ SOBIE PRZYPOMNIAŁEŚ. (MASZ NA TO 2 MINUTY, POTEM ZMIANA RÓL)

38 TRANSFORMACJA I PREZENTACJA
PRACA W MAŁYCH GRUPACH. WYSZUKIWANIE WSPÓLNYCH ELEMENTÓW DROGI DZIECI. ZAPISYWANIE TYCH ELEMENTÓW NA KARTCE, W TABELI. PRZY KAŻDYM DZIECI STAWIAJA ZNAK: + LUB -, W ZALEŻNOŚCI OD ICH OCENY. ZASTANAWIAJA SIĘ, KTÓRYCH ELEMENTÓW JEST WIĘCEJ. SPOSTRZEŻENIA ZAPISUJĄ POD TABELĄ. PO WYKONANIU ZADANIA – PREZENTACJA WYNIKÓW.

39 TRANSFORMACJA I PREZENTACJA
DZIECI (W GRUPACH) CZYTAJĄ WIERSZ CZ. MIŁOSZA „DROGA”, PISEMNIE FORMUŁUJĄ ODPOWIEDZI NA PYTANIA: O CZYM OPOWIADA WIERSZ? O KIM JEST MOWA W UTWORZE? JAKIE ELEMENTY WSPÓLNE ODNAJDUJECIE W WIERSZU I NA WASZYCH KARTKACH Z POPRZEDNIEGO ZADANIA? POWTÓRNA PREZENTACJA WYNIKÓW.

40 REFLEKSJA JAKIE WNIOSKI, MYSLI NASUWAJĄ SIĘ WAM PO DZISIEJSZEJ LEKCJI?
PODANIE ZADANIA DOMOWEGO: PRZEDSTAW W SPOSÓB PLASTYCZNY TREŚĆ JEDNEJ ZE STROF WIERSZA I PODPISZ JĄ FRAGMENTEM UTWORU.

41 JĘZYK POLSKI NA SZLAKU REZULTATY:
ZREDAGOWANIE OPOWIADANIA I OPISU KRAJOBRAZU, WSKAZANIE RÓŻNIC MIĘDZY OPOWIADANIEM I OPISEM, PRZEDSTAWIENIE Z KOLEGAMI SCENKI PANTOMIMICZNEJ, OKREŚLENIE WPŁYWU PRZYRODY NA NASTRÓJ CZŁOWIEKA, ROZPOZNAWANIE PRZYSŁÓWKÓW I OKREŚLANIE ROLI PRZYMIOTNIKÓW W OPISIE.

42 ZAANGAŻOWANIE PREZENTACJA PRAC PLASTYCZNYCH, KTÓRE DZIECI WYKONAŁY W DOMU. KTÓRA PRACA CI SIĘ PODOBA I DLACZEGO JĄ WYBRAŁEŚ?

43 POLECENIE: WCZORAJ WRACALIŚMY RAZEM ZE SZKOŁY DO DOMU, DZISIAJ WYJDZIEMY POZA MIASTO. PRZYPOMNIJCIE SOBIE, GDZIE BYLIŚCIE OSTATNIO NA WYCIECZCE. JAKI KRAJOBRAZ ZAPAMIĘTALIŚCIE? TERAZ RUSZYMY NA WYCIECZKĘ W WYOBRAŹNI. POMOŻE WAM W TYM WIDOKÓWKA, KTÓRĄ OTRZYMACIE. PRZYJRZYJCIE SIĘ JEJ I WYKONAJCIE ZADANIA:

44 OPISZCIE MIEJSCE, KTÓRE OGLĄDACIE, ZGROMADŹCIE JAK NAJWIĘCEJ WYRAZÓW ODPOWIADAJĄCYCH NA PYTANIE, JAKIE COŚ JEST: JAKIE JEST NIEBO? JAKIE SĄ GÓRY? ... WYMYŚLCIE PRZYGODĘ, KTÓRA MOGŁA WYDARZYĆ SIĘ W MIEJSCU, KTÓRE WIDZICIE NA WIDOKÓCE. ZAPISZCIE NA KARTCE OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W PRZYGODZIE ORAZ PLAN ZDARZEŃ, JAKIE MIAŁY MIEJSCE. PRZYGOTUJCIE SIĘ DO PRZEDSTAWIENIA TEJ PRZYGODY: PRZYDZIELCIE ROLE CZŁONKOM GRUPY, USTALCIE, JAK MAJĄ ZACHOWYWAĆ SIĘ BOHATEROWIE. DOBIERZCIE REKWIZYTY.

45 PREZENTACJA GRUP PREZENTUJĄ SWOJE OPISY PRZYRODY I PRZEDSTAWIENIA.
WSPÓLNA OCENA.

46 ZAANGAŻOWANIE, POSZUKIWANIE
NAUCZYCIEL ODCZYTUJE TEKST J. PARANDOWSKIEGO, PT. RUSZYŁEM PRZED SIEBIE. DZIECI ROZSTRZYGAJĄ CZY TEKST JEST OPISEM CZY OPOWIADANIEM. PRACA W PARACH: POLECENIE: ZASTANÓWCIE SIĘ, JAK PRZYRODA WPŁYWA NA CZŁOWIEKA I JEGO SAMOPOCZUCIE. ODPOWIEDZI ZAPISZCIE NA MAŁYCH KARTKACH. MOGĄ TO BYĆ TYLKO WYRAZY, KTÓE ODPOWIADAJĄ NA PYTANIE: JAK? TAKIE WYRAZY NAZYWAMY PRZYSŁÓWKAMI.

47 PRZETWARZANIE DZIECI PRACUJĄ W PARACH, WYPISUJĄ PRZYSŁÓWKI: MIŁO, DOBRZE, WESOŁO, RADOŚNIE... POLECENIE: PRZEDSTAWCIE TERAZ JEDNĄ ZE SWOICH ODPOWIEDZI, NIE POSŁUGUJĄC SIĘ SŁOWAMI, ALE WYKORZYSTUJĄC RUCH I MIMIKĘ. DRAMOWE PRZEDSTAWIENIE ZNACZENIA PRZYSŁÓWKÓW. POZOSTAŁE GRUPY ODGADUJĄ TREŚĆ.

48 CZYTANIE ULICY WIEDZA O KULTURZE ETAP IV

49 CZYTANIE ULICY – OD SZTUKI PUBLICZNEJ PO REKLAMĘ
PRZEDMIOT: WIEDZA O SZTUCE CEL GŁÓWNY: ZAPOZNANIE UCZNIA Z PRZYKŁADAMI POLSKIEJ I ŚWIATOWEJ SZTUKI PUBLICZNEJ, JEJ JĘZYKIEM WIZUALNYM, PROBLEMATYKĄ KONCEPTUALNĄ I METODAMI ANALIZY, WYKONANIE SAMODZIELNEGO PROJEKTU – ZAPLANOWANIA INTERWENCJI WIZUALNEJ, KTÓRA BĘDZIE SIĘ WPISYWAŁA W KONTEKST ULICY, DOSTARCZENIE NARZĘDZI INTERPRETACYJNYCH POTRZEBNYCH DO PERCEPCJI KULTURY WSPÓŁCZESNEJ.

50 PRZEBIEG PROJEKTU: PRZEDMIOT CODZIENNEGO UŻYTKU JAKO WIELOWARSTWOWY KOMUNIKAT WIZUALNY SZTUKA POZA GALERIĄ KULTURA – KONSTRUKCJA ARTYSTA W DIALOGU Z ULICĄ/ARCHITEKTURĄ/TRADYCJĄ/MONUMENTEM TRANSFORMACJA IDEI NA JĘZYK WIZUALNY CZYTANIE ULICY ŚWIĘTY MARCIN JAKO KOMUNIKATU KULTUROWEGO KONTRAKT PROJEKTU TWÓRCZEGO – SZTUKA NA ULICY.

51 PREZENTACJA PROJEKTÓW
LEKCJA POŚWIĘCONA PREZENTACJI, ZGODNIE Z USTALENIAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJI. OCENA PROJEKTÓW NA PODSTAWIE USTALONYCH KRYTERIÓW. ZAPLANOWANIE DYSKUSJI Z UCZNIAMI NA TEMAT MOCNYCH I SŁABYCH STRON PRACY NAD PROJEKTEM, EWENTUALNIE PRZEPROWADZENIE ANKIETY, OPRACOWANIE WYNIKÓW I PRZEDSTAWIENIE ICH UCZNIOM.

52 PRZYKŁADOWE TEMATY: PROJEKTUJEMY REKLAMĘ SPOŁECZNĄ
CODZIENNE ŻYCIE NASZEJ DZIELNICY GRY PLANSZOWE DOTYCZĄCE SZKOLNYCH LEKTUR MOJE HOBBY MOJE BIURKO POMNIKI W MOIM REGIONIE MOJA PRYWATNA ANTOLOGIA POEZJI DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO INTERWENCJA PLASTYCZNA W PRZESTRZEŃ MIASTA SECESJA W POZNANIU

53 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "O METODACH KSZTAŁCENIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google