Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAN WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Paweł Knapczyk Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAN WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Paweł Knapczyk Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 STAN WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Paweł Knapczyk Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2 Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

3 Beneficjenci Ostateczni (uczniowie) upoważnieni do korzystania z pomocy: (spełniający równocześnie warunki) uczniowie publicznych bądź niepublicznych (mających uprawnienia szkół publicznych) szkół ponadgimnazjanych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/matury, pochodzący z obszarów wiejskich (stałe zameldowanie); (tereny poza granicami administracyjnymi miast, w miastach do mieszkańców lub w miastach do mieszkańców, jeżeli w tym mieście nie ma publicznej szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą.) pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; (na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych dochód na osobę w rodzinie tj. 504,00 zł. lub, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 583,00 zł.) Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2. TYP I Uczniowie

4 Beneficjenci Ostateczni (studenci) upoważnieni do korzystania z pomocy: (spełniający równocześnie warunki) studenci państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym bądź eksternistycznym mieszkający na terenach zmarginalizowanych; (w szczególności tereny wiejskie, miasta do mieszkańców, zdegradowane dzielnice miast i obszary powojskowe, tereny kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji) pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej ; (na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych tj. 504,00 zł. lub, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 583,00 zł.) Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2. TYP II Studenci

5 Stan kontraktowania (31.XII.2006r.) Środki dostępne w działaniu * zł (EFS) Liczba przeprowadzonych konkursów 3 Liczba złożonych wniosków87 Wartość oczekiwanego dofinansowania EFS ,48 zł Podpisane umowy Wartość dofinansowania (EFS i BP) ,01 zł ,23 (EFS) ,78 (BP) Poziom zakontraktowania środków 102,2 % * Środki dostępne w działaniu przeliczone wg algorytmu przedstawionego we wspólnym piśmie MRR i MF (IP-6/9013/W/3016/2006/MP; DKS-III PP/06) z dnia 28 marca 2006 r. (kurs niewypłaconej części alokacji - 3,8305 z 28 grudnia 2006 r.)

6 Stan wdrażania działania (31.XII.2006r) Projekty zakończone: - liczba - wartość 0000 Projekty w trakcie realizacji: - liczba - wartość ,01 zł Poziom zrealizowanych płatności ,59 zł 72,00 % Środki zrefundowane ,19 zł 25,64 %

7 Osiągnięte efekty (31.XII.2006r.) Liczba stypendystów w roku szkolnym 2004/ Liczba stypendystów w roku szkolnym 2005/ Liczba stypendystów w roku szkolnym 2006/ Razem:36 161

8 Prognoza stanu wdrażania Działania 2. 2 na 31.XII.2007r. Projekty zakończone57 Projekty w trakcie realizacji28 Poziom płatności100 %

9 Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości

10 Beneficjenci Ostateczni Działania 2.5 ZPORR: Osoby fizyczne nie zarejestrowane jako bezrobotne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe) z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004r. Rodzaje projektów: 1) Świadczenie usług doradczych i szkoleniowych wspierających zakładanie i prowadzanie działalności gospodarczej. 2) Rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju. 3) Przekazywanie pomocy finansowej przysługującej po zarejestrowaniu mikroprzedsiębiorstwa, w formie: - wsparcia pomostowego - jednorazowej dotacji na rozwój działalności.

11 Stan kontraktowania (31.XII.2006r.) Środki dostępne w działaniu zł (EFS) Liczba przeprowadzonych konkursów 3 Liczba złożonych wniosków97 Wartość oczekiwanego dofinansowania (EFS) ,82 zł Podpisane umowy Wartość dofinansowania (EFS i BP) ,12 zł ,34 zł (EFS) ,78 zł (BP) Poziom zakontraktowania środków 102,62 %

12 Stan wdrażania działania (31.XII.2006r) Projekty zakończone: - liczba - wartość 0000 Projekty w trakcie realizacji: - liczba - wartość ,71 zł Poziom zrealizowanych płatności ,04 zł ,03 zł (EFS) ,01 zł (BP) 44,10 % Środki zrefundowane: ,15 zł ,61 zł (EFS) ,54 zł (BP) 14,79%

13 Osiągnięte efekty (31.XII.2006r.) Dominujące branże i świadczone usługi w firmach założonych przez Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.5 ZPORR: Informatyczne, Szkoleniowe, doradcze, Handlowe, Reklamowe, Fotograficzne, video-filmowanie, Stomatologiczne, rehabilitacyjne, Fryzjerskie, kosmetyczne, Turystyczne Komisja Oceny Projektów oceniła:351 wniosków Liczba przyznanych jednorazowych dotacji inwestycyjnych: 227 Liczba przyznanych przedłużonych wsparć pomostowych: 19

14 Prognoza stanu wdrażania działania 2.5 ZPORR na 31.XII.2007r. Projekty zakończone20 Projekty w trakcie realizacji7 Poziom płatności ,02 zł ,02 zł (EFS) ,00 zł (BP) 96%

15 Działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy

16 Beneficjenci działania 2.6: jednostki samorządu terytorialnego (1) przedsiębiorcy (3) szkoły wyższe (17) jednostki naukowe (4) instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów (1) NGO (5)

17 Stan kontraktowania (31.XII.2006r.) Środki dostępne w działaniu zł (EFS) Liczba przeprowadzonych konkursów 4 Liczba złożonych wniosków83 Wartość oczekiwanego dofinansowania (EFS) ,79 zł Podpisane umowy/wydane decyzje Wartość dofinansowania (EFS i BP) ,12 zł ,35 (EFS) ,77 (BP) Poziom zakontraktowania środków97,64%

18 Stan wdrażania działania (31.XII.2006r) Projekty zakończone: - liczba - wartość ,00 zł ,00 zł (EFS) Projekty w trakcie realizacji: - liczba - wartość ,12 zł ,35 zł (EFS) Poziom zrealizowanych płatności ( z uwzględnieniem środków zwróconych przez beneficjentów) ,32 zł ,51 zł (EFS) ,81 zł (BP) 47,19 % Środki zrefundowane ,18 zł ,65 zł (EFS) ,53 zł (BP) 15,28 %

19 Osiągnięte efekty (31.XII.2006r.) Przeprowadzono 57 badań i analiz ( np. dotyczących identyfikacji badań o charakterze innowacyjnym, identyfikacji przedsiębiorstw zainteresowanych wdrażaniem i rozwojem nowych technologii wytwarzania, zastosowania energetyki odnawialnej przez sektor prywatny, koncepcji, regulacji i procedur funkcjonowania sieci inwestorów kapitałowych w Małopolsce) powstało 29 sieci transferu innowacji i wymiany informacji (np. dotyczących potrzeb firm na innowacje i propozycji badawczych studentów, wymiany innowacji pomiędzy sektorem MSP a światem nauki, transferu zaawansowanych technologii do przemysłu, wzmocnieniem sieciowej współpracy między inwestorami, szkołami wyższymi, przedsiębiorstwami i JST) Odbyło się 688 seminariów, spotkań i warsztatów utworzono 27 baz danych z informacjami dotyczącymi problematyki innowacyjności Realizowanych jest: 166 staży w przedsiębiorstwach 113 stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich

20 Prognoza stanu wdrażania działania 2.6 na 31.XII.2007r. Projekty zakończone 17 Projekty w trakcie realizacji 13 Poziom płatności ,32 zł ,76 zł EFS ,56 zł BP 91,45%

21 Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

22 Beneficjenci Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR * 1 projekt realizowany na terenie dwóch powiatów - bocheńskim i wielickim

23 Stan kontraktowania Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR(31.XII.2006r.) Środki dostępne w działaniu zł Liczba przeprowadzonych konkursów 4 Liczba złożonych wniosków725 wniosków Wartość oczekiwanego dofinansowania EFRR (wszystkich złożonych wniosków) ,17 Podpisane umowy Wartość dofinansowania EFRR i BP 189 podpisanych umów ,92 EFRR ,05 BP Poziom zakontraktowania środków ,92 zł 97,11 %

24 Stan wdrażania Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR(31.XII.2006r) Projekty zakończone: - liczba - wartość całkowita ,21 zł (płatność końcowa zrealizowana) Projekty w trakcie realizacji: - liczba - wartość całkowita 160 /w tym 105 projektów zakończonych - przed płatnością końcową/ ,72 zł Poziom zrealizowanych płatności – EFRR - Budżet Państwa ,64 zł ,37 zł – 25,26% ,27 zł

25 Osiągnięte efekty Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR (31.XII.2006r.) Wskaźnik produktu – liczba finansowanych projektów wsparcia mikroprzedsiębiorstw 189 Wskaźnik produktu – liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich 58 Wskaźnik produktu – liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach restrukturyzacji przemysłu 147

26 Prognoza stanu wdrażania Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR na 31.XII.2007r. Projekty zakończone179 Projekty w trakcie realizacji10 Poziom płatności94,92%

27 Wykorzystanie alokacji (zgodnie z informacjami ze sprawozdań stan 31.XII.2006r.) Działanie ALOKACJA (EURO) ALOKACJA (PLN) WYKORZYSTANIE % EFS , , ,23 102, , , ,34 102, , , ,35 97,64 razem EFS suma , , ,92 101,36 EFRR , , ,92 97,11 ogółem (EFS i EFRR) suma: , , ,84

28 Realizowane projekty (31.XII.2006r.) DziałanieLiczba ogółemZakończoneW trakcie realizacji Suma:

29 Prognoza stanu wdrażania działań na 31.XII.2007r. DziałaniePrzewidywana liczba projektów zakończonych Przewidywany poziom płatności % % ,45% ,92 % Suma: 285


Pobierz ppt "STAN WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Paweł Knapczyk Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google