Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAN WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Tomasz Bogdan Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAN WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Tomasz Bogdan Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski."— Zapis prezentacji:

1 STAN WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Tomasz Bogdan Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2 Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

3 Beneficjenci Ostateczni (uczniowie) upoważnieni do korzystania z pomocy: (spełniający równocześnie warunki) uczniowie publicznych bądź niepublicznych (mających uprawnienia szkół publicznych) szkół ponadgimnazjanych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/matury, pochodzący z obszarów wiejskich (stałe zameldowanie); (tereny poza granicami administracyjnymi miast, w miastach do mieszkańców lub w miastach do mieszkańców, jeżeli w tym mieście nie ma publicznej szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą.) pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; (na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych dochód na osobę w rodzinie tj. 504,00 zł. lub, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 583,00 zł.) Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2. TYP I Uczniowie

4 Beneficjenci Ostateczni (studenci) upoważnieni do korzystania z pomocy: (spełniający równocześnie warunki) studenci państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym bądź eksternistycznym mieszkający na terenach zmarginalizowanych; (w szczególności tereny wiejskie, miasta do mieszkańców, zdegradowane dzielnice miast i obszary powojskowe, tereny kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji) pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych tj. 504,00 zł. lub, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 583,00 zł.) Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2. TYP II Studenci

5 Stan kontraktowania Działania 2.2 (30.VI.2007r.) Środki dostępne w działaniu* zł (EFS) Liczba przeprowadzonych konkursów 3 Liczba złożonych wniosków87 Podpisane umowy Wartość dofinansowania ,56 zł ,67 zł (EFS) Poziom zakontraktowania środków 108,56 % * Środki dostępne w działaniu przeliczone wg algorytmu przedstawionego we wspólnym piśmie MRR i MF (IP-6/9013/W/3016/2006/MP; DKS-III PP/06) z dnia 28 marca 2006 r. (kurs niewypłaconej części alokacji – 3,7820 z 28 czerwca 2007 r.)

6 Stan wdrażania działania Działania 2.2 (30.VI.2007r.) Projekty zakończone*: - liczba - wartość ,43 zł Projekty w trakcie realizacji: - liczba - wartość ,13 zł Wnioski o płatność złożone do Wojewody (EFS) % środków na działanie ,13 zł 44,94 % Kwota zrefundowana (EFS) % środków na działanie ,44 zł 33,97 % *projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową

7 Osiągnięte efekty Działania 2.2 (30.VI.2007r.) Liczba stypendystów w roku szkolnym 2004/ Liczba stypendystów w roku szkolnym 2005/ Liczba stypendystów w roku szkolnym 2006/ Razem:36 161

8 Prognoza stanu wdrażania Działania 2. 2 na 31.XII.2007r. Projekty zakończone85 Projekty w trakcie realizacji0 Poziom płatności środków wypłaconych przez Instytucję Wdrażającą Beneficjentom 100 %* * dokładna wartość dokonanych płatności będzie możliwa do określenia po ostatecznym zamknięciu wszystkich projektów

9 Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości

10 Beneficjenci Ostateczni Działania 2.5 ZPORR: Rodzaje projektów: 1) Świadczenie usług doradczych i szkoleniowych wspierających zakładanie i prowadzanie działalności gospodarczej. 2) Rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju. 3) Przekazywanie pomocy finansowej przysługującej po zarejestrowaniu mikroprzedsiębiorstwa, w formie: - wsparcia pomostowego - jednorazowej dotacji na rozwój działalności. Osoby fizyczne nie zarejestrowane jako bezrobotne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe) z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004r.

11 Stan kontraktowania Działania 2.5 (30.VI.2007r.) Środki dostępne w działaniu* zł (EFS) Liczba przeprowadzonych konkursów 3 Liczba złożonych wniosków97 Podpisane umowy Wartość dofinansowania ,62 zł ,21 zł (EFS) Poziom zakontraktowania środków103,40 % * Środki dostępne w działaniu przeliczone wg algorytmu przedstawionego we wspólnym piśmie MRR i MF (IP-6/9013/W/3016/2006/MP; DKS-III PP/06) z dnia 28 marca 2006 r. (kurs niewypłaconej części alokacji – 3,7820 z 28 czerwca 2007 r.)

12 Stan wdrażania działania Działania 2.5 (30.VI.2007r.) Projekty zakończone*: - liczba - wartość ,99 zł Projekty w trakcie realizacji: - liczba - wartość ,69 zł Wnioski o płatność złożone do Wojewody (EFS) % środków na działanie ,74 zł 28,91 % Kwota zrefundowana (EFS) % środków na działanie ,42 zł 21,17 % *projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową

13 Osiągnięte efekty Działania 2.5 (30.VI.2007r.) Komisja Oceny Projektów oceniła:513 wniosków Liczba przyznanych jednorazowych dotacji inwestycyjnych: 336 Liczba przyznanych przedłużonych wsparć pomostowych: 54 Dominujące branże i świadczone usługi w firmach założonych przez Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.5 ZPORR: Informatyczne, Szkoleniowe, doradcze, Handlowe, Reklamowe, Fotograficzne, video-filmowanie, Stomatologiczne, rehabilitacyjne, Fryzjerskie, kosmetyczne, Turystyczne

14 Prognoza stanu wdrażania Działania 2.5 ZPORR na 31.XII.2007r. Projekty zakończone19 Projekty w trakcie realizacji8 Poziom płatności środków wypłaconych przez Instytucję Wdrażającą Beneficjentom ,92 zł 88,12 %

15 Działanie 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy

16 Beneficjenci Działania 2.6: jednostki samorządu terytorialnego (1) przedsiębiorcy (3) szkoły wyższe (17) jednostki naukowe (4) instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów (1) NGO (5)

17 Stan kontraktowania Działania 2.6 (30.VI.2007r.) Środki dostępne w działaniu* zł (EFS) Liczba przeprowadzonych konkursów 4 Liczba złożonych wniosków83 Podpisane umowy/wydane decyzje Wartość dofinansowania ,41 zł ,06 zł (EFS) Poziom zakontraktowania środków98,07 % * Środki dostępne w działaniu przeliczone wg algorytmu przedstawionego we wspólnym piśmie MRR i MF (IP-6/9013/W/3016/2006/MP; DKS-III PP/06) z dnia 28 marca 2006 r. (kurs niewypłaconej części alokacji – 3,7820 z 28 czerwca 2007 r.)

18 Stan wdrażania działania Działania 2.6 (30.VI.2007r.) Projekty zakończone*: - liczba - wartość ,86 zł Projekty w trakcie realizacji: - liczba - wartość ,55 zł Wnioski o płatność złożone do Wojewody (EFS) % środków na działanie ,75 zł 20,48 % Kwota zrefundowana (EFS) % środków na działanie ,75 zł 20,48 % *projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową

19 Osiągnięte efekty Działania 2.6 (30.VI.2007r.) Realizowanych jest: 212 staży w przedsiębiorstwach 115 stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich

20 Prognoza stanu wdrażania Działania 2.6 na 31.XII.2007r. Projekty zakończone24 Projekty w trakcie realizacji7 Poziom płatności środków wypłaconych przez Instytucję Wdrażającą Beneficjentom ,64 zł 96,25%

21 Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

22 Stan kontraktowania Działania 3.4 (30.VI.2007r.) Środki dostępne w działaniu * zł Liczba przeprowadzonych konkursów 4 Liczba złożonych wniosków725 Podpisane umowy Wartość dofinansowania ,79 zł ,19 zł (EFRR) Poziom zakontraktowania środków96,46 % * Środki dostępne w działaniu przeliczone wg algorytmu przedstawionego we wspólnym piśmie MRR i MF (IP-6/9013/W/3016/2006/MP; DKS-III PP/06) z dnia 28 marca 2006 r. (kurs niewypłaconej części alokacji – 3,7820 z 28 czerwca 2007 r.)

23 Stan wdrażania Działania 3.4 (30.VI.2007r.) Projekty zakończone*: - liczba - wartość całkowita ,57 Projekty w trakcie realizacji: - liczba - wartość całkowita 132 (w tym 120 zakończonych – przed płatnością końcową) ,22 zł Wnioski o płatność złożone do Wojewody (EFRR) % środków na działanie ,96 zł 48,65 % Kwota zrefundowana (EFRR) % środków na działanie ,50 zł 42,76 % *projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową

24 Osiągnięte efekty Działania 3.4 (30.VI.2007r.) Wskaźnik produktu – liczba finansowanych projektów wsparcia mikroprzedsiębiorstw 189 Wskaźnik produktu – liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich 59 Wskaźnik produktu – liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw na obszarach restrukturyzacji przemysłu 146

25 Prognoza stanu wdrażania Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR na 31.XII.2007r. Projekty zakończone188 Projekty w trakcie realizacji1 Poziom płatności środków wypłaconych przez Instytucję Wdrażającą Beneficjentom ,96 zł 78,95 %

26 Wykorzystanie alokacji (zgodnie z informacjami ze sprawozdań stan 30.VI.2007r.) Działanie ALOKACJA (EURO) ALOKACJA (PLN) WYKORZYSTANIE % EFS , , ,67 108, , , ,21 103, , , ,06 98,07 razem EFS suma , , ,94 105,43 EFRR , , ,19 96,46 ogółem (EFS i EFRR) suma: , , ,13

27 Realizowane projekty (30.VI.2007r.) DziałanieLiczba ogółemZakończoneW trakcie realizacji Suma:

28 Przeprowadzone kontrole I półrocze 2007r. DziałanieLiczba przeprowadzonych kontroli % realizacji Rocznego Planu Kontroli 2.20Nie zaplanowano żadnej kontroli % % %

29 Prognoza stanu wdrażania działań na 31.XII.2007r. DziałaniePrzewidywana liczba projektów zakończonych Przewidywany poziom płatności % ,12 % ,25 % ,95 % Suma: 285


Pobierz ppt "STAN WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Tomasz Bogdan Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google