Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KILKA UWAG PRAKTYCZNYCH JAK PRZYGOTOWAĆ SCENARIUSZ PROJEKTU?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KILKA UWAG PRAKTYCZNYCH JAK PRZYGOTOWAĆ SCENARIUSZ PROJEKTU?"— Zapis prezentacji:

1 KILKA UWAG PRAKTYCZNYCH JAK PRZYGOTOWAĆ SCENARIUSZ PROJEKTU?

2 FAZY PROJEKTU: WYBÓR TEMATU, PRZYGOTOWANIE INSTRUKCJI DO PROJEKTU, WYKONANIE PROJEKTU, PREZENTACJA PROJEKTU.

3 WYBÓR TEMATU: Powinien by ć poprzedzony rozmow ą z uczniami. Nauczyciel inicjuje projekt, ale stara si ę wykorzysta ć pomysły uczniów, np.: stosuj ą c technik ę burzy mózgów, uczy dokonywa ć selekcji pomysłów zgodnie z przyj ę tymi kryteriami, formułuje wraz z uczniami temat projektu, kieruje wyborem optymalnej metody realizacji projektu, przygotowuje wraz z uczniami wst ę pny plan pracy, dokonuje podziału na grupy, przypomina zasady współpracy w grupie.

4 PRZYKŁADOWE TEMATY: PROJEKTUJEMY REKLAM Ę SPOŁECZN Ą CODZIENNE Ż YCIE NASZEJ DZIELNICY GRY PLANSZOWE DOTYCZ Ą CE SZKOLNYCH LEKTUR MOJE HOBBY MOJE BIURKO POMNIKI W MOIM REGIONIE MOJA PRYWATNA ANTOLOGIA POEZJI DWUDZIESTOLECIA MI Ę DZYWOJENNEGO INTERWENCJA PLASTYCZNA W PRZESTRZE Ń MIASTA SECESJA W POZNANIU

5 PRZYGOTOWANIE INSTRUKCJI DO PROJEKTU NAUCZYCIEL NA PODSTAWIE POCZYNIONYCH Z UCZNIAMI USTALE Ń TWORZY INSTRUKCJ Ę DO PROJEKTU. INSTRUKCJA ZAWIERA INFORMACJE O TEMACIE PROJEKTU, SPOSOBIE ZBIERANIA INFORMACJI, METODACH WYKONANIA PROJEKTU, ZASADACH PRACY W GRUPACH, CZASIE PRZEZNACZONYM NA REALIZACJ Ę PROJEKTU, KRYTERIACH OCENIANIA PROJEKTU I SPOSOBIE PREZENTACJI.

6 PROJEKT POLEGA NA OPRACOWANIU GRY DYDAKTYCZNEJ, KTÓRA UŁATWIAŁABY UCZNIOM GIMNAZJUM ZAPAMIĘTANIE I UTRWALENIE WIADOMOŚCI NA TEMAT TWÓRCZOŚCI I BIOGRAFII ADAMA MICKIEWICZA. 1. Wybierzcie rodzaj gry, któr ą wykorzystacie w to by ć jaka ś wasza ulubiona gra, do której postarajcie si ę doda ć wymy ś lone przez siebie elementy – np. zmie ń cie niektóre reguły. Lepiej jednak, aby to była zupełnie nowa gra. 2. Przejrzyjcie materiały dotycz ą ce omówionej na lekcjach poezji Mickiewicza, jego biografii oraz tych faktów z epoki, które bezpo ś rednio lub po ś rednio wpłyn ę ły na charakter twórczo ś ci poety. Przygotujcie zestaw pyta ń do gry, pami ę taj ą c o ich walorach kształc ą cych. Dołó ż cie stara ń, by były one atrakcyjne dla graczy. W razie w ą tpliwo ś ci – skonsultujcie si ę ze mn ą.

7 3. Wykonajcie wszystkie potrzebne elementy gry, takie np.: jak plansza, lista reguł, pionki, karty do gry, itd. 4. Zaprojektujcie pudełko do gry. Postarajcie si ę, by wygl ą dało efektownie i oddawało fabuł ę gry. 5. Opracujcie logo swojej gry. 6. Jest to projekt, który b ę dziecie realizowa ć w grupach zadaniowych, dlatego wa ż ne jest, aby wszyscy członkowie waszego zespołu sprawiedliwie byli obdzieleni prac ą. Spo ś ród was wybierzcie koordynatora projektu, to on b ę dzie czuwał nad cało ś ci ą prac, terminowym wykonaniem i atmosfer ą w grupie. 7. Czas na realizacj ę projektu: dwa miesi ą ce od otrzymania instrukcji. Konsultacje w pi ą tek po pi ą tej godzinie lekcyjnej. 8. Prezentacja wykonanych gier b ę dzie składała si ę z dwóch cz ęś ci: ka ż da z grup otrzyma 5 minut na zaprezentowanie gry w klasie, po zako ń czeniu prezentacji grupy wymieni ą si ę grami i wypróbuj ą je. Koordynatorzy grup pozostan ą przy swoich grach, wyja ś niaj ą c ewentualne w ą tpliwo ś ci. Na zako ń czenie wszyscy wypowiedz ą si ę na temat gier.

8 9. Wasza gra b ę dzie oceniona wg nast ę puj ą cych kryteriów: oryginalno ść i pomysłowo ść (wy ż ej oceniane b ę d ą własne pomysły gier ni ż przyniesienie gotowych wzorców), strona merytoryczna pyta ń i reguł gry (ich atrakcyjno ść, fachowo ść i walory kształc ą ce), estetyka wykonania wszystkich elementów gry, zaanga ż owanie wszystkich członków grupy. 10. O ocenie decydowa ć b ę d ą : nauczyciel, członkowie grupy waszej i innych.

9 WYKONANIE PROJEKTU: PRACE NAD PROJEKTEM MOG Ą TOCZY Ć SI Ę POZA SZKOŁ Ą, ALE DZIAŁANIOM POZASZKOLNYM MOG Ą TOWARZYSZY Ć RÓ Ż NORODNE DZIAŁANIA OKOŁOPROJEKTOWE W FORMIE LEKCJI Z RÓ Ż NYCH PRZEDMIOTÓW: J Ę ZYKA POLSKIEGO, PLASTYKI, INFORMATYKI.

10 JĘZYK POLSKI: LEKCJA INICJUJ Ą CA PROJEKT, LEKCJE PO Ś WI Ę CONE BIOGRAFII I TWÓRCZO Ś CI MICKIEWICZA, ZBIERANIE MATERIAŁÓW W SZKOLNEJ BIBLIOTECE, POSZUKIWANIE INFORMACJI W INTERNECIE, TWORZENIE BAZY DANYCH DLA WYKONAWCÓW PROJEKTÓW, ZAJ Ę CIA PO Ś WI Ę CONE TEKSTOM U Ż YTKOWYM, W TYM PRZYPADKU INSTRUKCJI.

11 PLASTYKA: LEKCJE PO Ś WI Ę CONY ROLI LOGOTYPU, PRZYKŁADY LOGOTYPÓW I ICH ROLA U Ż YTKOWA I ARTYSTYCZNA. ZAJ Ę CIA POLEGAJ Ą CE NA PROJEKTOWANIU LOGO, NP.: SZKOŁY. ZAJ Ę CIA PO Ś WI Ę CONE PROJEKTOWANIU I WYKONYWANIU NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW GRY, NP.: PUDEŁEK

12 INFORMATYKA POZNAWANIE PODSTAWOWYCH EDYTORÓW, TWORZENIE TEKSTÓW, NP.: INSTRUKCJI. PROJEKTOWANIE CZCIONKI, PLASTYCZNYCH ELEMENTÓW GRY W DOST Ę PNYCH PROGRAMACH GRAFICZNYCH.

13 PREZENTACJA PROJEKTÓW LEKCJA PO Ś WI Ę CONA PREZENTACJI, ZGODNIE Z USTALENIAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJI. OCENA PROJEKTÓW NA PODSTAWIE USTALONYCH KRYTERIÓW. ZAPLANOWANIE DYSKUSJI Z UCZNIAMI NA TEMAT MOCNYCH I SŁABYCH STRON PRACY NAD PROJEKTEM, EWENTUALNIE PRZEPROWADZENIE ANKIETY, OPRACOWANIE WYNIKÓW I PRZEDSTAWIENIE ICH UCZNIOM.

14 CO POWINNA ZAWIERAĆ PRACA W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ: 1. TYTUŁ PROJEKTU 2. WPROWADZENIE: DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST PROJEKT, JAKIE PRZEDMIOTY OBEJMUJE, JAKA JEST JEGO IDEA (INTENCJE – CELE OGÓLNE np.: korelacja mi ę dzy przedmiotami, zmiana relacji: nauczyciel – ucze ń, wprowadzenie nowych, aktywizuj ą cych metod pracy). 3. OGÓLNY ZARYS: CZAS TRWANIA PROJEKTU, ILO ŚĆ LEKCJI, WYCIECZEK, ITP. 4. TEKST INSTRUKCJI 5. SCENARIUSZE ZAJ ĘĆ : LEKCJE, WYCIECZKI, ITP.. 6. MATERIAŁY DOTYCZ Ą CE OCENIANIA, NP.: PROJEKT PUNKTACJI, TEKST ANKIETY.

15 Bibliografia: Brudnik E., Moszy ń ska A., Owczarska B.: Ja i mój ucze ń pracujemy aktywnie. Kielce 2000 Chałas K.: Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa 2000 Chomicki G.: Projekt ś rodowiskowy – najlepsza metoda integracji mi ę dzyprzedmiotowej. W : Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole. Red. T. Jaworski, B. Burda, M. Szymczak. Zielona Góra 2002 S.189-194. 57. Królikowski J.: Projekt edukacyjny. Warszawa 2000

16 Bibliografia: 8. Klus-Ta ń ska D.: Moje miasto – projekt integruj ą cy cele i tre ś ci kształcenia. W : Edukacja polonistyczna na rozdro ż ach. Red. D. Klus-Ta ń ska i M. Dagiel. Olsztyn 1999 S.89-102 9. Mikina A., Zaj ą c B.: Jak wdra ż a ć metod ę projektów? Kraków 2001

17 Dziękuję za uwagę. Beata Gromadzka


Pobierz ppt "KILKA UWAG PRAKTYCZNYCH JAK PRZYGOTOWAĆ SCENARIUSZ PROJEKTU?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google