Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAN PRAC NAD M AŁOPOLSKIM R EGIONALNYM P ROGRAMEM O PERACYJNYM NA LATA 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej URZĄD MARSZAŁKOWSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAN PRAC NAD M AŁOPOLSKIM R EGIONALNYM P ROGRAMEM O PERACYJNYM NA LATA 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej URZĄD MARSZAŁKOWSKI."— Zapis prezentacji:

1 STAN PRAC NAD M AŁOPOLSKIM R EGIONALNYM P ROGRAMEM O PERACYJNYM NA LATA 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, 6 lipca 2007

2 Postrzeganie MRPO przez MRR i KE Pozytywne opinie MRR i KE dotyczące: konstrukcji celów i logiki programu: podkreślenie czytelnej priorytetyzacji ukierunkowanej na wzmocnienie gospodarki regionu, wprowadzenia osobnego priorytetu dla miast: - Priorytet 5. KOM, - Priorytet 6. Spójność wewnątrzregionalna, działanie 6.1. Rozwój miast, wyodrębnienia schematu mającego na celu równoważenie dysproporcji obszarów wiejskich.

3 Ukierunkowanie polityki rozwoju po negocjacjach z KE (1) Kluczowe ustalenia z KE: zapewnienie zrównoważonego rozkładu środków w regionie (obszary wiejskie min. 35% alokacji), koncentracja na głównej sieci dróg (70% środków na drogi o znaczeniu regionalnym - mające największy wpływ na ogólną sprawność systemu transportowego Małopolski i jego powiązanie z siecią dróg krajowych i autostrad) oraz załączenie do programu mapy sieci szkieletowej dróg, wskazującej najważniejsze szlaki, które powinny być wspierane, wzmocnienie powiązań programu z Regionalną Strategią Innowacyjności,

4 Ukierunkowanie polityki rozwoju po negocjacjach z KE (2) Kluczowe ustalenia z KE: wprowadzenie zapisów gwarantujących polepszenie dostępności dla osób niepełnosprawnych do instytucji wspieranych w ramach programu, umożliwienie dofinansowania instytucji wspierających przedsiębiorców w formie one-stop-shop, silniejsza koncentracja na instrumentach zwrotnych i inwestycjach w otoczenie biznesu kosztem wsparcia bezpośredniego firm, silniejszy nacisk na równoważenie inwestycji uciążliwych dla środowiska inwestycjami pro-ekologicznymi.

5 Negocjacje z KE Ustalenia szczegółowe: Promowanie zrównoważonego rozwoju, Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii – dodatkowe punkty w ocenie merytorycznej, Wpływ projektu na rozwój gospodarczy, Relacje z planowaniem przestrzennym: finansowanie projektów nie konfliktowych na terenach zagrożonych powodzią, Wydzielenie kategorii interwencji na mieszkalnictwo – 5,8 mln Euro (ze środków zaplanowanych na rewitalizację), Udział 3 miast w Komitecie Monitorującym.

6 Aktualny plan finansowy Kwota alokacji dla MRPO: 1 290 274 402 euro w tym dodatkowe 142,5 mln euro, w efekcie przeniesienia środków z XVII priorytetu PO IiŚ Realokacje po spotkaniu negocjacyjnym z KE: 14 mln euro na strefy aktywności gospodarczej z dotacji bezpośrednich dla MŚP, 10 mln euro więcej na energię odnawialną i efektywność energetyczną, 15 mln euro na infrastrukturę kolejową przeniesione z zakupu taboru kolejowego.

7 Aktualny plan finansowy WSKAŹNIKI: wydatki zgodne ze Strategią Lizbońską - 35,6%, zgodność z limitami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego sfera produkcyjna - 35,0%, sfera społeczna - 12,3% małe projekty infrastrukturalne - 9,3% współpraca międzyregionalna - 0,78%

8 Wskaźniki realizacji MRPO Wskaźnik oddziaływaniaWartość bazowa 2004 r.* Wartość docelowa 2013 r. PKB Małopolska (*wartość bazowa – 2007 r. ) 65 902,5 mln zł (+) 0,04 % 79 253,9 mln zł (+) 1,56 % PKB na 1 mieszkańca mierzony metodą siły nabywczej jako procent średniej UE (UE25 = 100) 41,854,0 Liczba utworzonych miejsc pracy 05 693 (HERMIN) Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych, w tym udział zatrudnionych w sektorze usług 50,37%60% Średnia długość życia mieszkańców Kobiety 80,17 Kobiety 81,5 Mężczyźni 72,27 Mężczyźni 74,6 Stopień zakontraktowania środków MRPO 095%

9 Schemat ścieżki organizacyjnej MRPO Minister Rozwoju Regionalnego Wojewoda Zarząd Województwa Minister Finansów Sekretarz Stanu Dyrektor Generalny Podsekretarz Stanu Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Podsekretarz Stanu Departament Instytucji Płatniczej Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatności z KE Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE Instytucja Audytowej Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji w ramach RPO Departament Instytucji Certyfikującej Instytucja Certyfikująca RPO Departament Koordynacji Programów Regionalnych Instytucja Koordynująca RPO Departament Polityki Regionalnej UMWM Instytucja Zarządzająca RPO

10 Inicjatywy IZ MRPO Wsparcie metodologiczne programów rewitalizacji, Plany wspólne gmin i przedsiębiorstw uzdrowiskowych.

11 Sposób wdrażania działań MRPO USZCZEGÓŁOWIENIE MRPO RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ (w układzie rocznym lub dwuletnim) Cele i uzasadnienie działania, Typy projektów, Koszty kwalifikowalne, Typy beneficjentów, Poziom wsparcia. Harmonogram konkursów, Alokacje zakontraktowane w konkursie, Typy projektów objęte konkursem.

12 Procedura przyjmowania uszczegółowienia MRPO IZ UMWM Przygotowanie uszczegółowienia Wprowadzenie zmian MRR Ocena projektu pod kątem formalnej zgodności z wytycznymi Formułowanie ewentualnych zaleceń w zakresie uzupełnienia bądź poprawy dokumentu IZ UMWM Przeprowadzenie konsultacji społecznych max. 30 dniowych ZATWIERDZENIE USZCZEGÓŁOWIENIA UCHWAŁĄ ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Podanie uszczegółowienia do publicznej wiadomości – umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego

13 Projekt umieszczony na IPI Umieszczenie projektu w I ndykatywnym P lanie I nwestycyjnym oznacza: warunkową deklarację realizacji projektu, zarezerwowanie przez Instytucję Zarządzającą środków finansowych w ogólnej alokacji dla danego Priorytetu MRPO, zwolnienie z konieczności udziału w procedurze konkursowej, zobowiązanie do podpisania umowy wstępnej – tzw. pre-umowy Umowa wstępna (pre-umowa): pisemne zobowiązanie Beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu kluczowego do realizacji, Plan Opracowania Projektu – kluczowy instrument monitorowania prac nad projektem, zawiera m.in.: * Kartę Projektu * Harmonogram opracowania kluczowych elementów projektu (tzw. kamienie milowe)

14 Aktualna lista projektów IPI Priorytet / Działanie Nazwa projektu Kwota dofinnsowania Priorytet 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Adaptacja budynków byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu – Etap I 3 mln euro Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzonej Akademii Tarnowskiej – Etap I 7 mln euro Budowa Centrum Dydaktyczno- Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu - Etap I 5,75 mln euro Budowa Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu – Etap I 5,75 mln euro Budowa Biblioteki papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie – dokończenie 6,8 mln euro Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu 10 mln euro Działanie 1.2 Rozwój Społeczeństwa informacyjnego Budowa Centrum Informatyki wraz z modernizacją centrum komputerowego CYFRONET 10 mln euro Małopolska Sieć Szerokopasmowa 25 mln euro

15 Aktualna lista projektów IPI Priorytet 4.. Infrastruktura dla rozwoju regionalnego Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej Budowa obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich w miejscowościach: Dobczyce, Zembrzyce, Olkusz, Proszowice, Wojnicz, Szczurowa, Podegrodzie 59,82 mln euro Obwodnica Proszowic6,6 mln euro Obwodnica Zembrzyc9,7 mln euro Obwodnica Dobczyc12,2 mln euro Obwodnica Podegrodzia5,8 mln euro Obwodnica Szczurowej6,4 mln euro Obwodnica Olkusza10,6 mln euro Obwodnica Wojnicza8,5 mln euro Działanie 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu Zakupy taboru kolejowego15 mln euro

16 Aktualna lista projektów IPI Priorytet 5. Krakowski Obszar Metropolitalny Działanie 5.2. Umocnienie europejskiej pozycji KOM i rozwój funkcji metropolitalnych Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie 8 mln euro Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej 8 mln euro Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora - CRICOTEKA 7 mln euro Technologia teatru muzycznego w budynku Opery Krakowskiej 8,5 mln euro Rozwój krakowskiego centrum badań i technologii medycznych 15 mln euro Budowa lotniczego parku kulturowego w Krakowie, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego 8,5 mln euro Zintegrowany projekt w obszarze specjalistycznej medycyny ratunkowej i katastrof: Centrum Urazów Ratownictwa Medycznego i Katastrof oraz Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej 25,66 mln euro Budowa Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią i Oddziałem Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie 6,72 mln euro

17 Aktualna lista projektów IPI Priorytet 7. Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 7.4. Bezpieczeństwo ekologiczne oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych Rekultywacja zbiorników Czchów - Rożnów 10 mln euro

18 Udział projektów IPI w alokacji MRPO Nazwa priorytetu / działania Wielkość środków na priorytet Wielkość środków na projekty IPI Udział % I. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 153 mln euro73,3 mln euro47,9 % IV. Infrastruktura dla rozwoju regionalnego 390 mln euro134,2 mln euro34,4 % V. Krakowski Obszar Metropolitalny 172 mln euro87,38 mln euro50,8 % VII. Infrastruktura ochrony środowiska 93 mln euro10 mln euro10,7 %

19 NATURA 2000 Obszary Natura 2000 utworzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. Nr 229, poz. 2313), Proponowane obszary Natura 2000 zgłoszone przez Rząd Polski do Komisji Europejskiej na podstawie art. 27, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zmn.), Obszary tzw. shadow list: w związku z brakiem ostatecznej listy obszarów Natura 2000, shadow list została objęta całkowitą ochroną ze strony Komisji Europejskiej do czasu wyjaśnienia jej sytuacji prawnej, Trwają konsultacje społeczne na temat nowych obszarów NATURA 2000, www.natura2000.mos.gov.pl/natura2000.

20 Obszary NATURA 2000 w Małopolsce Mapka do wklejenia

21 Co za nami? przyjęcie programu przez Komitet Rady Ministrów luty 2007 r., zmiana projektu MRPO wynikająca z uzgodnień z KRM luty 2007 r., akceptacja projektu MRPO przez Radę Ministrów luty 2007r., przesłanie MRPO do Komisji Europejskiej marzec 2007 r., I tura negocjacji programu z Komisją Europejską 25 maja 2007 r.

22 Co przed nami? Przyjęcie nowego projektu Programu zgodnego z ustaleniami Komisji Europejskiej lipiec 2007 r., II runda negocjacji dotycząca szczegółowego uzgodnienia treści Programu sierpień 2007 r., Podręcznik procedur Instytucji Zarządzającej sierpień 2007 r., Decyzja Komisji Europejskiej o akceptacji MRPO sierpień 2007 r., Podpisanie Kontraktu Wojewódzkiego wrzesień 2007 r., Uruchomienie Kontraktu Wojewódzkiego wrzesień 2007 r., Pierwsze konkursy MRPO październik / listopad 2007 r..

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "STAN PRAC NAD M AŁOPOLSKIM R EGIONALNYM P ROGRAMEM O PERACYJNYM NA LATA 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej URZĄD MARSZAŁKOWSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google