Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 ZPORR w Polsce oraz wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 Władysław Ortyl Kraków, 6 lipca 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 ZPORR w Polsce oraz wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 Władysław Ortyl Kraków, 6 lipca 2007."— Zapis prezentacji:

1 1 ZPORR w Polsce oraz wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 Władysław Ortyl Kraków, 6 lipca 2007 r.

2 2 Alokacje regionalne ZPORR

3 3 Stan wdrażania na dzień 31.05.2007 97,95 % alokacji 51,76 % alokacji

4 4 Umowy wg województw (31.05.2007)

5 5 Stan wdrażania Realizowane projekty ZPORR: udział dziedzin wsparcia w ogólnej wartości dofinansowania ze środków UE (na podstawie danych IZ PWW)

6 6 Stan wdrażania Kategorie beneficjentów ZPORR, jako % całkowitej wartości zakontraktowanego dofinansowania (na podstawie danych IZ PWW)

7 7 Od 14 grudnia 2006 nowe umowy o dofinansowanie wymagają zgody Instytucji Zarządzającej 13 kwietnia 2007 na stronie www.zporr.gov.pl IZ ZPORR zamieściła wykaz zaakceptowanych projektów, realizujących wskaźniki zagrożone Dalsza kontraktacja: Urzędy Marszałkowskie przygotowały i zamieściły w Internecie (do 15.05.2007) listy projektów, co do których zakończona została procedura wyboru Jeśli pojawią się nowe środki z tytułu oszczędności, IZ ZPORR przekaże Wojewodom i Marszałkom informację dotyczącą dostępnej alokacji w każdym z województw Kontraktacja

8 8 W przypadku rezygnacji z realizacji projektu już zakontraktowanego przed 2007 r. istnieje możliwość jego zastąpienia przedsięwzięciem z listy projektów, które przeszły całą procedurę wyboru Istnieje możliwość dokonania dodatkowej. nadkontraktacji, za którą odpowiedzialność poniesie samorząd województwa IZ ZPORR podtrzymuje propozycję przesunięcia dobrych projektów, które nie uzyskały wsparcia ze ZPORR, do nowej perspektywy finansowej 2007–2013 Kontraktacja

9 9 Płatności wg województw (31.05.2007)

10 10 Dynamika płatności EFS (31.05.2007)

11 11 Dynamika płatności EFRR (31.05.2007)

12 12 Płatności pozostałe do zrealizowania w 2007 (stan na 31.05.2007)

13 13 1)MF wyraża zgodę na przesunięcie kwot w ramach pożyczki na prefinansowanie z BGK z innych programów operacyjnych na ZPORR przy założeniu, że nie zostanie przekroczony limit wysokości środków na prefinansowanie określony w ustawie budżetowej na rok 2007; MF przekaże IZ ZPORR decyzję odnośnie kwoty jaka będzie mogła zostać przeznaczona na ww. cel; 2)IZ ZPORR prześle do MF i BGK tabele alokacji uwzględniające wyrażone zgody na podpisanie umów w ramach nadkontraktacji na ryzyko BP 3% aby uruchomić prefinansowanie dla Priorytetu 2 w kwotach odpowiadających udzielonej zgodzie na nadkontraktację nadkontraktacja, prefinansowanie

14 14 IZ ZPORR przekazała do MF informację o oszczędnościach powstałych w ramach zakończonych projektów w ramach Priorytetu 2 ZPORR; IZ ZPORR skieruje do MF pismo z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie nadkontraktacji w Priorytecie 2 do poziomu 106% alokacji; współfinansowanie projektów, dla których wyrażono zgodę na nadkontraktację

15 15 1)MF potwierdził, iż zgoda na nadkontraktację odnosi się również do środków na współfinansowanie z BP; współfinansowanie na te projekty ma być przyznawane i przekazywane na dotychczasowych zasadach; współfinansowanie projektów, dla których wyrażono zgodę na nadkontraktację

16 16 1)w celu zachowania płynności finansowej w ramach Priorytetu 2 ZPORR przedstawiciele MF potwierdzili możliwość uruchomienia środków z pożyczki rewolwingowej również na ZPORR-EFS oraz wykazywaniu wydatków poświadczonych i niezrefundowanych we wnioskach od IPoś do IZ oraz wnioskach od IZ do IP; 2)w oparciu o pismo DG Employment podjęto decyzję o przekazywaniu dla Priorytetu 2 wniosków od IPoś do IZ oraz wniosków od IZ do IP w trybie dwumiesięcznym, począwszy od lipca br.; wnioskowanie o refundację do KE w ramach ZPORR-EFS

17 17 1)IZ ZPORR wystąpi do MF z zapytaniem o możliwość rozliczania dotacji przekazywanych w ramach Priorytetu 2 ZPORR w świetle zapisów art. 157 ustawy o finansach publicznych (brak konieczności zwrotu środków na koniec roku budżetowego zgłoszonych jako niewygasające); wykorzystanie dotacji – Priorytet 2

18 18 Doświadczenia ZPORR do wykorzystania w nowej perspektywie Wyprzedzająca identyfikacja problemów (np. odpowiednio wczesne wyjaśnienie kwestii podatkowych) Konieczność współpracy między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy UE na poziomie regionalnym, celem osiągnięcia efektu synergii i komplementarności wsparcia Konieczność współpracy między regionami celem osiągnięcia efektu synergii i komplementarności realizowanych projektów Udoskonalenie systemu informacji i promocji funduszy UE Zachęcenie do ponownego udziału w konkursach tych projektodawców, którym w okresie 2004-2006 nie udało się uzyskać dofinansowania

19 19 Doświadczenia ZPORR do wykorzystania w nowej perspektywie Potrzeba kontynuacji podnoszenia kwalifikacji kadr na wszystkich szczeblach wdrażania funduszy strukturalnych, m.in. poprzez różne formy współpracy partnerskiej z innymi krajami UE Potrzeba upowszechnienia wieloletniego planowania i finansowania inwestycji Potrzeba wiarygodnego prognozowania przepływów finansowych. W tym celu, instytucje zarządzające RPO już na początku nowej perspektywy mogą wykorzystać i zaadaptować do własnych potrzeb mechanizm tzw. prognoz włoskich opracowanych dla ZPORR dzięki współpracy z twinningiem włosko-francuskim.

20 20 Doświadczenia ZPORR do wykorzystania w nowej perspektywie Zapewnienie zbieżności wybranych do realizacji projektów z celami działania (np. poprzez stosowanie dodatkowych kryteriów wyboru) Przy definiowaniu obszarów wsparcia oraz wyborze projektów dotyczących rynku pracy – konieczność diagnozy potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy, celem odpowiedniego wyboru zakresu wsparcia Potrzeba opracowania takich zasad realokacji środków pomiędzy działaniami, które uwzględniałyby konieczność większych nakładów (czasu, promocyjnych) niezbędnych do rozpoczęcia wdrażania trudnych form wsparcia (przykład działań 2.3 i 2.4 ZPORR) Zapewnienie przeprowadzania oceny merytorycznej projektów z należytą starannością, przez osoby posiadające właściwe przygotowanie merytoryczne

21 21 WskaźnikOsiągnięta Wartość Jako % celu z Uzupełnienia Wybudowane lub zmodernizowane drogi1 631 km259 % Wybudowane lub zmodernizowane wodociągi1 286 km213 % Wybudowana lub zmodernizowana kanalizacja1 240 km114 % Zakupiony sprzęt medyczny1 980 sztuk990 % powierzchnia obiektów dydaktycznych i sportowych (działania 1.3 i 3.5) 211 690 m.kw.62 % projekty mikroprzedsiębiorstw2 787 sztuk28 % osoby objęte wsparciem z EFS w ramach Priorytetu 2271 198 osób58 % w tym: stypendia dla uczniów i studentów 164 951 osób82 % inne formy wsparcia (kursy, szkolenia, staże i praktyki, stypendia doktoranckie) 106 247 osób Wybrane wskaźniki (wg projektów zakończonych i potwierdzonych kontrolą, stan na 31.12.2006)

22 22 Obsługa płatności: sporządzanie Poświadczeń i zestawień wydatków oraz Wniosków o refundację od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Płatniczej, Monitoring: przygotowywanie i przedstawianie sprawozdań z realizacji programu, Kontrola postępu realizacji programu, weryfikacja faktyczności ponoszonych wydatków, kontrole doraźne, kontrole systemu zarządzania i kontroli, Promocja efektów programu, Organizacja ewaluacji tematycznych, a w przyszłości – współpraca przy organizacji ewaluacji ex-post. Aktualne główne zadania IZ ZPORR

23 23 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.zporr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 ZPORR w Polsce oraz wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 Władysław Ortyl Kraków, 6 lipca 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google