Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAN WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Paweł Knapczyk Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAN WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Paweł Knapczyk Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 STAN WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Paweł Knapczyk Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2 Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

3 Beneficjenci Ostateczni (uczniowie) upoważnieni do korzystania z pomocy: (spełniający równocześnie warunki) uczniowie publicznych bądź niepublicznych (mających uprawnienia szkół publicznych) szkół ponadgimnazjanych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/matury, pochodzący z obszarów wiejskich (stałe zameldowanie); (tereny poza granicami administracyjnymi miast, w miastach do 5 000 mieszkańców lub w miastach do 20 000 mieszkańców, jeżeli w tym mieście nie ma publicznej szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą.) pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; (na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych dochód na osobę w rodzinie tj. 504,00 zł. lub, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 583,00 zł.) Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2. TYP I Uczniowie

4 Beneficjenci Ostateczni (studenci) upoważnieni do korzystania z pomocy: (spełniający równocześnie warunki) studenci państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym bądź eksternistycznym mieszkający na terenach zmarginalizowanych; (w szczególności tereny wiejskie, miasta do 20 000 mieszkańców, zdegradowane dzielnice miast i obszary powojskowe, tereny kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji) pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej ; (na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych tj. 504,00 zł. lub, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 583,00 zł.) Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2. TYP II Studenci

5 Stan kontraktowania (31.XII.2006r.) Środki dostępne w działaniu *36 588 447 zł (EFS) Liczba przeprowadzonych konkursów 3 Liczba złożonych wniosków87 Wartość oczekiwanego dofinansowania EFS 40 116 022,48 zł Podpisane umowy Wartość dofinansowania (EFS i BP) 85 53 555 676,01 zł 37 396 585,23 (EFS) 16 159 090,78 (BP) Poziom zakontraktowania środków 102,2 % * Środki dostępne w działaniu przeliczone wg algorytmu przedstawionego we wspólnym piśmie MRR i MF (IP-6/9013/W/3016/2006/MP; DKS-III-073-24-PP/06) z dnia 28 marca 2006 r. (kurs niewypłaconej części alokacji - 3,8305 z 28 grudnia 2006 r.)

6 Stan wdrażania działania (31.XII.2006r) Projekty zakończone: - liczba - wartość 0000 Projekty w trakcie realizacji: - liczba - wartość 85 53 555 676,01 zł Poziom zrealizowanych płatności38 560 444,59 zł 72,00 % Środki zrefundowane9 589 333,19 zł 25,64 %

7 Osiągnięte efekty (31.XII.2006r.) Liczba stypendystów w roku szkolnym 2004/2005 7721 Liczba stypendystów w roku szkolnym 2005/2006 12 390 Liczba stypendystów w roku szkolnym 2006/2007 16 050 Razem:36 161

8 Prognoza stanu wdrażania Działania 2. 2 na 31.XII.2007r. Projekty zakończone57 Projekty w trakcie realizacji28 Poziom płatności100 %

9 Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości

10 Beneficjenci Ostateczni Działania 2.5 ZPORR: Osoby fizyczne nie zarejestrowane jako bezrobotne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe) z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004r. Rodzaje projektów: 1) Świadczenie usług doradczych i szkoleniowych wspierających zakładanie i prowadzanie działalności gospodarczej. 2) Rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju. 3) Przekazywanie pomocy finansowej przysługującej po zarejestrowaniu mikroprzedsiębiorstwa, w formie: - wsparcia pomostowego - jednorazowej dotacji na rozwój działalności.

11 Stan kontraktowania (31.XII.2006r.) Środki dostępne w działaniu11 751 352 zł (EFS) Liczba przeprowadzonych konkursów 3 Liczba złożonych wniosków97 Wartość oczekiwanego dofinansowania (EFS) 46 609 162,82 zł Podpisane umowy Wartość dofinansowania (EFS i BP) 27 16 078 691,12 zł 12 059 018,34 zł (EFS) 4 019 672,78 zł (BP) Poziom zakontraktowania środków 102,62 %

12 Stan wdrażania działania (31.XII.2006r) Projekty zakończone: - liczba - wartość 0000 Projekty w trakcie realizacji: - liczba - wartość 27 19 141 632,71 zł Poziom zrealizowanych płatności7 090 372,04 zł 5 317 779,03 zł (EFS) 1 772 593,01 zł (BP) 44,10 % Środki zrefundowane:2 351 894,15 zł 1 763 920,61 zł (EFS) 587 973,54 zł (BP) 14,79%

13 Osiągnięte efekty (31.XII.2006r.) Dominujące branże i świadczone usługi w firmach założonych przez Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.5 ZPORR: Informatyczne, Szkoleniowe, doradcze, Handlowe, Reklamowe, Fotograficzne, video-filmowanie, Stomatologiczne, rehabilitacyjne, Fryzjerskie, kosmetyczne, Turystyczne Komisja Oceny Projektów oceniła:351 wniosków Liczba przyznanych jednorazowych dotacji inwestycyjnych: 227 Liczba przyznanych przedłużonych wsparć pomostowych: 19

14 Prognoza stanu wdrażania działania 2.5 ZPORR na 31.XII.2007r. Projekty zakończone20 Projekty w trakcie realizacji7 Poziom płatności15 093 408,02 zł 11 320 056,02 zł (EFS) 3 773 352,00 zł (BP) 96%

15 Działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy

16 Beneficjenci działania 2.6: jednostki samorządu terytorialnego (1) przedsiębiorcy (3) szkoły wyższe (17) jednostki naukowe (4) instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów (1) NGO (5)

17 Stan kontraktowania (31.XII.2006r.) Środki dostępne w działaniu12 281 178 zł (EFS) Liczba przeprowadzonych konkursów 4 Liczba złożonych wniosków83 Wartość oczekiwanego dofinansowania (EFS) 39 740 398,79 zł Podpisane umowy/wydane decyzje Wartość dofinansowania (EFS i BP) 31 15 987 651,12 zł 11 990 738,35 (EFS) 3 996 912,77 (BP) Poziom zakontraktowania środków97,64%

18 Stan wdrażania działania (31.XII.2006r) Projekty zakończone: - liczba - wartość 1 88 400,00 zł 66 300,00 zł (EFS) Projekty w trakcie realizacji: - liczba - wartość 30 15 899 251,12 zł 11 924 438,35 zł (EFS) Poziom zrealizowanych płatności ( z uwzględnieniem środków zwróconych przez beneficjentów) 7 727 543,32 zł 5 795 657,51 zł (EFS) 1931885,81 zł (BP) 47,19 % Środki zrefundowane2 501 642,18 zł 1 876 231,65 zł (EFS) 625 410,53 zł (BP) 15,28 %

19 Osiągnięte efekty (31.XII.2006r.) Przeprowadzono 57 badań i analiz ( np. dotyczących identyfikacji badań o charakterze innowacyjnym, identyfikacji przedsiębiorstw zainteresowanych wdrażaniem i rozwojem nowych technologii wytwarzania, zastosowania energetyki odnawialnej przez sektor prywatny, koncepcji, regulacji i procedur funkcjonowania sieci inwestorów kapitałowych w Małopolsce) powstało 29 sieci transferu innowacji i wymiany informacji (np. dotyczących potrzeb firm na innowacje i propozycji badawczych studentów, wymiany innowacji pomiędzy sektorem MSP a światem nauki, transferu zaawansowanych technologii do przemysłu, wzmocnieniem sieciowej współpracy między inwestorami, szkołami wyższymi, przedsiębiorstwami i JST) Odbyło się 688 seminariów, spotkań i warsztatów utworzono 27 baz danych z informacjami dotyczącymi problematyki innowacyjności Realizowanych jest: 166 staży w przedsiębiorstwach 113 stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich

20 Prognoza stanu wdrażania działania 2.6 na 31.XII.2007r. Projekty zakończone 17 Projekty w trakcie realizacji 13 Poziom płatności14 974 750,32 zł 11 231 062,76 zł EFS 3 743 687,56 zł BP 91,45%

21 Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

22 Beneficjenci Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR * 1 projekt realizowany na terenie dwóch powiatów - bocheńskim i wielickim

23 Stan kontraktowania Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR(31.XII.2006r.) Środki dostępne w działaniu15 051 755 zł Liczba przeprowadzonych konkursów 4 Liczba złożonych wniosków725 wniosków Wartość oczekiwanego dofinansowania EFRR (wszystkich złożonych wniosków) 28 767 242,17 Podpisane umowy Wartość dofinansowania EFRR i BP 189 podpisanych umów 14 617 073,92 EFRR 6 996 929,05 BP Poziom zakontraktowania środków 14 617 073,92 zł 97,11 %

24 Stan wdrażania Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR(31.XII.2006r) Projekty zakończone: - liczba - wartość całkowita 29 5 476 290,21 zł (płatność końcowa zrealizowana) Projekty w trakcie realizacji: - liczba - wartość całkowita 160 /w tym 105 projektów zakończonych - przed płatnością końcową/ 48 144 168,72 zł Poziom zrealizowanych płatności – EFRR - Budżet Państwa 5 606 832,64 zł 3 764 034,37 zł – 25,26% 1 842 798,27 zł

25 Osiągnięte efekty Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR (31.XII.2006r.) Wskaźnik produktu – liczba finansowanych projektów wsparcia mikroprzedsiębiorstw 189 Wskaźnik produktu – liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich 58 Wskaźnik produktu – liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach restrukturyzacji przemysłu 147

26 Prognoza stanu wdrażania Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR na 31.XII.2007r. Projekty zakończone179 Projekty w trakcie realizacji10 Poziom płatności94,92%

27 Wykorzystanie alokacji (zgodnie z informacjami ze sprawozdań stan 31.XII.2006r.) Działanie ALOKACJA 2004-2006 (EURO) ALOKACJA 2004-2006 (PLN) WYKORZYSTANIE % EFS 2.29 531 164,0036 588 447,0037 396 585,23 102,20 2.53 062 551,0011 751 352,0012 059 018,34 102,62 2.63 197 588,0012 281 178,0011 990 738,35 97,64 razem EFS suma15 791 303,0060 620 977,0061 446 341,92 101,36 EFRR 3.43 916 795,0015 051 755,0014 617 073,92 97,11 ogółem (EFS i EFRR) suma:19 708 098,0075 672 732,0076 063 415,84

28 Realizowane projekty (31.XII.2006r.) DziałanieLiczba ogółemZakończoneW trakcie realizacji 2.2850 2.5270 2.631130 3.418929160 Suma:33230302

29 Prognoza stanu wdrażania działań na 31.XII.2007r. DziałaniePrzewidywana liczba projektów zakończonych Przewidywany poziom płatności 2.257100% 2.52096% 2.61791,45% 3.419194,92 % Suma: 285


Pobierz ppt "STAN WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Paweł Knapczyk Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google